52010PC0349

Ehdotus: neuvoston asetus (EU) N:o .../2010 tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta annetun asetuksen (EY) N:o 147/2003 muuttamisesta (komission ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhdessä esittämä) /* KOM/2010/0349 lopull. - NLE 2010/0191 */


[pic] | EUROOPAN KOMISSIO |

Bryssel 30.6.2010

KOM(2010)349 lopullinen

2010/0191 (NLE)

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o .../2010

tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta annetun asetuksen (EY) N:o 147/2003 muuttamisesta

(komission ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhdessä esittämä)

PERUSTELUT

1. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 147/2003 kielletään yleisesti sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, avun ja koulutuksen sekä rahoituksen tai taloudellisen avun antaminen Somaliassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille.

2. Joulukuun 23 päivänä 2009 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1907 7 kohdassa jäsenvaltioita kehotetaan tarkastamaan Somaliaan saapuva ja sieltä lähtevä rahti, jos ne epäilevät rahdin sisältävän tuotteita, joiden tuonti tai vienti on kielletty joko kyseisen päätöslauselman 5 tai 6 kohdan tai Somaliaan kohdistuvan yleisen ja täysimääräisen asevientikiellon nojalla; tarkoitus on varmistaa, että kyseiset säännökset pannaan tarkoin täytäntöön.

3. Huhtikuun 26 päivänä 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP 4 artiklassa säädetään tiettyjen Somaliaan saapuvien ja sieltä lähtevien rahtien tarkastamisesta, minkä lisäksi ilma-aluksilta ja aluksilta on vaadittava ennen saapumista tai lähtemistä lisätiedot kaikista tavaroista, jotka tuodaan unioniin tai viedään unionista. Tiedot on toimitettava yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92[1] tuontia ja vientiä koskevista yleisilmoituksista vahvistettujen säännösten mukaisesti.

4. Koska tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, sen täytäntöönpano edellyttää unionin lainsäädäntötoimia. Tämän vuoksi komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja komissio ehdottavat, että asetus (EY) N:o 147/2003 muutetaan vastaavasti.

5. 2010/0191 (NLE)

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o .../2010

tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta annetun asetuksen (EY) N:o 147/2003 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP[2],

ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

6. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 147/2003 kielletään yleisesti sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, avun ja koulutuksen sekä rahoituksen tai taloudellisen avun antaminen Somaliassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille.

7. Joulukuun 23 päivänä 2009 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1907 7 kohdassa jäsenvaltioita kehotetaan tarkastamaan Somaliaan saapuva ja sieltä lähtevä rahti, jos ne epäilevät rahdin sisältävän tuotteita, joiden tuonti tai vienti on kielletty joko kyseisen päätöslauselman 5 tai 6 kohdan tai Somaliaan kohdistuvan yleisen ja täysimääräisen asevientikiellon nojalla; tarkoitus on varmistaa, että kyseiset säännökset pannaan tarkoin täytäntöön.

8. Huhtikuun 26 päivänä 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP 4 artiklassa säädetään tiettyjen Somaliaan saapuvien ja sieltä lähtevien rahtien tarkastamisesta, minkä lisäksi ilma-aluksilta ja aluksilta on vaadittava ennen saapumista tai lähtemistä lisätiedot kaikista tavaroista, jotka tuodaan unioniin tai viedään unionista. Tiedot on toimitettava yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92[3] tuontia ja vientiä koskevista yleisilmoituksista vahvistettujen säännösten mukaisesti.

9. Tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja sen täytäntöönpanemiseksi tarvitaan unionin lainsäädäntöä, jotta voitaisiin erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat sitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

10. Asetus (EY) N:o 147/2003 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston asetus (EY) N:o 147/2003 seuraavasti:

Lisätään artikla seuraavasti:

”3 a artikla

1. Jotta voidaan varmistaa, että neuvoston päätöksen 2010/231/YUTP 1 artikla pannaan tarkoin täytäntöön, kaikista rahti-ilma-aluksilla ja kauppa-aluksilla Somaliasta unionin tullialueelle tuotavista tai unionin tullialueelta Somaliaan vietävistä tavaroista on toimitettava ennen saapumista ja ennen lähtöä ilmoitettavat tiedot asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2. Säännöt, jotka koskevat velvollisuutta toimittaa ennakkotiedot ennen saapumista ja ennen lähtöä, erityisesti noudatettavat määräajat ja vaadittavat tiedot, määritetään yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 tuontia ja vientiä koskevia yleisilmoituksia ja tulli-ilmoituksia koskevissa säännöksissä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93.

3. Lisäksi henkilön, joka tuo tavarat tai joka vastaa tavaroiden kuljettamisesta rahti-ilma-aluksilla tai kauppa-aluksilla Somaliaan tai Somaliasta, tai hänen edustajiensa on ilmoitettava, kuuluvatko tavarat Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon[4] soveltamisalaan, ja jos tavaroiden vienti edellyttää lupaa, on ilmoitettava tarkemmat tiedot niille myönnetystä vientiluvasta.

4. Tuontia ja vientiä koskevat yleisilmoitukset ja tässä artiklassa tarkoitetut vaadittavat lisätiedot voidaan toimittaa 31 päivään joulukuuta 2010 saakka kirjallisina käyttämällä kaupallisia asiakirjoja tai satama- tai kuljetusasiakirjoja edellyttäen, että ne sisältävät vaadittavat tiedot.

5. Tässä artiklassa tarkoitetut vaadittavat lisätiedot on 1 päivästä tammikuuta 2011 toimitettava joko kirjallisina tai käyttämällä tarvittaessa tuontia ja vientiä koskevia yleisilmoituksia.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä […]

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja […]

[1] EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

[2] EUVL L 105, 27.4.2010, s. 17.

[3] EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

[4] EUVL C 65, 19.3.2009, s. 1.