28.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/70


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttamisesta”

KOM(2009) 406 lopullinen – 2009/0116 CNS (1)

2010/C 354/15

Neuvosto päätti 19. tammikuuta 2010 ja Euroopan parlamentti 5. maaliskuuta 2010 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan nojalla, joka on entinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artikla, pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Ehdotus: neuvoston asetus tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttamisesta

KOM(2009) 406 lopullinen – 2009/0116 CNS (1).

Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että ehdotuksen sisältö on hyväksyttävä, eikä komitealla ole siihen kommentoitavaa, se päätti 17.–18. maaliskuuta 2010 pitämässään 461. täysistunnossa (maaliskuun 17. päivän kokouksessa) yksimielisesti antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon.

Bryssel 17. maaliskuuta 2010

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Mario SEPI


(1)  Kirjainlyhenne pitää olla COD.