14.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 364/7


EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTON LAUSUNTO,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2011,

Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 1 päivänä joulukuuta 2011 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalta pyynnön antaa lausunto Euroopan keskuspankin johtokunnan nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston 30 päivänä marraskuuta 2011 antamasta suosituksesta (1).

EKP:n neuvoston toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohtaan.

Yleiset huomautukset

1.

Euroopan unionin neuvoston suosituksessa, joka annettiin Eurooppa-neuvostolle ja josta kuullaan Euroopan parlamenttia ja EKP:n neuvostoa, suositellaan Benoît COEURÉN nimittämistä EKP:n johtokunnan jäseneksi kahdeksan vuoden toimikaudeksi.

2.

EKP:n neuvosto toteaa, että esitetty ehdokas on henkilö, jolla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdassa edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalla.

3.

EKP:n neuvosto ei vastusta Euroopan unionin neuvoston suositusta nimittää Benoît COEURÉ EKP:n johtokunnan jäseneksi.

Tehty Frankfurt am Mainissa 7 päivänä joulukuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.