52007PC0229

Ehdotus: neuvoston asetus Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 muuttamisesta /* KOM/2007/0229 lopull. */


[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 26.4.2007

KOM(2007) 229 lopullinen

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 muuttamisesta

(komission esittämä)

PERUSTELUT

1. Neuvosto hyväksyi 27. helmikuuta 2007 yhteisen kannan 2007/140/YUTP, joka koskee tiettyjä Iraniin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä. Yhteisö toteutti 19. huhtikuuta 2007 tarvittavat kiireelliset toimenpiteet antamalla neuvoston asetuksen (EY) N:o 423/2007 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

2. Yhteistä kantaa 2007/140/YUTP muutettiin 23. huhtikuuta 2007 YK:n turvallisuusneuvoston 24. maaliskuuta 2007 antaman päätöslauselman 1747 johdosta. Päätöslauselman mukaisesti muutetussa kannassa vaaditaan muun muassa aseiden ja niihin liittyvän materiaalin vientiä Iraniin, niihin liittyvän teknisen ja taloudellisen avun ja rahoitus-, sijoitus- ja välityspalvelujen toimittamista Iraniin sekä aseiden ja niihin liittyvän materiaalin tuontia Iranista koskevan kiellon soveltamista.

3. Tämän ehdotuksen tarkoitus on mukauttaa neuvoston asetus (EY) N:o 423/2007 muutettuun yhteiseen kantaan 2007/140/YUTP. Aseiden vientikieltoja koskevan pitkäaikaisen käytännön mukaisesti yhteisön toimenpiteisiin ei tarvitse sisällyttää aseiden ja niihin liittyvän materiaalin ja niihin liittyvien välityspalvelujen vientikieltoa.

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP muuttamisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2007/…/YUTP[1],

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

4. Muutetussa yhteisessä kannassa 2007/140/YUTP vaaditaan kieltoa muun muassa aseisiin ja kaikenlaiseen niihin liittyvään materiaaliin liittyvän teknisen ja taloudellisen avun, rahoituksen ja sijoitusten toimittamiselle henkilöille, yhteisöille tai elimille Iranissa tai Iranissa käytettäväksi sekä tällaisten tavaroiden hankkimiselle Iranista.

5. Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan ja niiden täytäntöönpanemiseksi yhteisön osalta tarvitaan sen vuoksi yhteisön lainsäädäntöä, jotta voitaisiin erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

6. Huhtikuun 19 päivänä 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 423/2007[2] säädettiin tietyistä Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä alkuperäisen yhteisen kannan 2007/140/YUTP mukaisesti. Kyseiseen asetukseen on aiheellista lisätä uudet kiellot. Sitä olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

7. Jotta tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet olisivat tehokkaita, asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 423/2007 seuraavasti:

a) Numeroidaan 2 artiklan nykyinen teksti 1 kohdaksi sekä lisätään 2 kohta seuraavasti:

” 2. Liitteeseen I eivät sisällyt tavarat ja teknologia, jotka sisältyvät Euroopan unionin yhteiseen puolustustarvikeluetteloon[3].”

b) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

1. Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden ja teknologian hankinta, tuonti tai kuljetus Iranista on kiellettyä riippumatta siitä, onko kyseinen tuote tai teknologia peräisin Iranista.

2. Liitteessä I lueteltujen tuotteiden ja teknologian hankinta, tuonti tai kuljetus Iranista on kiellettyä riippumatta siitä, onko kyseinen tuote tai teknologia peräisin Iranista. ”

c) Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Kielletään

a) Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai epäsuorasti Iranissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Iranissa;

b) liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja liitteessä I lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen antaminen suoraan tai epäsuorasti Iranissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Iranissa;

(c) sijoitusten tekeminen sellaisiin yrityksiin Iranissa, jotka osallistuvat Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä I lueteltujen tuotteiden ja teknologian valmistukseen;

d) Euroopan unionin yhteisessä puolutustarvikeluettelossa tai liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen kyseisten tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun antamiseen suoraan tai epäsuorasti Iranissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Iranissa;

e) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen. ”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä […]

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

[…]

[1] EUVL L …, …4.2007, s. …..

[2] EUVL L …, …4.2007, s. …..

[3] EYVL L 88, 29.3.2007, s. 58.