31.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 24/16


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus — Neuvoston direktiivi yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi” ja ”Ehdotus — Neuvoston päätös tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta”

KOM(2005) 171 lopullinen — 2005/0062 CNS + 2005/0063 CNS

(2006/C 24/05)

Neuvosto päätti 14. kesäkuuta 2005 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellämainituista aiheista.

Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 7. syyskuuta 2005. Esittelijä oli John Donnelly.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 28.–29. syyskuuta 2005 pitämässään 420. täysistunnossa (syyskuun 28. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 160 puolesta, 1 vastaan 5:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Johdanto

1.1

Lintuinfluenssa on erittäin tarttuva siipikarjan tauti, joka voi levitä myös muihin eläimiin ja joskus myös ihmisiin. Viimeksi kuluneina kuukausina Kiinassa on käynnistetty merkittävä rokotusohjelma sen jälkeen kun läntisessä Qinghain maakunnassa löydettiin muuttavia villihanhia viruksen tappamina.

1.2

Lintuinfluenssan korkeapatogeenisen muodon tautipesäkkeitä on esiintynyt viime aikoina useissa osissa maailmaa, myös EU:n jäsenvaltioissa, ja kyseisten epidemioiden aikana yli 200 miljoonaa lintua on kuollut tai tapettu ja hävitetty taudin saamiseksi kuriin. Tällainen eläinten massalopetus ja -hävittäminen on herättänyt etenkin EU:n kansalaisten keskuudessa suuria huolia, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin sekä eettisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristönäkökohtiin.

1.3

Influenssaviruksen nopea muuntumis- ja sopeutumiskyky on erityinen uhka eläinten ja ihmisten terveydelle. Vaikka nykytietämyksen mukaan niin sanottujen matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten (LPAI) aiheuttamat riskit ovat vähäisempiä kuin korkeapatogeenisten virusten (HPAI) aiheuttamat, viimeksi mainitut syntyvät tiettyjen H5- ja H7-tyyppisten LPAI-virusten mutaation tuloksena, ja ne voivat aiheuttaa siipikarjassa taudin, jossa kuolevuus on erittäin suuri. Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että H5- ja H7-tyyppiset HPAI-virukset ovat aiheuttaneet suurimman osan ihmisissä todetuista lintuinfluenssatapauksista ja kaikki lintuinfluenssaviruksen aiheuttamat ihmiskuolemat. Vaikka on todisteita siitä, että sioista ja siipikarjasta peräisin oleva H9-tyyppinen HPAI-virus on tarttunut ihmiseen, todellinen uhka ihmisten terveydelle on kuitenkin edelleen epäselvä.

1.4

Kontrolloimattomat lintuinfluenssapesäkkeet saattavat synnyttää sellaisen viruksen, joka on täysin sopeutunut ihmiseen ja pystyy lopulta aiheuttamaan influenssapandemian, jolla on vakavia sosioekonomisia ja terveysvaikutuksia kaikkialla maailmassa.

2.   Komission ehdotuksen pääsisältö

2.1

Ensimmäisen ehdotuksen (ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi) tarkoituksena on kumota lintuinfluenssaa koskeva direktiivi 92/40/ETY ja korvata se uudella direktiivillä, jolla ajanmukaistetaan nykyiset säännökset.

2.2

Ehdotuksen mukaan lintuinfluenssan määritelmää muutettaisiin siten, että se sisältäisi sekä LPAI- että HPAI-virukset. Torjuntatoimet vaihtelisivat kuitenkin LPAI- ja HPAI-virusten aiheuttamien erilaisten riskien mukaisesti.

2.3

Ehdotus sisältää pakollisia toimenpiteitä LPAI-virusten valvomiseksi ja torjumiseksi. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on esitettävä komission hyväksyttäväksi LPAI-virusten varhaista toteamista varten laaditut valvontasuunnitelmat, jotta taudintorjuntatoimiin voidaan ryhtyä nopeasti ja estää siten LPAI-virusten muuntuminen HPAI-viruksiksi.

2.4

Komissio ehdottaa, että positiiviset LPAI-virushavainnot antaisivat aiheen ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin. Yhtenä vaihtoehtona voisivat olla kontrolloidut teurastukset silloin kun taudin leviämisriskin katsotaan olevan häviävän pieni. Myös koko siipikarjan hävitys tilalta ja kolmen kilometrin säteellä tilasta (stamping out) voisi silti olla mahdollinen torjuntatoimenpide silloin kun se katsotaan tarpeelliseksi.

2.5

Ehdotus sisältää uusia, joustavampia siipikarjan ja muiden lintujen rokotuksia koskevia säännöksiä. Ehdotus antaa mahdollisuuden käyttää sekä hätä- että suojarokotuksia.

2.6

Ehdotuksen mukaan säännökset LPAI- ja HPAI-virusten torjumiseksi ulotettaisiin koskemaan myös muita kotimaisia lintuja kuin siipikarjaa, kuten eläintarhoissa pidettäviä lintuja. Komissio ehdottaa kuitenkin, että jäsenvaltioiden tehtävänä on päättää riskianalyysien perusteella, soveltavatko ne rokotuksiin vai stamping out -politiikkaan perustuvaa lähestymistapaa.

2.7

Ehdotus sisältää uusia säännöksiä, joilla taataan lintuinfluenssatapausten ilmaantuessa eläinlääkintä- ja kansanterveysviranomaisten yhteistyö ihmisten terveyden suojelemiseksi.

2.8

Komitea ehdottaa säännöstä, jolla varmistetaan nopea päätöksentekoprosessi komiteamenettelyä noudattaen.

2.9

Toisessa ehdotuksessaan komissio esittää, että jäsenvaltiot voivat saada yhteisön rahoitusta myös sellaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on LPAI-virusten hävittäminen.

2.10

Lisäksi ehdotetaan, että komissio voisi tutkia mahdollisuutta perustaa rokotepankki lintuinfluenssarokotteiden varastoimista varten.

3.   Yleistä

3.1

ETSK suhtautuu myönteisesti käsillä olevaan ehdotukseen, sillä siinä käsitellään tärkeällä tavalla lintuinfluenssan tautipesäkkeiden esiintymisen lisääntymistä, viruksen esiintymistä luonnossa elävissä linnuissa, tautipesäkkeiden hallinnasta saatuja kokemuksia sekä uutta tietoa lintuinfluenssaviruksen, myös LPAI-viruksen, muuntumiskyvystä.

3.2

ETSK on myös erittäin hyvin selvillä niistä vaaroista, joita saattaa aiheutua ihmisten ja eläinten terveydelle, jos uusia taudintorjuntatoimenpiteitä ei hyväksytä.

3.3

ETSK katsoo, että lintuinfluenssan uusi määritelmä sekä LPAI-virusten valvontaa ja torjuntaa koskevat vaatimukset ovat tärkeä askel taistelussa viruksen ja sen mahdollisten haittavaikutusten torjumiseksi.

3.4

ETSK ymmärtää yleisön kielteisen suhtautumisen lintujen massateurastuksiin ainoana tapana torjua lintuinfluenssaa.

3.5

ETSK antaa arvoa rokotuksista hankitulle tiedolle ja suhtautuu myönteisesti hätä- ja suojarokotuksien käyttämiseen lisävälineenä lintuinfluenssa torjunnassa.

3.6

ETSK kannattaa ehdotusta lintuinfluenssatapausten pakollisesta ilmoittamisesta kansanterveysviranomaisille.

4.   Erityistä

4.1

ETSK toteaa, että EU:n ulkorajojen muuttuminen laajentumisen seurauksena saattaa tuoda mukanaan erityisesti eläinten terveyteen liittyviä riskejä. ETSK suositteleekin, että komissio suuntaa riittävästi varoja valvontaan ja tarkastuksiin, jotka koskevat asianomaisten direktiivien täytäntöönpanoa ja saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

4.2

ETSK ymmärtää lintuinfluenssan kansainvälisen ulottuvuuden ja kehottaa komissiota pyrkimään siihen, että lintuinfluenssaa torjutaan kaikkialla maailmassa yhteismitallisin toimenpitein.

4.3

ETSK kannattaa ehdotettua rahoituspakettia sekä EU:n osallistumista kuluihin, jos LPAI-tautitapauksissa sovelletaan stamping out -politiikkaa. Komitea ehdottaa kuitenkin, että kyseisissä tapauksissa rahoitusosuus nostetaan 30:stä 50:een prosenttiin.

5.   Päätelmät

5.1

ETSK kannattaa komission ehdotusta, sillä se palvelee eläinten ja ihmisten terveyden suojelua riskeiltä, joita nopeasti muuntuva ja sopeutuva lintuinfluenssavirus aiheuttaa.

Bryssel 28. syyskuuta 2005

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Anne-Marie SIGMUND