28.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 24/79


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muutettu ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälisen suojeluaseman myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä” (uudelleenlaadittu)

KOM(2011) 319 lopullinen – 2009/0165 COD

2012/C 24/15

Neuvosto päätti 19. heinäkuuta 2011 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Muutettu ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälisen suojeluaseman myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu)

KOM(2011) 319 lopullinen – 2009/0165 COD.

Koska komitea on jo esittänyt näkemyksensä käsiteltävänä olevan ehdotuksen aiheesta lausunnossaan, jonka se hyväksyi 28. huhtikuuta 2010 aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista (uudelleenlaatiminen)” (1), se päätti 26.–27. lokakuuta 2011 pitämässään 475. täysistunnossa (lokakuun 26. päivän kokouksessa), ettei se laadi aiheesta uutta lausuntoa, vaan viittaa mainitussa lausunnossa ilmaisemaansa kantaan. Äänestyksessä annettiin 149 ääntä puolesta, ei yhtään vastaan 5:n pidättyessä äänestämästä.

Bryssel 26. lokakuuta 2011

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Staffan NILSSON


(1)  ETSK:n lausunto aiheesta ”Vähimmäisvaatimukset kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä (uudelleenlaatiminen)”, EUVL C 18, 19.1.2011, s. 85.