8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/188


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
Verkkoon pääsyn edellytykset rajat ylittävässä sähkön kaupassa ***II

P6_TA(2009)0243

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

2010/C 184 E/49

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14546/2/2008 – C6-0022/2009),

ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan (1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0531),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0213/2009),

1.

hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Hyväksytyt tekstit, 18.6.2008, P6_TA(2008)0295.


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
P6_TC2-COD(2007)0198

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 22. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 714/2009.)