52004AB0010

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista (kodifioitu toisinto) (CON/2004/10)

Virallinen lehti nro C 088 , 08/04/2004 s. 0020 - 0020


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista (kodifioitu toisinto)

(CON/2004/10)

(2004/C 88/10)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 2 päivänä helmikuuta 2004 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista (jäljempänä "asetusehdotus").

2. EKP on toimivaltainen antamaan lausunnon, koska asetusehdotus perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan kolmanteen virkkeeseen, jossa määrätään EKP:n kuulemisesta. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Ehdotetussa asetuksessa kodifioidaan yhteisön lainsäädännön selkeyttämiseksi ja yksinkertaistamiseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista 31 päivänä joulukuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2866/98(1) ja sen muuttamisesta annettu säädös yhdeksi säädökseksi niiden asiasisältöä muuttamatta. Asetuksella (EY) N:o 2866/98 kiinnitettiin peruuttamattomasti muuntokurssit euron ja euron 1 päivänä 1999 käyttöön ottaneiden 11 jäsenvaltion valuuttojen välillä, ja sitä muutettiin asetuksella (EY) N:o 1478/2000 euron ja Kreikan drakman välisen muuntokurssin sisällyttämiseksi asetukseen. EKP antoi asetuksesta (EY) N:o 2866/98 lausunnon CON/98/61(2) ja asetuksesta (EY) N:o 1478/2000 lausunnon CON/00/12(3).

4. EKP suhtautuu yleisellä tasolla myönteisesti yhteisön lainsäädännön (acquis communautaire) ja erityisesti talous- ja rahaliittoon liittyvän lainsäädännön kodifiointiin, koska lainsäädäntö on sen ansiosta selkeämpi, tehokkaampi ja helpommin sovellettavissa.

5. EKP on myös tyytyväinen huomatessaan, että ehdotetulla asetuksella ei muuteta asetuksen (EY) N:o 2866/98 ja asetuksen (EY) N:o 1478/2000 asiasisältöä. Koska asetusta (EY) N:o 2866/98 on muutettu vain kerran Kreikan drakman muuntokurssin sisällyttämiseksi asetukseen, EKP ehdottaa ilmaisun "huomattavilta osilta" poistamista ehdotetun asetuksen johdanto-osan 1 perustelukappaleesta.

6. Lisäksi EKP huomauttaa, että molemmat asetukset annettiin yksimielisesti, asetus (EY) N:o 2866/98 perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan ensimmäisen virkkeen ja asetus (EY) N:o 1478/2000 perustamissopimuksen 123 artiklan 5 kohdan ensimmäisen virkkeen nojalla. Ehdotettu asetus on sitä vastoin tarkoitus antaa perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan kolmannen virkkeen nojalla. Siinä määrätään, että neuvosto toteuttaa määräenemmistöllä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen otettaessa euro nopeasti käyttöön yhtenäisvaluuttana. EKP katsoo, että muuntokursseihin liittyvät toimenpiteet eivät kuulu tällaisiin "muihin toimenpiteisiin".

7. EKP toteaa, että kodifioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jonka tarkoituksena on kodifioinnin kohteena olevien säädösten kumoaminen ja niiden korvaaminen yhdellä ainoalla säädöksellä(4). EKP katsoo, että vaikka kodifioinnilla ei pyritä muuttamaan säädösten asiasisältöä, tämä ei estä sitä, että kodifiointisäädös annetaan säädöksen asiasisällön edellyttämän oikeudellisen perustan nojalla. Kun otetaan huomioon 6 kohta, joka koskee perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettujen toimenpiteiden ulottuvuutta, EKP pohtii, onko tämä määräys asianmukainen oikeudellinen perusta asetuksen (EY) N:o 2866/98 ja asetuksen (EY) N:o 1478/2000 kaltaisten muuntokursseja koskevien asetusten kodifioinnille. Koska asetusta (EY) N:o 2866/98 on muutettu vain kerran, vaihtoehtoinen ratkaisu saattaisi olla asetuksen (EY) N:o 2866/98 ja asetuksen (EY) N:o 1478/2000 kodifioiminen silloin, kun seuraava neuvoston asetus annetaan perustamissopimuksen 123 artiklan 5 kohdan nojalla eli jos ja kun euroalueeseen kuulumatonta jäsenvaltiota koskeva poikkeus kumotaan. Mikäli välitön kodifiointi on jostain (periaatteellisesta) syystä tarpeen, perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan ensimmäinen virke, mieluiten yhdessä perustamissopimuksen 123 artiklan 5 kohdan kanssa, saattaisi olla asianmukaisempi perusta kodifiointiasetuksen antamiseen.

Annettu Frankfurt am Mainissa 31 päivänä maaliskuuta 2004.

Jean-Claude Trichet

EKP:n puheenjohtaja

(1) EYVL L 359, 31.12.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1478/2000 (EYVL L 167, 7.7.2000, s. 1).

(2) EYVL C 412, 31.12.1998, s. 1.

(3) EYVL C 177, 27.6.2000, s. 11.

(4) Ks. 20 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 1 kohta (EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2).