52007PC0822

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta - Kolmas osa - Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn /* KOM/2007/0822 lopull. - COD 2007/0282 */


[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 19.12.2007

KOM(2007) 822 lopullinen

2007/0282 (COD)

Ehdotus:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn Kolmas osa

(komission esittämä)

2007/0282 (COD)

Ehdotus:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn Kolmas osa

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan c alakohdan, 63 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdan a alakohdan ja 67 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen[1],

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[2],

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon[3],

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä[4],

sekä katsovat seuraavaa:

1. Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY[5] on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden osalta, joilla muutetaan perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä perussäädöstä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia.

2. Päätöstä 2006/512/EY koskevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman[6] mukaan, jotta tätä uutta menettelyä voidaan soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annettuihin säädöksiin, niitä on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

3. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti, jotka ovat osallistuneet tällä asetuksella muutettavien säädösten antamiseen ja soveltamiseen, osallistuvat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen.

4. Tanskan asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä asetus siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa ”jäsenvaltiolla” tarkoitetaan Tanskaa lukuun ottamatta kaikkia jäsenvaltioita.

2 artikla

Liitteessä luetellut säädökset mukautetaan kyseisen liitteen mukaisesti päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY.

3 artikla

Viittauksia liitteessä mainittujen säädösten säännöksiin pidetään viittauksina kyseisiin säännöksiin sellaisina kuin ne ovat mukautettuina tällä asetuksella.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […].

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

[…] […]

LIITE

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:O 44/2001, ANNETTU 22 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 2000, TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA SEKÄ TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA [7]

Asetuksen (EY) N:o 44/2001 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta tehdä päivityksiä ja teknisiä mukautuksia asetuksen liitteissä oleviin lomakkeisiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 44/2001 muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 44/2001 seuraavasti:

(1) Korvataan 74 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Komissio hyväksyy lomakkeiden, joiden mallit ovat liitteissä V ja VI, päivitykset tai tekniset mukautukset. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, päätetään 75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

(2) Korvataan 75 artikla seuraavasti:

”75 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:O 1206/2001, ANNETTU 28 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2001, JÄSENVALTIOIDEN TUOMIOISTUINTEN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDELLISISSA ASIOISSA TAPAHTUVASSA TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISESSA [8]

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta ajantasaistaa asetuksen liitteessä olevia vakiolomakkeita ja tehdä niihin teknisiä mukautuksia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1206/2001 seuraavasti:

(1) Korvataan 19 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Komissio toteuttaa liitteessä olevien vakiolomakkeiden ajantasaistamisen tai niiden teknisen mukauttamisen. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, päätetään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

(2) Korvataan 20 artikla seuraavasti:

”20 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:O 343/2003, ANNETTU 18 PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2003, NIIDEN PERUSTEIDEN JA MENETTELYJEN VAHVISTAMISESTA, JOIDEN MUKAISESTI MÄÄRITETÄÄN KOLMANNEN MAAN KANSALAISEN JOHONKIN JÄSENVALTIOON JÄTTÄMÄN TURVAPAIKKAHAKEMUKSEN KÄSITTELYSTÄ VASTUUSSA OLEVA JÄSENVALTIO[9]

Asetuksen (EY) N:o 343/2003 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä humanitaarisen lausekkeen täytäntöönpanoa koskevat edellytykset ja menettelyt sekä vahvistaa siirtojen suorittamiseksi tarvittavat perusteet. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on täydentää asetusta (EY) N:o 343/2003 lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 343/2003 seuraavasti:

(1) Korvataan 15 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Komissio hyväksyy tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat edellytykset ja menettelyt, mukaan luettuina tarvittaessa sovittelumenettelyt, joiden mukaan ratkaistaan jäsenvaltioiden väliset erimielisyydet kyseisten henkilöiden yhteensaattamisen tarpeellisuudesta tai siitä, missä tämä olisi toteutettava. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

(2) Korvataan 19 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Komissio voi tarvittaessa vahvistaa siirtojen suorittamista koskevia muita sääntöjä. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

(3) Korvataan 20 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Komissio voi vahvistaa siirtojen suorittamista koskevia muita sääntöjä. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

(4) Korvataan 27 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:O 805/2004, ANNETTU 21 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2004, RIITAUTTAMATTOMIA VAATIMUKSIA KOSKEVAN EUROOPPALAISEN TÄYTÄNTÖÖNPANOPERUSTEEN KÄYTTÖÖNOTOSTA [10]

Asetuksen (EY) N:o 805/2004 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä muutoksia asetuksen liitteissä oleviin vakiolomakkeisiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 805/2004 muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 805/2004 seuraavasti:

(1) Korvataan 31 ja 32 artikla seuraavasti:

”31 artikla

Liitteisiin tehtävät muutokset

Komissio hyväksyy muutokset liitteissä oleviin vakiolomakkeisiin. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, päätetään 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

32 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 44/2001 75 artiklassa säädetty komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

[1] EUVL C […], […], s. […].

[2] EUVL C […], […], s. […].

[3] EUVL C […], […], s. […].

[4] EUVL C […], […], s. […].

[5] EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

[6] EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.

[7] EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

[8] EYVL L 174, 27.6.2001, s. 1.

[9] EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1.

[10] EUVL L 143, 30.4.2004, s. 15, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1869/2005 (EUVL L 300, 17.11.2005, s. 6 ja EUVL L 321M, 21.11.2006, s. 145).