14.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 139/22


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 (1) 9 artiklan mukaisten vastaväitteiden määräaika

(2006/C 139/05)

Kolmannet maat sekä kolmanteen maahan sijoittuneet tai kolmannessa maassa asuvat luonnolliset ja oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee, voivat vastustaa hakemuksia edellä mainitun asetuksen 9 artiklan nojalla toimittamalla vastaväitteet suoraan komissiolle. Tähän sovellettava seuraavaa hakemusta koskeva neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika lasketaan tämän ilmoituksen julkaisupäivästä:

 

EUVL viite

Boerenkaas

C 316, 13.12.2005, s. 16.


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 1.