30.9.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 265/37


Tiistai 20. lokakuuta 2009
Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen (kodifioitu toisinto) ***I

P7_TA(2009)0036

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. lokakuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (kodifioitu toisinto) (KOM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

2010/C 265 E/15

(Yhteispäätösmenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0185),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan ja 55 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0041/2009),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 86 ja 55 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0029/2009),

A.

toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.