52010PC0154

Ehdotus: neuvoston päätös annettu […] Kaakkois-Tyynenmeren miekkakalakantojen säilyttämistä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan tekemistä koskevan Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona /* KOM/2010/0154 lopull. - NLE 2010/0084 */


[pic] | EUROOPAN KOMISSIO |

Bryssel 19.4.2010

KOM(2010)154 lopullinen

2010/0084 (NLE)

Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS

annettu […]

Kaakkois-Tyynenmeren miekkakalakantojen säilyttämistä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan tekemistä koskevan Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

PERUSTELUT

Euroopan komissio aloitti ANAPA:n (Espanjan kansallinen syvänmeren pitkäsiima-alusten omistajien yhdistys) esittämän valituksen johdosta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3286/94 (kaupan esteistä annettu asetus) mukaisen tutkimuksen (ilmoitus menettelyn aloittamisesta julkaistu 10. heinäkuuta 1998). Euroopan komissio antoi 23. maaliskuuta 1999 tutkimusraporttinsa, jonka mukaan Chilen käytännöt, joilla kielletään Kaakkois-Tyynellämerellä miekkakalaa kalastavien alusten pääsy Chilen satamiin, olivat ristiriidassa vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) V artiklan kanssa.

Chilen valtion asettamasta kiellosta purkaa miekkakalasaaliita Chilen satamissa 5. huhtikuuta 2000 tehdyn komission päätöksen 2000/296/EY jälkeen Euroopan komissio aloitti Chileä vastaan WTO:n riitojenratkaisumenettelyn.

Asian käsittelyn alettua WTO:n piirissä Chile pyysi, että tietyt kysymykset ratkaistaisiin YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisessa pakollisessa riitojenratkaisumenettelyssä. Sen jälkeen Chile ja yhteisö saattoivat 19. joulukuuta 2000 erään miekkakalakantojen säilyttämistä ja kestävää hyödyntämistä koskevan riidan Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erikoisjaoston ratkaistavaksi.

Euroopan komissio ja Chile pääsivät 25. tammikuuta 2001 yksimielisyyteen väliaikaisjärjestelystä, minkä seurauksena osapuolet sopivat WTO:n ja Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen menettelyjen samanaikaisesta keskeyttämisestä.

Neuvosto teki huhtikuussa 2008 päätöksen, jolla komissio valtuutettiin käymään Euroopan yhteisön puolesta Chilen kanssa neuvotteluja lopullisen sopimuksen aikaansaamiseksi uudesta kalastusalan yhteistyöjärjestelystä.

Komissio esitteli 30. lokakuuta 2008 neuvoston sisäisen ja ulkoisen kalastuspolitiikan työryhmälle neuvottelijoiden välillä sovitun, Kaakkois-Tyynenmeren miekkakalakantojen säilyttämistä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan tekstin. Uusi yhteisymmärryspöytäkirja varmistaa Kaakkois-Tyynenmeren vesillä toimivien, jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten pääsyn nimettyihin Chilen satamiin jälleenlaivausta ja saaliiden purkamista sekä logistisia tarkoituksia varten. Uusi yhteisymmärryspöytäkirja ei aseta kyseenalaisiksi jo perustettujen alueellisten kalastusjärjestöjen (Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissio IATTC) tai perustettavina olevien alueellisten kalastusjärjestöjen (Etelä-Tyynenmeren alueellinen kalastusjärjestö SPRFMO) toimivaltuuksia.

Komissio esitteli 3. joulukuuta 2009 neuvoston sisäisen ja ulkoisen kalastuspolitiikan työryhmälle Chilen kanssa New Yorkissa 5. ja 6. lokakuuta 2009 käytyjen kahdenvälisten teknisten neuvottelujen tulokset. Osapuolet parafoivat yhteisymmärryspöytäkirjan teknisen liitteen I, joka sisältää yksityiskohtaiset menettelyt, joita miekkakalaa kalastavien, Chilen nimettyihin satamiin pyrkivien EU:n alusten on noudatettava. Nämä menettelyt ovat yhdenmukaisia FAO:n nykyaikaisten satamavaltion toimenpiteiden kanssa.

Molemmat osapuolet ovat tällä välin yhdessä peruuttaneet Kansainvälisessä merioikeustuomioistuimessa ratkaistavana olevan asian käsittelyn. Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erikoisjaosto kirjasi 16. joulukuuta 2009 kyseisen asian käsittelyn keskeytetyksi Chilen ja EU:n yhteisestä hakemuksesta.

Valmistelut ovat käynnissä myös WTO:ssa käsiteltävänä olevan asian (WT/DS/193 -miekkakalan kauttakuljetukseen ja tuontiin vaikuttavat toimenpiteet) peruuttamiseksi yhdessä. Komissio ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ehdota kaupan esteistä annettuun asetukseen perustuvan asian saattamista päätökseen. Komissio aikoo ehdottaa peruuttamista vasta sen jälkeen, kun EU:n ja Chilen viranomaiset ovat tehneet sopimuksen virallisesti ja edellyttäen, että määräyksiä, jotka koskevat Kaakkois-Tyynenmeren aavalla merellä miekkakalaa kalastavien EU:n alusten pääsyä Chilen satamiin, on pantu täytäntöön tyydyttävällä tavalla kohtuullisen ajanjakson ajan.

Komission olisi kehotettava jäsenvaltioita ja Euroopan parlamenttia aloittamaan kyseisen sopimuksen tekemistä varten tarvittava menettely. Jotta varmistetaan, että miekkakalaa kalastavien EU:n alusten pääsy nimettyihin Chilen satamiin ei enää viivästy, yhteisymmärryspöytäkirjaa on tällä välin tarpeen soveltaa väliaikaisesti, minkä vuoksi on ehdotettu samanaikaista mutta erillistä neuvoston päätöstä.

2010/0084 (NLE)

Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS

annettu […]

Kaakkois-Tyynenmeren miekkakalakantojen säilyttämistä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan tekemistä koskevan Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän[1],

sekä katsoo seuraavaa:

1. Euroopan unionin tavoitteena on tehdä kolmansien osapuolten kanssa yhteistyötä koskevia kalastusalan puitesopimuksia, joilla varmistetaan yleisen kiinnostuksen kohteena olevien lajien säilyttäminen ja kestävä hoito sekä EU:n alusten pääsy kolmansien osapuolten satamiin jälleenlaivausta ja saaliiden purkamista sekä logistisia tarkoituksia varten.

2. Neuvosto valtuutti 4 päivänä huhtikuuta 2008 komission aloittamaan Chilen tasavallan kanssa neuvottelut Kaakkois-Tyynenmeren miekkakalakantojen säilyttämiseksi. Neuvottelut saatiin onnistuneesti päätökseen parafoimalla Kaakkois-Tyynenmeren miekkakalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskeva yhteisymmärryspöytäkirja ja sen yksityiskohtainen liite I.

3. Kaakkois-Tyynenmeren miekkakalakantojen säilyttämistä koskevaa Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa sovellettiin [...] annetun neuvoston päätöksen 2010/XXX[2] mukaisesti Chilen kanssa käydyn kirjeenvaihdon perusteella väliaikaisesti sillä varauksella, että pöytäkirja tehdään lopullisesti myöhemmin.

4. On Euroopan unionin edun mukaista tehdä nyt Chilen kanssa kyseinen kirjeenvaihtona tehty sopimus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta kirjeenvaihtona tehty sopimus Kaakkois-Tyynenmeren miekkakalakantojen säilyttämistä koskevan, Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen yhteisymmärryspöytäkirjan tekemisestä.

Kyseisen Euroopan unionin ja Chilen välisen, kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Euroopan komissio valtuutetaan allekirjoittamaan Euroopan unionin puolesta 1 artiklassa tarkoitettu Euroopan unionin kirje ja nimeämään henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa se.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

LIITE

Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välinen

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Kaakkois-Tyynenmeren miekkakalakantojen säilyttämistä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan tekemisestä

A. Euroopan unionin kirje

Arvoisa Herra/Rouva

Minulla on kunnia viitata Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välillä Brysselissä 15. ja 16. lokakuuta 2008 käytyihin neuvotteluihin, jotka johtivat Kaakkois-Tyynenmeren miekkakalakantojen säilyttämistä koskevaan yhteisymmärryspöytäkirjaan, jäljempänä 'yhteisymmärryspöytäkirja', sekä New Yorkissa 5. ja 6. lokakuuta 2009 käytyihin kahdenvälisiin teknisiin neuvotteluihin.

Euroopan unionin ja Chilen välillä tehtiin seuraava sopimus:

i) Molemmat osapuolet hyväksyvät mainitun yhteisymmärryspöytäkirjan, josta sovittiin 15. ja 16. lokakuuta 2008, sekä sen yksityiskohtaisen liitteen I, josta sovittiin 5. ja 6. lokakuuta 2009 New Yorkissa.

ii) Seuraavat asiakirjat ja tiedot ovat erottamaton osa tätä kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta:

a) yhteisymmärryspöytäkirja, josta sovittiin 15. ja 16. lokakuuta 2008 Brysselissä, sellaisena kuin se on muutettuna:

b) yhteisymmärryspöytäkirjan yksityiskohtaisella liitteellä I, josta sovittiin kahdenvälisessä teknisessä kokouksessa 5. ja 6. lokakuuta 2009 New Yorkissa;

c) Chilen 23. marraskuuta 2009 päivätyllä, edellä olevassa b alakohdassa mainitun liitteen xi kohtaan liittyvällä verbaalinootilla, jossa Chilen satamat Arica, Antofagasta ja Punta Arenas nimetään satamiksi, joihin Kaakkois-Tyynenmeren aavalla merellä miekkakalaa kalastavilla EU:n aluksilla on pääsy.

Olisin kiitollinen, jos voisitte ilmoittaa saaneenne tämän kirjeen ja vahvistaa, että tämä kirje ja teidän vastauksenne muodostavat Chilen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen yhteisymmärryspöytäkirjan tekemisestä.

Tätä sopimusta sovelletaan vastauksenne antamispäivää seuraavasta päivästä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra/Rouva, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin puolesta

B. Chilen tasavallan kirje

Arvoisa Herra/Rouva

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

"Minulla on kunnia viitata Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välillä Brysselissä 15. ja 16. lokakuuta 2008 käytyihin neuvotteluihin, jotka johtivat Kaakkois-Tyynenmeren miekkakalakantojen säilyttämistä koskevaan yhteisymmärryspöytäkirjaan, jäljempänä 'yhteisymmärryspöytäkirja', sekä New Yorkissa 5. ja 6. lokakuuta 2009 käytyihin kahdenvälisiin teknisiin neuvotteluihin.

Euroopan unionin ja Chilen välillä tehtiin seuraava sopimus:

i) Molemmat osapuolet hyväksyvät mainitun yhteisymmärryspöytäkirjan, josta sovittiin 15. ja 16. lokakuuta 2008, sekä sen yksityiskohtaisen liitteen I, josta sovittiin 5. ja 6. lokakuuta 2009 New Yorkissa.

ii) Seuraavat asiakirjat ja tiedot ovat erottamaton osa tätä kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta:

a) yhteisymmärryspöytäkirja, josta sovittiin 15. ja 16. lokakuuta 2008 Brysselissä, sellaisena kuin se on muutettuna:

b) yhteisymmärryspöytäkirjan yksityiskohtaisella liitteellä I, josta sovittiin kahdenvälisessä teknisessä kokouksessa 5. ja 6. lokakuuta 2009 New Yorkissa;

c) Chilen 23. marraskuuta 2009 päivätyllä, edellä olevassa b alakohdassa mainitun liitteen xi kohtaan liittyvällä verbaalinootilla, jossa Chilen satamat Arica, Antofagasta ja Punta Arenas nimetään satamiksi, joihin Kaakkois-Tyynenmeren aavalla merellä miekkakalaa kalastavilla EU:n aluksilla on pääsy.

Olisin kiitollinen, jos voisitte ilmoittaa saaneenne tämän kirjeen ja vahvistaa, että tämä kirje ja teidän vastauksenne muodostavat Chilen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen yhteisymmärryspöytäkirjan tekemisestä.

Tätä sopimusta sovelletaan vastauksenne antamispäivää seuraavasta päivästä.”

Minulla on kunnia vahvistaa, että Teidän kirjeenne ja tämä vastaus muodostavat Chilen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra/Rouva, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Chilen tasavallan puolesta

[1] EUVL C , , s. .

[2] EUVL L , , s. .