8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/192


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
Torjunta-aineiden levityskoneet ***I

P6_TA(2009)0247

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi torjunta-aineiden levityskoneista sekä koneista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0535),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0307/2008),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A6-0137/2009),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

panee merkille ehdotukseen liitetyn komission lausuman;

3.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
P6_TC1-COD(2008)0172

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta torjunta-aineiden levityskoneiden osalta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2009/127/EY.)

Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
LIITE

Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
Komission lausuma torjunta-aineiden levityskoneiden standardoinnista

Liitteessä I olevan 2.4. kohdan olennaisten vaatimusten tueksi komissio antaa Euroopan standardointikomitean tehtäväksi yhdenmukaisten standardien kehittämisen torjunta-aineiden levityskoneiden kullekin luokalle käyttäen niiden pohjana parhaita käytettävissä olevia menetelmiä, joiden avulla vältetään ympäristön tahaton altistuminen torjunta-aineille. Toimeksianto edellyttää erityisesti, että standardien avulla saadaan kriteerejä ja teknisiä eritelmiä, jotka koskevat mekaanisen suojan asentamista, tunneliruiskutusta ja ruiskutuksessa käytettäviä ilma-avusteisia laitteita, jotta voidaan estää vesilähteen saastuminen täytön ja tyhjentämisen yhteydessä. Tarkoituksena on myös saada tarkkoja määritelmiä valmistajan ohjeille, jotta voidaan estää torjunta-aineiden kulkeutuminen niin, että otetaan huomioon kaikki olennaiset tekijät, kuten suuttimet, paine, puomin korkeus, tuulen nopeus, ilman lämpötila ja kosteus sekä ajonopeus.