52008PC0065(02)

Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, jolla otetaan huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin, tekemisestä /* KOM/2008/0065 lopull. - AVC 2008/0027 */


[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 11.2.2008

KOM(2008) 65 lopullinen

2008/0027 (AVC)

Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, jolla otetaan huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin, allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, jolla otetaan huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin, tekemisestä

(komission esittämät)

PERUSTELUT

Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uusien jäsenvaltioiden liittymisestä Libanon tasavallan kanssa tehtyyn Euro–Välimeri-assosiaatiosopimukseen sovitaan liittämällä kyseiseen sopimukseen pöytäkirja. Samassa artiklassa määrätään yksinkertaistetusta menettelystä, jonka mukaisesti pöytäkirjan tekevät neuvosto, joka toimii yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta, ja kyseinen kolmas maa. Menettely ei rajoita yhteisön omaa toimivaltaa.

Neuvosto valtuutti 23. lokakuuta 2006 komission neuvottelemaan Libanon kanssa tällaisen pöytäkirjan, jolla otetaan huomioon Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin 1. tammikuuta 2007. Neuvottelut viivästyivät Libanonin viranomaisille aiheutuneiden ongelmien takia. Lisäksi viranomaiset pyysivät selvityksiä jopa sellaisista asioista, jotka eivät kuulu pöytäkirjan soveltamisalaan, ennen periaatteellisen hyväksyntänsä antamista tekstille. Neuvottelujen aikana päätettiin, ettei voimassa olevaan assosiaatiosopimukseen lisättäisi maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita ja kalastustuotteita koskevia uusia kauppamyönnytyksiä.

Liitteenä on ehdotukset 1) neuvoston päätökseksi pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta ja 2) neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä.

Libanonin kanssa neuvotellun pöytäkirjan teksti on liitteenä. Pöytäkirjan tärkeimmät määräykset koskevat uusien jäsenvaltioiden liittymistä EU:n ja Libanonin assosiaatiosopimukseen sekä EU:n uusien virallisten kielten sisällyttämistä sopimukseen.

Komissio pyytää neuvostoa hyväksymään liitteenä olevat ehdotukset neuvoston päätöksiksi pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja tekemisestä.

Euroopan parlamenttia pyydetään antamaan puoltava lausunto pöytäkirjan tekemisestä.

Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, jolla otetaan huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin, allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 310 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto valtuutti 23 päivänä lokakuuta 2006 komission neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta pöytäkirjoista, joilla muutetaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjä sopimuksia, esimerkiksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyä Euro–Välimeri-sopimusta[?], uusien jäsenvaltioiden Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

(2) Neuvottelut Libanonin kanssa on saatu päätökseen.

(3) Libanonin kanssa neuvotellun pöytäkirjan 8 artiklan 2 kohdassa määrätään pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta ennen sen voimaantuloa.

(4) Pöytäkirja olisi allekirjoitettava yhteisön puolesta ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti sillä varauksella, että se tehdään lopullisesti myöhemmin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jo(i)lla on valtuudet allekirjoittaa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja, jolla otetaan huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin. Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2007 sillä varauksella, että se tehdään lopullisesti myöhemmin.

Tehty Brysselissä […].

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

2008/0027 (AVC)

Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, jolla otetaan huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin, tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 310 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja allekirjoitettiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta […].

(2) Pöytäkirja olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja, jolla otetaan huomioon Bulgarian tasavallan ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

Tehty Brysselissä […].

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ’Euroopan yhteisön jäsenvaltiot’, joita edustaa Euroopan unionin neuvosto, ja

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisö’, jota edustavat Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio,

sekä LIBANONIN TASAVALTA,

jäljempänä ’Libanon’,

jotka

KATSOVAT, että Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehty Euro–Välimeri-sopimus[?], jäljempänä ’Euro–Välimeri-sopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2002 ja tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006,

KATSOVAT, että sopimus Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymistä Euroopan unioniin ja siihen liitetty asiakirja allekirjoitettiin Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2005 ja ne tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007,

KATSOVAT, että Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan väliaikainen sopimus kaupasta ja kaupan liitännäistoimenpiteistä[?] tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003,

KATSOVAT, että liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaan uusien sopimuspuolten liittymisestä Euro–Välimeri-sopimukseen on sovittava tekemällä kyseiseen sopimukseen liitettävä pöytäkirja,

KATSOVAT, että Euro–Välimeri-sopimuksen 22 artiklaan perustuvat neuvottelut on käyty sen varmistamiseksi, että yhteisön ja Libanonin tasavallan yhteiset edut on otettu huomioon,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tulee Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen sopimuspuolia, ja ne hyväksyvät ja ottavat huomioon muiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tavoin sopimuksen sekä yhteisten julistusten, muiden julistusten ja kirjeenvaihdon tekstin.

ENSIMMÄINEN LUKU: EURO–VÄLIMERI-SOPIMUKSEEN JA SEN LIITTEISIIN JA PÖYTÄKIRJOIHIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

2 artikla (Alkuperäsäännöt)

Muutetaan pöytäkirja 4 seuraavasti:

1. Korvataan 18 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”Jälkikäteen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

BG ”ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES ”EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS ”VYSTAVENO DODATEČNĔ”

DA ”UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE ”NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET ”VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”

EL ”ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN ”ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR ”DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT ”RILASCIATO A POSTERIORI”

LV ”IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT ”RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU ”KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT ”MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL ”AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL ”WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT ”EMITIDO A POSTERIORI”

RO ”EMIS A POSTERIORI”

SL ”IZDANO NAKNADNO”

SK ”VYDANÉ DODATOČNE”

FI ”ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV ”UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR ”[pic] ”.”

2. Korvataan 19 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”(…)

Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

BG ”ДУБЛИКАТ”

ES ”DUPLICADO”

CS ”DUPLIKÁT”

DA ”DUPLIKAT”

DE ”DUPLIKAT”

ET ”DUPLIKAAT”

EL ”ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN ”DUPLICATE”

FR ”DUPLICATA”

IT ”DUPLICATO”

LV ”DUBLIKĀTS”

LT ”DUBLIKATAS”

HU ”MÁSODLAT”

MT ”DUPLIKAT”

NL ”DUPLICAAT”

PL ”DUPLIKAT”

PT ”SEGUNDA VIA”

RO ”DUPLICAT”

SL ”DVOJNIK”

SK ”DUPLIKÁT”

FI ”KAKSOISKAPPALE”

SV ”DUPLIKAT”

AR ”[pic] ”.”

3 Korvataan liite V seuraavasti:

”Bulgariankielinen toisinto

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Espanjankielinen toisinto

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Tšekinkielinen toisinto

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Tanskankielinen toisinto

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Saksankielinen toisinto

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Vironkielinen toisinto

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Kreikankielinen toisinto

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Ranskankielinen toisinto

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Italiankielinen toisinto

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Latviankielinen toisinto

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Liettuankielinen toisinto

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra(2) preferencinès kilmés prekés.

Unkarinkielinen toisinto

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Maltankielinen toisinto

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Hollanninkielinen toisinto

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Puolankielinen toisinto

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalinkielinen toisinto

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Romaniankielinen toisinto

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declară cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

Sloveeninkielinen toisinto

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Slovakinkielinen toisinto

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Suomenkielinen toisinto

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Ruotsinkielinen toisinto

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Arabiankielinen toisinto

[pic]

…………………………………………………………..(3)

(Paikka ja päiväys)

…………………………………………………………..(4)

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

(1) Kun kauppalaskuilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.

(2) Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun kauppalaskuilmoitus liittyy kokonaan tai osittain tämän pöytäkirjan 37 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan tai Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.

(3) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

(4) Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.”.

TOINEN LUKU: SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET

3 artikla (Alkuperäselvitykset ja hallinnollinen yhteistyö)

1. Alkuperäselvitykset, jotka Libanon tai jompikumpi uusista jäsenvaltioista on asianmukaisesti antanut keskinäisesti sovellettavien etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla, on hyväksyttävä asianomaisissa maissa tämän pöytäkirjan mukaisesti, jos

a) tällainen alkuperä oikeuttaa tullietuuskohteluun joko tämän sopimuksen tai yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän mukaisten tullietuuksien perusteella;

b) alkuperäselvitys ja kuljetusasiakirjat on annettu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä;

c) alkuperäselvitys toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

Kun tavarat on ennen liittymispäivää esitetty tullille maahantuontia varten Libanonissa tai jommassakummassa uudessa jäsenvaltiossa sellaisten etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla, joita sovellettiin tuona aikana Libanonin ja kyseisen uuden jäsenvaltion välillä, myös tällaisten sopimusten tai järjestelyjen nojalla jälkikäteen annetut alkuperäselvitykset voidaan hyväksyä, jos ne toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

2. Libanon ja uudet jäsenvaltiot saavat pitää voimassa ”valtuutetun viejän” asemaa koskevat luvat, jotka on myönnetty keskinäisesti sovellettavien etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla, jos

a) tällaisesta mahdollisuudesta määrätään myös ennen liittymispäivää tehdyssä Libanonin ja yhteisön välisessä sopimuksessa ja

b) valtuutetut viejät soveltavat kyseisen sopimuksen mukaisesti voimassa olevia alkuperäsääntöjä.

Nämä luvat korvataan viimeistään vuoden kuluttua liittymispäivästä uusilla luvilla, jotka myönnetään sopimuksessa määrättyjä vaatimuksia noudattaen.

3. Libanonin tai uusien jäsenvaltioiden toimivaltaiset tulliviranomaiset voivat esittää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla annettujen alkuperäselvitysten jälkitarkastuspyyntöjä, ja kyseisten viranomaisten on hyväksyttävä jälkitarkastuspyynnöt asianomaisen alkuperäselvityksen antamista seuraavien kolmen vuoden ajan.

4 artikla (Matkalla olevat tavarat)

1. Sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa Libanonista jompaankumpaan uuteen jäsenvaltioon tai jommastakummasta uudesta jäsenvaltiosta Libanoniin vietäviin tavaroihin, jotka ovat pöytäkirjan 4 määräysten mukaisia ja jotka ovat liittymispäivänä joko parhaillaan kuljetettavina taikka väliaikaisesti varastoituina, tullivarastossa tai vapaa-alueella Libanonissa tai kyseessä olevassa uudessa jäsenvaltiossa.

2. Tällaisissa tapauksissa voidaan myöntää etuuskohtelu, jos tuojamaan tulliviranomaisille esitetään neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä viejämaan tulliviranomaisten jälkikäteen antama alkuperäselvitys.

Yleiset määräykset ja loppumääräykset

5 artikla

Libanon sitoutuu siihen, ettei se esitä yhteisön laajentumisen perusteella vaatimuksia tai pyyntöjä tai aloita riitojenratkaisumenettelyä eikä muuta tai peruuta vuoden 1994 GATT -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisia myönnytyksiä.

6 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa Euro–Välimeri-sopimusta.

7 artikla

1. Yhteisö, Euroopan unionin neuvosto jäsenvaltioiden puolesta ja Libanon hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti.

2. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen edellisessä kohdassa mainittujen menettelyjen saattamisesta päätökseen. Hyväksymisasiakirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

8 artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymiskirjan tallettamispäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2007.

9 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena kaikilla sopimuspuolten virallisilla kielillä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

10 artikla

Euro–Välimeri-sopimuksen ja sen erottamattoman osan muodostavien liitteiden ja pöytäkirjojen sekä päätösasiakirjan ja siihen liitettyjen julistusten teksti laaditaan bulgarian ja romanian kielillä, ja kyseiset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia kuin alkuperäiset tekstit. Assosiaationeuvoston on hyväksyttävä nämä tekstit.

JÄSENVALTIOIDEN PUOLESTA …

EUROOPAN YHTEISÖN PUOLESTA …

LIBANONIN TASAVALLAN PUOLESTA …

[1] EUVL L 143, 30.5.2006, s. 2.

[2] EUVL L 143, 30.5.2006, s. 2.

[3] EYVL L 262, 30.9.2002, s. 2.