52004PC0267

Ehdotus neuvoston ja komission päätös pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi /* KOM/2004/0267 lopull. - CNS 2004/0089 */


Ehdotus NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimus on sekasopimus, joka tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999 eli ennen Euroopan unionin laajentumista käsittämään Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan. Näin ollen on tullut tarpeelliseksi tehdä kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen pöytäkirja kymmenen uuden jäsenvaltion liittämiseksi sopimukseen 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn liittymissopimuksen liitteenä olevan liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Pöytäkirja käsittää myös tiettyjä teknisiä mukautuksia, jotka liittyvät Euroopan unionissa tapahtuneeseen institutionaaliseen ja oikeudelliseen kehitykseen.

Neuvosto valtuutti 8 päivänä joulukuuta 2003 komission aloittamaan neuvottelut yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Armenian, Azerbaidzanin, Valkovenäjän, Georgian, Kazakstanin, Kirgisistanin, Moldovan, Venäjän federaation, Turkmenistanin, Ukrainan ja Uzbekistanin kanssa pöytäkirjan tekemiseksi kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin.

Neuvottelut Kirgisian tasavallan kanssa on sittemmin saatu päätökseen. Neuvotellun pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

Liitteenä olevat ehdotukset ovat 1) neuvoston päätös pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja tilapäisestä soveltamisesta ja 2) neuvoston ja komission päätös pöytäkirjan tekemisestä.

Komissio pyytää neuvostoa

- päättämään pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja tilapäisestä soveltamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta;

- tekemään pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta ja antamaan hyväksyntänsä, jotta Euroopan atomienergiayhteisö tekee sen.

2004/0089(CNS)

Ehdotus NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO ja

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen ja 55 artiklan, 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 93 artiklan, 94 artiklan, 133 artiklan ja 181a artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon liittymissopimuksen liitteenä olevan liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin lausunnon [1],

[1] EUVL C [...], [...], s. [...].

ottavat huomioon neuvoston Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 101 artiklan mukaisesti antaman hyväksynnän,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi sekä tiettyjen Euroopan unionissa tapahtuneeseen institutionaaliseen ja oikeudelliseen kehitykseen liittyvien teknisten mukautusten tekemiseksi allekirjoitettiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta [DATE TO BE ADDED] neuvoston päätöksen N:o [...] mukaisesti.

(2) Ennen pöytäkirjan voimaantuloa sitä on tilapäisesti sovellettu liittymisajankohdasta alkaen.

(3) Kyseinen pöytäkirja olisi tehtävä,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön, Euroopan atomienergiayhteisön ja jäsenvaltioiden puolesta pöytäkirjan tekeminen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

Laajentumispöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta pöytäkirjan 4 artiklan mukaisen ilmoituksen. Komission puheenjohtaja antaa samanaikaisesti kyseisen ilmoituksen Euroopan atomienergiayhteisön puolesta.

Tehty Brysselissä [...] päivänä [...]kuuta [...].

Komission puolesta Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja Puheenjohtaja

LIITE

LUONNOS:

kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzanin tasavallan kesken tehtyyn

KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN TEHTY PÖYTÄKIRJA

Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TpEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä 'jäsenvaltiot', joita edustaa Euroopan unionin neuvosto, ja

EUROOPAN YHTEISÖ JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ

jäljempänä 'yhteisöt', joita edustavat Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio,

sekä

AZERBAIDANIN TASAVALTA

OTTAVAT HUOMIOON Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tsekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia ovat kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzanin tasavallan kesken tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, jäljempänä 'sopimus', joka allekirjoitettiin Luxemburgissa 22 päivänä huhtikuuta 1996, sopimuspuolia ja kukin niistä hyväksyy ja ottaa muiden jäsenvaltioiden tavoin huomioon sopimuksen ja siihen liitetyt asiakirjat.

2 artikla

Euroopan unionissa viime aikoina tapahtuneen institutionaalisen kehityksen huomioon ottamiseksi sopimuspuolet sopivat, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolon päätyttyä sopimuksen viittauksia Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön pidetään viittauksina Euroopan yhteisöön, jolle siirtyivät kaikki Euroopan hiili- ja teräsyhteisölle sopimuksen perusteella kuuluneet oikeudet ja velvollisuudet.

3 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta.

4 artikla

1. Yhteisöt, jäsenvaltioiden puolesta toimiva Euroopan unionin neuvosto ja Azerbaidzanin tasavalta hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelytapojensa mukaisesti.

2. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen edellisessä kappaleessa mainittujen menettelytapojen loppuun saattamisesta. Hyväksymisasiakirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

5 artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin vuoden 2003 liittymissopimus [2], mikäli kaikki hyväksymisasiakirjat on talletettu ennen kyseistä päivää.

[2] EUVL L 236, 23.9.2003.

2. Jos kaikkia tämän pöytäkirjan hyväksymisasiakirjoja ei ole talletettu ennen kyseistä päivää, tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymisasiakirjan tallettamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

3. Jos kaikkia tämän pöytäkirjan hyväksymisasiakirjoja ei ole talletettu ennen 1 päivää toukokuuta 2004, tämä pöytäkirja tulee väliaikaisesti voimaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

6 artikla

Sopimuksen, päätösasiakirjan ja kaikkien sen liitteenä olevien asiakirjojen tekstit laaditaan tsekin, viron, unkarin, latvian, liettuan, maltan, puolan, slovenian ja slovakian kielillä.

Nämä tekstit ovat tämän pöytäkirjan liitteinä ja ne ovat yhtä todistusvoimaisia kuin sopimuksen, päätösasiakirjan ja sen liitteenä olevien asiakirjojen muilla kielillä laaditut tekstit

7 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakian, slovenian, suomen, tanskan, tsekin, unkarin, azerin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Tehty [...],[...] 2004

JÄSENVALTIOIDEN PUOLESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN PUOLESTA

AZERBAIDANIN TASAVALLAN PUOLESTA