52008DC0227
[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 30.4.2008

KOM(2008) 227 lopullinen

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 95/93 soveltaminen

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 95/93 soveltaminen(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Johdanto

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 21. huhtikuuta 2004 asetuksen (EY) N:o 793/2004[1], jolla muutettiin lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 95/93. Muutosten tarkoituksena ei olut varsinaisesti muuttaa järjestelmää vaan tehostaa niukan kapasiteetin käyttöä ruuhkaisilla yhteisön lentoasemilla. Tätä varten asetuksessa (EY) N:o 793/2004 vahvistettiin uusia säännöksiä markkinoille pääsystä ja uusista tulokkaista, soveltamisen valvonnasta ja koordinaattorin tehtävistä.

Kapasiteetin käyttöä on tehostanut jäsenvaltioille asetettu velvoite varmistaa seuraamukset, joilla ehkäistään lähtö- ja saapumisaikojen väärinkäyttö koordinoiduilla lentoasemilla. Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista on parannettu antamalla uusia säännöksiä tai muuttamalla vanhoja. Lähtö- ja saapumisaikojen sarjan määrittelyllä lujitetaan ”käytä tai menetä” -säännöksiä. Lisäksi on annettu lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuus muuttaa lähtö- ja saapumisaikoja aikataulujen optimoimiseksi sekä jäsenvaltioille lisää vapauttaa ottaa ruuhkaisilla lentoasemilla käyttöön paikallisia sääntöjä ja ohjeita niukan kapasiteetin käytön tehostamiseksi.

Uusista säännöksistä huolimatta sidosryhmät ja jäsenvaltiot katsovat, että kaikkia säännöksiä ei ole vieläkään pantu kaikilta osin täytäntöön.

Tätä johtopäätöstä tukee komission kertomus lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevan asetuksen soveltamisesta[2]. Kertomuksessa todetaan, että täytäntöönpanoa on tarpeen parantaa monilla aloilla, joilla sidosryhmät ovat kohdanneet erityisiä vaikeuksia.

Ensinnäkin jäsenvaltioilla on velvollisuus taata koordinaattorin toiminnallinen ja taloudellinen riippumattomuus koordinoiduilla lentoasemilla. Näyttää kuitenkin siltä, että joissakin jäsenvaltioissa tätä vaatimusta ei sovelleta asianmukaisesti. Tämä voi haitata toiminnan puolueettomuutta, syrjimättömyyttä ja avoimuutta, joita koordinaattorilta asetuksen mukaisesti edellytetään.

Toiseksi joillakin jäsenvaltioilla on edelleen huomattavia vaikeuksia taata niiden tietojen täysi avoimuus, joita koordinaattoreilla ja aikatauluneuvojilla on hallussaan vakiintuneista, pyydetyistä, jaetuista ja käytettävissä olevista lähtö- ja saapumisajoista. Lähtö- ja saapumisaikojen käytön tehostamista voi haitata ja kilpailua vääristää se, että kaikilla asianosaisilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia saada käyttöönsä näitä aikataulutietoja.

Kolmanneksi, vaikka paikallisia ohjeita voidaan käyttää parantamaan nykyisten lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä koordinoiduilla lentoasemilla, olisi kuitenkin varmistettava, että ne ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia.

Neljänneksi lentoyhtiöt vaihtavat saapumisaikoja rahallisista tai muista syistä monilla yhteisön ruuhkaisilla lentoasemilla. Tällaisen vaihtamisen yhteensopivuudesta asetuksen kanssa on esitetty epäilyjä.

Lopuksi on selvästi tarvetta tehostaa lähtö- ja saapumisaikojen ja lentosuunnitelmien yhteensovittamista, jotta voidaan välttää lähtö- ja saapumisaikojen väärinkäyttö ja varmistaa asetuksen noudattaminen. On nimittäin olemassa todisteita siitä, että lentosuunnitelmien järjestelmällinen vertaaminen lähtö- ja saapumisaikoihin on harvinaista, vaikka asetus antaa siihen mahdollisuuden.

Tämän tiedonannon tarkoituksena on esittää komission näkemys edellä mainituista seikoista. Tiedonannon taustalla ja perustana ovat komission, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kokemukset tarkistetun asetuksen soveltamisesta siitä lähtien, kun se tuli voimaan 21. huhtikuuta 2004.

1. KOORDINAATTORIN RIIPPUMATTOMUUS

Asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan koordinoidusta lentoasemasta vastaavan jäsenvaltion on varmistettava koordinaattorin riippumattomuus koordinoidulla lentoasemalla erottamalla koordinaattori toiminnallisesti kaikista yksittäisistä osapuolista, joita asia koskee. Koordinointitoiminnan rahoitusjärjestelmän on oltava sellainen, että se takaa koordinaattorin riippumattoman aseman.

Lisäksi 4 artiklan 2 kohdan c alakodan mukaan jäsenvaltion on varmistettava, että ”koordinaattori toimii tämän asetuksen nojalla puolueettomasti, syrjimättömästi ja avoimesti”.

Komissio katsoo, että koordinaattorin on välttämättä oltava riippumaton, jotta se voi suorittaa tehtävänsä asetuksen 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Komission mielestä toiminnallinen erottaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että koordinaattorin on toimittava erillään lentoaseman pitäjästä, palveluntarjoajasta ja kyseistä lentoasemaa käyttävistä lentoliikenteen harjoittajista. Koordinaattori ei saa myöskään ottaa ohjeita edellä mainituilta eikä koordinaattorilla saa olla raportointivelvollisuutta niille.

Lisäksi komissio katsoo, että koordinaattorin toiminnan rahoitusjärjestelmän on oltava sellainen, että koordinaattori on taloudellisesti riippumaton kaikista yksittäisistä osapuolista, joita sen toiminta koskee tai joihin tämä toiminta vaikuttaa. Koordinaattorilla olisi sen vuoksi oltava erillinen kirjanpito ja budjetti, eikä koordinaattorin toiminnan rahoitus saa tulla yksinomaan lentoaseman pitäjältä, palveluntarjoajalta tai lentoliikenteen harjoittajalta.

2. UUDET TULOKKAAT

Asetuksen 10 artiklan 6 kohdassa säädetään, että koordinaattorin 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti muodostamaan pooliin sijoitetut lähtö- ja saapumisajat jaetaan niitä hakeneille lentoliikenteen harjoittajille. Näistä lähtö- ja saapumisajoista jaetaan ensin 50 prosenttia 2 artiklan b alakohdassa määritellyille uusille tulokkaille, paitsi jos uusien tulokkaiden hakemuksia on vähemmän kuin 50 prosenttia. Koordinaattorin on käsiteltävä uusien tulokkaiden ja muiden lentoliikenteen harjoittajien hakemukset oikeudenmukaisesti kunkin aikatauluvuorokauden koordinointijaksojen mukaisesti.

On kysytty, koskeeko koordinaattorille asetettu velvollisuus jakaa lähtö- ja saapumisajat poolista täsmälleen suhteessa 50/50, kuten 10 artiklan 6 kohdassa säädetään, ainoastaan ensimmäistä jakoa poolista noin neljä kuukautta ennen kyseessä olevan kesä- tai talviaikataulukauden alkua vai sovelletaanko sitä koko aikataulukauden ajan. Asetuksen 10 artiklan 6 kohdan on väitetty koskevan vain ensimmäistä jakoa poolista, minkä jälkeen koordinaattorit voisivat pyrkiä harkintansa mukaan suurin piirtein tasapainoiseen jakoon.

Komissio toteaa, että 10 artiklan 6 kohdassa tai missään muissa asetuksen säännöksissä ei rajoiteta kyseisen artiklan soveltamista ennen kuinkin aikataulukauden alkua tehtävään ensimmäiseen jakoon. Sen vuoksi komissio katsoo, että 10 artiklan 6 kohdan säännöksiä pitäisi soveltaa pysyvästi ja jatkuvasti koko aikataulukauden ajan.

3. AIKATAULUTIETOJEN AVOIMUUS

Asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa säädetään: ”Kaikkien aikatauluneuvojien ja koordinaattoreiden on tehtävä yhteistyötä aikatauluissa esiintyvien epäjohdonmukaisuuksien havaitsemiseksi”.

Lisäksi 4 artiklan 8 kohdassa säädetään: ”Koordinaattorin on toimitettava pyynnöstä kohtuullisessa määräajassa ja korvauksetta niiden saataville, joita asia koskee, erityisesti koordinointikomitean jäsenten tai tarkkailijoiden saataville, seuraavat tiedot joko kirjallisina tai muussa helppokäyttöisessä muodossa:

a) kaikkien lentoasemaa käyttävien lentoliikenteen harjoittajien vakiintuneet lähtö- ja saapumisajat yhtiöittäin ja aikajärjestyksessä;

b) kaikkien lentoliikenteen harjoittajien pyytämät lähtö- ja saapumisajat (alustavat hakemukset) liikenteenharjoittajittain ja aikajärjestyksessä;

c) kaikille lentoliikenteen harjoittajille jaetut lähtö- ja saapumisajat sekä jäljellä olevat hakemukset lueteltuina yksitellen liikenteenharjoittajittain ja aikajärjestyksessä;

d) jäljellä olevat lähtö- ja saapumisajat;

e) täydelliset ja yksityiskohtaiset tiedot jakamisessa käytetyistä perusteista”.

Komissio katsoo, että tietojen avoimuus on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa lähtö- ja saapumisaikojen objektiivinen jako ja se, että koordinaattorin toiminta on 4 artiklan 2 kohdan c alakohdan vaatimusten mukaista. Sen vuoksi komissio kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että koordinaattorit noudattavat täysimääräisesti asetuksen 4 artiklan 8 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Koska lentoliikenteen harjoittaja tarvitsee lähtö- tai saapumisajan koordinoituja lentoasemia käyttävän lennon kummassakin päässä ja koska aikataulujen olisi oltava sillä tavoin yhdenmukaisia, että voidaan turvata lentoaseman ja ilmatilakapasiteetin tehokas käyttö, 4 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen aikataulutietojen arvo on suurelta osin saman artiklan 7 kohdassa säädetyn aikatauluneuvojien ja koordinaattorien yhteistyön varassa.

Komissio muistuttaa, että eurooppalaiset koordinaattorit ovat kehittäneet yhteisen tietokannan, jossa on tiedot kaikista niiden jakamista lähtö- ja saapumisajoista. Tietoja toimittavat lähes kaikki koordinaattorit ja aikatauluneuvojat, ja kaikilla lentoliikenteen harjoittajilla on maksuton pääsy näihin tietoihin. Tietokannan arvo riippuu tietojen täsmällisyydestä, täydellisyydestä ja ajantasaisuudesta. Koordinaattorien ja aikatauluneuvojien toimittamien aikataulutietojen asianmukaisuus on näin ollen ratkaisevan tärkeää ja välttämätöntä kaikkien niiden toimijoiden tehokkaan yhteistyön helpottamiseksi, joiden on noudatettava 4 artiklan 7 ja 8 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Sen vuoksi komissio pyytää, että jäsenvaltiot kehottaisivat kaikkia koordinaattoreita ja aikatauluneuvojia toimittamaan aikataulutiedot yhteiseen tietokantaan.

4. PAIKALLISET OHJEET

Asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa säädetään: ”Koordinaattorin on myös otettava huomioon muut lentoliikennealan vahvistamat maailmanlaajuiset tai yhteisönlaajuiset säännöt ja ohjeet sekä koordinointikomitean ehdottamat ja kyseisestä lentoasemasta vastaavan jäsenvaltion tai muun toimivaltaisen elimen hyväksymät paikalliset ohjeet sillä edellytyksellä, että nämä säännöt ja ohjeet eivät vaikuta koordinaattorin aseman riippumattomuuteen, ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia ja tähtäävät lentoasemakapasiteetin käytön tehostamiseen. Jäsenvaltion on toimitettava nämä säännöt komissiolle”.

Lisäksi 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään, että paikallisia ohjeita ehdottaa koordinointikomitea kenen tahansa jäsenensä esityksestä ja 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun työjärjestyksensä mukaisesti.

Kuten asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, paikallisissa ohjeissa voidaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristönäkökohdat, esimerkiksi melu. Tällaisiin näkökohtiin perustuvien mahdollisten toimintarajoitusten on kuitenkin oltava yhteisön lainsäädännön mukaisia.

Komissio katsoo, että niiden olisi erityisesti oltava yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille annetun asetuksen (ETY) N:o 2408/92[3] 9 artiklan 2 kohdan mukaisia. Kyseisessä kohdassa vaaditaan muun muassa, että rajoitukset eivät saa sisältää lentoliikenteen harjoittajien kansallisuuteen tai identiteettiin perustuvaa syrjintää eivätkä ne saa aiheettomasti vääristää lentoliikenteen harjoittajien välistä kilpailua.

Lisäksi melun vähentämiseen tarkoitettujen toimintarajoitusten olisi oltava meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta annetun direktiivin 2002/30[4] mukaisia.

5. LÄHTÖ- JA SAAPUMISAIKOJEN VAIHTO

Asetuksen 8 a artiklan 1 kohdan c alakohdassa todetaan, että lähtö- ja saapumisaikoja voidaan vaihtaa lentoliikenteen harjoittajien kesken.

Koska ruuhkaisilla lentoasemilla niukasti käytettävissä oleville lähtö- ja saapumisajoille ei ole olemassa avoimia markkinoita, lentoliikenteen harjoittajat eivät usein ole selvillä hallussaan olevien lähtö- ja saapumisaikojen kaikista vaihtoehtokustannuksista. Näin ollen lentoliikenteen harjoittaja voi pitää itsellään lähtö- tai saapumisajan, vaikka sen markkina-arvo olisi huomattavasti suurempi kuin sen pitämisen ja käytön arvo lentoliikenteen harjoittajalle.

Tämä puolestaan tarkoittaa, että uusilla tulokkailla ja lentoasemalla jo toimivilla lentoliikenteen harjoittajilla, jotka haluavat lisätä liikennettään, voi olla käytettävissään vähemmän lähtö- ja saapumisaikoja kuin olisi mahdollista. Tämän valossa näyttäisi siltä, että asetuksen soveltamisella ei ole vielä saavutettu johdonmukaisesti lähtö- ja saapumisaikojen tehokkainta mahdollista käyttöä.

Komissio tunnustaa kuitenkin, että lähtö- ja saapumisaikojen vaihtamista rahallisista ja muista syistä – käytäntö, josta tavallisesti käytetään nimitystä jälleenmyynti – tapahtuu eräillä yhteisön ruuhkautuneilla lentoasemilla. Tästä on ollut eräitä etuja: sen ansiosta on erityisesti voitu lisätä liikennettä tietyillä reiteillä.

Nykymuotoisessa asetuksessa ei puututa rahallisista tai muista syistä tehtäviin vaihtoihin, jotka kuvastavat lähtö- ja saapumisaikojen vuorokaudenaikaan ja muihin tekijöihin perustuvaa erilaista arvoa. Koska vaihtoa ei suoraan ja selvästi kielletä. komissio ei aio aloittaa rikkomusmenettelyjä niitä jäsenvaltioita vastaan, joissa esiintyy vaihtoa, jos se on avointa ja noudattaa lähtö- ja saapumisaikojen jakoon liittyviä kaikkia muita hallinnollisia vaatimuksia, joista säädetään sovellettavassa lainsäädännössä.

Jos ilmenee, että lainsäädäntöä on kilpailuun liittyvistä tai muista syistä tarpeen tarkistaa, komissio tekee siitä ehdotuksen.

6. LÄHTÖ- JA SAAPUMISAIKOJEN YHDENMUKAISUUS LENTOSUUNNITELMIEN KANSSA

Asetuksen 14 artiklan 1 kohdassa säädetään: ”Toimivaltaiset ilmaliikenteen hallintaviranomaiset voivat hylätä lentoliikenteen harjoittajan lentosuunnitelman, jos tämä aikoo laskeutua koordinoidulle lentoasemalle tai lähteä sieltä lentoon ajanjaksona, jolloin lentoasemaa koordinoidaan, ilman koordinaattorin jakamaa lähtö- tai saapumisaikaa”.

Kokemus on osoittanut, että ilmaliikenteen hallintaviranomaiset ja koordinaattorit eivät tavallisesti vertaa järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti lentosuunnitelmia erityisesti yleisilmailulle jaettuihin lentoaseman lähtö- ja saapumisaikoihin.

Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskevan toimintasuunnitelman[5] mukaisesti ilmaliikennevirtojen säätelyä koskeviin täytäntöönpanosääntöihin, jotka komission on tarkoitus hyväksyä vuonna 2008 yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä annetun asetuksen (EY) N:o 551/2004[6] 9 artiklan nojalla, sisältyy mekanismi, jonka tarkoituksena on lisätä lähtö- ja saapumisaikojen yhdenmukaisuutta lentosuunnitelmien kanssa.

Yksittäisiä lähtö- ja saapumisaikoja koskevien pyyntöjen yhdenmukaisuus lentosuunnitelmien kanssa on entistäkin tärkeämpää erityisesti yleisilmailussa ja liikelentotoiminnassa, jotka ovat luonteeltaan muuta kuin aikataulunmukaista säännöllistä liikennettä. Yleisilmailua ja liikelentotoimintaa harjoitetaan usein jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen ulkopuolella tai jopa ilman poolista etukäteen saatua lähtö- tai saapumisaikaa. Tällaiset tilapäiset lennot voivat haitata toimintaa koordinoiduilla lentoasemilla, joilla lähtö- ja saapumisajat yleensä vastaavat lentosuunnitelmia ja joilla lentoliikenteen harjoittajien on noudatettava saamiaan lähtö- ja saapumisaikoja.

Päätelmät

Komissio toivoo, että tämä tiedonanto kannustaisi niukan kapasiteetin parempaan käyttöön koordinoiduilla yhteisön lentoasemilla.

Komissio jatkaa asetuksen soveltamisen seurantaa ja keskittyy sen asianmukaiseen täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa.

Seurannan perusteella komissio arvioi, onko tarpeen tehdä ehdotus asetuksen muuttamisesta.

Komissio pyrkii jatkossakin helpottamaan sidosryhmien ja jäsenvaltioiden osallistumista lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen kehittämiseen. Tätä varten lähikuukausina perustettava lentoasemien seurantakeskus tarjoaa foorumin, jossa kaikilla asianosaisilla on mahdollisuus osallistua tehokkaasti lähtö- ja saapumisaikoja koskevaan keskusteluun.

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 793/2004 (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 50) lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 (EYVL L 14, 22.1.1993) muuttamisesta.

[2] KOM(2007) 704, 15.11.2007.

[3] Neuvoston asetus (ETY) N:o 2408/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille (EYVL L 240, 24.8.1992).

[4] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/30/EY meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta (EYVL L 85, 23.8.2002, s. 40).

[5] KOM(2006) 819, 24.1.2004.

[6] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 551/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20).