52003PC0644(02)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) /* KOM/2003/0644 lopull. - COD 2003/0257 */


Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)

PERUSTELUT

1. Johdanto

Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevassa direktiivissä 67/548/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna ja tekniseen kehitykseen mukautettuna, säädetään vaarallisten aineiden luokituksen, pakkaamisen ja merkintöjen lisäksi myös siitä, miten uudet aineet on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille asianomaisessa jäsenvaltiossa ennen niiden saattamista markkinoille. Epävirallinen koonnettu versio direktiivistä muutoksineen ja mukautuksineen on ollut saatavilla Europa-sivustolla 1. maaliskuuta 2003 lähtien (Internet-osoite: http://www.europa.eu.int/comm/environment/ dansub/home_en.htm

ConsolidatedVersion).

Komissio julkaisi helmikuussa 2001 valkoisen kirjan [1] tulevaa kemikaalipolitiikkaa koskevasta strategiasta. Komissio määrittelee valkoisessa kirjassa tavoitteet, jotka on saavutettava kestävän kehityksen toteutumiseksi kemianteollisuudessa yhtenäismarkkinaolosuhteissa. Lisäksi siinä esitetään strategian keskeiset tekijät, joita ovat erityisesti yhden sääntelyjärjestelmän luominen kaikkia aineita varten (Reach-järjestelmä; lyhenne tulee sanoista Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) sekä teollisuudelle osoitettava velvollisuus tuottaa tietoja aineiden luontaisista ominaisuuksista ja arvioida niiden käyttöön liittyviä riskejä.

[1] KOM(2001)88 lopullinen, 27.2.2001.

Samanaikaisesti tämän ehdotuksen kanssa komissio esittää nyt ehdotuksen [2] asetukseksi, jossa säädetään kemikaalipolitiikan yleisistä periaatteista ja vahvistetaan oikeudelliset vaatimukset ja menettelyt, joista Reach-järjestelmä koostuu. Lisäksi siinä perustetaan Euroopan kemikaalikemikaalivirasto ja määritellään sen tehtävät ja vastuualueet.

[2] [Viite lisätään, kun KOM-asiakirja on hyväksytty.]

Uudessa Reach-asetuksessa otetaan käyttöön samat rekisteröintivaatimukset uusille kemikaaleille kuin olemassa oleville aineille, mikä tarkoittaa sitä, että direktiivin 67/548/ETY säännöt uusien kemikaalien ilmoittamisesta on kumottava. Edellä esitetyistä syistä Reach-ehdotus ei kuitenkaan nykyisellään sisällä vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevia sääntöjä, vaan direktiivin 67/548/ETY vastaavia osia sovelletaan edelleen. Myös vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevaa direktiiviä 1999/45/EY sovelletaan edelleen vaarallisten valmisteiden luokitukseen, pakkaamiseen ja merkintöihin. Lisäksi edelleen sovelletaan myös muita osia yhteisön lainsäädännöstä, kuten tiettyjä työntekijöiden suojelua koskevia direktiivejä ja niin kutsuttua Seveso II -direktiiviä tietyn teollisen toiminnan suuronnettomuuden vaarasta, jotka perustuvat direktiivin 67/548/ETY sääntöihin luokituksesta ja merkinnöistä.

Direktiivi 67/548/ETY sisältää useita liitteitä, jotka koskevat tietovaatimuksia ja käytettäviä testausmenetelmiä. Näiden liitteiden sisältö siirretään Reach-säädöksen liitteisiin, joten ne on kumottava direktiivistä. Lisäksi huomattava määrä viittauksia testausmenetelmiin ja tietovaatimuksiin on muutettava Reach-säädöksen antamisen seurauksena.

Ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevan, vuonna 1991 annetun Rion julistuksen tuloksena on kehitetty maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä (GHS). YK:n talous- ja sosiaalineuvosto hyväksyi sen heinäkuussa 2003.

Euroopan komissio, valtaosa jäsenvaltioista sekä monet uusista jäsenvaltioista ovat osallistuneet aktiivisesti GHS-järjestelmän kehittämistyöhön. Johannesburgissa vuonna 2002 pidetyssä kestävää kehitystä käsitelleessä huippukokouksessa sovittiin täytäntöönpanosuunnitelmassa, että tarkoituksena on rohkaista maita toimeenpanemaan uusi maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu järjestelmä kemikaalien luokittelemiseksi ja merkitsemiseksi niin pian kuin mahdollista, päämääränä täydellisesti toimiva järjestelmä vuoteen 2008 mennessä. Tämän sopimuksen mukaisesti komission tarkoituksena on ehdottaa kansainvälisellä tasolla sovitun GHS-järjestelmän saattamista osaksi yhteisön lainsäädäntöä mahdollisimman pian. Koska GHS-järjestelmä on vasta äskettäin virallisesti hyväksytty ja koska komissio haluaa tutkia yksityiskohtaisesti sen hyväksymisestä seuraavat vaikutukset sidosryhmiin ja muuhun asiaan liittyvään lainsäädäntöön, ei ole pidetty soveliaana antaa ehdotusta GHS-järjestelmän saattamisesta osaksi yhteisön lainsäädäntöä samanaikaisesti Reach-ehdotuksen kanssa. Näin ollen komissio esittää tarpeelliset ehdotukset sen hyväksymiseksi samanaikaisesti Reach-säädöksen lopullisen hyväksymisen kanssa.

2. Direktiivin sisältö

1 artikla

Tällä artiklalla muutetaan direktiivin 67/548/ETY artikloja Reach-säädöksen antamisen edellyttämällä tavalla. Direktiivistä poistetaan kohdat, jotka liittyvät uusien kemikaalien ilmoittamiseen, sekä tarpeettomat määritelmät ja liitteet, jotka siirretään uuteen lainsäädäntöön tai korvataan uudella lainsäädännöllä. Lisäksi artiklalla muutetaan viittaukset kumottuihin liitteisiin viittauksiksi Reach-asetuksen liitteisiin.

2 artikla

Tällä artiklalla kumotaan neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ilmoitettujen aineiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamien vaarojen arviointiperiaatteiden vahvistamisesta 20 päivänä heinäkuuta 1993 annettu komission direktiivi 93/67/ETY [3], koska kyseiset periaatteet sisällytetään Reach-asetukseen.

[3] EYVL L 227, 8.9.1993, s. 9.

Direktiivin 67/548/ETY 13 artiklassa vapautetaan tietyt aineryhmät ilmoitusvaatimuksista. Kyseinen artikla kumotaan tämän direktiivin 1 artiklalla, ja koska direktiivi 2000/21/EY on sovellus direktiivin 67/548/ETY 13 artiklasta, myös se on kumottava.

3 artikla

Tässä standardiartiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot saattavat voimaan asiaankuuluvan lainsäädännön siitä päivästä, jona Reach-asetusta aletaan soveltaa. Tällä viitataan siihen, että jäsenvaltioiden on sovellettava kahta eri säädöstä samasta päivästä alkaen, jotta mahdolliset aukot ja oikeudellinen epävarmuus vältetään.

4 artikla

Tämä artikla koskee direktiivin voimaantuloa.

2003/0257 (COD)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen [4],

[4] EUVL C

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon [5],

[5] EUVL C

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon [6],

[6] EUVL C

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä [7],

[7] EUVL C

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan [...] annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o [...] [8] antamisen johdosta olisi vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annettua neuvoston direktiiviä 67/548/ETY [9] mukautettava ja sen sisältämät kemikaalien ilmoittamista ja riskinarviointia koskevat säännöt olisi kumottava,

[8] EUVL L

[9] EYVL 196, 16.8.1967, s. 1,direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EYVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 67/548/ETY seuraavasti:

(1) Poistetaan 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta.

(2) Poistetaan 2 artiklan 1 kohdan c, d, f ja g alakohta.

(3) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

"3 artikla Aineiden ominaisuuksien testaus ja arviointi

Tässä direktiivissä tarkoitetut aineiden testaukset on tehtävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o [...]* 12 artiklan vaatimusten mukaisesti.

* EUVL L..."

(4) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

(a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että aineita ei voida saattaa markkinoille sellaisenaan tai valmisteissa, ellei niitä ole pakattu ja merkitty 22-25 artiklan sekä liitteessä VI mainittujen perusteiden mukaisesti ja, rekisteröityjen aineiden osalta, niiden tietojen mukaisesti, jotka on saatu soveltamalla asetuksen (EY) N:o [...] 11 ja 12 artiklaa, paitsi jos on kyse valmisteista, joista säädetään muissa direktiiveissä."

(b) Korvataan 2 kohdassa ilmaus "1 kohdan toisessa luetelmakohdassa" ilmauksella "1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa".

(5) Poistetaan 7-20 artikla.

(6) Lisätään 23 artiklan 2 kohtaan g alakohta seuraavasti:

" (g) rekisteröintinumero, jos se on saatavilla."

(7) Poistetaan 27 artikla.

(8) Korvataan 30 artikla seuraavasti:

"30 artikla Vapaata liikkuvuutta koskeva lauseke

Jäsenvaltiot eivät saa tässä direktiivissä tarkoitettuihin luokitukseen, pakkaamiseen tai merkintöihin liittyvistä syistä kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin vaatimuksia vastaavien aineiden markkinoille saattamista."

(9) Poistetaan 32 artikla.

(10) Poistetaan liite V.

(11) Muutetaan liite VI seuraavasti:

(a) Liitteen VI kohdissa 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 ilmaus "liite V" korvataan ilmauksella "asetuksen (EY) N:o [...] liite X".

(b) Korvataan kohdassa 1.6 (a) ilmaus "liitteessä VII" ilmauksella "asetuksen (EY) N:o [...] liitteissä IV, V ja VI" ja ilmaus "liite VIII" ilmauksella "asetuksen (EY) N:o [...] liitteet VII ja VIII".

(c) Korvataan kohdassa 5.1 ilmaus "Liitteessä VII" ilmauksella "Asetuksen (EY) N:o [...] liitteissä V ja VI" ja ilmaus "tason 1 (liite VIII)" ilmauksella "asetuksen (EY) N:o [...] liitteiden VII tai VIII".

(d) Korvataan kohdassa 5.2.1.2 ilmaus "tason 1 tutkimuksiin (liite VIII)" ilmauksella "asetuksen (EY) N:o [...] liitteen VII tutkimuksiin".

(e) Kaikki muut viittaukset liitteisiin VIIA, VIIB, VIIC, VIID ja VIII katsotaan viittauksiksi vastaaviin asetuksen (EY) N:o [...] liitteisiin IV, V, VI, VII, VIII ja IX.

(12) Kumotaan liitteet VIIA, VIIB, VIIC, VIID ja VIII.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä Reach-asetuksen voimaantulosta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä [...] päivänä [...]kuuta [...].

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

[...] [...]