10.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 268/1


Komission tiedonanto mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY (1) täytäntöönpanon yhteydessä

(Kansainvälisen lakisääteisen metrologian järjestön (OIML) laatimia ohjeellisia asiakirjoja koskevien viittausten sekä olennaisia vaatimuksia vastaavista ohjeellisten asiakirjojen osista laadittua luetteloa koskevien viittausten julkaiseminen (direktiivin 16 artiklan 1 kohta))

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2009/C 268/01

MI-002:   Kaasumittarit

koskee seuraavaa:

OIML R 137-1 2006

Direktiivi 2004/22/EY Liitteen I ja liitteen MI-002 olennaiset vaatimukset

OIML R 137-1 (2006)

Huomautus

Liite I

 

 

1.1

5.3.1

Kattaa

1.2

7.4.15 taulukko 6, A.1

Kattaa

1.3

7.3.5

Kattaa

1.3.1

5.1, A.4.2.1, A4.2.2

Kattaa

1.3.2

 

 

a) M1

a) M2

7.4.13, A.5.1, A.5.2

Kattaa

a) M3

 

Ei koske

b)

7.4.13

Kattaa enintään 10 kg:n mittareiden osalta

1.3.3

 

 

a) E1

7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5

Kattaa

a) E2

 

Ei koske

a) E3

 

Ei koske

b)

7.4.15

Kattaa

1.3.4

7.4.15, A.7

Kattaa jännitteen vaihtelun osalta

1.4

 

 

1.4.1

5.3.1, 7.4, A.1

Kattaa luokan 0.5 osalta, jos suurinta sallittua virhettä koskevat vaatimukset täyttyvät vaikutussuureiden soveltamisen aikana

1.4.2

A.4.2.1, A.4.2.2

Kattaa

2

 

Ei koske

3

7.4.4

Kattaa

4

6.1.3

Kattaa

5

7.4.9

Kattaa

6

3.1.1, 6.5

Kattaa

7

 

 

7.1

3.1.4, 4.3.1

Kattaa

7.2

3

Kattaa

7.3

7.4.11

Kattaa mekaanisten mittareiden osalta

7.4

 

Ei koske

7.5

3.1.1, 3.1.4

Kattaa

7.6

6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4.x

Kattaa testausmenettelyä lukuun ottamatta

8

 

 

8.1

6.3.1, 4.3.4.2

Kattaa

8.2

4.3.14.3.3

Kattaa

8.3

7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1

Kattaa

8.4

4.3.1, 7.4.1.16

Kattaa

8.5

6.1.1

Kattaa

9

 

 

9.1

4.2.1

Kattaa täydentäviä laitteita koskevia tietoja lukuun ottamatta

9.2

4.2.1

Kattaa

9.3

4.2

Kattaa kilven tietojen osalta

9.4

 

Ei koske

9.5

6.2.2, 6.1.1

Kattaa

9.6

 

Ei koske

9.7

4.1

Kattaa

9.8

4.2

Kattaa

10

 

 

10.1

6.1.1

Kattaa

10.2

6.1.1

Kattaa

10.3

2.1.10, 6.3

Kattaa

10.4

 

Ei koske

10.5

3.1.5

Kattaa

11

 

 

11.1

 

Ei koske

11.2

 

Ei koske

12

 

Kattaa

Liite MI-002

 

 

Määritelmät

2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 & 7.4.11

Kattaa

1

7.3.5

Kattaa

1.1

5.2

Kattaa luokan 1.5 osalta jos Qmax/Qmin ≥ 150

Kattaa luokan 1.0 osalta jos Qmax/Qmin ≥ 20

1.2

 

Ei kata

1.3

5.1

Kattaa

1.4

5.1

Kattaa lukuun ottamatta OIML R137-1:n kolmea lämpötilaväliä

1.5

4.2.4

Kattaa

2

 

 

2.1

5.3.3

Kattaa lukuun ottamatta samanmerkkisiä virheitä koskevaa vaatimusta liitteessä MI-002 olevassa 2.1 kohdassa

2.2

5.3.4

Kattaa, jos valittu lämpötila on välillä 15 °C–25 °C

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

7.4.15

Kattaa

3.1.2

7.4.15

Kattaa

3.1.3

7.4.15, 2.2.10

Kattaa vaatimuksen ensimmäisen lausekkeen osalta

3.2

7.4.8

Kattaa

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

7.4.9

Kattaa

4.1.2

7.4.9

Kattaa

4.2

 

 

4.2.1

7.4.9

Ei kata

4.2.2

7.4.9

Ei kata

5

 

 

5.1

6.4.2

Ei kata

5.2

6.4.4

Yksi vaihtoehdoista kattaa

5.3

6.1.2

Ei kata

5.4

3.4, 7.4.5

Kattaa

5.5

6.2.1

Kattaa

5.6

3.2, 7.4.5

Kattaa

6

4.1

Kattaa, jos käytetään kuutiometrejä tai kilogrammoja

Huomautus:

Sarakkeessa ”Huomautus” kuvaillaan OIML R 137-1:n ja direktiivin 2004/22/EY asianomaisen säännöksen välinen vastaavuus.

Maininnalla ”kattaa” tarkoitetaan sitä, että

OIML R 137-1:n ja direktiivin vaatimukset ovat identtiset tai

OIML R 137-1:n vaatimus on direktiivin vaatimusta tiukempi tai

OIML R 137-1:n vaatimus vastaa kaikilta osin direktiivin vaatimuksia (vaikka direktiivissä sallittaisiin muita vaihtoehtoja).

Jos vaatimukset eivät vastaa täysin toisiaan, kattavuus kuvaillaan lyhyesti.

Maininnalla ”ei kata” tarkoitetaan sitä, että direktiivin vaatimus joko ei vastaa asianomaista OILM R 137-1:n vaatimusta tai ei sisälly OILM R 137-1:een.

Maininnalla ”ei koske” tarkoitetaan sitä, että direktiivin liitteen I vaatimus ei koske kaasumittareita.

MI-002:   Tilavuuden muunnoslaitteet

koskee seuraavaa:

OIML R 140 2007

Direktiivi 2004/22/EY

Liitteen I ja liitteen MI-002 olennaiset vaatimukset

OIML R 140 (2007)

Huomautus

Liite I

 

 

1.1

T.2.6; T.3.4; 9.1.1

Kattaa

1.2

T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1

Kattaa häiriötilanteiden osalta

1.3

T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4

Kattaa, mikäli valmistaja määrittelee kaikki tarvittavat tiedot

1.3.1

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Kattaa

1.3.2 a)

 

 

M1

M2

7.1.3; A.4.4

Kattaa tärinän osalta

M3

 

Ei koske

1.3.2 b)

7.1.3.1; A.4.4

Kattaa tärinän osalta

1.3.3 a)

 

 

E1

7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13

Kattaa

E2

 

Ei koske

E3

 

Ei koske

1.3.3 b)

A.4

Kattaa lukuun ottamatta lyhyitä katkoksia tasavirtaa käytettäessä

1.3.4

6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10

Kattaa lukuun ottamatta verkkotaajuuden vaihtelua ja verkkotaajuuden magneettikenttiä

1.4

 

 

1.4.1

A.1; A.4

Kattaa, jos käytetään modulaarista lähestymistapaa

1.4.2

A.4.3

Kattaa

2

 

Ei koske

3

 

Ei kata

4

8.2.1.3; 8.6.1.3

Kattaa

5

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3

Kattaa

6

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3

Kattaa

7

 

 

7.1

7.6

Kattaa

7.2

7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7

Kattaa

7.3

9.3.5; 9.3.6

Kattaa

7.4

 

Ei koske

7.5

8.6.1.1; 8.6.1.2

Kattaa

7.6

9.3; 10.2.3

Kattaa testausmenettelyä lukuun ottamatta

8

 

 

8.1

7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5

Kattaa

8.2

7.6

Kattaa

8.3

7.6.2; 10.2.3

Kattaa lukuun ottamatta ohjelmiston tunnistamista mittauslaitteella

8.4

7.6.2

Kattaa

8.5

7.1.4.6; 8.7.2

Ei kata

9

 

 

9.1

7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2

Kattaa kilven tietojen osalta

9.2

 

Ei koske

9.3

7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2

Kattaa

9.4

 

Ei koske

9.5

8.2.1.2; 7.1.4.1

Kattaa

9.6

 

Ei koske

9.7

5.1

Kattaa

9.8

7.5.1

Kattaa

10

 

 

10.1

8.2.1.1

Kattaa

10.2

7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1

Kattaa

10.3

T.1.5; 8.3; 8.4

Kattaa

10.4

 

Ei koske

10.5

 

Kattaa, mikäli tilavuuden muunnoslaite on varustettu omalla näytöllä

11

 

 

11.1

 

Ei koske

11.2

7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5

Kattaa

12

 

Kattaa

Liite MI-002

 

 

Määritelmät

1.1; 2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6

Kattaa

Kaasumittari

Muunnoslaite

Pienin tilavuusvirta

Suurin tilavuusvirta

Välirajan tilavuusvirta

Ylikuormitustilavuusvirta

Perusolosuhteet

T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1

Kattaa

1

7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6

Ei kata

1.1

 

Ei koske

1.2

 

Ei kata

1.3

7.3; 7.5.1

Kattaa

1.4

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Kattaa

1.5

7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22

Kattaa

2

 

 

2.1

 

Ei koske

2.2

 

Ei koske

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4

Kattaa

3.1.2

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6

Kattaa

3.1.3

T.2.17.2

Kattaa

3.2

 

Ei koske

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

 

Ei koske

4.1.2

 

Ei koske

4.2

 

 

4.2.1

 

Ei koske

4.2.2

 

Ei koske

5

 

 

5.1

9.2.1

Ei kata

5.2

9.2.2

Kattaa, kun akun tai pariston kyttöikä on 5 vuotta

5.3

 

Ei koske

5.4

 

Ei koske

5.5

 

Ei koske

5.6

 

Ei koske

6

5.1

Kattaa, paitsi milloin massa on ilmoitettu tonneina

7

7.3.1; 10.2.2

Kattaa

8

6.3.3

Kattaa, mikäli vallitsevaa lämpötilaa säädellään niin, että se pysyy ± 3 °C:n rajoissa perusolosuhteissa, ja lukuun ottamatta OIML R 140:n mukaista luokkaa C

9

 

 

9.1

9.3.6

Kattaa

9.2

7.1.4; 8.2; 8.7.1

Kattaa vain parametrien osalta ja mikäli tilavuuden muunnoslaite on varustettu omalla näytöllä

Huomautus:

Sarakkeessa ”Huomautus” kuvaillaan OIML R 140:n ja direktiivin 2004/22/EY asianomaisen säännöksen välinen vastaavuus.

Maininnalla ”kattaa” tarkoitetaan sitä, että

OIML R 140:n ja direktiivin vaatimukset ovat identtiset tai

OIML R 140:n vaatimus on direktiivin vaatimusta tiukempi tai

OIML R 140:n vaatimus vastaa kaikilta osin direktiivin vaatimuksia (vaikka direktiivissä sallittaisiin muita vaihtoehtoja).

Jos vaatimukset eivät vastaa täysin toisiaan, kattavuus kuvaillaan lyhyesti.

Maininnalla ”ei kata” tarkoitetaan sitä, että direktiivin vaatimus joko ei vastaa asianomaista OILM R 140:n vaatimusta tai ei sisälly OILM R 140:een.

Maininnalla ”ei koske” tarkoitetaan sitä, että direktiivin liitteen I vaatimus ei koske tilavuuden muunnoslaitteita.

MI-007:   Taksimittarit

koskee seuraavaa:

OIML R 21 2007

Direktiivi 2004/22/EY Liitteen I ja liitteen MI-007 olennaiset vaatimukset

OIML R 21 (2007)

Huomautus

Liite I

 

 

1.1

2.4.5.4; 2.5.5

Kattaa

1.2

A.5.4.5

Kattaa

1.3

3.5.2

Kattaa

1.3.1

3.5.1; 5.1.2

Kattaa

1.3.2 a)

 

 

M1:

 

Ei koske

M2:

 

Ei koske

M3:

A.5.4.4

Kattaa

1.3.2 b)

 

Kattaa

1.3.3 a)

 

 

E1

 

Ei koske

E2

 

Ei koske

E3

A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7

Kattaa, kun kentän voimakkuus on 24 V/m

1.3.3 b)

Liite A

Kattaa

1.3.4

Liite A

Kattaa

1.4

 

 

1.4.1

A.5.1

Kattaa

1.4.2

5.1.2

Kattaa

2

7.5

Kattaa

3

5.2.6

Kattaa

4

 

Kattaa

5

4.1

Kattaa

6

3.3

Kattaa

7

 

 

7.1

4.2.1

Kattaa

7.2

4.1; 4.9.1

Kattaa

7.3

 

Ei koske

7.4

 

Ei koske

7.5

4.1

Kattaa

7.6

4.2.3; 4.11

Kattaa, kun testausmenettely sisältyy käyttöohjeeseen

8

 

 

8.1

5.2.3.2

Kattaa

8.2

4.2.5

Kattaa

8.3

4.11.2

Kattaa

8.4

4.10

Kattaa

8.5

 

Ei koske

9

 

 

9.1

4.12; 4.12.1

Kattaa

9.2

 

Ei koske

9.3

 

Ei kata

9.4

 

Ei koske

9.5

 

Ei koske

9.6

 

Ei koske

9.7

3.4; 4.9.1

Kattaa

9.8

4.12.2

Kattaa

10

 

 

10.1

4.9.1

Kattaa

10.2

4.9.1

Kattaa

10.3

4.9.2

Kattaa

10.4

4.9.1

Kattaa

10.5

 

Ei koske

11

 

 

11.1

 

Ei koske

11.2

 

Ei koske

12

4.2.3

Kattaa

Liite MI-007

 

 

Määritelmät

 

 

Taksimittari

2.1.1

Kattaa

Maksu

2.3.1.1

Kattaa

Cross-over-nopeus

2.3.1.2

Kattaa

Tavanomainen laskutapa S (tariffin yksinkertainen soveltaminen)

2.3.1.3.1

Kattaa

Tavanomainen laskutapa D (tariffin kaksinkertainen soveltaminen)

2.3.1.3.2

Kattaa

Toiminta-asento

2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3

Kattaa

1

3.1

Kattaa

2

2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1

Kattaa

3

4.3

Kattaa

4

5.2.3; 4.2.2

Kattaa

5

4.2.3; 4.2.5

Kattaa

6.1

A.5.4.4

Kattaa

6.2

3.5.1; 3.5.2

Kattaa

7

3.2.1.1

Kattaa

8

 

 

8.1

Ks. liitteen I kohtaan 1.3.3 liittyvä vastaus

Kattaa

8.2

5.1.3

Kattaa

9

5.2.5

Kattaa

10

3.1

Kattaa

11

4.5.3.b)

Kattaa

12

4.5.4

Kattaa

13

4.9.1

Kattaa

14.1

4.2.4

Kattaa

14.2

4.2.5

Kattaa, kun OIML R 21 (2007):n kohta 4.2.5.i on pakollinen

14.3

Ks. liitteen I kohtaan 8.3 liittyvä vastaus

Kattaa

15.1

4.7

Kattaa

15.2

4.7

Kattaa

15.3

4.9.1

Kattaa

16

4.8

Kattaa

17

4.1; 4.14.1

Kattaa

18

5.2.4; 3.2.1.1

Kattaa

19

4.14.1; 4.2.1

Kattaa

20

4.2.1

Kattaa

21

3.3

Kattaa

22

3.7

Kattaa

23

3.4

Kattaa

Huomautus:

Sarakkeessa ”Huomautus” kuvaillaan OIML R 21:n ja direktiivin 2004/22/EY asianomaisen säännöksen välinen vastaavuus.

Maininnalla ”kattaa” tarkoitetaan sitä, että

OIML R 21:n ja direktiivin vaatimukset ovat identtiset tai

OIML R 21:n vaatimus on direktiivin vaatimusta tiukempi tai

OIML R 21:n vaatimus vastaa kaikilta osin direktiivin vaatimuksia (vaikka direktiivissä sallittaisiin muita vaihtoehtoja).

Jos vaatimukset eivät vastaa täysin toisiaan, kattavuus kuvaillaan lyhyesti.

Maininnalla ”ei kata” tarkoitetaan sitä, että direktiivin vaatimus joko ei vastaa asianomaista OILM R 21:n vaatimusta tai ei sisälly OILM R 21:een.

Maininnalla ”ei koske” tarkoitetaan sitä, että direktiivin liitteen I vaatimus ei koske taksimittareita.

MI-008 LUKU II:   Mitta-astiat

koskee seuraavaa:

OIML R 138 2007

Direktiivi 2004/22/EY Liitteen I ja liitteen MI-008 II olennaiset vaatimukset

OIML R 138 (2007)

Huomautus

Liite I

 

 

1.1

5.1

Kattaa

1.2

 

Ei koske

1.3

 

Ei koske

1.3.1

 

Ei koske

1.3.2 a)

 

Ei koske

1.3.2 b)

 

Ei koske

1.3.3 a)

 

Ei koske

1.3.3 b)

 

Ei koske

1.3.4

 

Ei koske

1.4

 

 

1.4.1

 

Ei koske

1.4.2

 

Ei koske

2

 

Ei kata

3

 

Ei kata

4

4.4

Kattaa

5

4.2

Kattaa

6

 

Ei kata

7

 

 

7.1

 

Ei kata

7.2

4.2

Kattaa

7.3

 

Ei koske

7.4

 

Ei koske

7.5

4.2

Kattaa

7.6

 

Ei koske

8

 

 

8.1

 

Ei koske

8.2

 

Ei koske

8.3

 

Ei koske

8.4

 

Ei koske

8.5

 

Ei koske

9

 

 

9.1

5.2.4; 5.2.1; 5.2.5

Kattaa, kun peruslämpötila on 20 °C

9.2

 

Ei koske

9.3

 

Ei koske

9.4

 

Ei koske

9.5

 

Ei koske

9.6

5.2.1

Kattaa

9.7

3

Kattaa, kun mittayksiköt ovat SI-yksiköitä

9.8

5.2.1

Kattaa

10

 

 

10.1

 

Ei koske

10.2

5.2.1

Kattaa

10.3

 

Ei koske

10.4

 

Ei koske

10.5

 

Ei koske

11

 

 

11.1

 

Ei koske

11.2

 

Ei koske

12

 

Kattaa

Liite MI-008, luku II

 

 

Määritelmät

 

 

Mitta-astia

2.2

Kattaa

Viivamitta

2.9

Kattaa, kun määrän merkkinä on viiva

Täyttömitta

2.7

Kattaa

Siirtomitta

2.2

Kattaa

Tilavuus

2.7; 2.5; 2.9; 4.6.1

Kattaa

1

 

 

1.1

5.2.5

Kattaa, kun peruslämpötila on 20 °C

1.2

4.5

Kattaa

2

5.1.1; 4.1.1

Kattaa

3

4.2

Kattaa

4

 

 

4.1

4.4

Kattaa

4.2

 

Ei kata

5

 

 

5.1

5.2.1

Kattaa

5.2

5.2.2

Kattaa, kun merkittyjä tilavuuksia on enintään 3

5.3

4.2; 5.2.2

Kattaa

Huomautus:

Sarakkeessa ”Huomautus” kuvaillaan OIML R 138:n ja direktiivin 2004/22/EY asianomaisen säännöksen välinen vastaavuus.

Maininnalla ”kattaa” tarkoitetaan sitä, että

OIML R 138:n ja direktiivin vaatimukset ovat identtiset tai

OIML R 138:n vaatimus on direktiivin vaatimusta tiukempi tai

OIML R 138:n vaatimus vastaa kaikilta osin direktiivin vaatimuksia (vaikka direktiivissä sallittaisiin muita vaihtoehtoja).

Jos vaatimukset eivät vastaa täysin toisiaan, kattavuus kuvaillaan lyhyesti.

Maininnalla ”ei kata” tarkoitetaan sitä, että direktiivin vaatimus joko ei vastaa asianomaista OILM R 138:n vaatimusta tai ei sisälly OILM R 138:aan.

Maininnalla ”ei koske” tarkoitetaan sitä, että direktiivin liitteen I vaatimus ei koske mitta-astioita.


(1)  EUVL L 135, 30.4.2004.