28.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/12


Alueiden komitean oma-aloitteinen lausunto aiheesta alue- ja paikallisviranomaiset kotouttamispolitiikan eturintamassa

2009/C 120/03

ALUEIDEN KOMITEA

katsoo, että maahanmuuttajien kotouttamisstrategiat ovat yhteydessä eurooppalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan, jonka onnistuminen vaatii, että sitä täydennetään tukemalla maahanmuuttajien lähtö- ja kauttakulkumaiden kehitystä.

korostaa, että maahanmuuttajien kotouttamiseen tähtäävien politiikkojen on oltava sopusoinnussa sellaisten eurooppalaisten perusarvojen kanssa kuin ihmisoikeuksien ja monimuotoisuuden kunnioittaminen, syrjinnän torjuminen sekä tasavertaisten mahdollisuuksien ja suvaitsevaisuuden edistäminen.

korostaa, että tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa otetaan kotouttamiseen liittyvien taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien lisäksi huomioon myös kysymykset, jotka liittyvät historialliseen, kulttuuriseen ja uskonnolliseen monimuotoisuuteen, kansalaisuuteen, poliittisiin oikeuksiin sekä laillisten maahanmuuttajien mahdollisuuksiin osallistua yhteisten asioiden hoitoon. Lisäksi se katsoo, että tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan kollektiivista lähestymistapaa sekä kaikkien asianomaisten tahojen osallistumista paikallis-, alue-, jäsenvaltio- ja EU:n tasolla.

suosittaa monitasoisen hallinnon soveltamista, jotta maahanmuuttajien kotouttamisessa onnistuttaisiin. Tällaisen lähestymistavan on oltava sopusoinnussa Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja alue- ja paikallisviranomaisten yhteistyötä ohjaavan toissijaisuusperiaatteen kanssa. Komitea yhtyy Vichyssä 3.–4. marraskuuta 2008 pidetyssä kolmannessa kotouttamisaiheisessa ministerikokouksessa esitettyihin näkemyksiin, että alue- ja paikallisviranomaisten on osallistuttava kotouttamispolitiikkojen suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja arviointiin ja että niillä on oleellinen rooli maahanmuuttajien integroimisessa vastaanottavaan yhteisöön.

toteaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on ratkaiseva rooli kotouttamispolitiikkojen toteuttamisessa – toisinaan yksinomaisten – toimivaltuuksiensa pohjalta. Kyseisestä vastuusta aiheutuu huomattavia menoja alueille ja kunnille, joiden talousarvioon kotouttamisen kustannukset kohdistuvat. Komitea kehottaa lisäämään Euroopan kotouttamisrahaston määrärahoja ja tukemaan nykyistä enemmän alue- ja paikallistason kotouttamistoimia.

ehdottaa, että alueiden komitea otetaan täysipainoisesti mukaan vuonna 2009 järjestettäväksi suunniteltuun eurooppalaiseen kotouttamisfoorumiin sekä muihin vastaaviin eurooppalaisen yhteistyön puitteissa järjestettäviin tapahtumiin, ja että perustetaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille tarkoitettuja kotouttamispalkintoja.

Esittelijä

:

Dimitrios Kalogeropoulos (EL, PPE), Egaleon (Ateena) kunnanjohtaja

Viiteasiakirja

Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirja toimenpiteiden ja välineiden vahvistamisesta kotouttamishaasteisiin vastaamiseksi – Raportti vuoden 2008 kotouttamisaiheista ministerikokousta varten (Strengthening actions and tools to meet integration challenges – Report to the 2008 Ministerial Conference on Integration)

SEC(2008) 2626

ALUEIDEN KOMITEA

POLIITTISET SUOSITUKSET

1.

katsoo, että Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirja toimenpiteiden ja välineiden vahvistamisesta kotouttamishaasteisiin vastaamiseksi (Strengthening actions and tools to meet integration challenges) on jatkoa kesäkuussa 2007 pidetyssä, Euroopan unionin kotouttamispoliittisten toimintalinjojen lujittamista käsitelleessä oikeus- ja sisäasiain neuvoston kokouksessa hyväksytyille päätelmille.

2.

katsoo, että viime vuosikymmenenä lisääntyneen maahanmuuton vuoksi on täysin välttämätöntä ryhtyä tehokkaisiin poliittisiin toimiin EU:n ulkopuolisista maista kotoisin olevien laillisten maahanmuuttajien sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen integraation edistämiseksi.

3.

tähdentää, että maahanmuuttajamäärien kasvuun on liittynyt maahanmuuttajatyyppien, maahanmuuttovirtojen rakenteen sekä vastaanottaja- ja lähtömaiden suhteiden laajentuminen ja monipuolistuminen.

4.

muistuttaa, että maahanmuuttajien kotouttaminen kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan kansallisella ja alueellisella tasolla, sillä ne voivat toteuttaa koulutus-, terveys-, asumis- ja työmarkkinapoliittisia toimenpiteitä. Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä Euroopan unionin rooli maahanmuuttopolitiikassa ja unionin ulkopuolisten maiden kansalaisten integroimisessa vahvistuu. Sillä ei kuitenkaan vastaisuudessakaan pyritä jäsenvaltioiden lakien ja asetusten harmonisoimiseen.

5.

panee merkille, että monet jäsenvaltiot ovat viime vuosina panostaneet voimakkaasti kansallisten kotouttamispolitiikkojensa kehittämiseen (tämä koskee niin uusia tulokkaita kuin ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajia). Tähän asti harjoitetut politiikat eivät kuitenkaan ole tuottaneet monissa jäsenvaltioissa toivottuja tuloksia, sillä maahanmuuttajien sosiaalisen integraation tiellä on edelleen sellaisia esteitä kuin työttömyys, matala koulutus- ja/tai pätevyystaso, riittämätön halu integroitua sekä asianomaisten toimijoiden yhteistyön puute.

6.

katsoo, että talous- ja väestökehitys vaativat yhteisen eurooppalaisen strategian luomista maahanmuuttovirtojen käsittelemiseksi tasapainoisella tavalla, integraation edistämiseksi ja laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjumiseksi.

7.

korostaa tarvetta luoda johdonmukainen eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka ja on sen vuoksi tyytyväinen Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen hyväksymiseen 15. lokakuuta 2008.

8.

katsoo, että maahanmuuttajien kotouttamisstrategiat ovat yhteydessä eurooppalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan, jonka onnistuminen vaatii kuitenkin, että sitä myös täydennetään tukemalla maahanmuuttajien lähtö- ja kauttakulkumaiden kehitystä asianmukaisesti. Tukitoimien tulisi painottua ennen kaikkea peruskoulutukseen, terveydenhuoltoon ja talouden perusrakenteisiin.

Perusperiaatteet

9.

katsoo kotoutumisen voivan toteutua vain sellaisen prosessin tuloksena, joka antaa EU:n jäsenvaltioissa laillisesti oleskeleville unionin ulkopuolisten maiden kansalaisille valmiudet toimia riippumattomina minkäänlaisesta ulkopuolista väliintulosta sekä päästä tasavertaiseen sosiaaliseen asemaan vastaanottajamaan ja Euroopan unionin kansalaisten kanssa.

10.

tähdentää, että integraatio on kaksisuuntainen prosessi, joka vaatii molemminpuolista sitoutumista ja joka käsittää sekä vastaanottavaa yhteiskuntaa että maahanmuuttajia koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia. Maahanmuuttajien on oltava valmiit ottamaan vastuu integroitumisestaan vastaanottavaan yhteiskuntaan sekä hyväksyttävä vastaanottavan yhteisön oikeusjärjestys ja arvojärjestelmä ja opeteltava sen kieli, mutta myös vastaanottavien yhteisöjen on oltava valmiit hyväksymään ja integroimaan maahanmuuttajat.

11.

korostaa, että maahanmuuttajien kotouttamiseen tähtäävien politiikkojen on sisällettävä vaatimus eurooppalaisen kulttuurin perusarvojen täydellisestä hyväksymisestä ja näiden arvojen jakamisesta. Tällaisia arvoja ovat muun muassa ihmisoikeuksien ja monimuotoisuuden kunnioittaminen, syrjinnän torjuminen sekä tasavertaisten mahdollisuuksien ja suvaitsevaisuuden edistäminen. Lisäksi niiden on oltava yhteensopivat koheesiota, työllisyyttä, kehitystä, ulkosuhteita sekä vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevien Euroopan unionin peruslinjausten kanssa.

12.

katsoo, että yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltaminen määrittää merkittävällä tavalla demokraattisten järjestelmien laadun. Se, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja että heitä näin ollen tulee kohdella yhdenvertaisesti, on erottamaton osa Euroopan unionin kulttuuria.

Välineet ja menetelmät

13.

katsoo, että EU:n perustavoitteena on oltava maahanmuuttajien kotouttaminen.

14.

korostaa, että tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa otetaan kotouttamiseen liittyvien pelkkien taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien lisäksi huomioon myös kysymykset, jotka liittyvät historialliseen, kulttuuriseen ja uskonnolliseen monimuotoisuuteen, kansalaisuuteen, poliittisiin oikeuksiin sekä laillisten maahanmuuttajien mahdollisuuksiin osallistua yhteisten asioiden hoitoon.

15.

suosittaa monitasoisen hallinnon soveltamista, jotta maahanmuuttajien kotouttamisessa onnistuttaisiin. Tällaisen lähestymistavan on oltava sopusoinnussa Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja alue- ja paikallisviranomaisten yhteistyötä ohjaavan toissijaisuusperiaatteen kanssa.

16.

katsoo, että tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan kollektiivista lähestymistapaa sekä kaikkien asianomaisten tahojen osallistumista paikallis-, alue-, jäsenvaltio- ja EU:n tasolla. Mukaan on saatava EU:n toimivaltaiset elimet, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason viranomaiset, valtiovallasta riippumattomat organisaatiot, työmarkkinajärjestöt, kansalaisyhteiskunnan edustajat, myös itse maahanmuuttajat – sekä vasta tulleet että jo asettautuneet ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajat –, sekä kaikki urheilun, kulttuurin ja sosiaalisen koheesion aloilla toimivat luotettavat tahot.

17.

kannattaa sellaisten toimenpiteiden edistämistä, joilla helpotetaan maahanmuuttajien työmarkkinoillepääsyä ja ammattitaidon hankkimista. Työn löytäminen maahanmuuttajille on perustekijä pyrittäessä varmistamaan täysi integroituminen vastaanottajamaiden yhteiskuntiin.

18.

korostaa koulutuksen ja erityisesti vastaanottajamaan virallisen kielen tai virallisten kielten oppimisen merkitystä kotoutumiselle.

19.

tukee lähtömaiden kielten opetusta, koska se helpottaa huomattavasti vastaanottajamaan kielen oppimista ja auttaa siten omaksumaan tietoja muistakin aineista.

20.

kannattaa sellaisten toimenpiteiden edistämistä, joilla koulutusprosessi muutetaan yhteiskunnan sekä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten väliseksi kulttuurisiteeksi.

21.

katsoo, että maahanmuuttajien lapsien kouluttaminen on asetettava etusijalle, ja kannattaa monimuotoisuuden edistämistä jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmissä.

22.

katsoo, että maahanmuuttajanaisiin on kiinnitettävä erityishuomiota, koska heillä on ratkaiseva rooli lasten kasvatuksessa ja kulttuurimallien siirtämisessä mutta myös siksi, että he ovat kaikkein alttiimpia syrjäytymiselle, väkivallalle ja syrjinnälle.

23.

pitää kulttuurienvälistä vuoropuhelua kotouttamisen kannalta elintärkeänä aiheena ja katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli tämän vuoropuhelun edistämisessä ja näin ollen rasismin ja muukalaisvihan torjunnassa.

24.

pitää tiedotusvälineiden roolia ratkaisevana pyrittäessä lisäämään yleistä tietoisuutta maahanmuuton roolista sekä torjumaan syrjäytymistä, rasismia ja muukalaisvihaa.

25.

tähdentää, että maahanmuuttajien tasavertaisten koulutus-, ammattikoulutus- ja työllistymismahdollisuuksien edistäminen on oikea lähestymistapa pyrittäessä estämään heidän sosiaalinen syrjäytymisensä. Mahdollisuus päästä tasavertaiseen asemaan vastaanottavassa yhteiskunnassa on paras tapa välttää marginalisoituneiden ryhmien aiheuttamien väkivaltaisuuksien vaara.

26.

pitää kotouttamispolitiikkojen arviointia välttämättömänä ja katsoo, että sen vuoksi on luotava yhteisiä eurooppalaisia kotouttamisindikaattoreita ja -malleja.

27.

pitää erityisen tärkeänä eurooppalaisen rahaston perustamista EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotouttamista varten ja katsoo, että siten voidaan edistää ratkaisevasti

Paikallis- ja alueviranomaisten panos

28.

toteaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on ratkaiseva rooli kotouttamispolitiikkojen toteuttamisessa – toisinaan yksinomaisten – toimivaltuuksiensa pohjalta. Komitea muistuttaa myös, että paikallis- ja alueviranomaiset tarjoavat usein palveluita hallinnon kaikille tasoille ja etenkin etujenvalvontaryhmille. Kyseisestä vastuusta aiheutuu huomattavia menoja alueille ja kunnille, joiden talousarvioon kotouttamisen kustannukset kohdistuvat.

29.

muistuttaa tässä yhteydessä, että yksi kotouttamiseen liittyvistä erityishaasteista, joita eräät Euroopan alueet joutuvat kohtaamaan, on ilman huoltajaa matkustavien alaikäisten maahanmuuttajien saapuminen niiden maaperälle. Näiden alaikäisten holhoajina toimivat toimivaltaiset alueviranomaiset, joista monille aiheutuu tästä vastuusta ylimääräisiä kustannuksia, sillä niiden tulee varmistaa kyseisten alaikäisten todellinen kotouttaminen, heidän ylläpitonsa ja koulutuksensa sekä kaikki alaikäisten hyvinvoinnin edellyttämät toimet heidän täysikäisyyteensä asti. Sen vuoksi komitea pyytää alueellisia ja kansallisia sekä EU:n viranomaisia ottamaan vastuuta kyseisen ilmiön hallinnasta ja siihen liittyvän rahoitustaakan jakamisesta.

30.

korostaa, että tämän vuoksi paikallis- ja alueviranomaisille on tarjottava mahdollisuus osallistua aktiivisesti kotouttamisstrategioiden kehittämiseen jo erittäin varhaisessa vaiheessa ja koko niiden soveltamisen ajan.

31.

yhtyy Vichyssä 3.–4. marraskuuta 2008 pidetyssä kolmannessa kotouttamisaiheisessa ministerikokouksessa esitettyihin näkemyksiin, että alue- ja paikallisviranomaisten on osallistuttava kotouttamispolitiikkojen suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja arviointiin ja että niillä on oleellinen rooli maahanmuuttajien integroimisessa vastaanottavaan yhteisöön.

32.

kiinnittää huomiota alue- ja paikallisviranomaisten merkittävään rooliin eurooppalaisten kokemusten hyödyntämisessä vaihtamalla parhaita käytäntöjä sekä levittämällä tuloksia, joita on saatu muun muassa niiden osallistumisesta yhteisön ohjelmien (esim. CLIP, ERLAIM, ROUTES, City2City, IΝΤΙ-EUROCITIES) täytäntöönpanoon sekä valtioiden välisten alueellisten verkkojen toimintaan.

33.

katsoo, että alue- ja paikallisviranomaiset edistävät ratkaisevasti suotuisten edellytysten luomista sille, että EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoa sekä työllistymis-, koulutus-, terveys-, asumis-, kulttuuri- ja muita julkisia palveluita, minkä ansiosta he voivat luoda kestävän yhteyden vastaanottavaan yhteiskuntaan.

34.

tähdentää, että alue- ja paikallisviranomaisille on erityisen tärkeää tehdä yhteistyötä, kommunikoida ja vaihtaa tietoja kansalaisten, maahanmuuttajajärjestöjen ja valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden kanssa. Sillä tavalla ne edistävät oleellisesti luottamuksen ilmapiirin syntymistä, vastaanottavien yhteiskuntien yhteenkuuluvuuden säilymistä ja siten myös maahanmuuton tunnustamista kasvua ja edistystä tukevaksi tekijäksi.

Tavoitteiden saavuttaminen

35.

kannattaa Euroopan unionin vuodesta 1999 tekemiä aloitteita Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätösten soveltamiseksi. Päätökset koskivat ehdotusten tekemistä ja tehokkaisiin poliittisiin toimenpiteisiin ryhtymistä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotouttamiseksi.

36.

on tyytyväinen siihen, että Euroopan komissio on perustanut kotouttamisaiheisen internetsivuston, sillä se helpottaa tiedonsaantia ja -vaihtoa.

37.

ehdottaa lisäksi, että jäsenvaltiot ja Euroopan komissio tekevät aloitteita uusien teknologioiden (sähköinen demokratia [e-Democracy], sähköinen hallinto [e-Gouvernement], sähköiset palvelut jne.) tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, jotta voidaan parantaa kansalaisten ja maahanmuuttajien mahdollisuuksia esittää kotouttamispolitiikkaa ja -toimenpiteitä koskevia näkemyksiään ja ehdotuksiaan.

38.

korostaa, että kollektiivinen toiminta sekä kotouttamiseen paikallis-, alue- ja valtakunnallisella tasolla osallistuvien toimijoiden yhteistyön ja vuoropuhelun edistäminen on välttämätöntä.

39.

ehdottaa, että kotouttamisstrategioiden tuloksia vertaillaan alue- ja paikallistasolla ja että hyödynnetään sellaisia kotouttamiseen liittyviä alue- ja paikallistason kokemuksia ja hyviä käytänteitä, jotka voivat olla esimerkkinä muille alueille.

40.

katsoo, että on kannustettava toimintoja ja toimenpiteitä, joilla pyritään rakentamaan vakaa ilmapiiri sekä luomaan perusta maahanmuuttajien ja vastaanottavan yhteiskunnan keskinäiselle luottamukselle.

41.

katsoo, että tehokkaiden ja asianmukaisten kotouttamispolitiikkojen laatimiseksi ja toteuttamiseksi on tärkeää ottaa huomioon koulutus-, asunto- ja terveydenhuoltokysymykset.

42.

katsoo, että Euroopan unionin on luotava suhteita maahanmuuttajien lähtömaihin ja tarpeen mukaan tuettava niitä eri tavoilla.

43.

pitää välttämättömänä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille tarkoitettujen nykyisten ammattikoulutus-, opetus- ja jatkokoulutusohjelmien arviointia ja mahdollisesti myös uudelleenmäärittelyä erityisesti kokemusta vaativissa ammateissa.

44.

ehdottaa, että EU:n jäsenvaltioiden olemassa olevia rakenteita autetaan hyödyntämään maahanmuuttajien taitoja ja kokemusta.

45.

pitää tarpeellisena, että jäsenmaissa luodaan asianmukaiset edellytykset maahanmuuttajien lähtömaissaan hankkiman pätevyyden ja koulutuksen tunnustamiseksi, sertifioimiseksi ja validoimiseksi, jotta voidaan lisätä maahanmuuttajien mahdollisuuksia siirtyä muihin opintoihin ja työtehtäviin ja hyödyntää näin sitä, että he voivat elättää itsensä ja kasvattaa vastaanottavan maan henkistä pääomaa.

46.

kehottaa Euroopan komissiota tukemaan parhaiden käytäntöjen vaihtamista alue- ja paikallisviranomaisten välillä, sillä ne vaikuttavat ratkaisevasti kotoutumisen kitkattomaan ja tehokkaaseen toteutumiseen.

47.

kehottaa lisäämään Euroopan kotouttamisrahaston määrärahoja ja tukemaan nykyistä enemmän alue- ja paikallistason kotouttamistoimia.

48.

kehottaa komissiota edistämään Euroopan unionin alue- ja paikallisviranomaisten vaihtotoimintaa maahanmuuttajien lähtömaiden vastaavien viranomaisten kanssa.

49.

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan mahdollisuutta perustaa valtakunnallisten kotouttamisyhteyspisteiden rinnalle tai tilalle vastaavia alue- ja paikallistason yhteyspisteitä.

50.

toivoo, että alueiden komitea osallistuu komission laatiman kotouttamisaiheisen ohjekirjan ajantasaistamiseen esittämällä paikallis- ja alueviranomaisten soveltamia parhaita käytäntöjä.

51.

ehdottaa, että alueiden komitea otetaan täysipainoisesti mukaan vuonna 2009 järjestettäväksi suunniteltuun eurooppalaiseen kotouttamisfoorumiin sekä muihin vastaaviin eurooppalaisen yhteistyön puitteissa järjestettäviin tapahtumiin.

52.

ehdottaa, että tarkastellaan mahdollisuuksia luoda AK:n aloitteesta vuosittain myönnettävien aluepalkintojen järjestelmään uusi kategoria, josta jaettaisiin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille maahanmuuttajille ja/tai maahanmuuttajien kotouttamisprosessiin osallistuville tahoille (paikallis- tai alueviranomaisille, yrityksille, organisaatioille, yhdistyksille, instituutioille, yksityishenkilöille, virkamiehille jne.) tarkoitettuja kotouttamispalkintoja.

Bryssel 12. helmikuuta 2009.

Alueiden komitean

puheenjohtaja

Luc VAN DEN BRANDE