52009DC0682
[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 10.12.2009

KOM(2009)682 lopullinen

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE

varainhoitovuotta 2007 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta(Tiivistelmä) – EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan, Euratomin perustamissopimuksen 180 b artiklan, yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 147 artiklan ja EKR:n varainhoitoasetuksen 119 artiklan 5 kohdan mukaisesti annetut neuvoston suositukset{SEC(2009)1700}

SISÄLLYSLUETTELO

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE varainhoitovuotta 2007 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (Tiivistelmä) – EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan, Euratomin perustamissopimuksen 180 b artiklan, yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 147 artiklan ja EKR:n varainhoitoasetuksen 119 artiklan 5 kohdan mukaisesti annetut neuvoston suositukset 1

JOHDANTO 3

I. Yleistä talousarviota koskeva neuvoston suositus 4

A) Johdanto (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 1–2 kohta) 4

B) 1 luku – Tarkastuslausuma ja sen perustana olevat tiedot (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 3–4 kohta) 4

C) 2 luku – Komission sisäinen valvonta (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 5–12 kohta) 4

D) 3 luku – Talousarviohallinto (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 13–20 kohta) 5

E) 4 luku – Tulot (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 21 kohta) 5

G) 6 luku - Koheesio (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 26–29 kohta) 6

H) 7 luku – Tutkimus, energia ja liikenne (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 30–35 kohta) 7

I) 8 luku – Ulkomaanapu, kehitysyhteistyö ja laajentuminen (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 36–47 kohta) 7

J) 9 luku - Koulutus ja kansalaisuus (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 48–53 kohta) 8

K) 10 luku – Talous- ja rahoitusasiat (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 54–58 kohta) 8

L) 11 luku – Hallintomenot ja muut menot (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 59–65 kohta) 8

II. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 66–85 kohta) 8

III. Euroopan kehitysrahasto (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 86–88 kohta) 9

IV. erillisvirastoihin liittyvät suositukset (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 89–90 kohta) 9

JOHDANTO

Komissio on laatinut perustamissopimusten ja varainhoitoasetusten mukaisesti varainhoitovuotta 2007 koskevista vastuuvapauden myöntämispäätöksistä seurantakertomuksia, jotka liittyvät 10. helmikuuta 2009 annettuun neuvoston suositukseen ja 23. huhtikuuta 2009 hyväksyttyihin Euroopan parlamentin päätöslauselmiin. Tässä seurantakertomuksessa käsitellään neuvoston esittämiä pyyntöjä. Euroopan parlamentin esittämiä pyyntöjä käsitellään erillisessä seurantakertomuksessa.

Komissio on todennut, että vuoden 2007 vastuuvapauden myöntämiseen sisältyy 90 neuvoston komissiolle osoittamaa pyyntöä. Komissio katsoo, että 44 pyynnön osalta edellytetyt toimenpiteet on jo toteutettu, vaikka eräissä tapauksissa niiden tuloksia on vielä tarkasteltava. Komissio suostuu toteuttamaan edellytetyt toimenpiteet 46 muun pyynnön osalta.

Tiivistelminä kaikilla EU:n virallisilla kielillä julkaistavia seurantakertomuksia täydennetään komission yksiköiden valmisteluasiakirjoilla, joissa annetaan yksityiskohtaiset vastaukset kaikkiin esitettyihin pyyntöihin. Vastauksissa mainitaan ne toimet, joita komissio on aikeissa toteuttaa tai on jo toteuttanut, sekä pyynnöt, joihin komissio ei aio vastata tai ei pysty vastaamaan. Käännösmäärien rajoittamiseksi yksityiskohtaiset valmisteluasiakirjat julkaistaan ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Tiivistelmäkertomuksen kussakin luvussa esitetään viitteet valmisteluasiakirjaan sisältyviin merkityksellisiin kohtiin.

I. YLEISTÄ TALOUSARVIOTA KOSKEVA NEUVOSTON SUOSITUS

A) Johdanto (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 1–2 kohta)

KOMISSIO ON SAMAA MIELTÄ SIITÄ, ETTÄ YKSINKERTAISTAMINEN ON AVAINASEMASSA VÄHENNETTÄESSÄ EU:N POLITIIKKOJEN TOTEUTTAMISESSA ILMENEVIÄ VIRHEITÄ. SÄÄNTÖJEN JA TUKIKELPOISUUSPERUSTEIDEN MONIMUTKAISUUTTA EI VOIDA KUITENKAAN VÄLTTÄÄ KOKONAAN, KOSKA SÄÄNNÖT ON USEIN MÄÄRITELTY SITEN, ETTÄ NIIDEN AVULLA VOIDAAN SAAVUTTAA HALUTUT POLITIIKAN TAVOITTEET, JA NE OVAT MONIMUTKAISEN LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYN TULOS. VUOSIA 2007–2013 KOSKEVIA OIKEUSPERUSTOJA ON PARANNETTU. TOUKOKUUSSA 2009 PÄÄTETTIIN YKSINKERTAISTAA RAKENNERAHASTOJA VIELÄ LISÄÄ MUUN MUASSA ANTAMALLA MAHDOLLISUUS ILMOITTAA MENOT KIINTEÄMÄÄRÄISEN RAHOITUKSEN, YKSIKKÖKUSTANNUSTEN JA KERTAKORVAUSTEN PERUSTEELLA. TUKIKELPOISUUSSÄÄNTÖJEN YKSINKERTAISTAMISEN VAIKUTUKSEN VIRHEIDEN MÄÄRÄÄN ODOTETAAN NÄKYVÄN KESKIPITKÄLLÄ TAI PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ. MAATALOUDEN ALALLA YHTEISEN MAATALOUSPOLITIIKAN TERVEYSTARKASTUS, JOSTA SOVITTIIN MARRASKUUSSA 2008, ON MYÖS YKSINKERTAISTANUT MUUN MUASSA TUKIOIKEUKSIA KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ. LISÄKSI KOMISSIO ANTOI LOKAKUUSSA 2009 RAPORTIN, JOKA SISÄLSI VASTAUKSET 39 YKSINKERTAISTAMISEHDOTUKSEEN, JOTKA JÄSENVALTIOT YHDESSÄ TOIMITTIVAT KOMISSIOLLE HUHTIKUUSSA. RAPORTISTA KESKUSTELLAAN JOULUKUUSSA 2009 PIDETTÄVÄSSÄ MAATALOUSNEUVOSTOSSA.

Komissio pyrkii parhaillaan varainhoitoasetuksen kolmivuotistarkistuksen valmistelujen yhteydessä löytämään muita aloja, joilla yksinkertaistamisen lisääminen olisi mahdollista. Se voisi keskittyä tukiin ja etenkin tukikelpoisuusehtoihin, hallintomenettelyihin, joita koskevat säännökset ovat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi ja joilla on keskeinen merkitys erityisesti ulkomaanavun tuloksellisuuden ja toimittamisen parantamisessa, sekä valvontatoimiin. Se aikoo myös tarkastella periaatteita alakohtaisen lainsäädännön yksinkertaistamiseksi entisestään seuraavalla, vuonna 2014 voimaan tulevien perussäädösten kierroksella.

Tukikelpoisuussääntöjen monimutkaisuus on suoraan yhteydessä toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta varmistumiseksi tarvittavien tarkastusten intensiteettiin ja kustannuksiin. Jos päätetään tukikelpoisuussääntöjen yksinkertaistamisesta, ja yksinkertaistetut säännöt pannaan käytännössä täytäntöön (esimerkiksi lisäämällä kertakorvausten ja kiinteämääräisen rahoituksen käyttöä tai hyväksymällä kansallisten tukikelpoisuussääntöjen soveltaminen, jos jäsenvaltio osallistuu yhteisrahoitukseen), toimet ovat vähemmän alttiita virheille, jolloin tarkastuksia voidaan kaventaa (ne voidaan keskittää panosten sijasta tuotoksiin), mikä vähentäisi tarkastuskustannuksia.

B) 1 luku – Tarkastuslausuma ja sen perustana olevat tiedot (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 3–4 kohta)

TILIEN OSALTA KOMISSIO OTTAA, KUTEN AINA, ASIANMUKAISESTI HUOMIOON TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN HUOMAUTUKSET JA SUOSITUKSET JÄRJESTELMIENSÄ PARANTAMISEKSI. PERINTÄTOIMIA KOSKEVIEN TIETOJEN OSALTA VUONNA 2008 OTETTIIN KÄYTTÖÖN UUSI TIETOTEKNINEN VÄLINE, JOLLA PARANNETAAN VIRHEIDEN KORJAAMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN LUOTETTAVUUTTA JA TÄYDELLISYYTTÄ, MUKAAN LUKIEN AIKAISEMPIEN VUOSIEN MAKSUIHIN LIITTYVÄT VIRHEET. KOMISSIO ON MYÖS LISÄNNYT TOIMIA RAKENNERAHASTOIHIN LIITTYVÄN TOIMINTASUUNNITELMAN PUITTEISSA VARMISTAAKSEEN, ETTÄ JÄSENVALTIOILTA SAADAAN LUOTETTAVIA TIETOJA RAHOITUSOIKAISUISTA JA PERINTÄTOIMISTA, JOITA NE TOTEUTTAVAT YHTEISESTI HALLINNOITUJEN VAROJEN OSALTA.

C) 2 luku – Komission sisäinen valvonta (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 5–12 kohta)

KOMISSIO ANTOI VUODEN 2009 ALUSSA VAIKUTUSTENARVIOINTIKERTOMUKSEN KOMISSION TOIMINTASUUNNITELMASTA YHDENNETYN SISÄISEN VALVONNAN KEHYKSEN LUOMISEKSI (KOM(2009) 43). VUODEN 2008 LOPUSSA ALKUPERÄISISTÄ 16 TOIMESTA 13 OLI SAATU PÄÄTÖKSEEN JA KOLMEA EI VOITU TOTEUTTAA TAI NIISSÄ EDETTIIN MUILLA TAVOIN.

Komission yksiköiden vuoden 2008 vuotuisiin toimintakertomuksiin sisältyy myös toimintasuunnitelmia tiettyjen sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. Vuoden 2007 yhteenvetoraportissa annettujen sitoumusten mukaisesti komissio toteutti toimia sen varmistamiseksi, että raporteissa ja ilmoituksissa esitetään johdonmukainen arvio valvonta- ja tarkastusjärjestelmistä ja selitetään selvästi syyt ja valvontaprosessit, jotka ovat johtaneet varaumien puuttumiseen, esittämiseen tai poistamiseen.

Mitä tulee jäsenvaltioiden yhteisen hallinnoinnin puitteissa hallinnoimiin varoihin, komissio jatkaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa vuotuisten yhteenvetojen parantamiseksi. Varainhoitovuonna 2008 kaikki jäsenvaltiot pystyivät täyttämään oikeudelliset velvoitteet. Seitsemän jäsenvaltiota[1] on noudattanut komission ohjeissa esitettyä ehdotusta, joka koskee tarkastuslausuman liittämistä vuotuisiin yhteenvetoihin rakennetoimien osalta. Lisäarvoa tuovat tekijät, kuten tämä lausuma, voivat auttaa vakuuttamaan, että järjestelmien toiminta on tehokasta. Komissio on jälleen tarkistanut ohjeita. Se on laajentanut ohjeiden yleistä analyysia koskevaa osaa ja selittänyt kannustimia tämän vaihtoehdon käyttämiseen.

Komissio katsoo, että hyväksyttävä virheriski antaa selvän kuvan koko valvontajärjestelmän kustannustehokkuudesta, ja se vie tätä menetelmää eteenpäin varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä annetussa päätöslauselmassa esitetyn myönteisen reaktion perusteella. Tarvitun työn luonne ja ajoitus vaihtelee eri politiikanalojen ja niiden monivuotisen toteutuksen mukaan: koheesiopolitiikan osalta tavoitteena on tarkastella vuotta 2010, joka on ensimmäinen vuosi, jolloin vuosia 2007–2013 koskevassa lainsäädännössä säädettyjä vahvistettuja valvontasääntöjä sovelletaan suurimpaan osaan menoista. Kun tilastotiedot tämän ohjelmakauden valvontakustannuksista saadaan seuraavan kahden vuoden aikana, komissio aikoo analysoida hyväksyttävää virheriskiä eri politiikanaloilla asteittain vuoden 2012 loppuun mennessä. Komissio aikoo tehdä konkreettisia ehdotuksia hyväksyttävästä riskistä tutkimuksen, energian ja liikenteen sekä maaseudun kehittämisen aloilla vuoden 2010 alkupuoliskolla ja ulkomaanavun, kehitysyhteistyön ja laajentumisen aloilla sekä hallintomenojen osalta saman vuoden jälkipuoliskolla.

D) 3 luku – Talousarviohallinto (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 13–20 kohta)

KOMISSIO PYRKII SIIHEN, ETTÄ TALOUSARVIO ON REALISTINEN JA RIITTÄVÄ ALUSTAVASTA TALOUSARVIOESITYKSESTÄ ALKAEN. TÄHÄN SISÄLTYY JÄSENVALTIOIDEN MENOENNUSTEIDEN HUOLELLINEN ANALYSOINTI, JOTTA VOIDAAN LISÄTÄ NIIDEN HYÖDYLLISYYTTÄ TALOUSARVION KANNALTA. KOHEESIOPOLITIIKAN ALALLA KOMISSIO MYÖS TARKASTELEE JÄSENVALTIOIDEN KUVAUKSIA HALLINNOINTI- JA VALVONTAJÄRJESTELMISTÄÄN KAUDELLA 2007–2013 JA NIIHIN LIITTYVIÄ RIIPPUMATTOMAN TARKASTUSELIMEN LAATIMIA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTEJA RIITTÄVÄLLÄ TARKKUUDELLA ENNEN KUIN VÄLIMAKSUT VOIDAAN SUORITTAA.

Komissio on parantanut entisestään raportointia, joka koskee yhteisön ohjelmien toteutusta ja maksamatta olevia sitoumuksia. Vuoden 2008 kirjanpidossa on esitetty täydellisemmät ja luotettavammat luvut takaisinperinnästä.

E) 4 luku – Tulot (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 21 kohta)

KOMISSIO ALOITTI VÄHÄN AIKAA SITTEN TIIVIISSÄ YHTEISTYÖSSÄ JÄSENVALTIOIDEN KANSSA HALLINNOINTIKÄYNNIT ARVONLISÄVEROON PERUSTUVIA OMIA VAROJA KOSKEVIEN PITKÄAIKAISTEN VARAUMIEN TARKASTELEMISEKSI. NÄMÄ KOHDENNETUT TOIMET OVAT JO JOHTANEET USEIDEN VARAUMIEN POISTAMISEEN, JOIDEN JOUKOSSA ON JOITAKIN VANHIMPIA VARAUKSIA.

F) 5 luku – Maatalous ja luonnonvarat (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 22–25 kohta)

Maaseudun kehittämisen alalla jäsenvaltioiden velvollisuutena on varmistaa, että kaikki toimenpiteet ovat tarkastettavissa ja valvottavissa ja että tukikelpoisuutta koskevia sääntöjä noudatetaan. Lisäksi vuoden 2007 jälkeisen kauden osalta menojen hallinnointi- ja valvontajärjestelmä on yhdenmukaistettu YMP:n ensimmäiseen pilariin kuuluvan Euroopan maatalouden tukirahaston kanssa[2]. Euroopan maatalouden tukirahaston tunnustetut parannukset koskevat siis myös maaseudun kehittämismenoja.

Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän (IACS) osalta Kreikka on noudattanut toimintasuunnitelmaansa ja perustanut uuden, toimivan LPIS-järjestelmän. Kreikan viranomaiset käyttävät uutta järjestelmää ensimmäisen kerran vuoden 2009 hakumenettelyssä. Komissio seuraa edelleen tiiviisti IACS-velvoitteiden tilannetta Kreikassa.

Jäsenvaltioiden on perittävä lopullisilta tuensaajilta takaisin todetut sääntöjenvastaiset maksut. Takaisinperintä lopullisilta tuensaajilta ei kuitenkaan ole usein mahdollista, koska havaitut ongelmat koskevat puutteita jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmissä. Näissä tapauksissa sääntöjenmukaisuuden tarkastusmekanismin kautta jäsenvaltioille määrätyt rahoitusoikaisut ovat jäsenvaltioille merkittävä kannustin parantaa järjestelmiä ja siten estää tai havaita ja periä takaisin lopullisille tuensaajille suoritetut sääntöjenvastaiset maksut. Sääntöjenmukaisuuden tarkastamisella edistetään siis myös toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta lopullisten tuensaajien tasolla.

Komissio on iloinen siitä, että neuvosto on antanut tukensa 50/50-säännön soveltamiselle, joka luo jäsenvaltioille voimakkaan kannustimen varmistaa sääntöjenvastaisten maksujen nopea ja tehokas takaisinperintä lopullisilta tuensaajilta, ja sääntöjenmukaisuuden tarkastamiselle keinona suojata yhteisön talousarviota menoilta, joita ei pitäisi veloittaa siitä. Komissio on tyytyväinen myös siihen, että neuvosto on tunnustanut maksajavirastojen vastuunkannon lisääntyneen ja että edistystä on saavutettu.

G) 6 luku - Koheesio (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 26–29 kohta)

KOHEESIOPOLITIIKAN VALVONTAJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUDEN PARANTAMISTA JATKETAAN SEKÄ ENNALTA EHKÄISEVILLÄ ETTÄ KORJAAVILLA TOIMENPITEILLÄ. VUOSIEN 2000–2006 OHJELMIEN PÄÄTTÄMISEN YHTEYDESSÄ KESKITYTÄÄN SÄÄNTÖJENVASTAISTEN MENOJEN POISTAMISEEN RAHOITUSOIKAISUILLA SEKÄ LAUSUMAN ANTAVIEN ELINTEN TYÖHÖN SEN VARMISTAMISEKSI, ETTÄ JÄLJELLÄ JÄÄVÄ SÄÄNTÖJENVASTAISIIN MENOIHIN LIITTYVÄ RISKI ON PÄÄTETYISSÄ OHJELMISSA PIENI. VUOSIEN 2007–2013 OSALTA ENNALTA EHKÄISEVÄ VAIHE JATKUU SITEN, ETTÄ UUSIEN OHJELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELY SAATETAAN PÄÄTÖKSEEN, ANNETAAN OHJEITA JA KOULUTUSTA JA YKSINKERTAISTETAAN TOIMINTAOLOSUHTEITA.

Käyttöön on otettu useita yksinkertaistuksia, jotka koskevat muun muassa tuloja tuottavia hankkeita sekä kiinteämääräisen rahoituksen ja kertakorvausten käyttöä tiettyjen panosten osalta. Yksinkertaistamista lisättiin, jotta olisi mahdollista maksaa nopeammin koheesiopolitiikan varoja vastauksena taloudelliseen taantumaan (asetus 284/2009). Komissio antaa tarvittaessa ohjeita yksinkertaistettujen säännösten soveltamisesta, esimerkiksi kiinteämääräisestä rahoituksesta ja tuottavista investoinneista.

Komission valvontatehtävän vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti komissio on toteuttanut toimia menettelyjensä nopeuttamiseksi ja tarpeettomien viivästysten pienentämiseksi sovellettaessa maksukeskeytyksiä ja rahoitusoikaisuja tarkastuksissa havaittujen merkittävien puutteiden jälkeen. Tämän seurauksena keskeytyspäätösten ja rahoitusoikaisujen määrät ovat nousseet paljon vuonna 2008 verrattuna vuoteen 2007.

H) 7 luku – Tutkimus, energia ja liikenne (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 30–35 kohta)

KOMISSIO ON LAATINUT VALVONTA- JA TARKASTUSSTRATEGIAN, JONKA TAVOITTEENA ON VARMISTAA TUTKIMUKSEN PUITEOHJELMIEN MENOJEN LAILLISUUS JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUS MONIVUOTISESTI. SE PERUSTUU SELLAISTEN VIRHEIDEN HAVAITSEMISEEN JA KORJAAMISEEN, JOITA EI VOITU HAVAITA ENNEN MAKSUN SUORITTAMISTA. TÄMÄ TAPAHTUU SUORITTAMALLA JÄLKITARKASTUKSIA JA PERIMÄLLÄ TAKAISIN LIIKAA MAKSETUT MÄÄRÄT, MYÖS TARKASTUKSEN ULKOPUOLILLE JÄÄVISSÄ SAMAN TUENSAAJAN KANSSA TEHDYISSÄ SOPIMUKSISSA, JOISSA ON HAVAITTU SAMOJA ONGELMIA.

Seitsemäs puiteohjelma on tuonut muutamia merkittäviä yksinkertaistuksia. Osallistujien takuurahaston käyttöönotto on mahdollistanut varainhoidon ennakkotarkastusten ja suojatoimenpiteiden merkittävän vähentämisen. Se korvaa kuudennessa puiteohjelmassa olleen sopimuspuolten taloudellisen yhteisvastuun. Seitsemännessä puiteohjelmassa käyttöön otettu lausunto menettelytavoista auttaa vähentämään edellytettyjä todistuksia ja rajoittaa jälkitarkastuksia. e-FP7-aloite johtaa täysin sähköisten järjestelmien asteittaiseen käyttöönottoon koko ehdotus- ja tukihallintaprosessissa. Toimenpiteitä on toteutettu myös maksuaikojen lyhentämiseksi.

Komissio on samaa mieltä siitä, että yleensä ottaen suurempi yksinkertaistaminen on tarpeen, ja se pyytää lainsäätäjää tukemaan tarvittavia muutoksia oikeusperustaan (varainhoitoasetuksen ja puiteohjelmien osallistumissääntöjen tarkistus) valmisteluna kahdeksanteen puiteohjelmaan.

I) 8 luku – Ulkomaanapu, kehitysyhteistyö ja laajentuminen (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 36–47 kohta)

KOMISSIO ON KÄYNNISTÄNYT UUSIA TOIMENPITEITÄ EY:N ULKOMAANAPUHANKKEIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VASTAAVIEN ELINTEN JA TUENSAAJIEN TUKEMISEKSI EY:N VAROJEN HALLINNOINNISSA. NÄIHIN TOIMENPITEISIIN KUULUU ESIMERKIKSI TYÖKALUN KEHITTÄMINEN VARAINHOITOA VARTEN EY:N ULKOMAANAPUHANKKEIDEN TUENSAAJIEN KÄYTTÖÖN. YK JA KOMISSIO SOPIVAT HUHTIKUUSSA 2009 TARKASTUSTOIMEKSIANTOJEN KUVAUKSESTA, JA KOMISSIO USKOO MYÖS, ETTÄ PYRKIMYKSET SELITTÄÄ YK:N KANSSA TEHTYJEN RAHOITUSSOPIMUSTEN SISÄLTÄMÄN TARKASTUSLAUSEKKEEN TOIMINTAA MUUN MUASSA JÄRJESTÄMÄLLÄ KOULUTUSTA AUTTAA VARMISTAMAAN, ETTÄ VÄÄRINKÄSITYKSILTÄ VÄLTYTÄÄN YK:N PAIKALLISISSA EDUSTUSTOISSA JA LÄHETYSTÖISSÄ.

Menojen tarkastamisen yhteydessä käytettävä vakiomuotoinen toimeksianto avustussopimusten ja korvausperusteisten palvelusopimusten menojen tarkastamista varten, joka on ollut käytössä 1. lokakuuta 2007 alkaen, edistää merkittävästi tarkastusten laadun parantamista. Tilintarkastustehtävän hallinnointia koskevat suuntaviivat otettiin käyttöön marraskuussa 2008, ja vuonna 2008 kehitettiin ja järjestettiin (kahdesti) syventävä koulutusmoduuli.

Talousarviotukea koskevia suuntaviivoja tarkistetaan parhaillaan tukikelpoisuusehtojen ja erityisten tulosindikaattorien suunnittelun ja arvioinnin parantamiseksi, jotta saavutettaisiin tiukempi, tulossuuntautunut lähestymistapa.

Laajentumisen osalta kansalliset viranomaiset ovat toteuttaneet vaaditun tehtävien erottelun ja henkilöstömääriä on lisätty huomattavasti. Järjestelmien jatkuva seuranta ja valvonta on edelleen komission prioriteettina. Lopputarkastusten seurannassa pidempiä käsittelyaikoja on silloin tällöin hyväksyttävä, jos tarkastushavainnot ovat monimutkaisia, ja jotta mahdollisten rahoitusoikaisujen tekemisessä voitaisiin noudattaa riittävää tarkkuutta.

J) 9 luku - Koulutus ja kansalaisuus (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 48–53 kohta)

VUOSIA 2007–2013 KOSKEVIEN UUSIEN OHJELMIEN LAATIMISESSA ON OTETTU HUOMIOON AIEMPIEN VUOSIEN SUOSITUKSET, JOISSA KEHOTETAAN YKSINKERTAISTAMAAN SÄÄNTÖJÄ JA SALLITAAN TUEN MAKSAMINEN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN KERTASUORITUKSINA.

Kansallisilta viranomaisilta on saatu niiden etukäteen ja jälkikäteen antamat tarkastuslausumat, ne on analysoitu ja jäljellä olevia huomautuksia on seurattu järjestelmällisesti. Komissio antoi tarkemmat vuotuisia lausumia koskevat suuntaviivat ja järjesti erityiskokouksia kansallisten viranomaisten kanssa.

Vuoden 2008 alussa käynnistettyjen tarkastusten tulokset viedään ABAC-tietojärjestelmään, mikä helpottaa tarkastustulosten jakamista. Lisätoimenpiteitä on toteutettu maksuaikojen seuraamiseksi ja parantamiseksi.

Tarvittavat toimenpiteet on toteutettu viestintämenojen ennakkotarkastusten parantamiseksi, mukaan lukien asianmukaiset tarkistuslistat.

K) 10 luku – Talous- ja rahoitusasiat (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 54–58 kohta)

USEIMMAT TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TÄSTÄ ASIASTA ESITTÄMÄT HUOMIOT JA PÄÄTELMÄT KOSKEVAT TUTKIMUKSEN PUITEOHJELMIA. SEN VUOKSI NIITÄ KÄSITELLÄÄN TUTKIMUKSEN PUITEOHJELMIEN MENOJEN LAILLISUUDEN JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUDEN MONIVUOTISTA VARMISTAMISTA KOSKEVAN KOMISSION VALVONTASTRATEGIAN YHTEYDESSÄ, KS. TARKEMPIA TIETOJA EDELLÄ 7 LUVUSSA.

L) 11 luku – Hallintomenot ja muut menot (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 59–65 kohta)

NEUVOSTON PYYNNÖSTÄ KOMISSIO ANTAA YKSITYISKOHTAISIA TIETOJA YHTEISÖJEN ELÄKEMENOISTA, KIINTEISTÖTARPEISTA JA VIRASTOJEN TALOUSARVIOISTA VUOSITTAIN ALUSTAVASSA TALOUSARVIOESITYKSESSÄ.

Komissio tarjoaa hajautetuille virastoille laajamittaista apua useilla aloilla, kuten varainhoito, kirjanpito ja koulutus. Virastoja myös kannustetaan tekemään palvelutasosopimuksia tukipalveluista komission horisontaalisten pääosastojen kanssa. Komissio mukauttaa antamaansa apua toimielinten välisen työryhmän työn tulosten perusteella. Neuvosto ja Euroopan parlamentti osallistuvat myös EU:n hajautettujen virastojen arviointiin viiteryhmän kautta. Arvioinnin tulosten pitäisi olla käytettävissä vuoden 2009 lopussa.

II. TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSET ( komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 66–85 kohta )

Neuvosto on esittänyt komissiolle lukuisia pyyntöjä, jotka koskevat tilintarkastustuomioistuimen vuosina 2007 ja 2008 julkaisemia erityiskertomuksia. Komission vastaukset näihin pyyntöihin on esitetty komission valmisteluasiakirjassa (66–85 kohta).

III. EUROOPAN KEHITYSRAHASTO ( komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 86–88 kohta )

Euroopan kehitysrahaston kirjanpidon luotettavuuden osalta riippumaton tutkimus on osoittanut, että oletukset, joihin komission arviot saatavista laskuista perustuvat, ovat useimmissa tapauksissa oikein, mutta siinä suositellaan kuitenkin toisenlaista lähestymistapaa pienessä määrässä tapauksia. Komissio panee nämä suositukset täytäntöön tilikaudella 2009.

Talousarviotuen osalta komissio on täysin samaa mieltä siitä, että Cotonoun sopimuksen ja rahoitussopimusten ehtoja on noudatettava tiukasti. Niiden tietojen lisäksi, jotka jo julkaistaan säännöllisesti Euroopan kehitysrahastoa koskevista asioista ja erityisesti talousarviotuesta, komissio aikoo syventää talousarviotukea koskevien asioiden käsittelyä tulevissa vuosikertomuksissa Euroopan yhteisön kehitys- ja ulkomaanavun politiikoista ja niiden toteuttamisesta. Tällä tavoin saadaan julkisen varainhoidon diagnostiikkaa hyväksi käyttäen tietoja tuloksista, analyysista ja riskinarvioinnista.

IV. ERILLISVIRASTOIHIN LIITTYVÄT SUOSITUKSET ( komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 89–90 kohta )

Neuvosto on esittänyt komissiolle pyyntöjä, jotka koskevat toimintojen siirtoa Euroopan jälleenrakennusvirastolta ja maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomaiselta komissiolle. Komission vastaukset näihin pyyntöihin on esitetty komission valmisteluasiakirjassa (89–90 kohta).

* * *

[1] BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK.

[2] Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005.