2.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 215/4


Luettelo kansainvälisistä tarkastukseen ja valvontaan erikoistuneista laitoksista, jäljempänä ’valvontalaitokset’, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet asetuksen (EY) N:o 800/1999 liitteessä VI vahvistettujen sääntöjen mukaisesti

(2005/C 215/04)

(Tämä luettelo korvaa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 295, 18.10.2000, sivulla 2 julkaistun luettelon)

1.   YLEISTÄ

Komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (1) 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan c alakohdan mukaan jäsenvaltioiden hyväksymät valvontalaitokset voivat antaa todistuksia vientitukea saavien maataloustuotteiden purkamisesta kolmannessa maassa ja kolmanteen maahan tuonnista tai ainakin kyseisten tuotteiden saapumisesta kolmannessa maassa olevaan määräpaikkaan.

Vastuu valvontalaitosten hyväksymisestä ja valvonnasta on jäsenvaltioilla.

Kun yksi jäsenvaltio hyväksyy valvontalaitoksen, hyväksyminen on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Toisin sanoen hyväksyttyjen valvontalaitosten antamia todistuksia voidaan käyttää koko yhteisössä riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa todistuksen antavan valvontalaitoksen kotipaikka on.

Komissio julkaisee säännöllisesti päivitetyn luettelon kaikista jäsenvaltioiden hyväksymistä valvontalaitoksista tiedoksi yhteisön maataloustuotteiden viejille. Liitteenä oleva luettelo on päivitetty 1 päivänä heinäkuuta 2005.

2.   HUOMIOITAVAA

Komission yksiköt kehottavat viejiä kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:

Vaikka valvontalaitoksen nimi on luettelossa, sen antamat todistukset eivät välttämättä ole hyväksyttäviä. Lisätodisteita voidaan vaatia. Jälkikäteen voidaan myös todeta, etteivät annetut todistukset ole paikkansapitäviä.

Laitos voidaan poistaa luettelosta milloin tahansa. Viejän on ennen yhteydenottamista laitokseen varmistettava kansallisilta viranomaisilta, onko kyseinen laitos edelleen hyväksytty.

Viejä voi pyytää lisätietoja laitoksista ne hyväksyneeltä kansalliselta viranomaiselta.


(1)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 5).


LIITE

Luettelo jäsenvaltioiden hyväksymistä valvontalaitoksista

TANSKA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

SAKSA

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

ESPANJA

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

RANSKA

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITALIA

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

ALANKOMAAT

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

PUOLAN

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

SUOMI

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Tämä yritys on hyväksytty myös tekemään tarkastuksia kolmansissa maissa elävien nautaeläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevan asetuksen (EY) N:o 639/2003 mukaisesti.

(2)  Tällä yrityksellä on lupa antaa todistuksia vain tiettyjen kolmansien maiden osalta. Luettelo näistä maista on saatavissa Suomen viranomaisilta.