52004PC0488

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta {SEK(2004) 936 } /* KOM/2004/0488 lopull. - COD 2004/0158 */


Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta {SEK(2004) 936 }

(komission esittämä)

PERUSTELUT

1. Tausta

Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto sopi unionin strategisesta päämäärästä, jonka mukaan siitä on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kansainvälisen kilpailutilanteen nopean muuttumisen asettamiin haasteisiin dynaamisesti vastaava sosiaalipoliittinen ohjelma toimii unionin tiennäyttäjänä Lissabonin strategiaan liittyvissä työllisyys- ja sosiaaliasioissa.

Tiedonannossaan "Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen - Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007-2013" [1] komissio totesi, että sosiaalipoliittisen ohjelman täytäntöönpano on merkittävä seikka uusien rahoitusnäkymien mukaisiin kasvu- ja työllisyystavoitteisiin liittyvän kilpailukyvyn edistäjänä. Samassa tiedonannossa todetaan, että sosiaalipoliittista ohjelmaa olisi edelleen vahvistettava, jotta voitaisiin vastata kaikille jäsenvaltioille yhteisiin haasteisiin ja hallita muutosta, johon vaikuttavat laajentuminen, globalisaatio ja väestön ikääntyminen.

[1] KOM(2004) 101 lopullinen.

Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi sosiaalipoliittisessa ohjelmassa hyödynnetään eri välineiden yhdistelmää: lainsäädäntöä, avointa koordinointimenetelmää, Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua sekä Euroopan sosiaalirahastoa ja muita komission suoraan hallinnoimia rahoitusvälineitä. Tässä perusteluosassa käsitellään vain viimeksi mainittuja rahoitusvälineitä ja esitellään pyrkimyksiä niiden toiminnan rationalisoimiseksi.

2. Toiminnan perustelut

Komissio on korostanut, että on erittäin tärkeää tarkistaa seuraavia rahoitusnäkymiä koskevaa lainsäädäntöä, jotta sitä saadaan merkittävästi yksinkertaistettua. Eri vaihtoehtoja on harkittu huolellisesti.

Yksi mahdollisuus olisi ollut lakkauttaa nykyiset rahoitusvälineet. Työllisyyden ja sosiaalisen suojelun korkea taso, työolojen parantaminen, syrjinnän torjuminen, sukupuolten tasa-arvo, työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ovat kuitenkin perustamissopimuksen mukaisesti Euroopan unionin nimenomaisia tavoitteita, joita ilman Lissabonin tavoitteita ei voida saavuttaa.

Jäsenvaltioilla on pääasiallinen toimivalta näillä aloilla, mutta niiden tukemiseksi tarvitaan jatkossakin kohtuullista rahoitusta useistakin syistä:

* Rahoitusvälineet ovat edelleen tarpeen, jotta voidaan taata voimassa olevan säännöstön yhdenmukainen täytäntöönpano, parantaa tietoa ja tietämystä jäsenvaltioissa vallitsevasta tilanteesta ja tukea oikeuksien, työntekijöiden vapaan liikkumisen, syrjinnän torjunnan ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

* Työllisyys- ja sosiaalialalla sovellettavan avoimen koordinointimenetelmän täytäntöönpanoa tukevalla yhteisön rahoituksella olisi jatkossakin helpotettava työmarkkinoiden ja sosiaalipolitiikan uudistusten muotoilua ja toteuttamista jäsenvaltioissa ja siten saatava aikaan merkittävää poliittista kehitystä kohtuullisin varoin.

* Riittävä rahoitus on välttämätöntä, jotta komissio voi täysimittaisesti hyödyntää perustamissopimuksen 138 artiklaan perustuvaa itsenäistä toimivaltaansa EU:n tasoisen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistäjänä. Muutoskumppanuuksilla on keskeinen tehtävä tarjota asianmukaisia vastauksia muutoksen ja talouden rakennemuutosten hallitsemiseksi.

Osoittamalla resursseja näiden kolmen kanavan kautta unioni voi aktiivisesti edistää Lissabonin tavoitteiden saavuttamista eli kilpailukyvyn parantamista, uusien ja parempien työpaikkojen luomista ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämistä.

3. Välineen valinta

Jotta nykytilannetta saataisiin tehokkaasti yksinkertaistettua ja järkeistettyä - ottaen kuitenkin huomioon eri päätöksentekomenettelyt - työllisyys- ja sosiaalipolitiikan toimet ehdotetaan jaettaviksi kahteen pääalaan, joista kumpikin vastaa yhtä budjettikohtaa ja perustuu omaan päätöksentekoprosessiinsa:

1. Ensimmäinen olisi työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva integroitu ohjelma (Progress) vuosiksi 2007-2013. Se perustetaan liitteenä olevalla Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä. Ohjelmaan sisällytetään neljä yhteisön erityistoimintaohjelmaa, joilla tällä hetkellä tuetaan sosiaalipoliittisen ohjelman täytäntöönpanoa, sekä useita työoloihin liittyviä budjettikohtia. Sen määrärahat kyseiselle kaudelle ovat 628,8 miljoonaa euroa.

2. Toisen nimenä olisi "Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden sekä sosiaalialaa koskevien tutkimusten ja erityisraporttien tukeminen", ja sitä käsitellään erillisessä tiedonannossa, koska lainsäädäntöä ei tarvita. Tämä toiminta-ala kattaa menot, jotka perustuvat voimassa oleviin asetuksiin ja perustamissopimuksen nojalla komissiolle annettuun itsenäiseen toimivaltaan, joka on vahvistettu varainhoitoasetuksen 49 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja sen täytäntöönpanosääntöjen 33 artiklan 1 kohdassa. Tähän toiseen budjettikohtaan on varattu 479,9 miljoonaa euroa vuosiksi 2007-2013.

Pääasiallisesti kyseessä on rahoitustuki Euroopan tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistämistä ja helpottamista varten. Työmarkkinaosapuolten osallistuminen lainsäädäntöprosessiin on pakollista perustamissopimuksen 138 ja 139 artiklan mukaisesti, ja niillä on keskeinen asema todellisen eurooppalaisen hallintotavan syntymisessä. Tämän vuoksi komissio kannustaa ja tukee edelleen yhteistyökumppanuutta ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua sekä alojen välisellä että alakohtaisella tasolla. Tätä varten se rahoittaa toimia, jotka liittyvät neuvotteluihin, toimijoille tiedottamiseen ja toimijoiden kouluttamiseen ja valmiuksien parantamiseen sekä tulosten levittämiseen ja edistämiseen kaikilla tasoilla.

Se tukee taloudellisesti myös toimia, jotka liittyvät sosiaalisiin analyyseihin ja työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, erityisesti Eures-verkon toimintaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1612/68 [2] II osan säännösten mukaisesti.

[2] Eures on jäsenvaltioiden työvoimapalveluiden, niiden yhteistyökumppaneiden ja komission yhteistyöverkko, jonka puitteissa ne vaihtavat tietoja avoimista työpaikoista ja työhakemuksista, työmarkkinoiden tilanteesta ja suuntauksista sekä elin- ja työoloista.

Lisäksi on varattu 266,4 miljoonaa euroa kahden työllisyys- ja sosiaalialalla toimivan viraston [3] toiminnan rahoitukseen vuosina 2007-2013.

[3] Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Dublin) sekä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (Bilbao). Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus (Wien) ei ole tässä mukana, koska sen korvaa budjettikohdasta 3 rahoitettavaksi kaavailtu perusoikeusvirasto.

Lissabonin strategian tasa-arvotavoitteet huomioon ottaen ja neuvostossa saavutetun poliittisen sopimuksen perusteella Eurooppa-neuvosto ilmaisi tukensa Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamiselle ja kehotti komissiota esittämään sitä koskevan ehdotuksen. Komissio aikoo antaa aiheesta ehdotuksen vuoden loppuun mennessä ja varata siihen 52,7 miljoonaa euroa vuosiksi 2007-2013. Instituutin perustaminen ei vaikuta talousarvioon, sillä kyseinen summa on vähennetty Progress-ohjelman varoista. Instituutin päätehtävänä on antaa yhteisölle ja jäsenvaltioille sukupuolten tasa-arvoon liittyviä objektiivisia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja pohjaksi alaa koskevien toimenpiteiden kehittämiselle. Lisäksi se edistää sellaisten tietojen kehittämistä, analysointia ja levittämistä, jotka parantavat tasa-arvotilannetta Euroopassa. Instituutin toimivalta määritellään täsmällisesti edellä mainitussa ehdotuksessa pitäen huolta siitä, ettei synny päällekkäisyyksiä muiden laitosten tai virastojen kanssa.

Jotta vältettäisiin päällekkäisyydet ehdotetun ohjelman kattamien toimien välillä, otetaan käyttöön yhteistyöhön perustuvia tiedonvaihto- ja synergiamekanismeja.

4. Uuden yhteisön ohjelman tavoitteet

Kuten edellä on todettu, vain osan vuosiksi 2007-2013 suunnitelluista menoista on perustuttava keskipitkän aikavälin säädökseen, jollainen juuri on liitteenä oleva neuvoston ja parlamentin päätös työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön uuden Progress-ohjelman perustamisesta.

Laaja-alaisena tavoitteena on vahvistaa komission aloiteasemaa EU-strategioiden ehdottamissa, panna täytäntöön EU:n tavoitteet, seurata niiden täytäntöönpanoa ja sisällyttää ne jäsenvaltioiden politiikkaan, saattaa EU:n lainsäädäntö osaksi kansallista lainsäädäntöä ja seurata sen yhdenmukaista soveltamista koko Euroopassa, edistää jäsenvaltioiden välisiä yhteistyö- ja koordinointimekanismeja sekä tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen kanssa.

Ohjelman yleistavoitteet on määritelty niin, että niissä otetaan huomioon laaja-alainen tavoite:

(1) Parannetaan tietoa ja tietämystä jäsenvaltioissa (ja muissa ohjelmaan osallistuvissa maissa) vallitsevasta tilanteesta politiikan analyysien, arviointien ja tiiviin seurannan avulla.

(2) Tuetaan tilastovälineiden ja -menetelmien sekä yhteisten indikaattoreiden kehittämistä ohjelman piiriin kuuluvilla aloilla.

(3) Tuetaan ja seurataan EU:n lainsäädännön ja poliittisten tavoitteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja arvioidaan niiden vaikutuksia.

(4) Edistetään verkottumista, vastavuoroista oppimista sekä hyvien toimintatapojen kartoittamista ja levittämistä EU:n tasolla.

(5) Vahvistetaan sidosryhmien ja kansalaisten tietoisuutta kullakin ohjelman osa-alueella toteutetusta EU:n politiikasta.

(6) Parannetaan keskeisten EU-verkostojen valmiuksia edistää ja tukea EU:n politiikkaa.

Kutakin osa-aluetta koskevat tavoitteet on muunnettu toiminnallisiksi tavoitteiksi, jotka vastaavat kullakin politiikan alalla käytettäviä tukityyppejä (esim. analyyttiset ja vastavuoroista oppimista koskevat toimet, tietoisuuden lisäämistä ja tiedon levitystä koskevat toimet, keskeisten toimijoiden tukeminen). Toiminnallisilla tavoitteilla vastataan tarpeeseen toteuttaa yhteisön tasolla rahoitettuja toimia, jotka kohdennetaan erityisiin toimijoihin, joiden panosta tarvitaan tässä yhteydessä.

5. Ohjelmaan kuuluvat osa-alueet

Ohjelma jaetaan viiteen osa-alueeseen, jotka vastaavat viittä tärkeintä toiminta-alaa:

(1) työllisyys

(2) sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen

(3) työolot

(4) syrjinnän torjuminen ja monimuotoisuus

(5) sukupuolten tasa-arvo.

Osa-alueesta 1 tuetaan Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpanoa EY:n perustamissopimuksen työllisyyttä koskevan osaston (125-130 artikla) määräysten mukaisesti.

Osa-alueesta 2 tuetaan avoimen koordinointimenetelmän täytäntöönpanoa sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden edistämisen alalla perustamissopimuksen 137 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna Nizzan sopimuksella. Sen mukaan yhteisö "tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa", jotta saavutettaisiin sosiaalisen suojelun alaan kuuluvia eri tavoitteita, erityisesti "sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen" ja "sosiaalisen suojelun järjestelmien nykyaikaistaminen".

Osa-alueesta 3 tuetaan työympäristön ja työolojen, myös työterveyden ja -turvallisuuden, parantamista EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

Osa-alueesta 4 tuetaan sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumista perustamissopimuksen 13 artiklan mukaisesti. Lisäksi sillä edistetään syrjinnänvastaisen EU-politiikan sisällyttämistä muuhun politiikkaan ja monimuotoisuuden etuja.

Osa-alueesta 5 taas tuetaan sukupuolten tasa-arvon periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa ja tasa-arvonäkökohtien parempaa huomioon ottamista EU:n politiikassa perustamissopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 2 kohdan sekä 13 ja 141 artiklan mukaisesti.

6. Muiden tahojen kuuleminen

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa koskevien ohjelmien ja budjettirakenteen suunniteltu järkeistäminen vaikuttaa suoraan keskeisiin sidosryhmiin. Työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen kanssa on järjestetty kuulemistilaisuuksia.

7. Ennakkoarviointi

Tässä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä koskevassa ehdotuksessa on liitteenä ohjelman ennakkoarviointi. Sen on laatinut työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosaston arviointiyksikkö yhteistyössä kaikkien ohjelman laatimiseen osallistuvien yksikköjen kanssa.

Käytettävissä olevat arviointitulokset osoittavat tuettujen eri toimien asianmukaisuuden sosiaalipoliittisessa ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohteena on ollut useita innovatiivisia lähestymistapoja. Jo julkaistut arviointitulokset esitetään ennakkoarvioinnin liitteessä 1.

8. Yksinkertaistaminen

Ehdotetulla lähestymistavalla edistetään keskeistä tavoitetta välineiden yksinkertaistamisesta sekä oikeudellisesti että hallinnollisesti ja budjettirakenteen järkeistämisestä. Sillä myös lisätään välineiden yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta ja vältetään päällekkäisyyksiä. Henkilöresurssien lisääminen on tarpeen tulevista laajentumisista selviämiseksi, mutta henkilöresurssien jakaantuminen tehostuu, kun lakkautetaan pienemmät budjettikohdat (jotka vaativat paljon henkilöresursseja) ja ryhmitellään nykyiset ohjelmat yhdeksi yhtenäiseksi ja toimivaksi ohjelmaksi. Tämän tuloksena menot ja niiden hoitamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset ovat paremmin suhteutettuja.

Ehdotetulla lähestymistavalla vähennetään myös niiden budjettikohtien lukumäärää (virastot poislukien), joita komissio hallinnoi suoraan työllisyys- ja sosiaalialalla: määrä vähenee 28:sta kahteen. Yhdellä päätöksellä korvataan joukko tällä hetkellä voimassa olevia päätöksiä, mikä yksinkertaistaa huomattavasti päätöksentekoprosessia. Budjettikohtien merkittävän vähentämisen lisäksi järkeistämistä saadaan aikaan myös kaventamalla ja yhdenmukaistamalla nykyisten neljän yhteisön toimintaohjelman soveltamisalaa. Ohjelman täytäntöönpanossa komissiota avustaa neljän ohjelmakomitean sijasta vain yksi.

Ehdotetusta järkeistämisestä on etua myös loppukäyttäjille, koska se parantaa välineiden ymmärrettävyyttä, selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Mahdollisten tuensaajien on helpompi hakea rahoitusta ohjelman eri osa-alueista standardoitujen ja yhdenmukaistettujen täytäntöönpanosäännösten ansiosta. Koska yhdellä hankkeella voidaan edistää useamman kuin yhden osa-alueen tavoitteita, loppukäyttäjälle tarjotaan näin "keskitetty palvelupiste".

9. Artiklakohtaiset selitykset

Päätöksessä on 20 artiklaa.

Päätöksen 1 artiklalla perustetaan Progress-ohjelma.

Päätöksen 2 artiklassa määritellään ohjelman yleiset tavoitteet, jotka ovat yhteiset sen viidelle osa-alueelle.

Päätöksen 3 artiklassa esitetään ohjelman yleinen rakenne, joka on jaettu viiteen osa-alueeseen viittä toiminta-alaa vastaavasti.

Päätöksen 4-8 artiklassa esitetään luettelo ohjelman kunkin osa-alueen toiminnallisista tavoitteista.

Päätöksen 9 artiklassa määritellään ohjelmaan sisältyvät eri toimintatyypit 2 ja 4-8 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Päätöksen 10 artiklassa luetellaan ohjelman mahdolliset toimijat.

Päätöksen 11 artiklassa määritellään eri tuenhakumenetelmät, joita 10 artiklassa tarkoitettujen toimijoiden olisi käytettävä.

Päätöksen 12 artiklassa vahvistetaan ohjelman täytäntöönpanosäännökset ja etenkin 13 artiklassa tarkoitetun komitean tehtävät.

Päätöksen 13 artiklassa säädetään, että ohjelman täytäntöönpanossa komissiota avustaa hallinto- tai neuvoa-antava komitea.

Päätöksen 14 artiklassa säädetään 13 artiklassa tarkoitetun komitean yhteistyöstä muiden asiaan liittyvien komiteoiden kanssa joko muiden ohjelmien seurannassa tai avoimeen koordinointimenetelmään liittyvien yhteistyömekanismien puitteissa.

Päätöksen 15 artiklassa tuodaan esiin tarve varmistaa koordinointi ja täydentävyys ohjelmasta rahoitettujen toimien ja muiden EU-toimien välillä työllisyys- ja sosiaalialan lisäksi myös aloilla, joilla saattaa olla yhteisiä tavoitteita (esim. koulutus, kulttuuri, oikeus- ja sisäasiat).

Päätöksen 16 artiklassa annetaan muillekin kuin EU:n jäsenvaltioille mahdollisuus osallistua ohjelmaan; mahdollisuus annetaan ETAn EFTA-valtioille, EU:n kanssa assosiaatiosopimuksen tehneille ehdokasmaille sekä vakaus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville Länsi-Balkanin maille.

Päätöksen 17 artiklassa vahvistetaan kokonaisrahoituksen määrä, joka on käytettävissä seitsemän vuoden ohjelmakautta varten. Siinä säädetään myös rahoituksen vähimmäisprosenttiosuuksista ohjelman eri osa-alueille.

Päätöksen 18 artiklassa annetaan ehdot, joita on noudatettava yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi ohjelman täytäntöönpanon aikana.

Päätöksen 19 artiklassa säädetään seuranta- ja arviointimekanismeista, jotka on otettava käyttöön ohjelman sujuvan ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Päätöksen 20 artiklassa annetaan päätöksen voimaantuloa koskevat ehdot.

2004/0158 (COD)

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan, 129 artiklan ja 137 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen [4],

[4] EUVL C , , s. .

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon [5],

[5] EUVL C , , s. .

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon [6],

[6] EUVL C , , s. .

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa otettiin sosiaalisen osallisuuden edistäminen kiinteäksi osaksi unionin kokonaisstrategiaa, jotta saavutettaisiin ensi vuosikymmenen strateginen tavoite tulla maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietämykseen perustuvaksi taloudeksi, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua ja luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Siinä asetettiin EU:lle kunnianhimoisia tavoitteita ja päämääriä, jotta saavutettaisiin uudelleen täystyöllisyyden edellytykset, parannettaisiin työn laatua ja tuottavuutta, edistettäisiin sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja luotaisiin osallisuutta edistävät työmarkkinat.

(2) Komissio on ilmoittanut, että sen aikeena on vahvistaa ja järkeistää EU:n rahoitusvälineitä, ja tämän mukaisesti tällä päätöksellä perustetaan yksi yhtenäinen ohjelma, jolla taataan syrjinnän torjumista koskevan yhteisön toimintaohjelman perustamisesta (vuosiksi 2001-2006) 27 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/750/EY [7], naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvää yhteisön strategiaa koskevan toimintaohjelman perustamisesta (2001-2005) 20 päivänä joulukuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/51/EY [8] sekä yhteisön toimintaohjelman perustamisesta sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan jäsenvaltioiden yhteistyön edistämiseksi 7 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 50/2002/EY [9] ja työllisyyden alalla toteutettavista yhteisön edistämistoimista 10 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1145/2002/EY [10] perusteella käynnistettyjen toimien samoin kuin työoloja koskevien yhteisön tasolla toteutettujen toimien jatkuvuus ja kehittäminen.

[7] EYVL L 303, 2.12.2000, s. 23.

[8] EYVL L 17, 19.11.2001, s. 22.

[9] EYVL L 10, 12.1.2002, s. 1.

[10] EYVL L 170, 29.6.2002, s. 1.

(3) Luxemburgissa vuonna 1997 kokoontunut ylimääräinen työllisyyttä käsitellyt Eurooppa-neuvosto käynnisti Euroopan työllisyysstrategian, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkaa koordinoidaan yhteisesti sovittujen työllisyyden suuntaviivojen ja työllisyyspolitiikkaa koskevien suositusten perusteella. Euroopan työllisyysstrategia on keskeisessä asemassa pantaessa täytäntöön Lissabonin strategiaan sisältyviä työllisyys- ja työmarkkinatavoitteita.

(4) Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto katsoi, että liian monet unionin asukkaat elävät köyhyysrajan alapuolella ja sosiaalisesti syrjäytyneinä ja että on riittäviä tavoitteita asettamalla toteutettava toimenpiteitä, jotka ratkaisevasti edistävät köyhyyden poistamista. Nizzassa 7, 8 ja 9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto sopi näistä tavoitteista. Lisäksi kyseinen Eurooppa-neuvosto sopi, että sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen tähtäävän politiikan olisi perustuttava avoimeen koordinointimenetelmään, jossa yhdistetään toisiinsa kansalliset toimintasuunnitelmat ja komission yhteistyöaloite.

(5) Väestörakenteen muutos asettaa suuria pitkän aikavälin haasteita sosiaalisen suojelun järjestelmien kyvylle tarjota riittäviä eläkkeitä, terveydenhuoltoa ja pitkäaikaishoitoa, ja on tärkeää edistää politiikkaa, jolla voidaan saavuttaa sekä riittävä sosiaaliturva että rahoituksen kestävyys. Tasapainoon päästään avoimen koordinointimenetelmän mukaisesti.

(6) Työolojen vähimmäisstandardien turvaaminen ja jatkuva parantaminen EU:ssa ovat yhteisön sosiaalipolitiikan keskeisiä tekijöitä ja yhden Euroopan unionin tärkeän kokonaistavoitteen mukaisia. Yhteisöllä on merkittävä tehtävä jäsenvaltioiden toimien tukemisessa ja täydentämisessä aloilla, jotka liittyvät työterveyteen ja -turvallisuuteen, työoloihin, työntekijöiden suojeluun työsopimuksen päättyessä, työntekijöille tiedottamiseen ja heidän kuulemiseensa sekä työntekijöiden ja työnantajien edustamiseen ja etujen kollektiiviseen puolustamiseen.

(7) Syrjinnän torjuminen on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa kielletään eri syihin perustuva syrjintä. Eri syrjintämuotoja koskevat erityispiirteet olisi otettava huomioon. Siten esimerkiksi vammaisten erityistarpeet olisi otettava huomioon siinä, miten erilaiset toiminnat ovat saatavissa ja tulokset saavutettavissa.

(8) Neuvosto antoi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklan perusteella 29 päivänä kesäkuuta 2000 rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanoa koskevan direktiivin 2000/43/EY [11], jossa kielletään rotuun tai etniseen alkuperään perustuva syrjintä esimerkiksi työssä, ammatillisessa ja yleissivistävässä koulutuksessa, tavaroiden ja palveluiden saatavuudessa sekä sosiaalisessa suojelussa, ja 27 päivänä marraskuuta 2000 yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevia yleisiä puitteita koskevan direktiivin 2000/78/EY [12], jossa kielletään uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja sukupuoliseen suuntautuneisuuteen perustuva syrjintä työssä ja ammatissa.

[11] EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.

[12] EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.

(9) Naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu on yksi yhteisön lainsäädännön perusperiaatteista, ja sen perusteella annetuilla direktiiveillä ja muilla säädöksillä on merkittävästi kohennettu naisten tilannetta. Yhteisön tasolla toteutetuista toimista saadut kokemukset ovat osoittaneet, että tasa-arvon edistäminen EU:n politiikassa ja syrjinnän torjuminen käytännössä edellyttävät eri välineiden - lainsäädännön, rahoitusvälineiden ja valtavirtaistamispolitiikan - yhdistelmää, jossa eri osat vahvistavat toisiaan. Tasa-arvon valtavirtaistamista koskevan periaatteen mukaisesti tasa-arvonäkökohdat olisi otettava huomioon ohjelman kaikilla osa-alueilla.

(10) Koska jäsenvaltiot eivät pysty riittävällä tavalla saavuttamaan ehdotetun toiminnan tavoitteita EU:n tasolla vaaditun tiedonvaihdon ja hyvien toimintatapojen levittämisen vuoksi, vaan ne voidaan yhteisön toimien moniulotteisuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi antaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Samassa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen.

(11) Tässä päätöksessä asetetaan koko ohjelman keston ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjän on pidettävä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen [13] 33 kohdan mukaisena ensisijaisena ohjeena.

[13] EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

(12) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY [14] mukaisesti,

[14] EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

OVAT TEHNEET SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ohjelman perustaminen

Tällä päätöksellä perustetaan työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva yhteisön Progress-ohjelma, josta annetaan rahoitustukea työllisyys- ja sosiaalialaa koskevien Euroopan unionin tavoitteiden toteuttamista varten ja jolla näin ollen edistetään Lissabonin strategiassa näille aloille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Ohjelma pannaan täytäntöön 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana.

2 artikla

Ohjelman yleiset tavoitteet

Tällä ohjelmalla pyritään saavuttamaan seuraavat yleiset tavoitteet:

(1) Parannetaan tietoa ja tietämystä jäsenvaltioissa (ja muissa ohjelmaan osallistuvissa maissa) vallitsevasta tilanteesta politiikan analyysien, arviointien ja tiiviin seurannan avulla.

(2) Tuetaan tilastovälineiden ja -menetelmien sekä yhteisten indikaattoreiden kehittämistä ohjelman piiriin kuuluvilla aloilla.

(3) Tuetaan ja seurataan EU:n lainsäädännön ja poliittisten tavoitteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja arvioidaan niiden vaikutuksia.

(4) Edistetään verkottumista, vastavuoroista oppimista sekä hyvien toimintatapojen kartoittamista ja levittämistä EU:n tasolla.

(5) Vahvistetaan sidosryhmien ja kansalaisten tietoisuutta kullakin ohjelman viidellä osa-alueella toteutetusta EU:n politiikasta.

(6) Parannetaan keskeisten EU-verkostojen valmiuksia edistää ja tukea EU:n politiikkaa.

3 artikla

Ohjelman rakenne

Ohjelma jaetaan seuraaviin viiteen osa-alueeseen:

(1) työllisyys

(2) sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen

(3) työolot

(4) syrjinnän torjuminen ja monimuotoisuus

(5) sukupuolten tasa-arvo.

4 artikla

OSA-ALUE 1: Työllisyys

Osa-alueesta 1 tuetaan Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpanoa seuraavasti:

(1) parannetaan tietämystä työllisyystilanteesta etenkin analyysien ja tutkimusten sekä tilastojen ja indikaattoreiden kehittämisen avulla

(2) seurataan ja arvioidaan työllisyyden suuntaviivojen ja työllisyyspolitiikkaa koskevien suositusten täytäntöönpanoa ja analysoidaan Euroopan työllisyysstrategian ja muiden politiikanalojen vuorovaikutusta

(3) järjestetään politiikkaa ja prosesseja koskevaa tiedonvaihtoa ja edistetään vastavuoroista oppimista työllisyysstrategiaan liittyen

(4) lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua työllisyyteen liittyvistä haasteista ja poliittisista kysymyksistä esimerkiksi alue- ja paikallistason toimijoiden, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

5 artikla

OSA-ALUE 2: Sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen

Osa-alueesta 2 tuetaan avoimen koordinointimenetelmän täytäntöönpanoa sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden edistämisen alalla seuraavasti:

(1) parannetaan tietämystä köyhyyteen, sosiaaliseen suojeluun ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyvistä kysymyksistä erityisesti analyysien ja tutkimusten sekä tilastojen ja indikaattoreiden kehittämisen avulla

(2) seurataan ja arvioidaan avoimen koordinointimenetelmän täytäntöönpanoa sosiaalisen suojelun ja osallisuuden alalla ja analysoidaan tämän koordinointimenetelmän ja muiden politiikanalojen vuorovaikutusta

(3) järjestetään politiikkaa ja prosesseja koskevaa tiedonvaihtoa ja edistetään vastavuoroista oppimista sosiaalista suojelua ja osallisuutta koskevaan strategiaan liittyen

(4) lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua sosiaalista suojelua ja osallisuutta koskevaan strategiaan liittyvistä keskeisistä haasteista ja poliittisista kysymyksistä esimerkiksi kansalaisjärjestöjen, alue- ja paikallistason toimijoiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa

(5) kehitetään EU:n keskeisten verkostojen valmiuksia toimia EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

6 artikla

OSA-ALUE 3: Työolot

Osa-alueesta 3 tuetaan työympäristön ja työolojen, myös työterveyden ja työturvallisuuden, parantamista seuraavasti:

(1) parannetaan tietämystä työoloihin liittyvistä kysymyksistä erityisesti analyysien ja tutkimusten sekä tilastojen ja indikaattoreiden kehittämisen samoin kuin nykyisen lainsäädännön, politiikan ja käytäntöjen arvioinnin avulla

(2) tuetaan EU:n työlainsäädännön täytäntöönpanoa vahvistamalla seurantaa, antamalla lainkäyttäjille koulutusta, kehittämällä oppaita ja verkottamalla asiantuntijatahoja

(3) käynnistetään ennaltaehkäiseviä toimia ja kannustetaan ennaltaehkäisevän kulttuurin luomista työterveyden ja työturvallisuuden alalla

(4) lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua työoloihin liittyvistä keskeisistä haasteista ja poliittisista kysymyksistä.

7 artikla

OSA-ALUE 4: Syrjinnän torjuminen ja monimuotoisuus

Osa-alueesta 4 tuetaan syrjinnän torjumista koskevan periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa ja edistetään sen huomioon ottamista EU:n politiikassa seuraavasti:

(1) parannetaan tietämystä syrjintään liittyvästä tilanteesta erityisesti analyysien ja tutkimusten sekä tilastojen ja indikaattoreiden kehittämisen avulla ja arvioidaan nykyisen lainsäädännön, politiikan ja käytäntöjen vaikutuksia

(2) tuetaan EU:n syrjinnänvastaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa vahvistamalla seurantaa, antamalla lainkäyttäjille koulutusta ja verkottamalla syrjinnän torjunnan alalla toimivia asiantuntijatahoja

(3) lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua syrjintään liittyvistä keskeisistä haasteista ja poliittisista kysymyksistä ja otetaan syrjinnän torjunta huomioon kaikessa EU:n politiikassa

(4) kehitetään EU:n keskeisten verkostojen valmiuksia toimia EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

8 artikla

OSA-ALUE 5: Sukupuolten tasa-arvo

Osa-alueesta 5 tuetaan sukupuolten tasa-arvon periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa ja edistetään tasa-arvonäkökohtien huomioon ottamista EU:n politiikassa seuraavasti:

(1) parannetaan tietämystä tasa-arvokysymyksiin ja tasa-arvon valtavirtaistamiseen liittyvästä tilanteesta erityisesti analyysien ja tutkimusten sekä tilastojen ja indikaattoreiden kehittämisen avulla ja arvioidaan nykyisen lainsäädännön, politiikan ja käytäntöjen vaikutuksia

(2) tuetaan EU:n tasa-arvolainsäädännön täytäntöönpanoa vahvistamalla seurantaa, antamalla lainkäyttäjille koulutusta ja verkottamalla tasa-arvon alalla toimivia asiantuntijatahoja

(3) lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja kannustetaan keskustelua sukupuolten tasa-arvoon ja tasa-arvonäkökohtien valtavirtaistamiseen liittyvistä keskeisistä haasteista ja poliittisista kysymyksistä

(4) kehitetään EU:n keskeisten verkostojen valmiuksia toimia EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

9 artikla

Toimet

1. Ohjelmasta rahoitetaan seuraavanlaisia toimia:

(a) Analyyttiset toimet

- tietojen ja tilastojen keruu, kehittäminen ja levittäminen

- yhteisten menetelmien ja indikaattoreiden/vertailuarvojen kehittäminen ja levittäminen

- tutkimusten ja analyysien tekeminen ja niiden tulosten levittäminen

- arviointien ja vaikutustenarviointien tekeminen ja niiden tulosten levittäminen

- oppaiden ja raporttien laatiminen ja julkaiseminen

(b) Vastavuoroista oppimista, tietämyksen lisäämistä ja levittämistä koskevat toimet

- hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja vertaisarviointien tekeminen järjestämällä kokouksia/työpajoja/seminaareja EU:n tai jäsenvaltioiden tasolla

- puheenjohtajakauteen liittyvien konferenssien/seminaarien järjestäminen

- yhteisön lainsäädännön ja poliittisten tavoitteiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa tukevien konferenssien/seminaarien järjestäminen

- tiedotuskampanjojen ja -tapahtumien järjestäminen

- ohjelmaan liittyvän tiedon ja sen tulosten levittämiseen tarkoitetun materiaalin kokoaminen ja julkaiseminen

(c) Tuki keskeisille toimijoille

- keskeisten EU-verkostojen toimintakulujen tukeminen

- kansallisista viranomaisista koostuvien työryhmien organisointi EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon seuraamiseksi

- oikeusalalla toimiville, keskeisille virkamiehille ja muille asiaankuuluville toimijoille kohdennettujen koulutusseminaarien rahoitus

- asiantuntijatahojen verkottaminen EU:n tasolla

- asiantuntijaverkkojen rahoitus

- EU-tason seurantakeskusten rahoitus

- kansallisten hallintovirkamiesten vaihto-ohjelmat

- yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla toimilla olisi oltava vahva EU-ulottuvuus ja asianmukainen laajuus todellisen EU:n tasoisen lisäarvon saavuttamiseksi, ja niiden toteuttajina olisi oltava kansalliset (keskus)viranomaiset, yhteisön lainsäädännön mukaiset asiantuntijatahot tai alallaan keskeisinä pidetyt toimijat.

10 artikla

Ohjelmaan osallistuminen

1. Ohjelmaan voivat osallistua kaikki julkiset ja/tai yksityiset tahot, toimijat ja laitokset ja etenkin seuraavat:

- jäsenvaltiot

- julkiset työvoimapalvelut

- paikallis- ja alueviranomaiset

- EU:n lainsäädännön mukaiset asiantuntijaelimet

- työmarkkinaosapuolet

- EU:n tasolla järjestäytyneet kansalaisjärjestöt

- korkeakoulut ja tutkimuslaitokset

- arvioinnin asiantuntijat

- kansalliset tilastotoimistot

- tiedotusvälineet.

2. Komissio voi lisäksi osallistua suoraan ohjelmaan 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisten toimien osalta.

11 artikla

Tuen hakeminen

Edellä 9 artiklassa tarkoitettuja toimia voidaan rahoittaa seuraavasti:

- tarjouspyynnön perusteella tehty palvelusopimus; kansallisten tilastotoimistojen kanssa tehtävässä yhteistyössä sovelletaan Eurostatin menettelyitä

- ehdotuspyynnön perusteella myönnettävä osittainen tuki; tällöin EU:n osarahoitus ei voi yleisesti ottaen olla yli 80 prosenttia tuensaajan kokonaismenoista; tämän enimmäismäärän ylittävää tukea voidaan myötää vain poikkeustilanteissa ja perusteellisen tarkastelun jälkeen.

Edellä 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimia voidaan tukea esimerkiksi jäsenvaltioiden tekemien tukihakemusten perusteella.

12 artikla

Täytäntöönpanosäännökset

1. Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen:

(a) ohjelman täytäntöönpanoa koskevat yleiset suuntaviivat

(b) ohjelman täytäntöönpanoa koskeva työohjelma

(c) yhteisön myöntämä rahoitustuki

(d) vuosittainen talousarvio ja määrärahojen jakautuminen ohjelman eri osa-alueille

(e) yhteisön tukemien toimien valintamenettelyt sekä komission ehdottama luettelo tällaista tukea saavista toimista.

2. Tämän säädöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista muita seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

13 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

14 artikla

Yhteistyö muiden komiteoiden kanssa

1. Komissio luo tarvittavat yhteydet sosiaalisen suojelun komiteaan ja työllisyyskomiteaan, jotta niille tiedotetaan säännöllisesti ja asianmukaisesti tässä päätöksessä tarkoitettujen toimien toteuttamisesta.

2. Komissio luo tarvittaessa säännöllistä ja jäsennettyä yhteistyötä komitean ja muita alaan liittyviä politiikkoja, välineitä ja toimia käsittelevien seurantakomiteoiden välille.

15 artikla

Johdonmukaisuus ja täydentävyys

1. Komissio varmistaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ohjelman ja muiden unionin ja yhteisön politiikkojen, välineiden ja toimien välisen yleisen johdonmukaisuuden erityisesti perustamalla asianmukaiset mekanismit, joilla ohjelman toimet sovitetaan yhteen tutkimukseen, oikeus- ja sisäasioihin, kulttuuriin, yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen, nuorisopolitiikkaan, laajentumiseen sekä yhteisön ulkosuhteisiin liittyvien asiaa koskevien toimien kanssa. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä ohjelman ja koulutusalalla toimivien ohjelmien välisiin mahdollisiin synergiavaikutuksiin.

2. Komission ja jäsenvaltioiden on varmistettava ohjelman ja muiden asiaan liittyvien unionin ja yhteisön toimien, varsinkin rakennerahastojen ja etenkin Euroopan sosiaalirahaston puitteissa toteutettujen toimien, välinen johdonmukaisuus ja täydentävyys.

3. Komissio varmistaa, että ohjelman piiriin kuuluvia ja siitä korvattavia menoja ei korvata mistään muusta yhteisön rahoitusvälineestä.

4. Komissio tiedottaa säännöllisesti 13 artiklassa tarkoitetulle komitealle muista yhteisön toimista, joilla edistetään Lissabonin strategian tavoitteita työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla.

5. Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan ohjelman toimien ja jäsenvaltioiden keskus-, alue- ja paikallistasolla toteutettujen toimien välinen johdonmukaisuus ja täydentävyys.

16 artikla

Kolmansien maiden osallistuminen

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat:

* ETA:n EFTA-valtiot ETA-sopimuksessa vahvistetuin edellytyksin

* EU:n kanssa assosiaatiosopimuksen tehneet ehdokasmaat sekä vakaus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat Länsi-Balkanin maat.

17 artikla

Rahoitus

1. Tässä päätöksessä tarkoitettujen yhteisön toimien toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana varatut rahoituspuitteet ovat 628,8 miljoonaa euroa.

2. Määrärahojen jakamisessa eri osa-alueille noudatetaan seuraavia vähimmäisosuuksia:

>TAULUKON PAIKKA>

3. Määrärahoista enintään 2 prosenttia voidaan myöntää ohjelman täytäntöönpanoon kattamaan esimerkiksi 13 artiklassa tarkoitetun komitean toimintaan liittyviä kustannuksia tai 19 artiklan mukaisesti tehtäviä arviointeja.

4. Budjettivallan käyttäjä vahvistaa vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien mukaisesti.

5. Komissio voi käyttää hyväkseen teknistä ja/tai hallinnollista apua, joka hyödyttää sekä komissiota että tuensaajia, ja tarvittavaa tukirahoitusta.

18 artikla

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen

1. Komissio varmistaa, että kun tämän päätöksen mukaisesti rahoitettuja toimia pannaan täytäntöön, yhteisön taloudelliset edut suojataan soveltamalla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä petoksia, korruptiota ja muita laittomuuksia vastaan tekemällä tehokkaita tarkastuksia, perimällä perusteetta maksetut summat takaisin ja - jos säännönvastaisuuksia havaitaan - soveltamalla tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia seuraamuksia neuvoston asetusten (EY, Euratom) N:o 2988/95 ja (Euratom, EY) N:o 2185/96 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 mukaisesti.

2. Tämän päätöksen mukaisia yhteisön toimia rahoitettaessa asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla väärinkäytöksellä tarkoitetaan kaikkea yhteisön oikeuden säännösten tai määräysten taikka sopimusvelvoitteiden rikkomista, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi olla vahinko yhteisöjen yleiselle talousarviolle tai yhteisöjen hoidossa oleville talousarvioille perusteettoman menon takia.

3. Tämän päätöksen mukaisissa sopimuksissa samoin kuin ohjelmaan osallistuvien kolmansien maiden kanssa tehtävissä sopimuksissa on oltava määräyksiä komission (tai sen valtuuttamien edustajien) suorittamista tarkastuksista ja rahoituksen valvonnasta sekä tilintarkastustuomioistuimen tarvittaessa paikan päällä tekemistä tilintarkastuksista.

19 artikla

Seuranta ja arviointi

1. Ohjelman säännöllisen seurannan varmistamiseksi ja tarvittavien uudelleensuuntausten mahdollistamiseksi komissio laatii vuosittain toimintaraportin, joka toimitetaan 13 artiklassa tarkoitetulle ohjelmakomitealle.

2. Ohjelmalle on myös tehtävä eri osa-alueita ja koko ohjelmaa koskeva väliarviointi, jotta voidaan mitata saavutettua edistystä ottaen huomioon ohjelman tavoitteiden vaikutus ja sen tuoma EU:n tason lisäarvo. Väliarviointia voidaan täydentää jatkuvilla arvioinneilla, jotka komissio suorittaa ulkoisten asiantuntijoiden avustamana. Arvioinneista saaduista tuloksista raportoidaan 1 kohdassa tarkoitetuissa toimintaraporteissa.

3. Komissio tekee ulkoisten asiantuntijoiden avustamana koko ohjelmaa koskevan jälkiarvioinnin vuosi ohjelman päättymisen jälkeen; tarkoituksena on mitata ohjelman tavoitteiden vaikutuksia ja sen tuomaa EU:n tason lisäarvoa. Raportti toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä päivänä kuuta .

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Employment and Social Affairs

Activit(y/ies): 0401 ; 0402 ; 0403 ; 0404 ; 0405

Title of action: Establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

Financial Perspectives 2007-2013 : Headings 1a

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): EUR 660,5 million for commitment

2.2. Period of application:

1/1/2007 - 31/12/2013

2.3. Overall multi-annual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention)

EUR million (to three decimal places)

>TAULUKON PAIKKA>

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

X Proposal is compatible with next financial programming 2007-2013.

Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

2.5. Financial impact on revenue:

X Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

OR

Proposal has financial impact - the effect on revenue is as follows:

(NB All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.)

(EUR million to one decimal place)

>TAULUKON PAIKKA>

3. BUDGET CHARACTERISTICS

>TAULUKON PAIKKA>

4. LEGAL BASIS

Articles of the Treaty n° 13.2, 40, 129 and 137.1 a/b/j/k

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

The European Union has an important role to play in the development of a modern, innovative and sustainable European Social Model with more and better jobs in an inclusive society based on equal opportunities. Article 2 of the Treaty states that the Community shall have as part of its tasks that of promoting a high level of employment and of social protection and the raising of the standard of living and quality of life throughout the Community and economic and social cohesion.

In order to achieve those objectives, the Framework Programme will address a number of problems have to be addressed:

(1) The Commission has to ensure that it has the necessary knowledge and understanding of the situation prevailing in the Member States in order to exercise its right of initiative;

(2) Effective policy coordination in the employment and social protection/inclusion areas requires the development of statistical tools and methods and common indicators;

(3) The Commission has to ensure that the EU law and policies objectives are implemented in a uniform way in the Member States and should be able to assess their impact;

(4) Effective policy coordination in the employment and social protection/inclusion areas requires the promotion of networking, mutual learning, identification and dissemination of good practice at EU level between institutional actors;

(5) There is a clear need to increase the awareness of the stakeholders and the general public about the EU policies pursued in the employment and social protection/inclusion areas;

(6) Similarly, there is a lack of capacity of the key EU networks to promote and support EU policies in the employment and social protection/inclusion areas.

The example of indicators and criteria for the evaluation are presented in the ex-ante evaluation.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

The DG EMPL multi-annual evaluation plan foresaw the ex-ante of the programmes mainly in 2005. The context described above implies carrying out the ex-ante evaluation at an early stage. This ex-ante evaluation has been performed internally by the DG EMPL evaluation unit in cooperation with all units concerned in the process of defining the programme.

5.1.2.1. Use of evaluation results and lessons from the past

In the context described above the evaluation results available show the appropriateness of the different actions supported to achieve the goals set in the Social Policy Agenda. Several innovative approaches have been evaluated. The evaluation results already published are presented in annex 1 Evaluation results and annex 2: list evaluation carried out. The exante evaluation pointed out the main ex-post and on-going results (p.3).

5.1.2.2 Support to the definition of objectives

A 'logic frame' derived from the evaluation of the programmes has helped to structure the definition of general, specific and operational objectives of the Framework programme.

The preparatory works have started just after the financial perspective decision. Internal working group have been set up with representatives of the units concerned, SPP and evaluation unit.

5.1.2.3 Recommendations

In addition to give a support in the design of the policy, the aims of the ex-ante evaluation was also to identify further actions needed to implement the new framework programme. Some recommendations related to the conclusions have been identified. They are presented in a synthetic table with the main conclusions. Further evaluation results will be reported and taken into account to implement the framework programme decision.

The main conclusions from the ex-ante evaluation have been summarised in a table with some corresponding recommendations. The evaluation report is annexed to the Commission Communication with the Proposal for the programme decision and the financial statement.

Conclusions

// Recommendations for implementation

Conclusion 1

- The approach is relevant and justified regarding the overall objectives;

- Actions supported are effective and need to be focused on activities that create the most EU added value

- There is an adequate level of efficiency with the current level of funding and it is necessary to merge the smaller budget lines (often created under the EU parliament pressures)

- The proposals to improve and simplify the delivery mechanisms are appropriate and it is necessary to take into account the human resources constrains.

Compared with the previous period of implementation, the main change introduced is the reinforcement on certain types of activities needed to ensure the Commission initiative role in promoting EU governance. //

No specific recommendation

Conclusion 2

The framework programme objectives have been designed to ensure a more explicit targeting on the instruments/strategy needed to implement the EU objectives. Specific objectives have been defined regarding the EU competencies fixed in the Treaty. The value added has been identified regarding those specific objectives. Operational objectives have been set-out and examples of related indicators provided.

The common framework for definition of objectives will significantly reinforce the internal / external coherence of the activities financed at the level of the Commission.

One of the main changes introduced compared with the 2001-2006 generation of programmes is to rationalise the interventions previously carried out under different budget lines into one single framework programme. That will allow more budgetary coherence.

Main stakeholders will be targeted taking into account the experience from the previous interventions. //

Attention should be devoted to ensuring that simplification does not create a lack of visibility for each policy field.

Conclusion 3

This programme decision bringing all the budget lines into the same framework will introduce much more coherence and complementarity in the delivery of the activities.

- The delivery mechanism have been examined in order to define them at an early stage but allowing flexibility needed to ensure concentration on the most needed actions.

- The monitoring and evaluation processes are defined to take into account the current experience with the Community action programmes. // In the implementation of the Decision, attention should be given to the definition of Framework guidelines and corresponding work programme and more specific definition of target operators and activities

Conclusion 4

In general the very specific nature of the framework programme intervention in the field of social policy will not create any duplication or risk of overlap.

Nevertheless, for closely linked interventions, exchanges and mutual learning effects will continue to be supported.

The programme decision has included a chapter on complementarity to ensure it is present ands foresees that it should be evaluated. //

Special attention will be devoted in avoiding overlap for action designated to be financed under the autonomous basis.

Conclusion 5

Cost effectiveness and EU value added have been fully integrated in the definition of the approach. They have been the central concepts used to rationalise the design of the intervention in the competencies of DG EMPL // No specific recommendation

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

Lessons from the available interim evaluations have been taken into consideration in the ex-ante evaluation.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

In order to achieve the general objectives described in point 5.1.1, it has been decided to establish a Framework programme split into 5 sections corresponding to specific objectives relating to 5 different areas of activities:

(5) Employment

Section 1 will support the implementation of the Treaty based European Employment Strategy

(6) Social protection and inclusion

Section 2 will support the implementation of the open method of coordination in the field of social protection and inclusion.

(7) Working conditions

Section 3 will support the improvement of the working environment and conditions including health and safety at work as enshrined in the Treaty.

(8) Antidiscrimination and diversity

Section 4 will support effective implementation of the principle of non-discrimination on the grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation as enshrined by the Treaty and promote the benefits of diversity. It will also promote anti-discrimination mainstreaming in EU policies.

(9) Gender equality

Section 5 will support the effective implementation of the principle of gender equality as enshrined in the Treaty and promote gender mainstreaming in EU policies.

Each of these specific objectives has then been further specified in operational objectives as mentioned in the Decision (see articles 4 to 9).

In order to achieve the respectively main, specific and operational objectives, the Decision establishing the Framework programme foresees a wide range of possible actions. They can be classified in 3 different types:

* Analytical and mutual learning activities :

This type of actions will cover the carrying out of studies, surveys, evaluations, peer reviews, the elaboration of guides and reports and the development of common methodologies and indicators.

* Awareness and Dissemination activities

This type of actions will cover among others the organisation of conferences in support to the implementation of Community law and policy objectives, media campaigns, events, training seminars...

* Support to main actors

This type of actions will cover the financing of key EU networks acting in at least one of the section of the Framework programme, the funding of networks of experts and institutional bodies, EU level observatories, training seminars for legal practitioners etc...

A detailed presentation of the practical actions foreseen under each section and their link with the operational objectives is included in the table under Point 6.2.

5.3 Methods of implementation

The above mentioned types of actions may be financed either by:

* a service contract following a call for tenders

* or a partial subsidy following a call for proposals. In this case, the EU co-financing may not exceed, as a general rule, 80 % of the total expenditure incurred by the recipient. Any subsidy in excess of this ceiling can only be granted under exceptional circumstances and after close scrutiny.

The Commission will implement this Framework programme and may have recourse to technical and/or administrative assistance to the mutual benefit of the Commission and of the beneficiaries, for example to finance outside expertise on a specific subject.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

6.1.1. Financial intervention

The envisaged breakdown, indicated below, shall be subject to modifications during the programming period following decisions from the Programme Committee. The minimum part for each section is indicated under the article 15 of the decision.

Commitments (in EUR million to three decimal places)

>TAULUKON PAIKKA>

The Programme's financial envelop can also cover expenditure relating to preparatory, follow-up, control, audit and evaluation activities which are directly necessary for the programme management and for the achievement of its objectives, in particular studies, meetings, information activities and publication, informatics networks aiming at exchanges of information as well as any other technical assistance expenditure to which the Commission can resort for the management of the programme.

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)

Commitments (in EUR million to three decimal places)

>TAULUKON PAIKKA>

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

>TAULUKON PAIKKA>

7.2. Overall financial impact of human resources

>TAULUKON PAIKKA>

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

>TAULUKON PAIKKA>

The amounts are total expenditure for twelve months.

1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total (7.2 + 7.3)

II. Duration of action

III. Total cost of action (I x II) // 23,83 mioEUR

7 years

166,81 mioEUR

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

The allocation of posts will depend, on the one hand, on the internal organisation of the next Commission, and, on the other hand, on the possible reallocation of posts between services following the new financial perspectives.

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

The arrangements for monitoring are described in the article 19 of the decision proposal.

The impact of the operational objectives will be measured by their contribution to the implementation of each specific objective. The main factor to assess the success of the actions financed will be the EU value added they generated (see EU value added chapter 6 of ex-ante evaluation).

Indicators will be put in place to monitor the efficiency and the effectiveness of the implementation of the operational objectives. The output indicators are directly related to the specific activity carried out. They will be defined in terms of number of projects, main characteristic and cost.

The Framework programme will be monitored regularly in order to follow the implementation of the activities carried out under each section. Annual activity reports will be transmitted to the Framework programme Committee referred to in Article 13 of this Decision, in order to inform its members on the progress made and discuss the necessary reorientations.

Example of indicators and criteria for the evaluation are presented in the ex-ante evaluation.

>TAULUKON PAIKKA>

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

The arrangements for evaluation are described in the article 18 of the decision proposal.

The impact of specific objectives will depend on the effectiveness of their contribution to the implementation of the overall objective in Europe.

The nature of the programme objectives is qualitative. The type of effect created will be improvement of EU governance through better understanding, monitoring, exchange and dissemination of EU policy objectives. Most of those effects

The Framework programme will also be the subject of an on-going evaluation at the level of the different sections with an overview on the Framework programme in order to measure the progress made regarding the impact of the programme objectives and its EU added value. These evaluations will be carried out by the Commission with the assistance of external experts. When available, their results will be reported in the activity reports mentioned in paragraph 1.

An ex-post evaluation covering the whole Framework programme will be carried out, one year after it ends, by the Commission with the assistance of external experts. It shall be transmitted to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

The Commission shall ensure that, when actions financed under the present decision are implemented, the financial interests of the Community are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and by the recovery of the amounts unduly paid and, if irregularities are detected, by effective, proportional and dissuasive penalties, in accordance with Council Regulations

(EC, Euratom) No 2988/95 and (Euratom, EC) No 2185/96, and with Regulation (EC)

No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council.

For the Community actions financed under this decision, the notion of irregularity referred to in Article 1, paragraph 2 of Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 shall mean any infringement of a provision of Community law or any breach of a contractual obligation resulting from an act or omission by an economic operator, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Communities or budgets managed by them, by an unjustifiable item of expenditure.

Contracts and agreements as well as agreements with participating third countries resulting from this decision shall provide in particular for supervision and financial control by the Commission (or any representative authorized by it) and audits by the Court of Auditors, if necessary on-the-spot.