52009PC0306

Komission lausunto EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan, joka koskee seuraavaa ehdotusta: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettäviä edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä Komission ehdotusta muuttava EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla /* KOM/2009/0306 lopull. */


[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel, 22.6.2009

KOM(2009) 306lopullinen

2007/0098/COD

KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksista neuvoston yhteiseen kantaan, joka koskee seuraavaa ehdotusta:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettäviä edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä

KOMISSION EHDOTUSTA MUUTTAVA EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla

KOMISSION LAUSUNTOEY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojallaEuroopan parlamentin ehdottamista tarkistuksistaneuvoston yhteiseen kantaan, joka koskeeseuraavaa ehdotusta:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettäviä edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä

1. Johdanto

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan mukaan komissio antaa lausunnon Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä ehdottamista tarkistuksista. Komissio esittää seuraavassa lausuntonsa parlamentin ehdottamista tarkistuksista.

2. Tausta

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle (asiakirja KOM(2007) 263 lopullinen – 2007/0098/COD): | 23. toukokuuta 2007 |

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: | 16. tammikuuta 2008 |

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: | 21. toukokuuta 2008 |

Muutettu ehdotus toimitettiin: | 13. kesäkuuta 2008 |

Yhteinen kanta vahvistettiin: | 9. tammikuuta 2009 |

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa toisessa käsittelyssä: | 23. huhtikuuta 2009 |

3. Ehdotuksen tarkoitus

Ehdotuksen tarkoituksena on laatia yhteiset säännöt, jotka koskevat maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettäviä edellytyksiä. Ehdotuksen tarkoituksena on korvata direktiivi 96/26/EY uudella asetuksella yhdenmukaisuuden lisäämiseksi ja liikenteenharjoittajien välisen terveen kilpailun edistämiseksi sisämarkkinoilla.

4. Komission lausunto Euroopan parlamentin tarkistuksista

Neuvoteltuaan EU:n puheenjohtajamaan Tšekin johdolla useiden kuukausien ajan parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen toisessa käsittelyssä erityisesti kuljetusyritysten sähköisten rekisterien perustamisesta. Komissio voi hyväksyä tätä yhteisymmärrystä koskevat tarkistukset, jotka Euroopan parlamentti teki toisessa käsittelyssä.

5. Päätelmä

Komissio muuttaa ehdotustaan edellä kuvatulla tavalla EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti.