52005DC0479

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja euroopan talous- ja sosiaalikomitealle tullin toteuttamasta väärennösten ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kaupan kehityssuuntien torjunnasta /* KOM/2005/0479 lopull. */


FI

Bryssel 11.10.2005

KOM(2005) 479 lopullinen

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

tullin toteuttamasta väärennösten ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kaupan kehityssuuntien torjunnasta

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO 3

2. ARVIO – KASVAVA ONGELMA 4

2.1 Tullien suorittamat takavarikoinnit viittaavat kasvavaan ja monitahoiseen ongelmaan 4

2.2 Syyt väärennettyjen tavaroiden kaupan kasvuun 5

2.3 Uudet uhat 6

3. SUOSITUKSET – TOIMINTASUUNNITELMA TULLIN TOTEUTTAMALLE TEHOKKAALLE VÄÄRENNÖSTEN JA LAITTOMASTI VALMISTETTUJEN TAVAROIDEN KAUPAN TORJUNNALLE 7

3.1 Yhteisötason suojan lisääminen 7

3.1.1 Lainsäädäntö 7

3.1.2 Toiminnallisen suorituskyvyn parantaminen 8

3.2 Tullin ja liike-elämän yhteistoiminnan parantaminen 10

3.3 Kansainvälisen yhteistyön lisääminen 12

4. YHTEENVETO 15

1. JOHDANTO

Väärennösten teollinen tuotanto merkitsee kasvavaa uhkaa Euroopan unionin kansalaisten terveydelle ja turvallisuudelle, heidän työpaikoilleen, yhteisön kilpailukyvylle, kaupalle ja investoinneille tutkimukseen ja innovaatioihin.

Tiedonannossa arvioidaan nykyinen tilanne yhteisön tullin viimeisimpien kokemusten pohjalta, kun väärennösten virtaa kansainväliseen kauppaan pyritään torjumaan. Siinä myös esitetään useita konkreettisia aloitteita, jotka yhdessä muodostavat toimintasuunnitelman väärennösten torjunnan menetelmien ja lainsäädännön täytäntöönpanon parantamiseksi erityisesti tullitoiminnassa.

Tiedotteessa selostetaan yksityiskohtaisesti laittoman kaupan kasvua, josta kertoo 1000 prosentin lisäys yhteisön tullin suorittamissa väärennösten takavarikoinneissa vuosien 1998 ja 2004 välisenä aikana. Näiden takavarikointien määrä vuodessa on yli 100 miljoonaa kappaletta [1] ja kuitenkin on kyseessä vain jäävuoren huippu. Työpaikkoihin, terveyteen, turvallisuuteen ja kilpailukykyyn kohdistuvien vaikutusten lisäksi suuri osa laittomasta tavarasta myydään laittomilla markkinoilla, mikä merkitsee merkittävää verotulojen menetystä. Väärennösteollisuus johtaa myös laittomiin työsuhteisiin, ja sillä on yhteyksiä laittomaan maahanmuuttoon ja kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Yksi tämän ilmiön huolestuttavimmista puolista on EU:n kansalaisiin kohdistuva kasvava uhka, joka on seurausta vaarallisten väärennettyjen tuotteiden (kuten lääkkeet, autonosat ja ruokatavarat) yleistymisestä. Kaksikymmentä vuotta sitten tutkimukset osoittivat, että seitsemän kymmenestä yrityksestä, joita väärennökset koskivat, toimi ylellisyystavarasektorilla. Vuonna 2004 yli 4,4 miljoonaa väärennettyä elintarviketta ja alkoholipitoista juomaa takavarikoitiin yhteisön rajoilla (196 prosentin kasvu edellisestä vuodesta), kun taas alle 2 prosenttia tullin takavarikoimista tuotteista oli ylellisyystavaroita.

Jotta väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden yleismaailmallista kauppaa voitaisiin merkittävästi vähentää ja jotta tätä kauppaa harjoittavia valtioiden välisiä verkostoja voitaisiin torjua, vastatoimia tarvitaan kansallisella, yhteisön ja kansainvälisellä tasolla.

Yhteisö on ottanut käyttöön useita oikeudellisia säännöksiä ja muita keskeisiä aloitteita, ja väärennösten ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kaupan torjunnassa on jo otettu edistysaskeleita.

Tullin alalla tärkeimmät säännökset ovat tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003 [2] ja sen soveltamista koskevista säännöksistä 21 päivänä lokakuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 1891/2004 [3].

Sisämarkkinoiden alalla on teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY [4] (niin sanottu täytäntöönpanon valvonnan direktiivi), sekä äskettäin hyväksytyt komission ehdotukset, joiden tarkoituksena on rikosoikeudellisten toimien vahvistaminen väärennösten torjunnassa [5]. Komissio hyväksyi marraskuussa 2004 strategian teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöön panemiseksi yhteisön ulkopuolisissa maissa. [6]

Kuten luvussa 3 selostetaan, enemmän voidaan kuitenkin tehdä väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kaupan torjunnan tehostamiseksi tullin alalla.

2. ARVIO – KASVAVA ONGELMA

2.1 Tullien suorittamat takavarikoinnit viittaavat kasvavaan ja monitahoiseen ongelmaan

Vuonna 2003 Davosissa, Sveitsissä, yleismaailmallisten yritysten johtajat ja hallitusten edustajat vaativat ”merkittävää maailmanlaajuista ponnistusta torjumaan väärennöksiä, joiden arvon vuositasolla arvioidaan olevan yli 450 miljardia dollaria”. Tehokkaampia rajatarkastuksia pidettiin ratkaisevan tärkeinä.

OECD:n tutkimusten mukaan jo vuonna 1998 väärennösten osuus maailmankaupasta oli 5-7 prosenttia. Samana vuonna tullilaitokset takavarikoivat noin 10 miljoonaa väärennettyä ja laittomasti valmistettua tavaraa EU:n ulkorajoilla. Vuonna 2004 EU:n tullilaitokset takavarikoivat yli 103 miljoonaa väärennettyä tavaraa, mikä merkitsee 1000 prosentin kasvua.

Koska väärentämisen laajuutta on ilmiön luonteen vuoksi mahdotonta laskea tarkasti, unionin yksityiskohtaiset tullitilastot takavarikoiduista väärennöksistä antavat mahdollisuuden seurata muutoksia tällä alalla. Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle raportteja väärennösten torjunnasta yhteisön rajoilla 21 päivänä lokakuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1891/2004 mukaisesti. Raportit antavat kohtuullisen tarkan kuvan väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kaupan muutoksista kansainvälisessä kaupassa.

Huomattakoon, että seuraava arvio ongelman luonteesta ja laajuudesta muodostaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 23 artiklan mukaisen komission vuosittaisen kertomuksen.

Liite 1 sisältää vertailevan tiivistelmän viime vuosien maailmanlaajuisista luvuista. Tämä tiivistelmä kertoo sekä pysäytettyjen tuotteiden lukumäärän että tullilaitosten käsittelemien tapausten määrän. [7].

Yksityiskohtainen analyysi yhteisön tullin tekemien takavarikointien tilastoista viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana osoittaa seuraavaa:

Määrälliset muutokset:

· Mainittuna ajanjaksona takavarikot ovat lisääntyneet lähes 1000 prosenttia.

· Tulli takavarikoi nykyisin yli 100 miljoonaa tuotetta vuodessa.

· Aasia ja erityisesti Kiina ovat merkittäviä tuottaja-alueita.

· Vuosina 2003–2004 tullien käsittelemät tapaukset, joihin liittyi väärennöksiä, yli kaksinkertaistuivat 22 000 tapaukseen vuodessa.

· Suurien takavarikoitujen määrien ympäristöystävälliseen tuhoamistapaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet.

Laadulliset muutokset

· Terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisten väärennettyjen tuotteiden määrä on merkittävästi kasvanut.

· Tällä hetkellä useimmat takavarikoidut tuotteet ovat kotitaloustavaroita eivätkä niinkään ylellisyystavaroita.

· Kehittyneiden teknisten tuotteiden määrä kasvaa.

· Tuotanto on teollista.

· Usein on mahdotonta tunnistaa laadukkaita väärennöksiä ilman teknistä asiantuntemusta.

Vuonna 2004 tullin takavarikoimien tavallisten tuotetyyppien (kuten ylellisyystavarat, savukkeet, DVD- ja CD-tuotteet, tekstiilituotteet) lisäksi unionin rajoilla takavarikoituihin väärennöksiin kuului mm. kivennäisvettä, hilloa, matkapuhelimia, kahvia, omenoita, kasvovoiteita, kukkia, autonosia, pesupulveria, lääkkeitä, partakoneen teriä sekä hammastahnaa ja -harjoja.

Nämä väärennökset ovat nykyisin niin hyviä – kopioissa saattaa olla ylimääräisiä turvahologrammeja, parempi pakkaus alkuperäisiin verrattuna jne. – että tulliviranomaisten ja jopa oikeudenomistajien on entistä vaikeampi erottaa oikea tuote väärennöksestä.

2.2 Syyt väärennettyjen tuotteiden kaupan kasvuun

Syyt valtavaan kasvuun johtuvat erityisesti toimintaan liittyvistä suurista voitoista ja verrattain alhaisista riskeistä, ainakin mitä tulee eräissä maissa annettaviin rangaistuksiin, sekä maailmanlaajuisesta teollisen kapasiteetin kasvusta, joka mahdollistaa korkealaatuisten tuotteiden valmistuksen.

Väärennetyt DVD:t ovat hyvä esimerkki: voitot ovat korkeammat kuin mitä on mahdollista saada samanpainoisesta erästä mietoja huumeita ja rangaistukset ovat lievempiä. Savukkeet ovat toinen hyvä esimerkki: jos väärennösten valmistaja onnistuu saamaan käyttökelpoisena perille yhden kymmenestä väärennettyjä savukkeita sisältävästä kontista, hän saa joka tapauksessa hyvän voiton tekemästään sijoituksesta. Väärennökset tässä laajuudessa tarjoavat rikollisille myös keinon rikoksen tuottaman rahan pesuun.

Yhä pidemmälle kehittynyt teollinen tuotantokyky tietyissä maissa (erityisesti Kiinassa) tarjoaa väärennöksiä tekevälle teollisuudelle valtavat mahdollisuudet. Väärennettyjen tietokoneen osien, mustesuihkukasettien, matkapuhelimien ja autonosien takavarikoinnit osoittavat kasvavaa kykyä kopioida mitä tahansa.

Vaikka joissakin maissa on pyritty tuotannon estämiseen esimerkiksi uusilla laeilla, toimintaa hankaloittavat vaikeudet valvoa teollisuuden aloja, jotka voivat muuttaa tuotantoaan nopeasti, ja paikallisella tasolla täytäntöönpanossa voi olla puutteita.

Näitä kehityssuuntia on vahvistanut järjestäytyneen rikollisuuden kasvava kiinnostus saada osuus tarjolla olevista suurista voitoista. Usein tavaralähetyksissä on väärennösten lisäksi laittomia tuotteita kuten huumeita. Myös terroristiryhmiä on liitetty väärennöstoimintaan.

2.3 Uudet uhat

Väärennettyjä ja laittomasti valmistettuja tuotteita kuvataan laajalti uhkana investoinneille ja työpaikoille tietoon pohjautuvassa talouselämässämme ja monien maiden kulttuuriperintöä vahingoittavana ilmiönä.

Koska kasvava teollinen tuotanto yhdistyy häikäilemättömiin liiketoimiin, uhkana ovat nyt myös vakavat kansanterveydelliset ja turvallisuusriskit.

Viime aikoina tullin tekemissä vaarallisten tuotteiden takavarikoissa on ollut väärennettyjä lääkkeitä, jotka usein ovat menossa vähiten kehittyneisiin maihin. Takavarikoidut väärennetyt elintarvikkeet, pesupulverit ja vaaralliset lelut kertovat osaltaan tarpeesta lisätä vastatoimia ja varmistaa lainsäädännön tehokas täytäntöönpano.

Teollisesti valmistettujen väärennösten lisääntynyt määrä lisää myös valtioiden merkittävien verotulojen menetyksen riskiä sekä tuottavissa että kuluttavissa maissa, koska väärentäjät toimivat lähes kokonaan harmaassa taloudessa. Yritykset ovat arvioineet, että vuosittaiset arvonlisäverojen menetykset pelkästään Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat noin 2,5 miljardia euroa vuodessa.

Eräät tullilaitosten havaitsemat väärennökset merkitsevät yhteiskunnalle muita vakavia riskejä: esimerkkejä ovat väärennetyt tai tyhjät passit, henkilötodistukset, avioliittotodistukset, ajokortit jne., joita saatetaan käyttää laittomassa maahanmuutossa tai jotka saattavat merkitä turvallisuusuhkaa.

Uudelleenlastaus on kasvava huolenaihe, koska väärentäjät muuttavat reittejä salatakseen tavaroiden alkuperän. Japanin ja Yhdysvaltojen kaltaiset maat, joita tulli yleensä pitää alhaisen riskin maina, ovat muuttumassa kauttakuljetuksen ja uudelleenlastauksen myötä korkean riskin maiksi. Vuonna 2004 tehty takavarikointi osoitti, että väärennetyt autojen osat tulivat yhteisön alueelle Yhdysvalloista, vaikka ne todellisuudessa olivat Kiinassa valmistettuja. On myös ollut tapauksia, joissa Euroopan yhteisöä on käytetty tavaroiden alkuperän salaamiseen (esimerkiksi Aasiassa valmistetut lääkeväärennökset kuljetettiin yhteisön kautta matkalla Afrikkaan).

Myynti Internetin kautta on kasvava ongelma. Yli 30 prosenttia tullin takavarikoimasta postista vuonna 2004 liittyi Internet-myyntiin. Kyseessä olevien pienien määrien vuoksi yksinkertaisen ja halvan tuhoamismenettelyn käytön, joka neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 11 artiklan mukaan nyt sallitaan, merkitys kasvaa.

3. SUOSITUKSET – TOIMINTASUUNNITELMA TULLIN TOTEUTTAMALLE TEHOKKAALLE VÄÄRENNÖSTEN JA LAITTOMASTI VALMISTETTUJEN TAVAROIDEN KAUPAN TORJUNNALLE

Tullin keskeistä roolia väärennettyjen tavaroiden kansainvälisen liikkuvuuden estämisessä kuvastaa se tosiasia, että tulli tekee noin 70 prosenttia koko maailmassa toteutettujen tuoteväärennösten takavarikoinneista. Tulli on myös ainoa täytäntöönpanovirasto, jolla on erityinen tehtävä Maailman kauppajärjestön puitteissa tehdyssä sopimuksessa teollis- ja tekijänoikeuksista (TRIPS-sopimus)

Tästä tilanteesta huolimatta on selvää, että tulli voi tehdä enemmänkin. Tarvitaan kauaskantoisempia ja kokonaisvaltaisempia toimia ongelman ratkaisemiseksi. Takavarikointien lisäksi tarvitaan etenkin tutkimuksia, jotta väärennettyjen tavaroiden tuotanto, jakelu ja myynti saadaan loppumaan. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa on lisättävä. Vaikka tämä tiedonanto keskittyy toiminnalliseen yhteistyöhön erityisesti yhteisön ulkopuolella sijaitsevien yritysten ja tulliviranomaisten kanssa, on tärkeää pitää mielessä tarve tiiviimpään yhteistyöhön lakia täytäntöön panevien viranomaisten kanssa.

On tärkeää, että kaikki toiminta pohjautuu käytännön toimenpiteisiin, jotka voidaan panna täytäntöön. Liike-elämä on osoittanut haluavansa tukea tullin konkreettisia aloitteita.

Toimia pidetään tärkeinä kolmella keskeisellä alueella: yhteisötason suojan lisääminen, toiminnallisen suorituskyvyn tehostaminen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen [8]. Seuraavassa luvussa tarkastellaan näitä alueita ja esitetään suosituksia. Jos niistä sovitaan poliittisella tasolla, ne muodostavat toimintasuunnitelman, jonka täytäntöönpanoa ja vaikutusta komissio valvoo ja arvioi.

3.1 Yhteisötason suojan lisääminen

On välttämätöntä vahvistaa EU:n kuluttajien suojaa terveyttä ja turvallisuutta uhkaavilta tuotteilta (väärennetyt lääkkeet, autonosat, elintarvikkeet jne.) tai tuotteilta, joihin saattaa liittyä järjestäytynyttä rikollisuutta (savukkeet, alkoholi, DVD:t jne.).

Tämän toteuttamiseksi on ensinnäkin tarpeen parantaa yhteisöön suuntautuvan laittoman kaupan tullivalvontaa tarkastamalla käytössä olevien oikeudellisten ja operatiivisten toimenpiteiden riittävyys ja suosittamalla tarvittaessa muutoksia.

3.1.1 Lainsäädäntö

Yhteisön alueella tullilla on valtuuksia, jotka ulottuvat huomattavasti yli TRIPS-sopimuksen määrittämän tuonnin vähimmäisvalvonnan, ja tulli voi pysäyttää väärennöksiksi epäillyt tuotteet tuonnin, viennin, kauttakuljetuksen ja uudelleenlastauksen aikana. Vuonna 2004 yhteisön alueet tullit tekivät noin 22 000 tarkastusta, joiden tuloksena takavarikoitiin väärennettyjä tuotteita (vuonna 2003 vastaava luku oli 10 000).

Yhteisön tasolla tulli on työskennellyt vuodesta 1986 alkaen torjuakseen erilaisten säädösten puitteissa teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomuksia. Tilanne muuttui huomattavasti, kun yhteisön uusi tullilainsäädäntö (neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003) astui voimaan 1. heinäkuuta 2004. Uusi lainsäädäntö sisälsi sellaisten alojen valvontaa, joita ei aikaisemmin ollut mukana (esimerkiksi kasvinjalostajanoikeudet, alkuperänimitys ja maantieteellinen merkintä), ja se yksinkertaisti menettelyjä, alensi yritysten kuluja ja antoi jäsenvaltioille mahdollisuuden sallia väärennettyjen tuotteiden tuhoamisen mahdollisimman vähällä byrokratialla.

Euroopan unionin tämän alan lainsäädännön arvioidaan olevan maailman tiukimpien joukossa (Kiina on äskettäin hyväksynyt samantyyppisen lainsäädännön), mikä näkyy siinä, että jäsenvaltioiden tullit takavarikoivat huomattavasti enemmän väärennettyjä tuotteita kuin mitä tapahtuu missään muualla. Tarkkailemalla tavaroiden kaikkia liikkeitä erityisesti uudelleenlastauksen aikana tullit suojelevat sekä unionia että muuta maailmaa, erityisesti vähiten kehittyneitä maita, jotka usein ovat väärentäjien kohteina - tästä kertoo Afrikkaan matkalla olleiden väärennettyjen lääkkeiden, kondomien ja autonosien takavarikoinnit EU:n rajoilla.

Kun vuonna 2004 hyväksytty täytäntöönpanon valvonnan direktiivi otetaan käyttöön vuonna 2006, kansainvälisesti myytävien tavaroiden teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu täydentyy samanlaisella suojalla yhteisön alueella valmistettuja ja siellä liikkuvia väärennöksiä vastaan. Tämä direktiivi, johon yhdistyvät ehdotetut rikosoikeudelliset toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien vahvistamiseksi ja rikkomusten torjumiseksi, merkitsisi kohtuullisen kattavaa keinovalikoimaa tämän ongelman selvittämiseksi yhteisön sisällä.

Teollis- ja tekijänoikeudet ovat nopeasti muuttuva alue ja lainsäätäjien ja liike-elämän on ponnisteltava yhdessä varmistaakseen, että lainsäädäntö vastaa jatkossakin nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja voi mukautua nopeasti uusien ongelmien käsittelyyn.

Tässä yhteydessä liike-elämä on ottanut esille kaksi erityistä huolenaihetta. Ensiksikin taloudelliset toimijat haluavat, että jäsenvaltiot ottavat nopeasti käyttöön yksinkertaistetut tuhoamiskäytännöt, jotka ovat nyt sallittuja yhteisön lainsäädännössä; tämä alentaisi yhtä lailla liike-elämän ja julkishallintojen kuluja. Toinen huolenaihe liittyy nykyiseen tilanteeseen, jossa matkustajat voivat tuoda maahan pieniä määriä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tuotteita, jotka saattavat olla väärennettyjä. Yritykset hyväksyvät sen, että tulli ei voi käsitellä kaikkia yksittäisiä tapauksia, mutta katsoo, että lainsäädäntö antaa väärän signaalin ja näyttää katsovan väärennöksiä läpi sormien. Lisäksi lainsäädäntöön liittyvänä huolenaiheena on kulujen jakautuminen, sillä yritykset katsovat, että vastuun tulisi olla enemmän rikkomuksen tekijällä kuin oikeudenomistajalla.

Toimintakohdat:

Kaksi keskeistä kohtaa on ratkaistava: vähäarvoiset tavaralähetykset ja yksinkertaistetut tuhoamiskäytännöt.

Tulisi luoda yritysten ja tullin työryhmä tutkimaan, kuinka näiden kysymysten käsittelyä voidaan käytännössä tehostaa.

Ryhmän pohdintojen pohjalta komissio laatii raportin tarvittavista lainsäädännön muutoksista tai muista käytännön ehdotuksista tilanteen parantamiseksi.

Ryhmän kokousten tavoitepäivämäärä: vuoden 2005 loppu.

Raportin tavoitepäivämäärä: kesäkuu 2006

3.1.2 Toiminnallisen suorituskyvyn parantaminen

Lainsäädännön päivittämistäkin tärkeämpää on varmistaa, että toiminnallinen suorituskyky on johdonmukainen ja riittävän korkealla tasolla.

Tullilla on kaksoisrooli: se helpottaa kansainvälistä vaihtoa samalla kun se suorittaa valvontaa pysäyttääkseen laittoman kaupan. Tätä päämäärää varten on tarpeellista edelleen tehostaa tarkastuksia uusien välineiden ja tekniikoiden avulla.

Viime vuosina on ollut useita toiminnallisia aloitteita, jotka ovat johtaneet hyviin tuloksiin: tullin takavarikoimien väärennettyjen tavaroiden määrä on kasvanut.

Operatiivisten seminaarien käyttäminen tullin ja yritysten yhteisinä tilaisuuksina tarkastella uusimpia suuntauksia ja vaihtaa täytäntöönpanotietoja on erinomainen tilaisuus lisätä yhteistyötä. Samoin operatiivisten virkamiesten vaihto ja yhteiset toiminnot jäsenvaltioiden välillä ovat merkittävä askel kohti vahvaa yhteistyötä täytäntöönpanossa.

Näitä toimia on tarpeellista kehittää edelleen ja luoda uusi toiminnallinen valvontasuunnitelma, joka perustuu yhteisön riskinhallintakonseptiin ja käyttää jäsenvaltioiden asiantuntemusta levittämään parhaita käytäntöjä sekä yhteisössä että sen ulkopuolella.

Eräs keskeinen ongelma on, kuinka edetä nykyisestä tilanteesta, jossa takavarikointeja on yhä enemmän, mutta tuotannon ja jakeluverkostojen tutkimiseksi ja katkaisemiseksi ei tehdä riittävästi, sellaiseen tilanteeseen, jossa ongelmien ytimeen käydään käsiksi.

Toimintakohdat:

1. Suurempi riskinhallinnan käyttö

Koska yhteisön tullikoodeksin [9] äskettäinen muutos painottaa enemmän yhteisön riskinhallintaa, väärennökset olisivat sopiva kohde yhteisön lähestymistavan käyttöönotolle. Erityisen väärennösten torjunnan riskinhallintaoppaan täydentäminen on ensimmäinen toimenpide.

Opasta tulisi käyttää käytännön tilanteissa. Tämä voitaisiin toteuttaa levittämällä opasta riskinhallintakeskuksiin ja väärennösasiantuntijoiden muodostamien tiiviiden ryhmien jakamalla kokemusperäisellä tiedolla. Tämä mahdollistaisi oikea-aikaisen riskejä koskevan tiedonvaihdon asiantuntijoiden välillä yhteisön uuden riskinhallintajärjestelmän kautta. [10]

Riskinhallintaoppaan tavoitepäivämäärä: tammikuu 2006

Tavoitepäivämäärä väärennösasiantuntijoiden tiiviiden ryhmien luomiselle: tammikuu 2006

2. Jäsenvaltioiden tulliasiantuntijoiden erityistyöryhmän perustaminen tehostamaan tarkastuksia väärennösten torjumiseksi

Tällainen erityistyöryhmä10 koostuisi jäsenvaltioiden väärennöksiä torjuvista tullin asiantuntijoista. Nämä työskentelisivät yhdessä muiden jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa erityisesti valvomalla tilannetta ja antamalla lyhytaikaista apua jakamalla erityisosaamistaan ja käytännön kokemuksiaan. Liike-elämän edustajia voitaisiin tarvittaessa ottaa mukaan työhön.

Ensimmäisten toimien tavoitepäivämäärä: lokakuu 2005

3. Yhteiset toiminnalliset tarkastukset

Tavoitteena oleva yhteinen tullitoiminta tai paikallinen toiminta väärennöksiin liittyen olisi tarpeellista toteuttaa komission koordinoinnin ja tuen avulla. Tämä käsittäisi tarkastuksiin suunnattuja erityistoimia määrättynä aikana, jotka kohdistuisivat väärennöksiin liittyviin ongelmiin (korkean riskin alueita tai tavaroita).

Joitakin yhteisön ulkopuolisia valtioita, joiden kanssa on voimassa EU:n keskinäisen hallinnollisen avun sopimus (tai pöytäkirja) tulliasioissa, tulisi tarvittaessa kutsua osallistumaan kyseisiin yhteisiin tullitoimintoihin.

Tavoitepäivämäärä: vuoden 2006 kuluessa

4. Operatiiviset tullin ja yritysten seminaarit

Nämä seminaarit ovat aiemmin olleet erittäin suosittuja. Takavarikoinnit ovat joka tapahtuman jälkeen lisääntyneet keskitettyjen tarkastusten ansioista. Ne ovat myös lisänneet yhteistyötä eri kansallisten viranomaisten ja eri toimijoiden kesken. Niitä tulee tarvittaessa täydentää koulutuksella, vertailuanalyysillä ja vaihdoilla.

Tavoitepäivämäärä: meneillään

5. Tullilaboratorioiden käyttö

Vain vähän tietoa on saatavilla useimmista vaarallisiksi havaituista tuotteista, ja sen vuoksi olisi selvitettävä mahdollisuus käyttää tullihallinnon tai muiden viranomaisten laboratorioita vaarallisten väärennösten tarkastamiseksi. Pienen jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvan tutkimusryhmän [11] tulisi raportoida tämän menettelyn eduista ja käytännön järjestelyistä kulut mukaan lukien.

Tavoitepäivämäärä: vuoden 2006 kuluessa

6. Tullin tietojärjestelmä

Euroopan unionin CIS-tullitietojärjestelmän mahdollisimman laajaa käyttöä, jonka avulla jäsenvaltioiden omat tullitoimipaikat voivat vaihtaa, etsiä ja levittää tietoa salakuljetuksesta ja pyytää toimia (havainnointi, raportointi, huomiota herättämätön tarkkailu tai erityistarkastukset), tulisi myös edistää tavaroiden laittoman valmistuksen ja väärennösten torjunnassa.

Tämä lisää tarkastusten vaikutusta ja erityisesti auttaa jakeluverkostojen katkaisemisessa. Varmistamalla, että epäilyttävät tavaralähetykset pysäytetään yhdessä jäsenvaltiossa, voidaan muissa jäsenvaltioissa ryhtyä erityistoimiin (havainnointi, raportointi, huomiota herättämätön tarkkailu tai erityistarkastukset) laittoman kaupan torjumiseksi. Tällä voisi olla suurta merkitystä kasvavalle Internet-pohjaiselle laittomalle kaupalle ja erityisesti väärennetyille savukkeille.

Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 515/97 on tässä mielessä tärkeä vahvistaessaan jäsenvaltioiden sekä komission ja jäsenvaltioiden keskinäistä avunantoa.

Tavoitepäivämäärä: vuoden 2006 kuluessa

3.2 Tullin ja liike-elämän välisen kumppanuuden parantaminen

On tärkeää muistaa, että väärennettyjä tavaroita kohdellaan yleisessä tullivalvonnassa eri tavalla kuin muita tavaroita. Tulli ei takavarikoi tavaroita välittömästi, vaan tavallisesti yritykset voivat pitää tavarat siihen saakka, kunnes toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet. Yritys tekee ensiksi tulliviranomaisten toimenpiteitä koskevan pyynnön erityisellä hakulomakkeella. Yritysten aktiivinen osuus on välttämätöntä, koska ainoastaan oikeudenomistajilla on tarvittava tekninen tietämys erottaa korkealaatuiset väärennökset alkuperäisistä tuotteista. Yritykset ovat myös vastuussa siitä, jos lähetykset pysäytetään ilman asianmukaisia perusteita.

Yritysten aktiivinen osuus on välttämätöntä tehokkaan tullivalvonnan varmistamiseksi.

Valvontaviranomaisten on toimittava enemmän yhteistyössä yritysten kanssa ja yritysten on annettava riittävät tiedot oikeuksiensa suojelemiseksi. Yritysten tärkein tehtävä on jättää tullin toimenpiteitä koskeva hakemus [12], jota ilman tulli ei voi auttaa oikeudenomistajia tehokkaasti.

Varhaisen tietojenvaihdon parantaminen yritysten ja tullin välillä on myös erittäin tärkeää. On kuitenkin varmistettava, että julkisia varoja ei käytetä monimutkaisten ja kalliiden tietojenvaihtojärjestelmien kehittämiseen, jotka eivät välttämättä hyödytä raja-asemia. Yritysten tietojenvaihtojärjestelmä tulisi halvemmaksi ja tehokkaammaksi erityisesti silloin, kun järjestelmä on pidettävä ajan tasalla.

Tässä yhteydessä käytännöllinen ja kustannustehokas ratkaisu olisi EU:n teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva sähköinen tietojärjestelmä, jossa yhdistyisivät nykyiset tullin käytössä olevat keinot vaihtaa riskejä koskevia tietoja ja mahdollisuus hyperlinkkejä käyttäen päästä useisiin teollis- ja tekijänoikeuksia koskeviin tietokantoihin (kuten sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto – SMYV). Näin säästettäisiin voimavaroja ja parannettaisiin valvontaa, koska tulli pystyisi tunnistamaan oikeudenomistajat ja ottamaan heihin yhteyttä, jos epäilyttäviä tuotteita saapuu rajalle.

Toimintatavoitteet

1. Yritysten olisi omaksuttava ennakoivampi lähestymistapa

Yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, kannustaminen jättämään tullin toimenpiteitä koskevia hakemuksia.

Monet yritykset (esim. Mercedes, LVMH, Panasonic, Gillette, Nike, Lacoste ja BIC) ovat laatineet tullille oppaita. Tätä lähestymistapaa olisi kannustettava säännöllisillä tullin ja yritysten välisillä vaihdoilla, joiden yhteydessä uusia ongelma-alueita voidaan tarkastella.

Tavoitepäivämäärä: meneillään

2. Yritysten ja tullin välisen kumppanuuden laajentaminen

Yhteisymmärryspöytäkirjojen allekirjoittaminen tärkeimpien alan edustajien, lentoyhtiöiden, laivayhtiöiden, pikakuljetuspalvelujen ja jne. kanssa kannustaisi yhteistyöhön. Parempi tietojenvaihto ja laajempi tietämys väärennösten kaupan riskeistä parantaisivat valvontaa.

Tavoitepäivämäärä: vuoden 2006 aikana

3. Tullin ja oikeudenomistajien välisten yhteyksien parantaminen

Väärennetyn tavaraerän oikeudenomistajan tunnistaminen ei ole tullille helppo tehtävä. Tehtävää vaikeuttaa pienten ja keskisuurten yritysten kohtaamat vaikeudet niiden jättäessä tullin toimenpiteitä koskevia hakemuksia 25 jäsenvaltiossa. EU:n teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva tietojärjestelmä kannustaisi tullia toimenpiteisiin ja se mahdollistaisi useampien yritysten hyötymisen tullin suojelusta. Mainitussa tietojärjestelmässä yhdistyvät tullin mahdollisuus käyttää yhteisön riskienhallintajärjestelmiä riskejä koskevien tietojen vaihtamiseksi väärennöksistä ja mahdollisuus saada tietoja yrityksistä, tärkeimmistä tuotteista ja kontakteista internetin kautta.

Tullin ja yritysten välinen työryhmä olisi perustettava laatimaan kehys kyseiselle järjestelmälle.

Tavoitepäivämäärä: kokoukset vuoden 2005 toisella puoliskolla. Perusjärjestelmä käytössä vuoden 2006 lopulla.

4. Yritysten kiireellisten tietojen tietojärjestelmä

Olisi luotava järjestelmä, jonka avulla yritykset voivat antaa tietoja kiireellisissä tapauksissa. Tämä on erityinen ongelma pienille ja keskisuurille yrityksille. Väärennösten torjunnan asiantuntijan valvoma keskitetty sähköinen postilaatikko mahdollistaisi pyyntöjen tarkastamisen. Perustelluissa tapauksissa pyynnöt lähetettäisiin yhteisön riskienhallintajärjestelmän kautta jäsenvaltioiden väärennösten torjunnan asiantuntijoille ja myös tärkeimpiin satamiin/lentokentille/raja-asemille. Toiminta tapahtuisi reaaliajassa.

Tavoitepäivämäärä: 2006

5. Erityiset toimet aroilla yrityssektoreilla

Kansanterveyden kannalta riskialttiilla aloilla (lääkkeet, lelut, jne.), mutta myös aloilla, joissa veromenetykset ovat erityisen suuria, olisi toteutettava erityistoimia.

Tavoitepäivämäärä: meneillään

6. Tietämyksen lisääminen ja tiedotustoimet

On erittäin tärkeää lisätä yritysten tietämystä tullin toimista ja yleisön tietämystä terveyttä, työpaikkoja ja koko yhteiskuntaa koskevista vaaroista. Tämä voi tapahtua tärkeimmillä rajanylityspaikoilla (erityisesti kansainvälisillä lentokentillä) toteutettavilla kampanjoilla, kiertueilla, tullimuseoissa pidettävillä näyttelyillä, jne.

Tavoitepäivämäärä: meneillään

3.3 Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen

EU:n valvonnan lisääminen tuotujen väärennösten osalta merkitsee ainoastaan keinoa pysäyttää lähetykset tai torjua yksittäisiä rikollisuudenaloja. Tämän lisäksi on välttämätöntä toimia ongelman ytimessä vähintään pysäyttämällä väärennösten vienti ja mahdollisuuksien mukaan lopettamalla tuotanto. Tämä edellyttää kansainvälistä yhteistyötä.

Vaikka tulli suorittaa tuonnin valvontaa TRIPS-sopimuksessa määrättyjen teollis-ja tekijänoikeuksien suojan minimistandardien mukaisesti, EU:n tullitoiminnasta saatu kokemus osoittaa, että tämä ei riitä.

Ensiksi, yksi parhaista keinoista pysäyttää tavarat ennen kuin ne lähtevät tuottajamaista (sekä estää väärennösten kauppiaita käyttämästä hyväkseen turva-alueita, kuten EU:ta, Japania tai Yhdysvaltoja tavaroiden todellisen alkuperän peittämiseksi) on ottaa käyttöön laaja vientiä ja uudelleenlastausta koskeva valvonta.

Toiseksi, on myös välttämätöntä varmistaa, että tulliyhteistyötä koskevia sopimuksia (tai laajempien kansainvälisten sopimusten pöytäkirjoja), jotka mahdollistavat läheisen yhteistyön eri maiden tullihallintojen välillä ja tarjoavat asianmukaisen oikeusperustan kahdenvälisille toimille, käytetään täysimääräisesti hyväksi ja niiden soveltamista laajennetaan alueille, joissa tuotanto on merkittävää. Tässä suhteessa erityisen tärkeä on huhtikuussa 2005 Kiinan kanssa allekirjoitettu tulliyhteistyösopimus, sillä Kiina tuottaa suurimman osan kaikista EU:n tullin takavarikoimista väärennöksistä.

Toimintatavoitteet

1. WTO:n TRIPS-sopimuksen tehostaminen

Uudelleenlastausten yhteydessä takavarikoitujen väärennösten määrän kasvu osoittaa, että on tarpeen harkita TRIPS-sopimuksen 51 artiklan [13] tehostamista. Siihen sisältyisi se, että maiden nykyistä velvoitetta soveltaa väärennösten torjuntaa koskevaa tullivalvontaa tuontiin laajennettaisiin koskemaan myös vientiä, kauttakuljetusta ja uudelleenlastausta [14]. Huomiota voisi myös kiinnittää 51 artiklan soveltamisalan laajentamiseen koskemaan tiettyjen muiden teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomista.

Tavoitepäivämäärä: riippuu WTO-neuvotteluista

2. Yhteistyö Maailman tullijärjestön (WCO), Europolin ja Interpolin kanssa

Monet yhteisön tasolla saadut kokemukset riskienhallinnasta ja takavarikointitilastojen käyttämisestä voisivat olla maailmanlaajuisesti kiinnostavia. Läheinen ja aktiivinen yhteistyö kansainvälisten valvontaelinten kuten WCO:n, Europolin ja Interpolin kanssa auttaisi kansainvälisten suuntausten tunnistamisessa ja EU:n käytännöllisen lähestymistavan levittämisessä laajemmalle. EU:n riskienhallinnan asiantuntemuksen levittäminen tällä alalla olisi erityisen hyödyllistä asiasta kiinnostuneille osapuolille.

Tavoitepäivämäärä: 2005/2006

3. Kahdenväliset järjestelyt

On välttämätöntä antaa EU:ssa kehitetyt käytännön välineet (riskienhallintaopas, tilastot, suuntauksia koskeva analyysi jne.) EU:n kauppakumppaneiden käyttöön väärennöksien torjumiseksi tärkeimmillä ongelma-alueilla. Tulliyhteistyösopimukset ja kumppanuus- ja yhteistyösopimukset, joissa on keskinäistä avunantoa koskeva osa, muodostavat oikeusperustan yhteistyölle ja tietojenvaihdolle.

Esimerkkejä kyseisestä yhteistyöstä ovat muun muassa koulutus, virkamiesten vaihto, asiantuntemuksen ja viimeisimpiä suuntauksia koskevien tietojen jakaminen.

Tulliyhteistyösopimuksia olisi suunniteltava tai niistä neuvotellaan parhaillaan Intian, Japanin, ASEAN [15]-maiden, Mercosurin ja Pakistanin kanssa.

Lisäksi komissio pyrkii lisäämään uusien kahdenvälisten järjestelyjen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan osaan sopimuspuolten velvoitteen soveltaa tullivalvontaa tuonnin lisäksi sellaisten tavaroiden vientiin, kauttakuljetukseen ja uudelleenlastaukseen, jotka rikkovat tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia.

Tavoitepäivämäärä: meneillään

4. Erityiset toimet Kiinan osalta

Kiinasta peräisin oleva vienti muodostaa suurimman osan kaikista EU:n tullin takavarikoimista väärennöksistä ja määrän odotetaan todennäköisesti kasvavan Kiinan nopean kehityksen vuoksi. Kiina on myös erityisasemassa muiden syiden vuoksi; sieltä tuodaan ecstasyn esiastetta, elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia, ilotulitusraketteja, jne. Kiina on ottanut käyttöön tiukan väärennösten vastaisen tullilainsäädännön. On välttämätöntä toimia yhdessä laillisen kaupan edistämiseksi ja nopeasti kasvavan väärennösten kaupan pysäyttämiseksi. Äskettäin tehty tulliyhteistyösopimus EY:n ja Kiinan välillä tarjoaa oikeudellisen kehyksen syvälliselle yhteistyölle.

Virkamiesten ja asiantuntemuksen vaihdon lisäksi suuri käytännön edistysaskel kansainvälisen väärennösten kaupan vähentämisessä olisi erityisen EU:n ja Kiinan välisen tietojenvaihtojärjestelmän kehittäminen, jolla edesautettaisiin laittoman kaupan pysäyttämistä ja tuotannon lopettamista. Jos tällä lähestymistavalla saada aikaan tuloksia, sitä voitaisiin laajentaa muihin tärkeimpiin kauppakumppaneihin.

Tavoitepäivämäärä: 2006

5. Kansainväliset kumppanit tärkeimmissä toimissa

Viimeisimmän EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksen julkilausumassa todetaan, että Yhdysvallat ja EU aikovat selvästi pyrkiä toimimaan yhdessä väärennösten ja piratismin torjumiseksi. Asian eteenpäin vieminen edellyttää käytännössä tullin asiantuntemuksen ja tietojen vaihtoa olemassa olevan EY:n ja Yhdysvaltain tulliyhteistyösopimuksen mukaisesti. Olisi myös toivottavaa tarkastella, missä kysymyksissä EU voisi yhdistää voimansa muiden kumppaneiden kanssa.

Tavoitepäivämäärä: 2005/2006

6. Tullivirkamiesten sijoittaminen tärkeimmille väärennösten lähtöalueille

Tullin väärennösten torjunnan asiantuntijoiden sijoittaminen tärkeimmille alueille kuten Aasiaan on kasvavassa määrin kustannustehokas sijoitus väärennöstoiminnan tason huomioon ottaen ja väärennösten tuotannon pysäyttämiseksi sen lähteessä. Suoralla tullien välisellä yhteydellä saataisiin aikaan parempia tuloksia, jotka perustuvat yhteiseen kokemukseen ja ymmärrykseen. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava tätä seikkaa.

Tavoitepäivämäärä: 2006 ja siitä eteenpäin

4. PÄÄTELMÄT

EU:n tullin takavarikoimien määrien jyrkkä kasvu osoittaa, että väärentäminen on vaarallinen ja kasvava ilmiö. Sen torjuminen vaatii poliittista tukea ja konkreettisia toimia EU:n ja sen kansalaisten suojelemiseksi hyvän kauppatavan vastaiselta kaupalta ja vaarallisilta tuotteilta.

Kansainvälisen kaupan lisääntyessä erityisesti Aasiasta, jossa Kiinan tuotannon kasvu on erityisen merkittävää, EU:n alueelle uhkaa tulvia mahdollisesti suunnattomia määriä korkeatasoisia tuoteväärennöksiä. Kaupassa yhdistyvät erittäin suuret voitot suhteellisen pieniin riskeihin, mikä tekee siitä erityisen houkuttelevaa rikollisjärjestöille ja jopa terroristeille. Jos EU ei toimi voimakkaasti, nopeasti ja asianmukaisesti, pian on liian myöhäistä torjua tätä vakavaa uhkaa EU:n työpaikoille, sen kansalaisten terveydelle ja turvalliselle yhteiskunnalle.

Tämän tiedonannon 3. luvussa esitettyjen suositusten nopea täytäntöönpano vahvistaisi suuresti yhteisön tullin suorittamaa väärennösten vastaista valvontaa ja tehostaisi yhteisiä kansainvälisiä ponnisteluja tämän maailmanlaajuisen uhan torjumiseksi.

Koska ongelma on kiireellinen ja kasvava, tässä tiedonannossa keskitytään tärkeimpiin alueisiin, joihin on kiinnitettävä välitöntä huomiota. Muita toimia olisi kuitenkin toteutettava tarvittaessa (mukaan luettuna kaikille yhteisön tavaramerkkien hakijoille jaettavat tiedot tullin toimenpiteistä, tullin asiantuntemuksen mahdollinen käyttö apuna yhteisön sisäisissä, pistokokein tehdyissä tarkastuksissa, tehostettu yhteistyö sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (SMYV) kanssa).

Ehdotettu toimintasuunnitelma on realistinen. Tarvittavan poliittisen tuen avulla useimmat toimet voidaan toteuttaa lähitulevaisuudessa.

* * *

LIITE

Tullin takavarikoimat tuoteväärennökset

– Rekisteröityjen tapausten ja takavarikoitujen tuotteiden määrä tuotetyypin mukaisesti – EU 2004

– Takavarikoitujen tuotteiden määrän kehitys vuosina 1998 – 2004

– Tulliviranomaisten vastaanottamien tullin toimenpiteitä koskevien hakemusten määrän kehitys vuosina 2000-2004

– Lähtömaan vuonna 2003 takavarikoimien tuotteiden prosenttimäärä

– Lähtömaan tullin vuonna 2003 rekisteröimien tapausten prosenttimäärä

EU - 2004Rekisteröityjen tapausten ja takavarikoitujen tuotteiden määrä tuotetyypin mukaisesti |

Tuotetyyppi | Tullin rekisteröimien tapausten määrä | % | Takavarikoitujen tuotteiden määrä | % | Tuotteiden määrän vertailu vuosina 2003-2004 |

Elintarvikkeet, alkoholi- ja muut juomat | 52 | 0,5 | 4,5 miljoonaa | 4 | + 196 % |

Parfyymit ja kosmetiikka | 214 | 1 | 1 miljoonaa | 1 | - 22 % |

Vaatteet ja asusteet | 13.958 | 62 | 8 miljoonaa | 8 | + 102 % |

a) Urheiluvaatteet | 3.906 | 17 | 1 miljoona | 1 | + 140 % |

b) Muut vaatteet (valmisvaatteet jne.) | 4.704 | 21 | 2 miljoonaa | 2 | + 26 % |

c) Asusteet (laukut, aurinkolasit jne.) | 5.348 | 24 | 5 miljoonaa | 5 | + 146 % |

Sähkölaitteet | 848 | 4 | 4 miljoonaa | 4 | + 712 % |

Tietokonelaitteisto (tietokoneet, näytöt jne.) | 125 | 1 | 1 miljoona | 1 | + 900 % |

CD-levyt (musiikki, pelit, ohjelmistot, DVD:t jne..) | 2.781 | 12,5 | 18 miljoonaa | 18 | - 57 % |

Kellot ja korut | 2.230 | 10 | 0,5 miljoonaa | 1 | - 20 % |

Lelut ja pelit | 516 | 2 | 18 miljoonaa | 17 | + 46 % |

Muut tavarat | 1.347 | 6 | 10 miljoonaa | 6 | + 58 % |

Savukkeet | 313 | 1 | 38 miljoonaa | 40 | + 14 % |

EU YHTEENSÄ | 22.384 | 100 | 103 miljoonaa | 100 | + 12 % |

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

[1] Unionin alueen tullien vuosittain tekemien takavarikointien arvioidaan olevan 1–2 miljardia euroa.

[2] EUVL L 196, 2.8.2003.

[3] EUVL L 328, 30.10.2004.

[4] EUVL L 195, 2.6.2004.

[5] Katso KOM (2005) 276, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä; ehdotus neuvoston puitepäätökseksi tekijänoikeuksien loukkausten ehkäisemistä koskevan rikosoikeudellisen kehyksen vahvistamisesta.

[6] EUVL C 129, 26.5.2005, s. 3.

[7] Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät verotuksen ja tulliliiton pääosaston internetsivuilta.

[8] Tiettyjä toimia voidaan rahoittaa Tulli 2007 –ohjelmasta.

[9] Asetus (EY) N:o 648/2005, EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13.

[10] Rahoitus Tulli 2007 –ohjelmasta.

[11] Rahoitus Tulli 2007 -ohjelmasta.

[12] Tästä menettelystä säädetään yhteisön lainsäädännössä ja se antaa tullille valtuudet ja tarvittavat tiedot väärennöksiksi epäiltyjen tavaroiden pysäyttämiseksi.

[13] TRIPS-sopimuksen 51 artikla: ”Tulliviranomaisten valvonnasta päästämisen lykkääminen”. Jäsenten tulee yhdenmukaisesti jäljempänä tarkoitettujen määräysten kanssa säätää menettelymuodoista, joiden mukaisesti oikeudenhaltijalla, jolla on perusteltua syytä epäillä, että tavaramerkkioikeutta loukkaava tuoteväärennös tai tekijänoikeutta loukkaava piraattituote aiotaan tuoda maahan, on oikeus tehdä kirjallinen hakemus toimivaltaiselle hallinnolliselle tai oikeusviranomaiselle, jotta tulliviranomaiset lykkäisivät sellaisten tavaroiden päästämistä vapaaseen kaupankäyntiin. Jäsenet voivat säätää myös siitä, että sellainen hakemus voidaan tehdä myös tavaroiden osalta, jotka loukkaavat muita teollis- ja tekijänoikeuksia edellyttäen, että tässä luvussa tarkoitetut edellytykset täyttyvät. Jäsenet voivat myös säätää vastaavista menettelymuodoista, jotka koskevat tulliviranomaisten toimesta tapahtuvaa, sellaisten teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden valvonnasta päästämisen lykkäämistä, jotka on tarkoitettu vientiin.

[14] Komissio on jo esittänyt tämän TRIPS-neuvostolle kesäkuussa 2005, jolloin se antoi tiedonannon teollis- ja tekijänoikeuksien tehostamisesta. Odotettavissa olevia tuloksia käsittelevässä kappaleessa sanotaan, että TRIPS-neuvoston olisi kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa tullin toimenpiteisiin ja niiden soveltamiseen kauttakuljetukseen ja vientiin. (Komission tiedonannon IP/C/W/448 26 kohta.).

[15] Kaakkois-Aasian maiden liitto.

--------------------------------------------------