15.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/20


Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Ukrainan alue- ja paikallishallinto sekä EU:n ja Ukrainan välisen yhteistyön kehittäminen”

(2007/C 305/05)

ALUEIDEN KOMITEA

toteaa, että Oranssiin vallankumoukseen vuoden 2004 lopulla johtaneiden tapahtumien jälkeen Ukraina on käynnistänyt kunnianhimoisen uudistusohjelman vakiinnuttaakseen demokratian ja markkinatalouden ja lähentyäkseen EU:ta. Komitea panee kuitenkin merkille, että uudistukset ovat yhä hauraassa kehitysvaiheessa.

pitää myönteisenä, että EU ja Ukraina käynnistivät neuvottelut uudesta, laajennetusta sopimuksesta maaliskuussa 2007.

odottaa kiinnostuneena Ukrainan hallinnonuudistussuunnitelman seuraavan vaiheen toteutusta, jossa keskitytään etenkin alue- ja paikallisviranomaisten toimivaltuuksiin, verotuksen hajauttamiseen ja alueuudistukseen.

suhtautuu myönteisesti sen, uudesta sopimuksesta käytävien neuvottelujen yhteydessä ehdotetun institutionaalisen foorumin perustamiseen, jolla edistettäisiin EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kuulemista. Komitea pahoittelee kuitenkin, että tähän mennessä ei ole ryhdytty toimenpiteisiin, joilla varmistettaisiin rajatylittävään ja alueelliseen yhteistyöhön osallistuvien toimijoiden samantasoinen kuuleminen. Komitea kehottaakin Euroopan komissiota perustamaan vastaavana institutionaalisena foorumina toimivan komitean EU:n ja Ukrainan alue- ja paikallisviranomaisten edustajia varten.

suosittaa, että Euroopan komission käytännön tuella sekä EU:n ja Ukrainan allekirjoittaman kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti alueiden komitea voisi laatia puitesopimuksen yhteistyössä Ukrainan ja EU:n jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Sopimus voisi toimia EU:n jäsenvaltioiden sekä Ukrainan alue- ja paikallisviranomaisten välisen yhteistyön perustana.

muistuttaa, että EU:n itäisen raja-alueen rajatylittävään yhteistyöhön osoitetut varat ovat vain viisi prosenttia Eurooppalaisessa naapuruuden ja kumppanuuden välineestä myönnettävistä varoista. Komitea katsoo, että naapuruus- ja kumppanuusvälinettä varten kokonaisuutena osoitetut varat ovat riittämättömät ja vaatii, että ainakin kymmenen prosenttia Eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä myönnettävistä määrärahoista kohdennetaan rajatylittävää yhteistyötä tukeviin ohjelmiin.

Esittelijä

:

István SÉRTŐ-RADICS (HU, ALDE), Uszkan kaupunginjohtaja, RELEX-valiokunnan varapuheenjohtaja

Toimintalinjoja koskevat suositukset

ALUEIDEN KOMITEA

EU:n ja Ukrainan suhteiden strategia ja tärkeimmät haasteet

1.

toivoo, että tämä oma-aloitteinen lausunto edistää omalta osaltaan sekä alue- että paikallistason demokratiaa Ukrainassa ja että se antaa virikkeitä Euroopan uuteen naapuruuspolitiikkaan kuuluvan strategisen kumppanuuden sekä EU:n ja Ukrainan naapuruuspoliittisen toimintasuunnitelman puitteissa jo nyt toteutettaville konkreettisille toimenpiteille ja vauhdittaa niitä. Käsillä olevassa oma-aloitteisessa lausunnossa keskitytäänkin tarkemmin mahdollisuuksiin ratkaista yhteisiä ongelmia lisäämällä rajatylittävää ja alueidenvälistä yhteistyötä EU:n ja Ukrainan alue- ja paikallisviranomaisten välillä.

2.

katsoo, että Ukrainan talouskehitys ja poliittinen vakaus ovat strategisista syistä EU:lle erittäin tärkeitä. Laajentumisen myötä unionin uusista jäsenvaltioista kahdella on maa- ja/tai meriraja Ukrainan kanssa, ja niinpä EU:n ja Ukrainan suhteiden tiivistämiselle on entistäkin painavammat perusteet. Ukrainan kaikinpuolista kehitystä vahvistanee sen asema kukoistavana vienti- ja investointimarkkina-alueena sekä vakaana, ennakoitavana ja yhteistyökykyisenä kumppanina rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi Euroopassa. Kaikilla kyseisillä tekijöillä on suuri vaikutus EU:n vakauteen, turvallisuuteen ja vaurauteen.

3.

muistuttaa, että Ukrainassa on parhaillaan käynnissä itsehallintouudistus, joten EU:n jäsenvaltioiden tarjoamat käytännön esimerkit ja mallit ovat varmasti tervetulleita. Seuraava tärkeä askel on kuitenkin lainsäädännön täytäntöönpanon johdonmukaisuuden ja avoimuuden arvioiminen. Tähän liittyy institutionaalisten valmiuksien lisääminen, mikä on välttämätöntä demokratian ja hyvän hallintotavan kehittämiseksi sekä unionin toissijaisuus-, kansalaisläheisyys- ja kumppanuusperiaatteiden kunnioittamiseksi. Nämä käsitteet ovat kaikki kestävän talouskehityksen perusedellytyksiä Ukrainan lisäksi myös EU:ssa.

4.

muistuttaa, EU:n ja Ukrainan yhteisen rajan pidentyessä huomattavasti Ukrainan ja muiden uusien itsenäisten valtioiden asema EU:n naapurivaltioina korostuu entisestään myös strategisesti. EU:n on kehitettävä hyvät ja tasapainoiset suhteet toiseksi suurimpaan naapuriinsa eli Ukrainaan. Sen vuoksi unionin tulisi edistää hyvää hallintotapaa ja demokratiaa Ukrainassa paitsi valtiotasolla myös alue- ja paikallistasolla. EU:n laajentuminen kaikkiaan kahdellatoista jäsenvaltiolla tuo mukanaan suuria muutoksia ja uusia haasteita, ja niihin vastaamiseksi olisi ryhdyttävä konkreettisiin käytännön toimiin, sillä uusien valtioiden liittymisellä on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia EU:n ja Ukrainan suhteisiin.

5.

korostaa, että EU:n laajentuminen vaikuttaa Ukrainan suhteisiin paitsi unionin nykyisiin jäsenvaltioihin, myös sen suhteisiin muihin uusiin itsenäisiin valtioihin ja Venäjään. Sen vuoksi tämänhetkisten yhteistyörakenteiden ja muiden verkostojen asema on arvioitava uudestaan ja niitä on parannettava siten, etteivät ne aiheuta esteitä, vaan mahdollistavat nykyistä konkreettisemman etenemisen demokratian vakiinnuttamisen, hallinnon todellisen hajauttamisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden aloilla. Lisäksi on tärkeää huomata, että uusien ehdokasvaltioiden liittyessä EU:hun Mustanmeren alueen tulevaisuudennäkymät muuttuvat merkittävästi. Uusiin haasteisiin on kyettävä vastaamaan poliittisesti ja taloudellisesti.

6.

toteaa, että EU on aikaisemmin tukenut paikallisdemokratian ja tehokkaan paikallishallinnon kehittämistä Keski- ja Itä-Euroopan maissa esimerkiksi Tacis-ohjelman ja kumppanuusohjelmien puitteissa. Ohjelmien keskinäinen koordinointi on kuitenkin ollut puutteellista, joten AK ehdottaa entistä tehokkaamman lähestymistavan omaksumista EU:n ulkoisten avustusohjelmien, kuten uuden Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) ja uuden naapuruuspoliittisen sijoitusrahaston, hallintoon. Kaikkien vanhojen ja uusien politiikkojen väliset yhteydet sekä erityisesti niihin liittyvät ohjelmat ja rahoitusvälineet on selvitettävä alue- ja paikallisviranomaisten näkökulmasta.

7.

muistuttaa, että EU on korostanut erityisesti alue- ja paikallisviranomaisten välisten kumppanuusohjelmien merkitystä, ja kumppanuus onkin osoittautunut oivalliseksi tavaksi parantaa hallinnon tehokkuutta ja ihmisten välisiä yhteyksiä. Tämän vuoksi AK toivoo, että kumppanuusohjelmia jatketaan ja mahdollisesti laajennetaan, niin että voidaan vastata paikallisten ja alueellisten instituutioiden kehittämisen erityistarpeisiin Ukrainassa ja koko tällä maantieteellisellä alueella. Alue- ja paikallisdemokratia ovat myös keskeisiä välineitä kehitettäessä Ukrainan demokraattisia instituutioita ja valmiuksia, ja niiden yhteydessä tulisi noudattaa muun muassa 15. lokakuuta 1985 hyväksytyssä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa vahvistettuja periaatteita. Sen vuoksi kaikki asianomaiset tahot, alue- ja paikallisjärjestöt sekä valtiotasoa alempana vaikuttavat viranomaiset mukaan luettuina, on saatava mukaan vuoropuheluun.

8.

uskoo, että luotettava kumppanuus perustuu yhteistä etua hyödyttävään strategiaan ja käytännön toimintasuunnitelmaan, joilla pyritään saavuttamaan asetetut poliittiset tavoitteet. Sitä varten on otettava käyttöön erityisiä toimenpiteitä, joilla pystytään vastaamaan äskettäin laajentuneen EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden muutoksiin ja uusiin haasteisiin. Alue- ja paikallistasolla kasvun varmistaminen on ratkaisevan tärkeää, koska se on tulevan vaurauden perusta. Kehitystyössä on otettava huomioon alue- ja paikallisviranomaisten erilaiset tehtävät. Koulutus, ympäristönsuojelu, liikenne, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön perustuva yritystoiminnan kehittäminen, sosiaalipalvelut ja terveydenhuolto ovat alueellisen kehityksen tärkeimpiä osatekijöitä, jotka lisäävät kasvua Ukrainassa ja EU:ssa ja luovat tiivistä yhteistyötä alue- ja paikallisviranomaisten välille.

9.

suosittaa, että EU:n on seurattava tarkoin alueita, jotka kaipaavat kasvua ja kehitystä erityisen kipeästi. Esimerkiksi Ukrainan taloudellisesti taantuvilla ja kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla on hyödynnettävä Eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä. On myös tärkeää mukauttaa unionin rakenne- ja koheesiopolitiikan periaatteet paikallisiin olosuhteisiin ja ottaa huomioon elinolosuhteiden kohentaminen, kestävä kehitys ja alueellisen kilpailukyvyn vahvistaminen.

10.

muistuttaa, että komitean tarkoituksena on antaa etusija alue- ja paikallistason toimivaltaan kuuluville aloille. Valtiolliset viranomaiset ovat vastuussa kysymyksistä, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaan, kun taas alue- ja paikallisviranomaiset keskittyvät toiminnassaan yhteiskunnan yksittäisiin aloihin, jotka ovat tärkeitä kansalaisten päivittäisessä elämässä.

11.

toteaa, että tekemällä tiivistä yhteistyötä yksittäisissä hankkeissa EU voi auttaa varmistamaan, että julkishallinnon ja julkisten palveluiden uudistukset toteutetaan tasapainoisesti valtio-, alue- ja paikallistasolla. EU voi siten osaltaan edistää henkisen pääoman kasvattamista kehittämällä yksittäisten alojen hankkeita. EU:n tulee jatkaa ihmisten välisten yhteyksien kehittämistä tällä alalla erityisesti solmimalla koulutusalan kumppanuuksia.

EU:n ja Ukrainan suhteiden viimeaikainen kehitys

12.

toteaa, että Oranssiin vallankumoukseen vuoden 2004 lopulla johtaneiden tapahtumien jälkeen Ukraina on käynnistänyt kunnianhimoisen uudistusohjelman vakiinnuttaakseen demokratian ja markkinatalouden ja lähentyäkseen EU:ta. Komitea panee kuitenkin merkille, että uudistukset ovat yhä hauraassa kehitysvaiheessa.

13.

katsoo, että huhtikuussa 1998 solmitussa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa ja helmikuussa 2005 allekirjoitetussa EU:n ja Ukrainan toimintasuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ovat edelleen tärkeä perusta EU:n ja Ukrainan välisen yhteistyön kehittämiselle. Sopimuksessa luodaan puitteet kahdenväliselle yhteistyölle ja perustetaan tärkeimmät foorumit ja päätöksentekoelimet, joiden avulla varmistetaan osapuolten yhteistä etua koskevien kysymysten käsitteleminen, tiedonvaihto ja konfliktien ratkaiseminen kaikilla tasoilla.

14.

pitää myönteisenä, että EU ja Ukraina käynnistivät neuvottelut uudesta, laajennetusta sopimuksesta maaliskuussa 2007. Laajennettu sopimus heijastaa EU:n ja Ukrainan suhteiden kehittämisen strategista merkitystä. Sen päätavoitteena on lähentää Ukrainaa EU:hun, vahvistaa poliittista yhteistyötä, lisätä kauppaa ja investointeja ja siten edistää Ukrainan taloudellista kehitystä ja vaurautta.

15.

suhtautuu myönteisesti sen, uudesta sopimuksesta käytävien neuvottelujen yhteydessä ehdotetun institutionaalisen foorumin perustamiseen, jolla edistettäisiin EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kuulemista. Komitea pahoittelee kuitenkin, että tähän mennessä ei ole ryhdytty toimenpiteisiin, joilla varmistettaisiin rajatylittävään ja alueelliseen yhteistyöhön osallistuvien toimijoiden samantasoinen kuuleminen. Komitea kehottaakin Euroopan komissiota perustamaan vastaavana institutionaalisena foorumina toimivan komitean EU:n ja Ukrainan alue- ja paikallisviranomaisten edustajia varten.

16.

huomauttaa, että se näkee yhteistyön osana Euroopan uutta naapuruuspolitiikkaa mutta erillään prosessista EU:hun liittymiseksi. Toisin sanoen yhteistyö sinänsä ei määrittele ennalta EU:n jäsenyyttä. Uuden naapuruuspolitiikan mukainen vahvistettu yhteistyö voi kuitenkin edistää uudistusprosessien toteutumista Ukrainassa, luoda perustaa tulevalle suhteiden pitkäaikaiselle strategialle ja siten mahdollisesti lähentää maata Euroopan unioniin.

17.

on valmis osallistumaan rakentavasti yhteisen alueen määrittelemiseen ja kehittämiseen. Siihen kuuluvat yhteinen talousalue, vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue sekä yhteistyö ulkoisen turvallisuuden, tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alalla, kuten EU:n ja Ukrainan välisissä huippukokouksissa joulukuussa 2005 ja lokakuussa 2006 sovittiin.

18.

katsoo, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat oikeutetusti kiinnostuneita monista yhteisiin aloihin kuuluvista näkökohdista, ja ehdottaa komitean suoraa osallistumista yhteisten alojen kehittämiseen sen vastuualueisiin sekä avoimeen koordinointijärjestelmään kuuluvissa kysymyksissä.

19.

odottaa kiinnostuneena Ukrainan hallinnonuudistussuunnitelman seuraavan vaiheen toteutusta, jossa keskitytään etenkin alue- ja paikallisviranomaisten toimivaltuuksiin, verotuksen hajauttamiseen ja alueuudistukseen, ja odottaa edistystä EU:n ja Ukrainan alue- ja paikallisviranomaisten välisen yhteistyön mahdollisuuksissa.

20.

luottaa siihen, että lokakuussa 1985 tehdyn Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan periaatteet sisällytetään myös tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin.

21.

on tyytyväinen siihen, että EU:n ja Ukrainan alue- ja paikallisviranomaisten väliseen yhteistyöhön kiinnitetään huomiota, koska se tarkoittaa, että yhteisiin ongelmiin ja yleisiin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja alue- ja paikallistasolla.

22.

katsoo, että alue- ja paikallistasolla tapahtuva tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihto edistää demokratiaa sekä taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä.

23.

on tyytyväinen havaitessaan, että EU:n ja Ukrainan alue- ja paikallisviranomaisten yhteisesti toteuttamista hankkeista saadut myönteiset tulokset ovat vahvistaneet halua jatkaa yhteistyötä suotuisissa olosuhteissa. Komitea korostaa, että alue- ja paikallisviranomaisten kestävä yhteistyö on välttämätön edellytys yhteisten hankkeiden kehittämiselle.

Alue- ja paikallistason päätöksentekoprosessi ja tärkeimmät tavoitteet

24.

kehottaa painokkaasti EU:n ja Ukrainan alue- ja paikallisviranomaisia tekemään yhteistyötä kumpaakin osapuolta kiinnostavilla aloilla. Mahdollisia aloja ovat esimerkiksi kulttuuri, sosiaaliasiat, alueellinen talous, ympäristönsuojelu, liikenne ja maatalous sekä erityiset aloitteet yksityisellä sektorilla tapahtuvan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan edistämiseksi. Nämä alat ovat alueviranomaisille erityisen tärkeitä alueellisen kehityksen kannalta.

25.

katsoo, että terveys ja suureksi osaksi myös terveydenhoito ovat yhteiskunnan kasvupotentiaalin tärkeimpiä tekijöitä. Sen vuoksi ne ovat merkittäviä alue- ja paikallisviranomaisten toimivaltaan kuuluvia aloja, jotka liittyvät yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti myös muihin aloihin. Niistä on tullut myös muille aloille tärkeitä osatekijöitä, ja ne edistävät ja ylläpitävät yhteiskunnallista vakautta.

26.

suosittaa, että Euroopan komission käytännön tuella sekä EU:n ja Ukrainan allekirjoittaman kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti alueiden komitea voisi laatia puitesopimuksen yhteistyössä Ukrainan ja EU:n jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Sopimus voisi toimia EU:n jäsenvaltioiden sekä Ukrainan alue- ja paikallisviranomaisten välisen yhteistyön perustana.

27.

kannattaa tiedonvaihdon edistämistä ja toiminta-aloilla saatujen parhaiden käytäntöjen levittämistä, kunhan tämä tapahtuu yleensä yhteiskunnalle suotuisten edellytysten vallitessa. Komitea on halukas järjestämään säännöllisesti Ukrainaa käsitteleviä keskusteluja, joissa arvioidaan EU:n ja Ukrainan yhteistyötä ja suhteita. Tällaiset keskustelut antaisivat erityisen panoksen alue- ja paikallisviranomaisten toimivaltaan kuuluville aloille.

28.

katsoo, että alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean välinen tiedon ja kokemusten vaihto voisi osaltaan edistää EU:n ja Ukrainan molemminpuolista ymmärrystä kumpaakin kiinnostavilla aloilla. Se tarjoaisi myös uusia mahdollisuuksia erityisille Ukrainaa koskeville aloitteille, esimerkiksi yhteisille keskustelutilaisuuksille, seminaareille, kokouksille ja konferensseille, koska molemmat kumppanit ovat kiinnostuneita tällaisista tilaisuuksista ja haluaisivat tiivistää EU:n ja Ukrainan yhteistyötä.

Rajatylittävä ja alueidenvälinen yhteistyö

29.

huomauttaa, että uuden naapuruuspoliittisen ohjelman toinen vaihe on määrä toteuttaa vuosina 2007–2013, ja se mahdollistaa todennäköisesti aiempaa tiiviimmän ja tehokkaamman rajatylittävän yhteistyön ja tuottaa erityisiä tuloksia.

30.

katsoo, että teknistä ja poliittista tukea on lisättävä, jotta voidaan varmistaa rajatylittävän ja alueidenvälisen yhteistyön säännöllisyys EU:n ja sen yhteisen rajan toisella puolen sijaitsevien naapurimaiden välillä vuosina 2007–2013 ja että uudesta Eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä (ENPI) on tarjottava voimakasta tukea alueellisen yhteistyön tavoitteiden hyväksi.

31.

suhtautuu myönteisesti Euroopan komission ENPI:n mukaiseen Ukrainaa koskevaan strategia-asiakirjaan, joka on laadittu vuosiksi 2007–2013. Siinä muistutetaan, että rajatylittävä yhteistyö on keskeinen osa naapurivaltioiden yhteistyötä. Komitea korostaa, että yhteistyö on paras tapa häivyttää Schengen-rajan käyttöönottoon liittyviä epäilyjä ja että siitä on suurta hyötyä alueille rajan molemmin puolin riippumatta EU:n itäisen raja-alueen nykyisestä kehitysvaiheesta.

32.

muistuttaa, että EU:n itäisen raja-alueen rajatylittävään yhteistyöhön osoitetut varat ovat vain viisi prosenttia Eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä myönnettävistä varoista. Komitea katsoo, että naapuruus- ja kumppanuusvälinettä varten kokonaisuutena osoitetut varat ovat riittämättömät ja vaatii, että ainakin kymmenen prosenttia Eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä myönnettävistä määrärahoista kohdennetaan rajatylittävää yhteistyötä tukeviin ohjelmiin.

33.

katsoo näin ollen, että rajatylittävän yhteistyön painopisteet on määriteltävä hyvin huolellisesti yhteisvaikutusten maksimoimiseksi ja tuloksettoman varainhajauttamisen välttämiseksi. Näin vaatimatonta summaa ei tulisi käyttää raja-alueiden yleistä taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä edistävien ohjelmien tukemiseen. On myös epärealistista odottaa, että näin pienellä määrärahalla katettaisiin muita tärkeitä EU:n tavoitteita, kuten tehokasta rajojen turvaamista, joka tuleekin sisällyttää kohteeksi EU:n muihin politiikkoihin.

34.

suosittaa, että vahvistetaan rajatylittävän yhteistyön kolmea painopistettä eli a) raja-alueiden yhteisten ongelmien ratkaisemista yhteisten paikallisten perusrakenteiden ja integroidun aluekehityksen avulla, b) ihmisten välisiä yhteyksiä ja c) raja-alueiden henkilöresurssien kehittämistä sekä koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen tukemista.

35.

huomauttaa, että erityisesti kulttuurin ja koulutuksen alalla on hyödyllistä herättää ja kehittää kiinnostusta yhteistyöhön, joka perustuu alkuperäisille paikallisille ja alueellisille kulttuureille tyypilliseen kulttuuritoimintaan ja perinteisiin.

36.

odottaa kiinnostuneena, millaiseksi eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymää (EAYY) koskevan asetuksen merkitys tulevaisuudessa muodostuu edellä mainituilla aloilla ja erityisesti kansanterveyden, julkisen liikenteen, katastrofin torjuntavalmiuksien ja valtioiden välisten matkailualan rakenteiden piirissä. Lisäksi alueellisen yhteistyön yhtymiä voidaan käyttää lisävälineinä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstrategioiden toteuttamiseksi. Sen vuoksi komitea kehottaa Ukrainan ja sen naapurina olevien EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta ukrainalaisten kumppanien osallistuminen tuleviin alueellisen yhteistyön yhtymiin voidaan mahdollistaa asetuksen (EY) 1082/2006 mukaisesti.

37.

pitää tärkeänä, että EU vauhdittaa taloudellista yhteistyötään Ukrainan kanssa erityisesti Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen avulla ja ottamalla käyttöön naapuruuspolitiikan sijoitusrahaston kaltaisia uusia välineitä, joita kehitysapua tarjoavat jäsenvaltioiden instituutiot voivat käyttää investointien edistämiseen naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa maissa. Lisäksi komitea ehdottaa, että Ukrainan tulisi osallistua yhteisen rahoitussopimuksen allekirjoittamiseen. Kyseistä sopimusta soveltaisi yhteinen säätiö.

38.

korostaa ystävyyskaupunkitoiminnan merkitystä tiettyjen toiminta-alueiden tiedonvaihdolle.

39.

pitää myönteisenä, että Euroopan komissio korostaa paikallisen sitoutumisen merkitystä samalla kun taataan kansallisen tason tuki, mutta yhteistyön kehittämistä ajatellen komitea ehdottaa, että myös kahdenvälisten ohjelmien toteuttaminen tulisi ottaa huomioon EU:n ja Ukrainan naapuruuspoliittisessa toimintasuunnitelmassa.

EU:hun rajautuvien alueiden erityistilanne

40.

korostaa, että EU:n ja Ukrainan kansainväliset suhteet koskettavat eniten EU:hun rajautuvia Ukrainan alueita. Sen vuoksi komitea kannattaa näiden alueiden välisen yhteistyön tiivistämistä paikallisviranomaisten välillä solmittavien alueidenvälisten suhteiden ja kumppanuuksien avulla.

41.

esittää, että Ukraina ja sen rajanaapureina olevat jäsenvaltiot solmivat pikaisesti kahdenväliset sopimukset, joilla otetaan käyttöön asetuksella (EY) N:o 1931/2006 vahvistettu paikallista rajaliikennettä koskeva järjestely.

42.

painottaa, että on tärkeää auttaa taloudellisesti taantuneita ja jälkeenjääneitä alueita elpymään, ja katsoo, että tämä edellyttää Ukrainan keskushallinnolta unionin aluepolitiikan periaatteiden mukaista strategiaa sekä välineistön ja instituutiojärjestelmän kehittämistä. Jäsenvaltioiden alueet voivat avustaa tässä työssä välittämällä tietoa, tarjoamalla kaikille sidosryhmille mahdollisuuksia osallistua tiettyihin hankkeisiin, tekemällä yhteistyötä EU:n ja Ukrainan naapuripoliittisessa toimintasuunnitelmassa yksilöidyillä aloilla ja edistämällä parhaiden käytäntöjen tunnetuksi tekemistä. On erittäin tärkeää, että toimintasuunnitelman yksityiskohtien toteuttamiseen on saatavilla asianmukaista rahoitusta, ja sen on oltava ripeästi käytettävissä.

43.

korostaa ihmisten välisten yhteyksien merkitystä monikulttuurisilla alueilla ja erityisesti kulttuurin ja koulutuksen alalla sekä nuorten välisessä yhteistyössä. Juuri kokemuksen ja tiedon yhdistäminen voi toimia tärkeänä kannustimena rajatylittävään yhteistyöhön ja auttaa Ukrainaa toteuttamaan välttämättömiä uudistuksia.

Bryssel 11. lokakuuta 2007

Alueiden komitean

Puheenjohtaja

Michel DELEBARRE