12.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2011,

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (kodifikaatio)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 26 päivänä tammikuuta 2011 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (Kodifikaatio) (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta lausunnon antamiseen perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan ja 128 artiklan 2 kohtaan, sillä ehdotettu asetus koskee eurometallirahojen yksikköarvoja ja teknisiä eritelmiä. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

Ehdotettu asetus on liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 975/98 (2) kodifikaatio. Eurometallirahojen yksikköarvoja ja teknisiä eritelmiä koskevien sääntöjen asiasisältöä ei ole muutettu.

EKP suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti kodifikaatiohankkeeseen mutta huomauttaa samalla, että kodifikaatio ei mahdollista muutosten tekemistä asetuksen (EY) N:o 975/98 asiasisältöön. EKP katsoo kuitenkin, että ehdotetun asetuksen liitteessä I olevia teknisiä eritelmiä olisi muutettava liitteessä selostetulla tavalla.

Siltä osin kuin EKP suosittaa ehdotettua asetusta muutettavaksi, yksityiskohtainen muutosehdotus sekä siihen liittyvät perustelut on esitetty liitteessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 4 päivänä maaliskuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 691 lopullinen.

(2)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 6.


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottama muutos (1)

Muutos 1

Ehdotetun asetuksen johdanto-osan 13. perustelukappale

”(13)

Kaikista eurometallirahoille säädetyistä teknisistä eritelmistä ainoastaan paksuutta koskeva arvo on luonteeltaan viitteellinen, koska metallirahan todellinen paksuus riippuu säädetystä halkaisijasta ja painosta,”

Perustelu

EKP suosittelee eurometallirahojen paksuutta koskevien viitteellisten arvojen korvaamista todellisilla arvoilla. Kun liikkeeseen tarkoitettuja eurometallirahoja koskevat tekniset eritelmät hyväksyttiin ensimmäistä kertaa vuonna 1998, eurometallirahojen paksuudesta voitiin vahvistaa ainoastaan viitteelliset arvot; nykypäivänä eurometallirahojen paksuutta koskevat todelliset arvot ovat kuitenkin hyvin tiedossa ja niitä käytetään rahapajoissa metallirahojen valmistuksessa viitearvoina.

Muutos 2

Ehdotetun asetuksen liite I

”1 artiklassa tarkoitetut tekniset eritelmät

Yksikköarvo (euroa)

(…)

Paksuus mm (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

”1 artiklassa tarkoitetut tekniset eritelmät

Yksikköarvo (euroa)

(…)

Paksuus mm (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 975/98 liitteessä I oleva taulukko on sellaisenaan kopioitu ehdotetun asetuksen liitteeseen I. Metallirahojen paksuus esitetään kyseisen taulukon kolmannessa sarakkeessa, ja alaviitteessä on maininta paksuutta koskevien arvojen viitteellisyydestä. EKP suosittelee eurometallirahojen paksuutta koskevien viitteellisten arvojen korvaamista todellisilla arvoilla. Kun liikkeeseen tarkoitettuja eurometallirahoja koskevat tekniset eritelmät hyväksyttiin ensimmäistä kertaa vuonna 1998, eurometallirahojen paksuudesta voitiin vahvistaa ainoastaan viitteelliset arvot; nykypäivänä eurometallirahojen paksuutta koskeva todelliset arvot ovat kuitenkin hyvin tiedossa ja niitä käytetään rahapajoissa metallirahojen valmistuksessa viitearvoina.


(1)  Tekstissä oleva lihavointi osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  Paksuutta koskevat arvot ovat luonteeltaan viitteelliset”

(3)