52008PC0558R(01)

Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen tuloja tuottavien hankkeiden osalta /* KOM/2008/0558 lopull./2 - AVC/2008/0186 */


[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 18.9.2008

KOM(2008)558 lopullinen/22008/0186 (AVC)

CORRIGENDUM Absence de l'acronymeAnnule et remplace le COM(2008)558 final du 15.9.2008ajout de l'acronyme 2008/0186 (AVC) sur les pages 1 et 6.Concerne toutes les versions linguistiques.

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen tuloja tuottavien hankkeiden osalta

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta |

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan säännökset eivät näytä soveltuvan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamiin hankkeisiin. ESR rahoittaa lähinnä aineettomia toimia eikä infrastruktuureja (jotka eivät ole tukikelpoisia). Vain harvoista hankkeista syntyy tuloja ja useimmiten ainoastaan toimen toteutusvaiheessa. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) / koheesiorahaston osarahoittamissa pienissä toimissa tai ESR:n osarahoittamissa toimissa noudatettavat seurantajärjestelyt – tulot voidaan ottaa huomioon enintään kolme vuotta toimenpideohjelman päättymisen jälkeen – näyttävät lisäksi suhteettomalta hallinnolliselta rasitteelta verrattuna kyseessä oleviin rahamääriin ja merkittävältä riskitekijältä ohjelmien toteutuksessa. |

Yleinen tausta Asetuksella (EY) N:o 1083/2006 säädettyihin uusiin varainhoitosääntöihin kuuluvat rahastojen rahoitusosuuksia koskevat säännökset (V osasto) ja erityisesti tuloja tuottavia hankkeita koskevat säännökset (55 artikla). Mainitun asetuksen 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ’tuloja tuottavalla hankkeella’ tarkoitetaan mitä tahansa tointa, johon sisältyy infrastruktuuri-investointi, jonka käytöstä syntyy välittömiä sen käyttäjien maksettavaksi tulevia maksuja, tai mitä tahansa tointa, johon liittyy kiinteistöjen/maapohjan tai rakennusten myynti tai vuokraaminen tai muu palvelujen suorittaminen maksua vastaan. Ottaen huomioon tuloja tuottaviin hankkeisiin liittyvän liikarahoittamisen riskin näitä hankkeita on aina käsitelty erityisellä tavalla rahastojen osarahoitusta myönnettäessä. Kyseisiä hankkeita varten on luotava laskentamenetelmä ottaen huomioon tuotettujen tulojen vaikutuksen yhteisön tuen enimmäismäärään. Tästä säädetään asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklassa. |

Voimassa olevat aiemmat säännökset Edellisellä ohjelmakaudella (2000–2006) tämä periaate pantiin täytäntöön kiinteämääräistä toimintamallia noudattaen. Vuosina 2000–2006 (rakennerahastot) toteutettuja ohjelmia koskevan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 29 artiklan 4 kohdassa säädettiin erityisesti, että ”merkittäviä nettotuloja synnyttävien perusrakenteita koskevien investointien” osalta yhteisön osarahoituksen enimmäistaso ei esimerkiksi tavoitteen 1 osalta voinut olla enemmän kuin 40 prosenttia tavallisesti sallitun 75 prosentin sijasta. ”Merkittävien tulojen” syntyminen johti näin ollen yhteisön osarahoituksen enimmäistason pienentymiseen. Tämä osarahoituksen tason pienentyminen tapahtui kertakaikkisesti ja automaattisesti. Jos tulot jäivät ”merkittävien tulojen” kynnystason alle, yhteisön tukeen ei kuitenkaan kohdistunut mitään pienennyksiä. Komissio on ehdottanut ja neuvosto päättänyt ottaa kaudeksi 2007–2013 käyttöön tarkemman ja tiukemman toimintamallin, joka perustuu tukikelpoisten enimmäismenojen laskemiseen eikä osarahoituksen tason kiinteämääräiseen pienentämiseen. Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklaa sovelletaan nyt useammantyyppisiin tuloja tuottaviksi katsottuihin hankkeisiin (jotka on määritelty artiklan 1 kohdassa) eikä pelkästään merkittäviä nettotuloja synnyttäviin perusrakenteita koskeviin investointeihin kuten vuosina 2000–2006. Jos tuloja tuottavassa hankkeessa tuotetut tulot eivät riitä varmistamaan investoinnin rahoituksellista elinkelpoisuutta, se osa investoinnista, joka edellyttää tukea, muodostaa yhteisön osarahoitukseen oikeutettujen tukikelpoisten menojen enimmäismäärän. |

Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin Ei sovelleta. |

Kuulemiset ja vaikutusten arviointi |

Intressitahojen kuuleminen |

Kuulemismenettely, tärkeimmät kohderyhmät ja yleiskuvaus vastaajista Jäsenvaltioita on kuultu epävirallisesti useaan otteeseen 55 artiklan säännösten täytäntöönpanojärjestelyistä, käytännössä havaituista ongelmista ja eri vaihtoehdoista ongelmien ratkaisemiseksi: - 55 artiklaa tulkitsevasta huomautuksesta: rahastojen yhteensovittamisesta vastaavan komitean kokouksissa 27. helmikuuta ja 21. toukokuuta 2008 voitiin tarkastella asetustekstin sallimaa joustonvaraa; - mahdollisuudesta tarkistaa asetusta: jäsenvaltioita kuultiin kahteen otteeseen, 25. kesäkuuta 2008 rahastojen yhteensovittamisesta vastaavassa komiteassa ja 3. heinäkuuta 2008 neuvoston rakennetoimityöryhmässä. |

Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon Kaikista näistä kuulemisista kävi ilmi, että jäsenvaltiot pitivät asetuksen (EY) N:o 1083/2006 tulkintaan perustuvia ratkaisuja vain osittain riittävinä. Näin ollen niistä suurin osa suhtautui myönteisesti siihen, että 55 artiklaa tarkistetaan (ja että tarkistus rajataan tähän artiklaan). |

Asiantuntijatiedon käyttö |

Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö ei ollut tarpeen. |

Vaikutusten arviointi Komissio on tarkastellut asetustekstin tarjoamaa liikkumavaraa sitä silmällä pitäen, voidaanko jäsenvaltioiden toteamat ongelmat ratkaista tulkinnan keinoin. Tulkitsevan huomautuksen etuna olisi yksinkertaisuus. Vaikka komission yksiköiden laatima tulkitseva huomautus auttaisi selvittämään seurannan toteuttamiseen liittyvän joustonvaran, sen avulla ei kuitenkaan voida ottaa huomioon mahdollisuutta soveltaa suhteellisuutta tukikelpoisten enimmäismenojen laskennassa pienten toimien osalta tai sulkea ESR:n toimia pois. Asetuksen 55 artiklaan rajoittuva tarkistus mahdollistaa lisäksi sen, että keskustelussa voidaan keskittyä luonteeltaan tekniseen säännökseen ja tarkistus voidaan toteuttaa nopeasti, jolloin oikeudellisen epävarmuuden kesto voidaan rajata hyvin lyhyeksi. |

Ehdotukseen liittyvät oikeudelliset näkökohdat |

Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Komissio ehdottaa näin ollen, että muutetaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan 5 kohtaa ja jätetään asetus muilta osin ennalleen. Muutoksella poistetaan kohdasta säännös, jonka mukaan on mahdollista ottaa käyttöön oikeasuhteisia menettelyjä pienten toimien (kokonaiskustannukset alle 200 000 euroa) valvomiseksi. Poistettava kohta korvataan säännöksellä, jonka mukaan 55 artiklan säännöksiä ei sovelleta ESR:n osarahoittamiin toimiin eikä EAKR:n tai koheesiorahaston osarahoittamiin toimiin, joiden kokonaiskustannukset ovat alle 1 miljoona euroa. Lisäksi ehdotetaan, että tätä säännöstä sovelletaan takautuvasti 1. elokuuta 2006 alkaen. |

Oikeusperusta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11. heinäkuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1083/2006 määritellään näihin kolmeen rahastoon sovellettavat yhteiset säännöt. Asetuksen kantavana periaatteena on hallintovastuun jakaminen Euroopan komission ja jäsenvaltioiden välillä, ja siinä esitetään uusi ohjelmatyöprosessi sekä uudet hankkeiden hallintoa (myös varainhoitoa), seurantaa, valvontaa ja arvioimista koskevat normit. |

Toissijaisuusperiaate Ehdotus koskee asiaa, joka kuuluu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Toissijaisuusperiaatetta ei sen vuoksi sovelleta. |

Suhteellisuusperiaate Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen seuraavista syistä: |

Asetuksen 55 artiklaan rajoittuva tarkistus mahdollistaa sen, että keskustelussa voidaan keskittyä luonteeltaan tekniseen säännökseen ja tarkistus voidaan toteuttaa nopeasti, jolloin oikeudellisen epävarmuuden kesto voidaan rajata hyvin lyhyeksi. Vahvistettavan kynnyksen on oltava riittävän matala, jottei vaaranneta moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattavan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan yleistä toimivuutta. Kynnysarvoksi asetettiin 1 miljoona euroa, jotta voidaan rajoittaa 55 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle jäävien yhteisön rahoitustoimien osuutta. |

Tällainen muutos osoittaa todellista halua yksinkertaistaa rahastojen hallintoa, ja sillä on kiistämättä myönteinen vaikutus ohjelmien toteutusrytmiin, koska EAKR:n/koheesiorahaston osarahoittamien pienten toimien ja ESR:n osarahoittamien toimien hallinto keventyy ja yksinkertaistuu huomattavasti. Lisäksi se helpottaa innovatiivisempien hankkeiden toteuttamista eritoten ympäristön, sosiaalisen osallisuuden, energian ja tutkimuksen aloilla. |

Sääntelytavan valinta |

Ehdotettu sääntelytapa: asetus. |

Muut säädöslajit eivät soveltuisi seuraavista syistä: Komissio on tarkastellut asetustekstin tarjoamaa liikkumavaraa sitä silmällä pitäen, voidaanko jäsenvaltioiden toteamat ongelmat ratkaista tulkinnan keinoin. Vaikka komission yksiköiden laatima tulkitseva huomautus auttaisi selvittämään seurannan toteuttamiseen liittyvän joustonvaran, sen avulla ei kuitenkaan voida ottaa huomioon mahdollisuutta soveltaa suhteellisuutta tukikelpoisten enimmäismenojen laskennassa pienten toimien osalta tai sulkea ESR:n toimia pois. |

Talousarviovaikutukset |

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia yhteisön talousarvioon. |

Lisätiedot |

Yksinkertaistaminen |

Ehdotuksella yksinkertaistetaan lainsäädäntöä ja viranomaisten hallinnollisia menettelyjä (sekä kansallisesti että EU:n tasolla). |

Koheesiopolitiikan tavoitteiden osalta komissio katsoo, että ongelmien korjaamiseksi on muutettava pelkästään asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan 5 kohtaa ja että muutoksen on käsiteltävä seuraavia kahta näkökohtaa: ESR:n osarahoittamien toimien jättäminen 55 artiklan säännösten soveltamisalan ulkopuolelle ja sen kynnysarvon vahvistaminen, jonka alittavat EAKR:n tai koheesiorahaston osarahoittamat hankkeet jätetään samojen säännösten soveltamisalan ulkopuolelle niin tukikelpoisten enimmäismenojen laskennan kuin seurannan osalta. Muita 55 artiklan säännöksiä ei muuteta. |

Muutoksella poistetaan kohdasta säännös, jonka mukaan on mahdollista ottaa käyttöön oikeasuhteisia menettelyjä pienten toimien (kokonaiskustannukset alle 200 000 euroa) valvomiseksi. Poistettava kohta korvataan säännöksellä, jonka mukaan 55 artiklan säännöksiä ei sovelleta ESR:n osarahoittamiin toimiin eikä EAKR:n tai koheesiorahaston osarahoittamiin toimiin, joiden kokonaiskustannukset ovat alle 1 miljoona euroa. |

Lainsäädännön kumoaminen Ehdotuksen hyväksymisestä seuraa, että aiempaa lainsäädäntöä kumotaan. |

1. 2008/0186 (AVC)

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen tuloja tuottavien hankkeiden osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen[1],

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon[2],

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[3],

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon[4]

sekä katsoo seuraavaa:

2. Ohjelmakauden 2007–2013 sääntelypuitteet on valmisteltu ja neuvoteltu tavoitteena vahvistaa rahastojen ohjelmatyön ja hallinnon yksinkertaistamista, niiden tukitoimien tehokkuutta ja niiden täytäntöönpanon toissijaisuutta.

3. Tarkempi ja tiukempi toimintamalli, joka perustuu tukikelpoisten enimmäismenojen laskemiseen, on otettu käyttöön niiden tuloja tuottavien hankkeiden käsittelemiseksi, joista säädetään Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006[5] 55 artiklassa.

4. Tämän artiklan säännösten soveltamisen yhteydessä on tuotu esiin useita ongelmia, joista mainittakoon suhteeton hallinnollinen rasite erityisesti Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamien toimien ja Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston osarahoittamien pienten toimien osalta.

5. Näistä ongelmista saattaa aiheutua haitallisia vaikutuksia niin toimien hallintoon – erityisesti yhteisön painopistealueisiin kuuluvilla ympäristön, sosiaalisen osallisuuden, tutkimuksen, innovoinnin ja energian aloilla toteutettavien hankkeiden osalta – kuin 55 artiklan säännösten soveltamisessa ilmenevien virheiden määrään. Kyseistä artiklaa on siksi yksinkertaistettava.

6. Yksinkertaistamisen on koskettava kaikkia rakennerahastoista tai koheesiorahastosta ohjelmakaudella 2007–2013 tukea saavia hankkeita. Tämän vuoksi on tarpeen säätää takautuvasta soveltamisesta.

7. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1083/2006 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Tämän artiklan 1–4 kohtaa sovelletaan ainoastaan sellaisiin EAKR:n tai koheesiorahaston osarahoittamiin toimiin, joiden kokonaiskustannukset ovat enemmän kuin 1 miljoona euroa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2006 kaikkiin rakennerahastoista tai koheesiorahastosta ohjelmakaudella 2007–2013 tukea saaviin toimiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […].

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja […]

[1] EUVL C […], s. […].

[2] EUVL C […], s. […].

[3] EUVL C […], s. […].

[4] EUVL C […], s. […].

[5] EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1989/2006 (EUVL L 411, 30.12.2006, s. 6).