52004AB0011

Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämistä (CON/2004/11)

Virallinen lehti nro C 087 , 07/04/2004 s. 0037 - 0037


Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto,

annettu 1 päivänä huhtikuuta 2004,

Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämistä

(CON/2004/11)

(2004/C 87/11)

1. Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto vastaanotti Euroopan unionin neuvoston 30.3.2004 päivätyssä kirjeessä pyynnön antaa lausunto 30 päivänä maaliskuuta 2004 päivätystä neuvoston suosituksesta 2004/296/EY, joka koskee Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämistä(1).

2. Edellä mainittu suositus annetaan euron käyttöönottaneiden jäsenvaltioiden tai niiden hallitusten päämiehille sen jälkeen kun EKP:n neuvostoa ja Euroopan parlamenttia on kuultu asiassa, ja siinä suositellaan José Manuel González-Páramon nimittämistä EKP:n johtokunnan jäseneksi kahdeksan vuoden toimikaudeksi 1.6.2004 alkaen.

3. EKP:n neuvosto toteaa, että esitetty ehdokas on henkilö, jolla on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 112 artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalla.

4. EKP:n neuvosto ei vastusta neuvoston suositusta nimittää esitetty ehdokas EKP:n johtokunnan jäseneksi.

5. EKP:n neuvosto on antanut tämän lausunnon perustamissopimuksen 112 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 11.2 ja 43.3 artiklan mukaisesti.

Annettu Frankfurt am Mainissa 1 päivänä huhtikuuta 2004.

EKP:n neuvoston puolesta

Jean-Claude Trichet

EKP:n puheenjohtaja

(1) EUVL L 97, 1.4.2004, s. 65.