1.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 87/126


Torstai 12. maaliskuuta 2009
Yhteisen ilmailualueen kehittäminen Israelin kanssa

P6_TA(2009)0127

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 yhteisen ilmailualueen kehittämisestä Israelin kanssa (2008/2136(INI))

2010/C 87 E/22

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon 9. marraskuuta 2007 päivätyn komission tiedonannon ”Yhteisen ilmailualueen kehittäminen Israelin kanssa” (KOM(2007)0691),

ottaa huomioon 17. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6-0090/2009),

A.

katsoo, että säännösten lähentäminen on kattavien ilmailusopimusten menestyksekkään tekemisen edellytys, etenkin mitä tulee säännöksiin, jotka koskevat lentoturvallisuutta, ilmailun turvaamista, kilpailua, valtiontukia, ympäristöä ja työntekijöiden työhön liittyviä oikeuksia,

B.

katsoo, että komission olisi Israelin kanssa tehtävästä kattavasta lentoliikennesopimuksesta neuvoteltaessa hyödynnettävä jäsenvaltioiden ja muiden asianosaisten kokemuksia ja tietoja ja otettava ne mukaan ennen neuvotteluja, niiden aikana ja niiden jälkeen,

C.

katsoo, että Israel muodostaa Lähi-idän tärkeimmät ilmailualan markkinat, joiden kasvupotentiaali on suuri, ja ottaa huomioon myös sen, että Israelilla on strateginen asema siltana Euroopan ja Lähi-idän sekä vielä kaukaisempien alueiden välillä,

1.

on tyytyväinen neuvottelujen aloittamiseen Israelin kanssa kattavasta lentoliikennesopimuksesta;

2.

painottaa sopimuksen tärkeyttä, mitä tulee yhteisen ilmailualueen laajentamista koskevien ehtojen luomiseen;

3.

korostaa, että sopimuksella ei saisi rajoittaa sitä markkinoille pääsyn tasoa, joka on jo saavutettu voimassa olevilla kahdenvälisillä sopimuksilla;

4.

painottaa, että sopimuksen pitäisi olla tasapainossa markkinoille pääsyn suhteen; lisäksi markkinoiden avaamisen pitäisi tapahtua vaiheittain ja olla vastavuoroista ja kestävää;

5.

korostaa, että markkinoiden avaamisessa on aina otettava huomioon säännösten lähentäminen, mitä tulee lentoturvallisuutta, ilmailun turvaamista, ympäristöä, valtiontukia ja kilpailua koskeviin lainsäädännöllisiin näkökohtiin samoin kuin työntekijöiden työhön liittyviin oikeuksiin, ja että vapauttamisen aste on sidottava siihen tasoon, jolla on saavutettu tasapuoliset toimintaedellytykset näillä aloilla;

6.

myöntää, että pitkillä ja keskipitkillä lentoreiteillä ilmailuala on nopein tapa yhdistää maita, paikkoja ja ihmisiä ja että se tulee edelleenkin olemaan kiinnostavin liikennemuoto nopeutta ja kustannuksia ajatellen;

7.

tunnustaa ilmailualan merkittävän panoksen työpaikkojen luomisessa sekä välittömästi että välillisesti ja etenkin sellaisten maailman paikkojen yhdistämisessä, joissa ei ole muita kilpailukykyisiä liikennemuotoja; kannustaa siitä huolimatta käyttämään ja kehittämään intermodaalisia ja muita liikennemuotoja;

8.

tunnustaa, että ilmailualalla on tiettyjä negatiivisia ympäristövaikutuksia, etenkin melun lähteenä ja merkittävänä saastepäästöjen synnyttäjänä; pitää sen vuoksi olennaisen tärkeänä, että sopimuksessa annetaan mahdollisuus ryhtyä toimiin Euroopan unionin sisällä ympäristöasioissa siten, että vähennetään ilmailun vaikutuksia veteen, ilman laatuun ja melutasoihin;

9.

korostaa, että sopimuksessa pitäisi määrätä tiukoista lentoturvallisuussäännöistä;

10.

korostaa, että neuvottelut on käytävä läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, ottaen huomioon, että niillä on tällaisissa neuvotteluissa avustamiseen tarvittava asiantuntemus ja kokemus;

11.

pyytää komissiota varmistamaan, että parlamentille ja kaikille muille asianosaisille tiedotetaan asioista ja että niitä kuullaan koko neuvottelujen ajan;

12.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Israelin valtion hallitukselle ja parlamentille.


(1)  EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 84.