52008PC0441

Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä /* KOM/2008/0441 lopull. - AVC 2008/0137 */


[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 10.7.2008

KOM(2008) 441 lopullinen

2008/0137 (AVC)

Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Oheinen ehdotus muodostaa säädöksen Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä: ehdotus neuvoston päätökseksi ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä.

Kuten neuvostolle ja Euroopan parlamentille 23. lokakuuta 2007 annetussa tiedonannossa ilmoitettiin, ensivaiheen talouskumppanuussopimus neuvoteltiin Ghanan kanssa, jotta vältettäisiin kaupan häiriintyminen kyseisen maan ja Euroopan yhteisön välillä siitä syystä, että Cotonoun sopimuksen liitteessä V vahvistettujen kauppaa koskevien määräysten ja niitä koskevan WTO:n poikkeusluvan voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 2007 eikä kattavaa talouskumppanuussopimusta koko Länsi-Afrikan alueen[1] kanssa vielä ole saatu valmiiksi. Kun tämä sopimus oli parafoitu 13. joulukuuta 2007, Ghana lisättiin niiden maiden luetteloon, jotka hyötyvät 20. joulukuuta 2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1528/2007 vahvistetusta talouskumppanuussopimuksen kauppajärjestelmästä. Mainitulla asetuksella säädettiin talouskumppanuussopimuksen kauppajärjestelmän etukäteisestä soveltamisesta. Myös Norsunluurannikko lisättiin tähän listaan sen jälkeen, kun sitä koskeva ensivaiheen talouskumppanuussopimus oli parafoitu 7. joulukuuta 2007. Nigeriaa ja Kap Verdeä lukuun ottamatta kaikki muut Länsi-Afrikan valtiot ovat vähiten kehittyneinä maina (LDC-maina) kuuluneet 1. tammikuuta 2008 alkaen kaikki paitsi aseet (EBA) -aloitteen piiriin, joka tarjoaa verottoman ja kiintiöttömän pääsyn EY-markkinoille kaikkien muiden tuotteiden paitsi aseiden osalta. Kap Verde sai 1. tammikuuta 2008 muun kuin vähiten kehittyneen maan aseman, mutta sille on myönnetty kolmen vuoden pidennys, jonka aikana se edelleen hyötyy EBA-järjestelystä siten kuin yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27. kesäkuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 980/2005 säädetään. Nigerialle, joka ei kuulu vähiten kehittyneisiin maihin, tarjottiin mahdollisuutta neuvotella Norsunluurannikon ja Ghanan kanssa neuvoteltua sopimusta vastaava ensivaiheen talouskumppanuussopimus, mutta se päätti kieltäytyä tästä. Tämän vuoksi siihen sovelletaan 1. tammikuuta 2008 alkaen yleistä tullietuusjärjestelmää.

Neuvottelut täysimittaisen talouskumppanuussopimuksen tekemiseksi koko Länsi-Afrikan alueen kanssa jatkuvat neuvoston 12. kesäkuuta 2002 hyväksymien, AKT-valtioiden kanssa tehtäviä talouskumppanuussopimuksia koskevien neuvotteludirektiivien mukaisesti.

Ensivaiheen talouskumppanuussopimus sisältää määräyksiä, jotka koskevat tavaroiden kauppaa, tullimenettelyjen ja kaupan helpottamista, kaupan teknisiä esteitä sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimia. Lisäksi siinä on kehitysyhteistyötä koskevia määräyksiä, joissa asetetaan ensisijaiset toimintakohteet talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa varten. Kukin yksittäinen sopimuksen luku sisältää yhteistyön erityiskohteita, ja kehitysyhteistyötä koskevassa julistuksessa vahvistetaan yhteys kauppaa tukevan avun EU-strategiaan ja muistutetaan komission ja jäsenvaltioiden aikomuksesta antaa panoksensa alueelliseen kehitysrahastoon. Lisäksi sopimuksessa määrätään neuvottelujen jatkamisesta aluetasolla investointeihin, palveluihin ja kauppaan liittyvien seikkojen osalta sekä siitä, että kun täysimittainen alueellinen talouskumppanuussopimus on tehty, se korvaa sopimuksen.

Ensivaiheen talouskumppanuussopimuksessa määrätään sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta odotettaessa sen voimaantuloa.

- Komissio pyytää neuvostoa

- tekemään ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen yhteisön puolesta.

Euroopan parlamenttia pyydetään antamaan puoltava lausunto ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä.

Myös jäsenvaltiot ovat sopimuksen osapuolia, ja tämän vuoksi niiden on ratifioitava sopimus omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti.

2008/0137 (AVC)

Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 ja 181 artiklan yhdessä 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen[2]

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon[3]

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto valtuutti 12 päivänä kesäkuuta 2002 komission avaamaan neuvottelut talouskumppanuussopimuksista AKT-maiden kanssa.

(2) Neuvottelut ensivaiheen talouskumppanuussopimuksesta on saatettu päätökseen Ghanan kanssa ja sopimus on parafoitu 13 päivänä joulukuuta 2007.

(3) Ensivaiheen talouskumppanuussopimusta on sovellettu väliaikaisesti [...] alkaen odotettaessa sen voimaantuloa.

(4) Ensivaiheen talouskumppanuussopimus olisi tehtävä yhteisön puolesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Tehdään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus.

Kyseisen sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa yhteisön puolesta sopimuksen 75 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen.

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […].

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

[…]

YKSINOMAAN TALOUSARVION TULOPUOLEEN VAIKUTTAVAAN SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. EHDOTUKSEN NIMI:

NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä

2. BUDJETTIKOHDAT:

Luku ja momentti: 12/120

Kyseiseksi vuodeksi budjetoitu määrä: 16 431 900 000 (talousarvio 2008)

3. RAHOITUSVAIKUTUKSET

( Ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia

( Ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia menoihin, mutta sillä on seuraavat rahoitusvaikutukset tuloihin:

4. PETOSTENTORJUNTA

Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi petoksia ja muita väärinkäytöksiä vastaan komissio voi suorittaa paikalla valvontaa ja tarkastuksia ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen 21 artiklan mukaisesti. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) tekee tarvittaessa tutkimuksia, ja niihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1073/1999. Komissio suorittaa säännöllisesti asiakirjoihin perustuvia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia.

5. MUITA HUOMAUTUKSIA

Kaikki jäljellä olevat tullitariffit tuotteille, jotka ovat peräisin niiltä AKT-alueilta tai niistä AKT-valtioista, jotka saattoivat päätökseen neuvottelut talouskumppanuussopimuksista tai sopimuksista, joihin on sisällytetty WTO:n mukaiset kauppajärjestelyt, poistettiin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 hyväksymisen myötä. Sen vuoksi tähän ehdotukseen ei liity muita rahoitusvaikutuksia.

[1] Tähän alueeseen kuuluvat seuraavat maat: Benin, Burkina Faso, Norsunluurannikko, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Kap Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone ja Mauritania.

[2] EUVL C […], […], s. […].

[3] EUVL C […], […], s. […].