12.8.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 236/177


Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010
Euroopan maanhavainnointiohjelma (GMES) (2011–2013) ***I

P7_TA(2010)0214

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maanhavainnointiohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) (KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

2011/C 236 E/40

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0223),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 157 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0037/2009),

ottaa huomioon komission parlamentille ja neuvostolle antaman tiedonannon Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 189 artiklan;

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. tammikuuta 2010 antaman lausunnon (1),

on kuullut alueiden komiteaa,

ottaa huomioon neuvoston edustajan 5. toukokuuta 2010 päivätyssä kirjeessä antaman lupauksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A7-0161/2010),

1.

vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja kansallisille parlamenteille.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010
P7_TC1-COD(2009)0070

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013)

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 911/2010.)