52010PC0403
[pic] | EUROOPAN KOMISSIO |

Bryssel 20.7.2010

KOM(2010) 403 lopullinen

Ehdotus:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta ITER-hankkeen lisärahoitustarpeen kattamiseksi

PERUSTELUT

1. Johdanto

Neuvosto esitti 16. marraskuuta 2009 päätelmänsä[1] ITER-hankkeen (kansainvälistä lämpöydinkoereaktoria koskeva hanke)[2] seuraavista vaiheista. Komissio vastasi päätelmiin toimittamalla Euroopan parlamentille ja neuvostolle 4. toukokuuta 2010 tiedonannon ITER-hankkeen tilanteesta ja mahdollisesta jatkosta[3]. Tiedonannossa käsitellään ITER-hankkeen rahoitusvajetta ja siihen liittyviä hallinnollisia edellytyksiä.

Kilpailukykyneuvostossa 25.–26. toukokuuta 2010 käydyn keskustelun perusteella puheenjohtajavaltio Espanja perusti ITER-työryhmän, joka sai työnsä päätökseen 25. kesäkuuta 2010. Sen perusteella annetuissa neuvoston päätelmissä vahvistettiin edellä mainitussa komission tiedonannossa osoitettu lyhyen aikavälin rahoitustarve. Maksusitoumusmäärärahoja olisi lisättävä 1,4 miljardilla eurolla vuosina 2012 ja 2013 (800 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja 600 miljoonaa euroa vuonna 2013) käypinä hintoina. Neuvosto kehotti komissiota laatimaan ehdotuksen tämän rahoitustarpeen kattamiseksi mm. otsakkeen 1 a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” varojen uudelleenkohdentamisen avulla. Neuvosto edellytti, että ehdotuksessa ei ylitetä nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettua yhteenlaskettua enimmäismäärää. Ylimääräinen ITER-neuvoston kokous on tarkoitus pitää 27.–28. heinäkuuta 2010 ITER-perusskenaarion (”baseline”) hyväksymiseksi.

Komission ja jäsenvaltioiden valmistelutöiden tuloksena ITER-hankkeen jatkosta on nyt saatu muodostettua selkeä kuva, joka on lähtökohtana EU:n kannalle ITER-neuvoston kokouksessa 27.–28. heinäkuuta. Komissio suhtautuu myönteisesti 12. heinäkuuta 2010 annettuihin neuvoston päätelmiin, joissa todetaan, että neuvosto on sitoutunut saattamaan ITER-hankkeen menestyksellisesti päätökseen. Komissio panee merkille neuvoston esittämän kehotuksen rajoittaa F4E-määrärahojen eurooppalaista rahoitusosuutta ITER-hankkeen rakennusvaiheessa 2007–2020 siten, että se on 6,6 miljardia euroa (vuoden 2008 hintoina) 7,2 miljardin euron sijaan (vuoden 2008 hintoina). Tämä 6,6 miljardin euron summa vastaa ITER-hankkeen rakennuskautta koskevaa ohjeellista määrää. Tällä perusteella voidaan varmistaa ITER-hankkeen rahoituksen kestävyys pitkällä aikavälillä.

Komissio on selvästi ilmoittanut katsovansa, että menojen ylityksiä ei jatkossa voida rahoittaa EU:n talousarviosta. Komissio aikoo sen vuoksi hyväksyä ITER-perusskenaarion, joka tällä hetkellä ulottuu vuoteen 2020. Perusoletuksena on, että EU:n talousarviosta maksetaan vuoden 2013 jälkeen kiinteä, budjettivallan käyttäjän päättämä vuotuinen rahoitusosuus hankkeen kustannusten kattamiseksi ja että mahdollisia tulevia menojen ylityksiä ei rahoiteta EU:n talousarviosta.

Perusskenaarion hyväksymistä esitetään alustavasti, koska molempien budjettivallan käyttäjien (Euroopan parlamentin ja neuvoston) on vielä määrä hyväksyä ja varmistaa ITER-hankkeen rahoitus.

ITER-hankkeen lyhyen aikavälin (vuodet 2012 ja 2013) lisärahoitustarpeen kattamiseksi komissio ehdottaa, että käytetään eri rahoituslähteiden yhdistelmää, jossa muun muassa kohdennetaan uudelleen seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman varoja otsakkeessa 1 a ja käyttämättömiä varoja eri otsakkeista.

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on osoittaa 400 miljoonaa euroa tarkistamalla monivuotista rahoituskehystä siten, että maksusitoumus- ja maksumäärärahojen yhteenlasketut enimmäismäärät kaudella 2007–2013 pidetään ennallaan. Samalla katetaan 460 miljoonan euron lisäys kohdentamalla uudelleen seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman varoja otsakkeessa 1 a.

Jäljelle jäävä 540 miljoonan euron määrärahatarve katetaan myöhemmin marraskuussa 2010 käytävässä talousarvioita koskevassa neuvottelumenettelyssä[4] ja tarvittaessa seuraavassa vuotuisessa talousarviomenettelyssä hyödyntämällä kaikkia monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyviä talousarviomäärärahoja. Komissio ehdottaa, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antavat asiaa koskevan yhteisen lausuman viimeistään marraskuussa 2010 pidettävän talousarvioneuvottelukokouksen yhteydessä.

2. OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätään, että neuvosto vahvistaa monivuotisen rahoituskehyksen asetuksella. Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän. Komissio antoi 3. maaliskuuta 2010 ehdotuksen tällaiseksi neuvoston asetukseksi[5]. Komissio toivoo, että asetus hyväksytään ennen vuoden loppua.

Koska on tärkeää uudistaa ilman uusia viivytyksiä Euroopan unionin poliittinen sitoutuminen ITER-hankkeen toteuttamiseen, komissio antaa tämän ehdotuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen[6] sääntöjen mukaisesti. Sopimusta sovelletaan, kunnes uusi asetus annetaan.

3. LIIKKUMAVARAN KÄYTTÄMINEN JA VAROJEN UUDELLEENKOHDENTAMINEN OTSAKKEESSA 1 A

Otsakkeessa 1 a käytettävissä oleva liikkumavara on 50,1 miljoonaa euroa vuonna 2011, 34 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja 47 miljoonaa euroa vuonna 2013. Vuonna 2010 liikkumavaraa ei ole enää käytettävissä. Toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaan toimielinten on huolehdittava siitä, että enimmäismääriin nähden jätetään riittävästi liikkumavaraa. Tämän vuoksi komissio katsoo, että kyseisiä liikkumavaroja ei voida käyttää ITER-hankkeen lisärahoitustarpeen kattamiseen.

Toimielinten sopimuksen 23 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti komissio on tarkastellut mahdollisuuksia kohdistaa menoja uudelleen kyseiseen otsakkeeseen sisältyvien ohjelmien kesken. Tavoitteena on, että merkittävä määrä (niin absoluuttisesti kuin prosenttiosuutena suunnitellusta uudesta menoerästä) saadaan otettua käyttöön otsakkeen enimmäismäärän puitteissa. Näin ollen komissio ehdottaa, että seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta kohdennetaan uudelleen 100 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja 360 miljoonaa euroa vuonna 2013.

4. Otsakkeiden väliset siirrot (maksusitoumusmäärärahat)

Komissio on tarkastellut toimielinten sopimuksen 23 kohdan toisen alakohdan mukaisesti mahdollisuuksia siihen, että yhden otsakkeen enimmäismäärän korottamista kompensoidaan supistamalla toisen otsakkeen enimmäismäärää.

Muiden otsakkeiden kuin otsakkeen 1 a menokattoihin nähden jäävien liikkumavarojen arvioidaan tällä hetkellä olevan vuosina 2010–2013[7]seuraavat:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Otsake 1 b | 1,4 | 16,9 | 1,4 | 0,4 |

Osake 2 | 456,2 | 851,8 | 126,2 | 131,4 |

Otsake 3 a | 18,5 | 70,7 | 26,5 | 52,9 |

Otsake 3 b | 0 | 15,2 | 18,1 | 22,8 |

Osake 4 | 0[8] | 70,3 | 132,3 | 134,6 |

Osake 5 | 43,5 | 160,6 | 122,7 | 151,3 |

Toimielinten sopimuksen 13 kohdan perusteella ja ottaen huomioon Lissabonin sopimuksen mahdolliset taloudelliset vaikutukset komissio katsoo, että otsakkeisiin 1 b, 3 a, 3 b, 4 ja 5 jäävät liikkumavarat ovat liian pieniä, jotta niistä voitaisiin kattaa ITER-hankkeen lisärahoitustarve.

Ainoastaan otsakkeessa 2 on vuonna 2010 riittävästi liikkumavaraa, jota voitaisiin käyttää kompensoimaan otsakkeen 1 a liikkumavaran puute erityisesti sen jälkeen, kun vuoden 2010 maatalousmenot on vahvistettu. Otsakkeen 2 vuoden 2010 menokatossa on tällä hetkellä liikkumavaraa 456 miljoonaa euroa. Komissio ehdottaa, että tässä vaiheessa tätä menokattoa supistetaan 400 miljoonalla eurolla ja otsakkeen 1 a menokattoja korotetaan 160 miljoonalla eurolla vuonna 2012 ja 240 miljoonalla eurolla vuonna 2013.

Ehdotetun menokattojen välisen mukautuksen perusteella otsakkeeseen 2 vuodeksi 2010 jäävä käytettävissä oleva liikkumavara on 56 miljoonaa euroa. Komissio on sitoutunut toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että YMP:n menoista ja niiden rahoituksesta tehtyjä päätöksiä noudatetaan, myös sopimusta YMP:n kokonaisarvioinnista.

5. Maksumäärärahat

Toimielinten sopimuksen 23 kohdan neljännessä alakohdassa edellytetään, että kaikissa tarkistuksissa säilytetään asianmukainen suhde maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välillä. Tämän vuoksi myös maksumäärärahojen vuosittaisia enimmäismääriä on tarpeen tarkistaa. Tarkistus perustuu otsakkeeseen 1 a lisättyjä maksusitoumusmäärärahoja vastaavien maksujen suoritusaikatauluun vuosina 2012 ja 2013, ja ne kompensoidaan vähentämällä vastaavasti maksusitoumusmäärärahoja otsakkeesta 2 vuonna 2010. Vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen yhteenlaskettu enimmäismäärä pysyy muuttumattomana.

6. Yhteenvetotaulukko ja päätelmät

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto rahoituskehyksen mukaisiin maksusitoumus- ja maksumäärärahojen enimmäismääriin ehdotetuista muutoksista. Määrät on esitetty käypinä hintoina.

(miljoonaa euroa) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2007-2013 |

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky | 160 | 240 | 400 |

2. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta | – 400 | – 400 |

Maksusitoumusmäärärahojen muutos yhteensä | 0 | 0 | 0 | – 400 | 0 | 160 | 240 | 0 |

Maksumäärärahojen muutos yhteensä | – 400 | 160 | 240 | 0 |

Tarkistuksella ei ole vaikutusta käypinä hintoina ilmaistuihin maksusitoumus- ja maksumäärärahojen yhteenlaskettuihin enimmäismääriin.

Kun edellä olevat muutokset otetaan huomioon, saadaan jäljempänä esitetty rahoituskehys (käypinä hintoina).

Rahoituskehyksen tarkistamisesta tehtävässä virallisessa päätöksessä on viitattava toimielinten sopimukseen sisältyvään perustaulukkoon, jossa määrät on ilmoitettu vuoden 2004 kiinteinä hintoina. Käypinä hintoina ilmoitetut määrät on sen vuoksi muutettava vuoden 2004 kiinteiksi hinnoiksi käyttämällä kiinteää 2 prosentin vuosideflaattoria toimielinten sopimuksen 16 kohdan mukaisesti (ks. jäljempänä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösehdotuksen liite).

[pic]

2010/xxxx (COD)

Ehdotus:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta ITER-hankkeen lisärahoitustarpeen kattamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[9] ja erityisesti sen 21 kohdan, 22 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan ja 23 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat … … 2010 pidetyssä [kolmikantakokouksessa]/[talousarvioneuvottelukokouksessa] edellytyksistä lisärahoituksen tarjoamiseksi ITER-hankkeelle. Rahoitus edellyttää, että tarkistetaan vuosiksi 2007–2013 laadittua monivuotista rahoituskehystä toimielinten sopimuksen 21, 22 ja 23 kohdan mukaisesti, jotta alaotsakkeen 1 a maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriä voidaan korottaa 160 miljoonalla eurolla vuonna 2012 ja 240 miljoonalla eurolla vuonna 2013 käypinä hintoina.

(2) Alaotsakkeen 1 a maksusitoumusmäärärahojen vuosien 2012 ja 2013 enimmäismääriin tehtävä lisäys kompensoidaan kokonaisuudessaan supistamalla otsakkeen 2 maksusitoumusmäärärahojen vuoden 2010 enimmäismääriä.

(3) Jotta maksusitoumusten ja maksujen välinen suhde säilytettäisiin asianmukaisena, maksumäärärahojen vuotuisia enimmäismääriä tarkistetaan. Tarkistuksella ei ole vaikutusta maksumäärärahatarpeisiin kaudella 2007–2013.

(4) Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen liitettä I olisi sen vuoksi muutettava[10],

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen liite I korvataan tämän päätöksen liitteellä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

LIITE

[pic]

[1] 15815/10, 15818/09.

[2] Sopimus ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamisesta, allekirjoitettu 21.11.2006 (EUVL L 358, 16.12.2006, s. 62).

[3] KOM(2010) 226, 4.5.2010.

[4] Tämä ei vaikuta tarpeeseen säilyttää tarvittavat liikkumavarat vuoden 2011 talousarviota varten.

[5] KOM(2010) 72.

[6] EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

[7] Päivitetyt tiedot perustuvat vuoden 2010 osalta viimeisimpiin komission ehdotuksiin lisätalousarvioesitykseen 6/2010 asti (KOM(2010) 315, 17.6.2010) ja vuosien 2011–2013 osalta vuoden 2011 talousarvioesityksen yleiseen johdantoon sisältyviin rahoitussuunnitelmiin (KOM(2010) 300, 15.6.2010).

[8] Liikkumavarasta on vielä vähennettävä joustovälineestä rahoitetut 18,3 miljoonaa euroa.

[9] EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

[10] Edellä mainittuun sopimukseen perustuvat määrät muunnetaan vuoden 2004 hinnoiksi.