14.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 162/13


Mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

(2007/C 162/06)

ESO:n viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa

Huomautus 1

CEN

EN 1359:1998

Kaasumittarit. Paljekaasumittarit

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Lämpöenergiamittarit. Osa 1: Yleiset vaatimukset

 

CEN

EN 1434-2:2007

Lämpöenergiamittarit. Osa 2: Rakenteelliset vaatimukset

 

CEN

EN 1434-4:2007

Lämpöenergiamittarit. Osa 4: Tyyppihyväksyntätestit

 

CEN

EN 1434-5:2007

Lämpöenergiamittarit. Osa 5: Ensivakaustestit

 

CEN

EN 12261:2002

Kaasumittarit. Turbiinikaasumittarit

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Kaasumittarit. Muuntolaitteet. Osa 1: Kaasumääräkorjaime

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Kiertomäntämittarit kaasulle

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Vesimittarit. Osa 1: Yleiset vaatimukset

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Vesimittarit. Osa 2: Asennus ja käyttöolosuhteet

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Vesimittarit. Osa 3: Testausmenetelmät ja laitteet

 

CEN

EN 14236:2007

Kotitalouksissa käytettävät ultraäänikaasumittarit

 

Huomautus 1

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 3

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

Huom:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (3), liitteenä.

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 550 08 11; faksi (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 519 68 71; faksi (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puhelin (33) 492 94 42 00; faksi (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.