52006DC0482
[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 07.09.2006

KOM(2006) 482 lopullinen

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Hongkongin erityishallintoalue: vuosikertomus 2005 {SEK(2006) 1098}

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Hongkongin erityishallintoalue: vuosikertomus 2005

Vuosi 2005 oli tärkeä Hongkongille:

- Hongkongissa jatkui perustuslain ja ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen mukainen laaja itsehallinto. Vuoden 2005 kaksi merkittävintä poliittista, valtiosäännön kehittämiseen liittyvää tapahtumaa herättivät tosin jonkin verran huolta.

- Hongkongin talouskasvu oli voimakasta, ja julkisen talouden rahoitusasema elpyi ensimmäistä kertaa vuoden 1997 jälkeen.

- Myös Hongkongin ja EU:n kahdenväliset suhteet voimistuivat ja syvenivät. Puheenjohtaja Barroso vieraili Hongkongissa heinäkuussa.

Poliittinen ja perustuslaillinen kehitys

Tung Chee-hwa jätti 10. maaliskuuta 2005 eroanomuksen virastaan erityishallintoalueen hallituksen päämiehenä, ja hänen tilalleen astui entinen pääsihteeri Donald Tsang. Tungilla oli merkittävä rooli ensimmäisenä Hongkongin hallituksen päämiehenä. Euroopan komissiolla oli hyvät yhteistyösuhteet Tungiin ja hänen hallintohenkilöstöönsä, ja komissio haluaa ilmaista tästä kiitoksensa. Donald Tsang valittiin Hongkongin toiseksi hallituksen päämieheksi 21. kesäkuuta. Komissio onnittelee Tsangia ja odottaa mielenkiinnolla työskentelyä hänen kanssaan, jotta EU:n ja Hongkongin välistä yhteistyötä jatkettaisiin ja vahvistettaisiin.

Hongkongissa käytiin kiivasta keskustelua siitä, olisiko uuden hallituksen päämiehen toimittava virassa koko viiden vuoden toimikausi vai aikaisemman päämiehen toimikauden loppuaika. Vastoin erityishallintoalueen hallituksen aikaisempaa kantaa Tsang ilmoitti, että uusi hallituksen päämies toimisi virassa vain kaksi vuotta eli Tungin jäljellä olevan kauden verran. Tämän jälkeen Tsang pyysi asiasta Kiinan kansankongressin pysyvän komitean tulkintaa, ja komitea vahvisti Tsangin kannan. Tsangin alkuperäinen päätös sekä turvautuminen pysyvän komitean tulkintaan herättivät voimakasta vastustusta. Useat demokraatit ja lakialan järjestöt pitivät tapahtunutta osoituksena ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen ja Hongkongin laajan itsehallinnon murenemisesta.

Komissio tunnustaa Kiinan kansankongressin pysyvän komitean toimivallan tulkita perustuslakia. Komissio on kuitenkin sitä mieltä, että tätä toimivaltaa olisi käytettävä harkiten ja oikeassa suhteessa siten, että samalla kunnioitetaan Hongkongin laajaa itsehallintoa ja oikeudellista riippumattomuutta.

Toinen merkittävä valtiosäännön kehittämiseen liittyvä tapahtuma vuonna 2005 oli lainsäädäntöneuvoston antama hylkäyspäätös, joka koski ehdotusta uusista menettelytavoista hallituksen päämiehen valitsemiseksi vuonna 2007 ja lainsäädäntöneuvoston valitsemiseksi vuonna 2008 (ehdotus perustuu valtiosäännön kehittämistä käsittelevän työryhmän loppuraporttiin). Ehdotuksesta keskusteltiin julkisuudessa laajasti vuoden 2005 jälkipuoliskolla. Demokratiaa ajavat lainsäädäntöneuvoston jäsenet ja muut tahot kritisoivat yleisten vaalien aikataulun puuttumista, alueneuvoston nimitettyjen jäsenten lukumäärän lisäämistä ja nimitettyjen jäsenten osallistumista hallituksen päämiehen valintaan. Tämän seurauksena ehdotus ei onnistunut saamaan taakseen lainsäädäntöneuvoston hyväksyntään tarvittavia 40 ääntä.

Komissio seurasi keskustelua tiiviisti. Komissio toivoo, että erityishallintoalueen hallitus ja demokratiaa ajavat ryhmät säilyttävät keskusteluyhteytensä ja vahvistavat sitä sekä jatkavat ponnisteluja yleisiin vaaleihin johtavan ratkaisun löytämiseksi. Komissio tukee yhä pikaista ja huomattavaa kehitystä kohti lopullista tavoitetta, Hongkongin yleisiä vaaleja, joista on säädetty perustuslaissa ja jotka ovat kansalaisten toive.

Kauppa ja talous

Hongkongin koko vuoden 2005 kiihtynyt talouskasvu oli ennustettua nopeampaa; BKT:n määrä kasvoi 7,3 prosenttia. Kumulatiivisesti tarkasteltuna Hongkongin talouden laajeneminen on jatkunut kymmenenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Julkisen talouden rahoitusasema elpyi ensimmäistä kertaa luovutuksen jälkeen; tuotto- ja kululaskelma ja konsolidoitu tilinpäätös olivat hieman ylijäämäisiä. EU:n ja Hongkongin välinen kauppa on merkittävää ja kasvaa edelleen. Vuonna 2005 kahdenvälisen kaupan kokonaismäärä kasvoi 6,8 prosenttia 31 miljardiin euroon (Eurostatin mukaan).

Hongkongin ja Manner-Kiinan taloudellinen yhdentyminen voimistui edelleen. Lokakuussa 2005 osapuolet allekirjoittivat tiiviimpää taloudellista kumppanuutta koskevan sopimuksen kolmannen vaiheen. Sopimuksen kolmas vaihe käsittää palvelukaupan lisävapauttamisen sekä tullivapauden ulottamisen alkuperältään hongkongilaisiksi luokiteltaviin tuotteisiin. Sopimuksen piiriin kuuluva kauppa pysyi kuitenkin melko vähäisenä (noin viidessä prosentissa Hongkongin kokonaisviennistä Kiinaan). Hongkongin talousnäkymät riippuvat yhä enemmän tehokkaasta positioinnista ja sitoutumisesta Manner-Kiinan, erityisesti Etelä-Kiinan ja Helmijoen suistoalueen, suhteen.

Komissio pitää myönteisenä erityishallintoalueen hallituksen perustamaa kilpailupolitiikan arviointikomiteaa (jonka työn odotetaan valmistuvan vuoden 2006 puoliväliin mennessä). Komissio kehottaa yhä erityishallintoalueen hallitusta harkitsemaan yleisen kilpailulainsäädännön ja riippumattoman kilpailuviranomaisen perustamista, millä edistettäisiin Hongkongin markkinoiden nykyisten toimijoiden ja uusien tulokkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia. Komissio pitää myönteisenä myös erityishallintoalueen hallituksen sitoutumista teollis- ja tekijänoikeuksien suojeluun. Viimeaikaiset toimenpiteet paikallisen laittoman tuotannon estämiseksi ovat olleet tehokkaita. Komissio on kuitenkin edelleen huolissaan laittomien ja väärennettyjen tavaroiden uudelleenlaivauksesta Hongkongin kautta EU:iin, nykyisessä rekisteröintijärjestelmässä olevien lääkepatenttien riittämättömästä suojasta sekä kiinalaisten yritysten käytännöstä rekisteröityä Hongkongissa ulkomaisten yritysten nimillä tai nimillä, jotka muistuttavat niitä.

EU:n ja Hongkongin suhteet

Vuonna 2005 järjestettiin useita virallisia korkean tason tapaamisia, jotka ovat osoitus komission selkeästä tuesta ja sitoumuksesta kahdenvälisten suhteiden vahvistamiseksi. Komissaarit Mandelson ja Kovacs vierailivat Hongkongissa kahdenvälisissä kokouksissa (huhti- ja marraskuussa), ja komissaari Mandelsonin ja komissaari Fischer-Boelin johdolla 150- henkinen EU:n valtuuskunta, johon kuului Euroopan parlamentin virkamiehiä, osallistui joulukuussa WTO:n kuudenteen ministerikokoukseen. Ministerikokous vei menestyksekkäästi eteenpäin käynnissä olevia Dohan kehitysohjelmaa koskevia neuvotteluita.

Puheenjohtaja Barroso vieraili Hongkongissa 18. heinäkuuta 2005. Yhteisessä julkilausumassaan Barroso ja Tsang olivat yhtä mieltä siitä, että ”Hongkongin ja Euroopan unionin olisi kehitettävä, laajennettava ja syvennettävä osapuolten kannalta merkittävillä osa-alueilla tapahtuvaa yhteistyötä”. Tämän saavuttamiseksi komissio aikoo esittää käytännöllisiä lisäehdotuksia, jotka julkaistaan tiedonannossa vuonna 2006.

Yksityiskohtaiset tiedot komission analyysistä löytyvät tämän vuosikertomuksen liitteestä. Liite kattaa poliittiset tapahtumat, valtiosäännön kehittämisen, talousasiat, kauppa-asiat sekä EU:n ja Hongkongin väliset suhteet (komission työasiakirja SEK(2006) 1098).