19.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 165/13


KOMISSION TIEDONANTO

Tiedonanto — Ilmoitus erikois- ja yleislääkärin muodollista kelpoisuutta osoittavista asiakirjoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 165/06)

Lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta 5. päivänä huhtikuuta 1993annetussa neuvoston direktiivissä 93/16/ETY (1) ja erityisesti sen 41 artiklassa ja 42 artiklan a kohdassa sekä ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. päivänä syyskuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tiettyjen direktiivien mukauttamisesta henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta 20 päivänä marraskuuta 2006 annetulla neuvoston direktiivillä 2006/100/EY, ja erityisesti sen 21 artiklan 7 kohdassa säädetään (2), että jäsenvaltiot antavat komissiolle tiedoksi näiden direktiivien soveltamisalaan kuuluvia tutkintotodistuksia, todistuksia ja muita muodollista kelpoisuutta osoittavia asiakirjoja koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä asianmukaisen ilmoituksen, joka sisältää kunkin jäsenvaltion hyväksymät kelpoisuusvaatimusten nimet sekä tarvittaessa myös niitä vastaavat ammattinimikkeet (3).

Koska Alankomaat on ilmoittanut muutoksista liitteessä B olevaan nimikkeiden luetteloon, olisi muutettava direktiivin 93/16/ETY 41 artiklan mukainen luettelo tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimistä sekä yleislääkärin ammattinimikkeistä, sellaisena kuin se on ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY liitteessä V.

Muutetaan direktiivin 93/16/ETY liite B ja ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY liite V Alankomaiden osalta seuraavasti:

1)

Korjataan direktiivin 93/16/ETY liitteessä B ja direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevassa otsikkokohdassa ”5.1.2 Erikoislääkärin koulutuksesta annettavat asiakirjat” asiakirjan antaviksi elimiksi seuraavat:

Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Muutetaan direktiivin 93/16/ETY 41 artiklan mukainen luettelo tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimistä sekä yleislääkärin ammattinimikkeistä ja ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY liitteessä V oleva otsikkokohta ”5.1.4 Yleislääkärin koulutuksesta annettavat asiakirjat” Alankomaiden osalta seuraavasti:

2)

Korjataan direktiivin 93/16/ETY 41 artiklan mukaisessa luettelossa tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimistä sekä yleislääkärin ammattinimikkeistä ja ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevassa otsikkokohdassa ”5.1.4 Yleislääkärin koulutuksesta annettavat asiakirjat” koulutuksesta annettavaksi asiakirjaksi seuraava:

”Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (asiakirjan antaa: Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)”

Direktiivin 2005/36/EY liitteen V asianomaiset taulukot kuuluvat näin ollen seuraavasti:

”5.1.2   Erikoislääkärin koulutuksesta annettavat asiakirjat

Maa

Koulutuksesta annettava asiakirja

Asiakirjan antava elin

Viiteajankohta

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20. joulukuuta 1976

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински университет или Военномедицинска академия

1. tammikuuta 2007

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1. toukokuuta 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20. joulukuuta 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20. joulukuuta 1976

Eesti

Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1. toukokuuta 2004

Éire/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20. joulukuuta 1976

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1. tammikuuta 1981

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1. tammikuuta 1986

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20. joulukuuta 1976

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20. joulukuuta 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1. toukokuuta 2004

Latvija

’Sertifikāts’ — kompetentu

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1. toukokuuta 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1. toukokuuta 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20. joulukuuta 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1. toukokuuta 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1. toukokuuta 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20. joulukuuta 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1. tammikuuta 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1. toukokuuta 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1. tammikuuta 1986

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

România

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

1. tammikuuta 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1. toukokuuta 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1. toukokuuta 2004

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1. tammikuuta 1994

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1. tammikuuta 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20. joulukuuta 1976”

”5.1.4   Yleislääkärin koulutuksesta annettavat asiakirjat

Maa

Koulutuksesta annettava asiakirja

Ammattinimike

Viiteajankohta

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31. joulukuuta 1994

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1. tammikuuta 2007

Česká republika

Diplom o specializaci ’všeobecné lékařství’

Všeobecný lékař

1. toukokuuta 2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31. joulukuuta 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31. joulukuuta 1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1. toukokuuta 2004

Éire/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31. joulukuuta 1994

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31. joulukuuta 1994

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31. joulukuuta 1994

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31. joulukuuta 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31. joulukuuta 1994

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1. toukokuuta 2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1. toukokuuta 2004

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1. toukokuuta 2004

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31. joulukuuta 1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1. toukokuuta 2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1. toukokuuta 2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (4)

Huisarts

31. joulukuuta 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31. joulukuuta 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1. toukokuuta 2004

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31. joulukuuta 1994

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1. tammikuuta 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1. toukokuuta 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore ’všeobecné lekárstvo’

Všeobecný lekár

1. toukokuuta 2004

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31. joulukuuta 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31. joulukuuta 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31. joulukuuta 1994


(1)  EYVL L 165, 7.7.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.

(3)  EUVL L 363, 20.12.2006, s. 141.

(4)  Asiakirjan antaa: Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC).”