29.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 176/5


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta 15 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 nojalla myönnetystä valtiontuesta

2009/C 176/03

Tuen N:o: XA 036/08

Jäsenvaltio: Italia

Alue: Bolzanon provinssi

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Criteri e modalità per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali

Oikeusperusta: Articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: —

Tukijärjestelmän vuosikustannukset: 1 200 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: 75 % ja 100 %

Täytäntöönpanopäivä:

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 31. joulukuuta 2013 asti

Tuen tarkoitus: 16 artiklan 1 kohdan d ja f alakohta

Alat, joita tuki koskee: Lypsykarjan ja muiden nautaeläinten, hevosten ja muiden hevoseläinten, kamelieläinten, lampaiden ja vuohien, sikojen, siipikarjan ja muiden eläinten kasvatus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6

39100 Bolzano

ITALIA

Internet-osoite: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3112/publ/publ_getreso.asp?PRES_ID=93488

Osaston johtaja

Martin PAZELLER

Tuen N:o: XA 80/08

Jäsenvaltio: Italia

Elin: ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Oikeusperusta: Delibera del Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (Ce) nn 70/2001 e 1857/2006.

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Vuosittaiset menot ovat noin 20 miljoonaa EUR.

Tuettu laina, jonka kesto on 5–10 vuotta (jatkettavissa 15 vuodeksi ainoastaan maataloustuotannon alaan liittyvien hankkeiden osalta), on maksettava takautuvasti takaisin puolivuosittaisina tasaerinä.

Sovellettava korko on 36 prosenttia Euroopan unionin virallisessa lehdessä kuukausittain julkaistavasta viitekorosta.

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuet, joita voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseen, koostuvat korkotuetuista lainoista ja avustuksista. Takaisin maksettavan määrän (halpakorkoiset lainat) osuuden on oltava vähintään 50 prosenttia myönnetyn tuen kokonaismäärästä.

Maatilainvestointien osalta sovelletaan seuraavia tuki-intensiteettejä:

60 % tukikelpoisista investoinneista epäsuotuisilla alueilla tai asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetuilla ja jäsenvaltioiden mainitun asetuksen 50 ja 94 artiklan mukaisesti nimeämillä alueilla;

50 % tukikelpoisista kustannuksista muilla alueilla.

Yksittäiselle yritykselle myönnettävän tuen määrä saa kuitenkin olla enintään 400 000 EUR millä tahansa kolmen verovuoden jaksolla tai enintään 500 000 EUR, jos yritys sijaitsee epäsuotuisalla alueella tai asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i, ii ja iii alakohdassa tarkoitetulla alueella, jonka jäsenvaltiot ovat nimenneet mainitun asetuksen 50 ja 94 artiklan mukaisesti.

Investointi on toteutettava viiden vuoden kuluessa nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamisesta.

Tuen on noudatettava yhteisistä markkinajärjestelyistä annetuissa neuvoston asetuksissa vahvistettuja kieltoja ja rajoituksia.

Tukea ei voida myöntää:

tuotanto-oikeuksien, eläinten ja yksivuotisten kasvien hankintaan;

yksivuotisten kasvien istuttamiseen;

maitoa tai maitotuotteita vastaavien tuotteiden tai niiden korvikkeiden valmistukseen.

Täytäntöönpanopäivä: Järjestelmä tulee voimaan aikaisintaan 18. helmikuuta 2008 tai joka tapauksessa sitä päivää seuraavana päivänä, jona komissio tiivistelmän saatuaan on lähettänyt tunnistenumerolla varustetun vastaanottoilmoituksen.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: 6 vuotta

Tuen tarkoitus: Rohkaista maatalousalan uusia yrittäjiä ja kannustaa sukupolven vaihdokseen.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin kustannuksiin:

Alkutuotannon alalla tukea voidaan myöntää muun kuin rakentamiseen tarkoitetun maan hankintaan enintään 10 prosenttia investoinnin tukikelpoisista kustannuksista.

Alkutuotannon alalla oikeusperusta, jonka nojalla tälle järjestelmälle myönnetään poikkeus, on asetuksen (EY) N:o 1857/2006 4 artikla.

Alat, joita tuki koskee: Maatalous: alkutuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite: ISMEA

Sääntömääräinen kotipaikka:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Hallinnollinen päätoimipaikka:

Via C. Celso 183

00161 Roma RM

ITALIA

Internet-osoite: www.ismea.it

Liitteenä on hallintoneuvoston päätös (Delibera del Consiglio di Amministrazione), joka on saatavissa myös ISMEA:n Internet-sivuilta. Suora linkki annetaan tiedoksi mahdollisimman pian.

Lisätietoja: Kyseinen järjestelmä koskee Euroopan komission 13 päivänä helmikuuta 2003 hyväksymän valtiontuen N 336/2001 mukauttamista vastaamaan uusia yhteisön asetuksia (EY) N:o 1857/2006 ja (EY) N:o 70/2001 maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen osalta. Mukautus liittyy erityisesti seuraaviin kolmeen toimenpiteeseen: tuki maatilainvestointeihin sekä maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen, teknisen avun toimenpiteet ja toiminnan aloitustuki.

Komissiolle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti alkutuotannon alalla tehtyihin investointeihin myönnetystä tuesta;

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 70/2001 mukaisesti maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla tehtyihin investointeihin myönnetystä tuesta;

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti teknisen avun alalla myönnetystä tuesta;

yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamiseen myönnetystä tuesta.

Järjestelmän mukaan tukea voidaan myöntää myös maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla annettavaan tekniseen apuun ja maatilamatkailuun, jolloin se myönnetään vähämerkityksistä tukea koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisesti.

Pääjohtaja

Salvatore PETROLI

Tuen N:o: XA 88/08

Jäsenvaltio: Belgia

Alue: Flanderi

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi: Vlaams Varkensstamboek vzw

Oikeusperusta: Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 457 000 EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuki on enintään 100 % kantakirjojen hallinnollisista perustamis- ja ylläpitokustannuksista.

Tuki on enintään 70 % kustannuksista, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolien toteuttamista tai niiden puolesta toteutetuista kokeista, joilla määritetään kotieläinten perimän laatu tai niiden tuotos, lukuun ottamatta kotieläinten omistajan tekemiä tarkastuksia ja maidon laatua koskevia rutiinitarkastuksia.

Täytäntöönpanopäivä: Tuki voidaan myöntää 1. maaliskuuta alkaen ja aikaisintaan 15 päivää hakemuksesta.

Tuki voidaan myöntää täytäntöönpanopäätöksellä. Nämä täytäntöönpanopäätökset tehdään vuosittain. Täytäntöönpanopäätöksen luonnosta ei ole vielä laadittu. Päätökseen sisällytetään standstill-lauseke.

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto: Tuki myönnetään ajanjaksoksi, joka päättyy 31. joulukuuta 2008.

Tuen tarkoitus: Rekisteröity yhdistys Vlaams Varkensstamboek (VVS) pitää sikarotujen kantakirjoja. VVS aikoo käyttää tuen kattaakseen hallinnolliset kustannukset, jotka aiheutuvat kantakirjojen perustamisesta ja ylläpitämisestä, syntymätietojen ja sukukirjojen tallentamisesta tietokantaan sekä jalostus- ja polveutumistodistusten laatimisesta ja antamisesta.

VVS toteuttaa lisäksi kokeita, joilla määritetään siitoseläinten perimän laatu tai niiden tuotos. Kokeet voivat koskea:

Tuki kuuluu asetuksen (EY) N:o 1857/2006 16 artiklan soveltamisalaan ja täyttää kyseisen artiklan mukaiset ehdot.

16 artiklan 1 kohdan a alakohta: tuki, joka on enintään 100 % kantakirjojen hallinnollisista perustamis- ja ylläpitokustannuksista.

16 artiklan 1 kohdan b alakohta: tuki, joka on enintään 70 % kustannuksista, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolien toteuttamista tai niiden puolesta toteutetuista kokeista, joilla määritetään kotieläinten perimän laatu tai niiden tuotos, lukuun ottamatta kotieläinten omistajan tekemiä tarkastuksia ja maidon laatua koskevia rutiinitarkastuksia.

Alat, joita tuki koskee: Kotieläinsektori

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Brussel

BELGIË

Internet-osoite: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Muut tiedot: —

Pääsihteeri

Jules VAN LIEFFERINGE

Tuen N:o: XA 415/08

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Alue: Englanti

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäisen tuen saaneen yrityksen nimi: West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme

Oikeusperusta: The National Heritage Act 1997

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä:

Joulukuu 2008–maaliskuu 2009

415 000 GBP

Huhtikuu 2009–maaliskuu 2010

610 395 GBP

Huhtikuu 2010–maaliskuu 2011

691 666 GBP

Huhtikuu 2011–maaliskuu 2012

12 446 GBP

Yhteensä

1 729 507 GBP

Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen intensiteetti on 100 %, kun tuki myönnetään tuotannolliseen toimintaan liittymättömän kulttuuriperinnön säilyttämiseen 5 artiklan mukaisesti. Tuen enimmäismäärää kuitenkin pienennetään komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 5 artiklassa vahvistettujen tasojen mukaisesti, jos tuki on suunnattu tuotannolliseen toimintaan.

Täytäntöönpanopäivä: Hakemuksia otetaan vastaan 10. joulukuuta 2008 alkaen.

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Ohjelma alkaa 10. joulukuuta 2008 tai päivänä, jona komissio julkistaa ohjelmaa koskevat yksityiskohdat verkkosivustollaan. Se päättyy 31. maaliskuuta 2012. Loppumaksut suoritetaan 31. maaliskuuta 2012.

Tuen tarkoitus: Ensisijainen tarkoitus:

Tukea toimenpiteitä, joiden tavoitteena on West Wightin alueen maisemapiirteiden ja tärkeiden kulttuuriperintökohteiden säilyttäminen ja kohentaminen.

Lisätä West Wightin maiseman, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön arvostusta ja hyödyntämistä.

Tuki maksetaan asetuksen (EY) N:o 1857/2006 5 artiklan mukaisesti (perinteisten maisemien ja rakennusten säilyttäminen).

Tukea luonnonympäristön säilyttämistä ja parantamista; tuki maksetaan asetuksen (EY) N:o 1857/2006 4 artiklan mukaisesti.

Alat, joita tuki koskee: Maatalous

Järjestelmää sovelletaan maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin yrityksiin. Tukikelpoisia ovat ”pieneksi tai keskisuureksi yritykseksi” luokiteltavat yritykset. Toisin sanoen tuensaajilla (päin vastoin kuin palvelujen tarjoajilla) on oltava alle 250 työntekijää, alle 50 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto tai 43 miljoonan euron tase. Lisäksi yrityksestä saa olla enintään 25 % muiden yritysten omistuksessa. Tukea voidaan myöntää kaikilla osa-aloilla lukuun ottamatta maitoa ja maitotuotteita vastaavien tuotteiden tai niiden korvikkeiden valmistusta ja kaupan pitämistä.

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Heritage Lottery Fund (HLF)

South East Regional Office

7 Holbein Place

London

SW1W 8NR

UNITED KINGDOM

Järjestelmästä vastaava lakisääteinen elin on:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Järjestelmää hallinnoi:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Internet-osoite: http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20Submission_201008.doc

Tietoa saa myös Yhdistyneen kuningaskunnan maatalousministeriön sivuilta, joilla esitetään maatalousalalla valtiontukia saavat tukijärjestelmät:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Muita tietoja: Tukikelpoisuutta ja järjestelmän sääntöjä koskevia lisätietoja on saatavilla edellä mainituista Internet-osoitteista.

The West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme -ohjelmasta myönnetään tukea myös muuhun kuin maataloustoimintaan sekä maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin. Valtiontuki hyväksytään asetuksen (EY) N:o 1998/2006 ja tukipäätöksen NN 11/2002 (National Heritage Memorial Fund) mukaisesti.

Tuen N:o: XA 433/08

Jäsenvaltio: Saksa

Alue: Mecklenburg-Vorpommern

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi: Gewährung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Oikeusperusta: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2009 Beihilfesatzung (luonnos, ei vielä julkaistu)

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: 2,49 miljoonaa EUR

Tuen enimmäisintensiteetti: Enintään 100 prosenttiin saakka

Täytäntöönpanopäivä: Sen jälkeen kun komissio on julkaissut toimenpiteen www-sivustolla asetuksen (EY) N:o 1857/2006 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, aikaisintaan 1. tammikuuta 2009 lähtien

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto:

Tuen tarkoitus: Eläintaudit (Asetuksen (EY) N:o 1857/2006 10 artikla)

Alat, joita tuki koskee: A104 – Eläinten tuotanto

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Behördenzentrum Block C

Neustrelizer Straße 120

17033 Neubrandenbur

DEUTSCHLAND

Internet-osoite: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Muita tietoja: —