25.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/21


Ilmoitus Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa yhteisöön voimassa olevista tasoitustoimenpiteistä: yksilöllisen tasoitustullin soveltamisalaan kuuluvan yrityksen nimenmuutos

(2006/C 172/06)

Intiasta peräisin oleviin puuvillan tyyppisiin vuodeliinavaatteisiin sovelletaan lopullista tasoitustullia, josta säädetään 13 päivänä tammikuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 74/2004 (1).

Anunay Fab. Pvt. Ltd, Intiassa sijaitseva yhtiö, jonka yhteisöön suuntautuvaan puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden vientiin sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2004 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttöön otettua 7,6 prosentin tasoitustullia, on ilmoittanut komissiolle, että yhtiö on 23 päivänä marraskuuta 2005 yhtiön oikeudellisen muodon muuttumisen jälkeen muuttanut nimensä. Uusi nimi on Anunay Fab. Ltd.

Yritys katsoo, että nimenmuutos ei vaikuta sen oikeuteen hyötyä yksilöllisestä tullista, jota siihen sovellettiin, kun sen nimi oli vielä Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Komissio on toimitettuja tietoja tarkasteltuaan todennut, ettei nimenmuutos vaikuta millään tavoin asetuksen (EY) N:o 74/2004 päätelmiin. Siksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2004 liitteessä olevaa viittausta Anunay Fab. Pvt. Ltd. -yritykseen olisi pidettävä viittauksena Anunay Fab. Ltd. –yritykseen.

Taric-lisäkoodia A498, joka oli annettu Anunay Fab. Pvt. Ltd. -yritykselle, sovelletaan Anunay Fab. Ltd. -yritykseen.


(1)  EUVL L 12, 17.1.2004, s. 1, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 23 päivänä tammikuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 122/2006 (EUVL L 22, 26.1.2006, s. 3).