52006PC0012

Ehdotus Neuvoston direktiivi tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista (Kodifioitu toisinto) /* KOM/2006/0012 lopull. - CNS 2006/0007 */


[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 23.1.2006

KOM(2006) 12 lopullinen

2006/0007 (CNS)

Ehdotus

NEUVOSTON DIREKTIIVI

tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista

(komission esittämä) (Kodifioitu toisinto)

PERUSTELUT

1. Komissio pitää Kansalaisten Eurooppa -hankkeen kannalta tärkeänä yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamista ja selkeyttämistä, jotta siitä saataisiin yksiselitteisempää ja luettavampaa tavallisille kansalaisille. Kansalaiset saisivat näin uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia käyttää lainsäädännön heille tarjoamia erityisiä oikeuksia.

Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa niin kauan kuin useita kertoja ja usein huomattavilta osin muutettuja säännöksiä ei ole koottu yhteen, vaan niitä on etsittävä sekä alkuperäisestä säädöksestä että siihen myöhemmin tehdyistä muutoksista. Voimassa olevien säännösten selvittämiseksi on sen vuoksi tutkittava ja vertailtava suuri määrä säädöksiä.

Useita kertoja muutetut säädökset on tästä syystä kodifioitava, jotta yhteisön oikeus olisi selkeää ja luettavaa.

2. Tämän vuoksi komissio on 1 päivänä huhtikuuta 1987 tekemällään päätöksellä[1] antanut henkilöstölleen ohjeet toteuttaa säädösten kodifiointi viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenen kertaa. Komissio on lisäksi korostanut, että tämä on vähimmäissääntö, sillä yhteisön oikeuden selkeyden ja ymmärrettävyyden edistämiseksi yksiköiden olisi pyrittävä kodifioimaan niiden vastuulla olevat tekstit mahdollisimman lyhyin väliajoin.

3. Tämä vahvistettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Edinburghin huippukokouksessa joulukuussa 1992 esittämissä päätelmissä[2], joissa korostettiin kodifioinnin merkitystä, koska sillä taataan oikeusvarmuus tiettynä ajankohtana tiettyyn kysymykseen sovellettavasta lainsäädännöstä.

Kodifiointi on toteutettava noudattaen kokonaisuudessaan yhteisön tavanomaista lainsäädäntömenettelyä.

Koska kodifioinnissa ei saa muuttaa kodifioitavien säädösten asiasisältöä, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet 20 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä toimielinten välisellä sopimuksella nopeutetusta käsittelymenettelystä, jonka mukaisesti kodifioidut säädökset voidaan antaa nopeasti.

4. Tällä ehdotuksella on tarkoitus kodifioida tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista 19 päivänä joulukuuta 1978 annettu neuvoston direktiivi 78/1035/ETY[3]. Uudella direktiivillä korvataan siihen sisällytetyt säädökset[4]. Kodifioitavien säädösten asiasisältöä ei ole muutettu tässä ehdotuksessa, vaan niihin on yhdistettäessä tehty ainoastaan kodifioinnin edellyttämät muodolliset muutokset .

5. Kodifiointiehdotus on laadittu kaikilla virallisilla kielillä direktiivin 78/1035/ETY ja sen muuttamisesta annettujen säädösten alustavan koonnelman pohjalta. Koonnelman on laatinut Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto tietojenkäsittely- järjestelmää käyttäen. Siltä osin kuin artikloja on numeroitu uudelleen, vanhojen ja uusien numeroiden vastaavuus esitetään kodifioidun direktiivin liitteessä II.

ê 78/1035/ETY (mukautettu)

2006/0007 (CNS)

Ehdotus

NEUVOSTON DIREKTIIVI

tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen Ö 93 Õ artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon1,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

sekä katsoo seuraavaa:

ê

(1) Tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista 19 päivänä joulukuuta 1978 annettua neuvoston direktiiviä 78/1035/ETY3 on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta4. Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

ê 78/1035/ETY (mukautettu)

(2) Olisi Ö vapautettava liikevaihto- ja valmisteveroista vastaavanlaiset Õ kolmansista maista Ö tuotavat pienet lähetykset Õ.

ê 78/1035/ETY (mukautettu)

(3) Tätä tarkoitusta varten vapautuksen soveltamisen rajojen olisi käytännön syistä oltava mahdollisimman pitkälti samat kuin ne, joista säädetään yhteisön Ö tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28 päivänä maaliskuuta 1983 Õ annetussa asetuksessa (ETY) N:o Ö 918/83[5] Õ.

ê 78/1035/ETY

(4) Lisäksi on ilmeisesti tarpeen säätää tietyille tuotteille erityisiä rajoituksia niihin jäsenvaltioissa nykyisin sovellettavan verotuksen korkean tason vuoksi.

ê

(5) Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä I olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ê 78/1035/ETY

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Yksityishenkilön kolmannesta maasta jäsenvaltiossa olevalle toiselle yksityishenkilölle pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä lähettämät tavarat on maahantuonnissa vapautettava liikevaihto- ja valmisteveroista.

2. Edellä 1 kohdassa ’pienillä muilla kuin kaupallisilla lähetyksillä’ tarkoitetaan lähetyksiä, jotka

ê 78/1035/ETY (mukautettu)

è1 85/576/ETY 1 artikla (mukautettu)

Ö a) Õ ovat satunnaisia;

Ö b) Õ sisältävät yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajien henkilökohtaiseen tai näiden perheenjäsenten käyttöön ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä mitään kaupallista tarkoitusta;

Ö c) Õ sisältävät tavaroita, joiden kokonaisarvo ei ole suurempi kuin è1 45 Ö euroa Õç; ja

Ö d) Õ lähettäjä lähettää vastaanottajalle ilman mitään maksua.

ê 78/1035/ETY

2 artikla

1. Edellä 1 artiklaa sovelletaan seuraaviin tavaroihin ainoastaan seuraavin määrällisin rajoituksin:

a) tupakkatuotteita:

i) 50 savuketta

tai

ii) 25 pikkusikaria (sikareita, joiden kappalepaino on enintään 3 grammaa)

taikka

iii) 10 sikaria

tai

iv) 50 grammaa piippu- tai savuketupakkaa;

ê 85/576/ETY 2 artikla

b) alkoholeja ja alkoholijuomia:

i) tislattuja alkoholijuomia tai alkoholipitoisia juomia, joiden alkoholipitoisuus on suurempi kuin 22 tilavuusprosenttia; denaturoimatonta etyylialkoholia vähintään 80 tilavuusprosenttia: 1 vakiopullo (enintään 1 litra) taikka

ii) tislattuja alkoholijuomia tai alkoholipitoisia juomia taikka viini- tai alkoholipohjaisia aperitiivejä, tafiaa, sakea tai muita juomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia; kuohuviinejä, väkeviä viinejä: 1 vakiopullo (enintään 1 litra)

ê 78/1035/ETY

tai

iii) kuohumattomia viinejä: 2 litraa;

c) hajuvesiä : 50 grammaa

tai

toalettivesiä: 0,25 litraa tai 8 unssia;

d) kahvia: 500 grammaa

taikka

kahviuutetta tai esanssia: 200 grammaa;

e) teetä: 100 grammaa

tai

teeuutetta tai esanssia: 40 grammaa.

2. Jäsenvaltiot voivat alentaa 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden liikevaihto- ja valmisteveroista vapauttamiseen oikeuttavia määriä tai jättää kyseiset tavarat vapautusten ulkopuolelle.

ê 78/1035/ETY

3 artikla

Kokonaan vapautuksen ulkopuolelle on jätettävä 2 artiklassa mainitut tavarat, joita sisältyy muuhun kuin kaupalliseen pieneen lähetykseen enemmän kuin kyseisessä artiklassa vahvistettu määrä.

ê 78/1035/ETY (mukautettu)

4 artikla

Ö 1. Õ Tätä direktiiviä sovellettaessa huomioon otettava Ö euron Õ kansallisena valuuttana ilmoitettu vasta-arvo vahvistetaan kerran vuodessa. Sovellettavat kurssit ovat lokakuun ensimmäisen työpäivän kurssit, ja ne tulevat voimaan 1 päivästä seuraavan vuoden tammikuuta.

Ö 2. Õ Jäsenvaltiot voivat pyöristää 1 artiklan 2 kohdassa säädettyä Ö euroina Õ ilmoitettua määrää muunnettaessa saadut kansallisena valuuttana ilmoitetut määrät, jos pyöristys ei ole suurempi kuin 2 Ö euroa Õ.

Ö 3. Õ Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa Ö 1 Õ kohdassa säädetyn vuosittaisen tarkistuksen ajankohtana voimassa olevan vapautuksen määrän, jos Ö euroina Õ ilmoitettua vapautuksen määrää muunnettaessa kansallisena valuuttana ilmoitettu vapautuksen määrä muuttuisi ennen Ö 2 Õ kohdassa säädettyä pyöristystä vähemmän kuin 5 prosenttia.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän direktiivin soveltamiseksi antamistaan säännöksistä. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

ê

6 artikla

Kumotaan direktiivi 78/1035/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä I olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

7 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

ê 78/1035/ETY 6 artikla

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

é

LIITE I

A osa

Kumottu direktiivi ja sen muutokset(6 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 78/1035/ETY1 (EYVL L 366, 28.12.1978, s. 34) |

Neuvoston direktiivi 81/933/ETY (EYVL L 338, 25.11.1981, s. 24) | ainoastaan 2 artikla |

Neuvoston direktiivi 85/576/ETY (EYVL L 372, 31.12.1985, s. 30) |

B osa

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle(6 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi | Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle |

78/1035/ETY | 1 päivä tammikuuta 1979 |

81/933/ETY | 1 päivä tammikuuta 1982 |

85/576/ETY | 1 päivä heinäkuuta 1986 |

_____________

LIITE II

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 78/1035/ETY | Tämä direktiivi |

1 artiklan 1 kohta | 1 artiklan 1 kohta |

1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta | 1 artiklan 2 kohdan a alakohta |

1 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta | 1 artiklan 2 kohdan b alakohta |

1 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta | 1 artiklan 2 kohdan c alakohta |

1 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta | 1 artiklan 2 kohdan d alakohta |

2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ilmaisusta ”50 savuketta” ilmaisuun ”50 grammaa piippu- tai savuketupakkaa” | 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan i)-iv) alakohta |

2 artiklan 1 kohdan b alakohta | 2 artiklan 1 kohdan b alakohta |

2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta | 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i) alakohta |

2 artiklan 1 kohdan b alakohdan toinen luetelmakohta | 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii) alakohta |

2 artiklan 1 kohdan b alakohdan kolmas luetelmakohta | 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii) alakohta |

2 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohta | 2 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohta |

2 artiklan 2 kohta | 2 artiklan 2 kohta |

2 artiklan 3 kohta | – |

3 artikla | 3 artikla |

4 artiklan 1 kohta | – |

4 artiklan 2 kohta | 4 artiklan 1 kohta |

4 artiklan 3 kohta | 4 artiklan 2 kohta |

4 artiklan 4 kohta | 4 artiklan 3 kohta |

5 artiklan 1 kohta | – |

5 artiklan 2 kohta | 5 artikla |

– | 6 artikla |

– | 7 artikla |

6 artikla | 8 artikla |

– | Liite I |

– | Liite II |

_____________

[1] KOM(87) 868 PV.

[2] Katso päätelmien A osan liite 3.

[3] Toteutettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetun komission tiedonannon – Yhteisön säännöstön kodifiointi, KOM(2001) 645 lopullinen – mukaisesti.

[4] Katso tämän ehdotuksen liitteessä I oleva A osa.

1 EUVL C […], […], s. [...].

2 EUVL C […], […], s. [...].

3 EYVL L 366, 28.12.1978, s. 34, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla.

4 Katso liitteessä I oleva A osa.

[5] Ö EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1671/2000 (EYVL L 193, 29.7.2000, s. 11). Õ

1 Direktiiviä 78/1035/ETY on lisäksi muutettu seuraavalla edelleen voimassa olevalla asiakirjalla: Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirja.