1.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 87/342


Keskiviikko 11. maaliskuuta 2009
Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuu onnettomuustapauksessa ***III

P6_TA(2009)0110

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuusta onnettomuustapauksessa (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

2010/C 87 E/58

(Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009),

ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan (1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0592)

ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2007)0645),

ottaa huomioon toisessa käsittelyssä esittämänsä kannan (2) neuvoston yhteisestä kannasta (3),

ottaa huomioon komission lausunnon parlamentin tarkistuksista yhteiseen kantaan (KOM(2008)0831),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 65 artiklan,

ottaa huomioon sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnön (A6-0102/2009),

1.

hyväksyy yhteisen tekstin;

2.

kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

3.

kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 562.

(2)  Hyväksytyt tekstit, 24.9.2008, P6_TA(2008)0445.

(3)  EUVL C 190 E, 29.7.2008, s. 17