5.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 30/3


97/67/EC täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(2005/C 30/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

ESO:n viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi (ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa

Huomautus 1

CEN

EN 13619:2002

Postipalvelut — Postilähetysten käsittely — Osoitetietojen tunnistaminen ja siihen vaikuttavat tekijät koneellisessa kirjelajittelussa

 

CEN

EN 13724:2002

Postipalvelut. Postilaatikoiden, -lokerikkojen ja -luukkujen jättöaukot. Vaatimukset ja testimenetelmät

 

CEN

EN 13850:2002

Postipalvelut — Palvelun laatu — Ensimmäisen luokan kirjeen kulkunopeuden mittaaminen

 

CEN

EN 14012:2003

Postipalvelut — Palvelun laatu — Valitus- ja korvausmenettelyjen mittaus

 

CEN

EN 14137:2003

Postipalvelut. Palvelun laatu. Kirjattujen kirjeiden sekä muiden viivakoodiseurannassa olevien postilähetysten katoamisten mittaaminen

 

CEN

EN 14142-1:2003

Postipalvelut — Osoitetietokannat — Osa 1: Positiosoitteiden rakenneosat

 

CEN

EN 14508:2003

Postipalvelut — Palvelun laatu — Luokan yksittäisten postilähetysten kulkunopeuden mittaaminen

 

CEN

EN 14534:2003

Postipalvelut. Palvelun laatu. Joukkolähetysten kulkunopeuden mittaaminen

 

Huomautus 1: Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 3: Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (3), liitteenä.

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/.


(1)  ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 550 08 11; faksi (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be).

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 519 68 71; faksi (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org).

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puhelin (33) 492 94 42 00; faksi (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org).

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.