13.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/7


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asioista COMP/39.388 — Saksan sähkön tukkumarkkinat ja COMP/39.389 — Saksan tasesähkömarkkinat (1)

(2009/C 36/07)

Komissiolle asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan mukaisesti esitetty päätösluonnos liittyy tiettyihin E.ON:in menettelytapoihin. Väitteet koskevat kapasiteetin pidätystä siten, että sähkön hintaa on nostettu, kolmansia osapuolia on estetty tekemästä investointeja sähkön tuotantoon Saksan sähkön tukkumarkkinoilla, tytäryhtiöitä on suosittu ja kustannukset on siirretty loppukäyttäjien maksettavaksi Saksan tasesähkömarkkinoilla sekä muiden jäsenmaiden sähköntuottajia on estetty myymästä tasesähköä E.ON:in tasesähkömarkkinoille.

Komissio aloitti menettelyn tehdäkseen asetuksen (EY) N:o 1/2003 III luvun mukaisen päätöksen ja hyväksyi 7. toukokuuta 2008 annetun, asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdan mukaisen ennakkoarvioinnin. Komission yksiköiden kanssa käytyjen keskustelujen johdosta E.ON antoi sitoumuksia 27. toukokuuta 2008.

Komissio julkaisi 12. kesäkuuta 2008Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan mukaisen ilmoituksen, jossa se tiivisti kilpailuongelmat ja sitoumukset sekä pyysi asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään huomautuksensa kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Saaduissa huomautuksissa vahvistettiin suurelta osin se, että sitoumukset olivat riittävät ennakkoarvioinnissa havaittujen kilpailuongelmien ratkaisemiseksi.

Komissio on nyt todennut, että E.ON:in ehdottamien sitoumusten johdosta menettely pitäisi lopettaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 2 kohdan soveltamista.

Asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan nojalla tehdyssä päätöksessä ei todeta yhteisön kilpailusääntöjen rikkomista, vaan kyseessä oleva yritys suostuu korjaamaan komission ennakkoarvioinnissa havaitut kilpailuongelmat. Tässä prosessissa kumpikin puoli on halukas yksinkertaistamaan epäillyn rikkomisen täysimittaiseen tutkintaan sisältyviä hallinnollisia ja oikeudellisia vaatimuksia. Tämän vuoksi useissa komission aikaisemmissa päätöksissä (2) on katsottu, että menettely on ollut asianmukaista, kun kyseessä oleva yritys ilmoittaa komissiolle, että se on saanut tutustua riittävässä määrin tietoihin, joita se on katsonut tarvitsevansa ehdottaakseen sitoumuksia komission havaitsemien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi.

Tässä asiassa on menetelty samalla tavalla, ja E.ON on vahvistanut sen komissiolle 29. lokakuuta 2008 toimittamassaan julistuksessa.

Edellä esitetyn perusteella katson, että tässä asiassa on noudatettu kuulluksi tulemista koskevia oikeuksia.

Bryssel 10. marraskuuta 2008.

Michael ALBERS


(1)  Laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 ja 16 artiklan mukaisesti (EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21).

(2)  Vrt. 22 päivänä kesäkuuta 2005 tehty päätös COMP/39.116 — Coca Cola; 19 päivänä tammikuuta 2005 tehty päätös COMP/37.214 — DFB; 14 päivänä syyskuuta 2007 tehty päätös COMP/39.142 — Toyota.