52003AG0054

Neuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o 54/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY muuttamisesta

Virallinen lehti nro C 270 E , 11/11/2003 s. 0007 - 0024


Neuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2003 vahvistama

yhteinen kanta (EY) N:o 54/2003

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/.../EY Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY muuttamisesta

(2003/C 270 E/02)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 ja 156 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 154 ja 155 artiklan mukaisesti yhteisö myötävaikuttaa Euroopan laajuisten verkkojen perustamiseen ja kehittämiseen liikenteen alalla. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi yhteisö panee erityisesti teknisen standardoinnin alalla käytäntöön kaikki toimet, jotka saattavat osoittautua tarpeellisiksi verkkojen yhteentoimivuuden turvaamiseksi.

(2) Ensimmäinen rautatieliikenteen alalla toteutettu toimenpide oli direktiivin 96/48/EY(5) antaminen. Mainitun direktiivin mukaiseksi yhteiseksi edustuselimeksi nimetty Euroopan rautatiejärjestelmien yhteentoimivuusjärjestö (Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire, AEIF) laati direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi esitykset yhteentoimivuuden teknisiksi eritelmiksi (YTE), jotka komissio hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2002.

(3) Komissio antoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle 10 päivänä syyskuuta 1999 kertomuksen, jossa arvioitiin ensimmäisen kerran Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden täytäntöönpanon edistymistä. Euroopan parlamentti kehotti 17 päivänä toukokuuta 2000 antamassaan päätöslauselmassa komissiota esittämään ehdotuksia direktiivin 96/48/EY tarkistamiseksi direktiivissä 2001/16/EY(6) käytetyn mallin perusteella.

(4) Direktiivissä 2001/16/EY samoin kuin direktiivissä 96/48/EY on otettu käyttöön YTE:iden valmistelua ja hyväksymistä koskevat yhteisön menettelyt sekä yhteiset säännöt, joilla arvioidaan vaatimustenmukaisuutta näihin eritelmiin nähden. Yhteiseksi edustuselimeksi nimitetty AEIF sai toimeksiannon laatia ensimmäisen YTE:ien ryhmän.

(5) Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän YTE:ien laatimistyöstä, direktiivin 96/48/EY soveltamisesta erillisiin hankkeisiin ja mainitun direktiivin nojalla perustetun komitean työskentelystä saatujen kokemusten perusteella komissio ehdottaa muutoksia näihin kahteen rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevaan direktiiviin.

(6) Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2003 (virastoasetus)(7) ja yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/.../EY (rautatieturvallisuusdirektiivi)(8) antaminen edellyttää direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY muuttamista. Erityisesti on huomattava, että viraston perustamisen jälkeen komissio antaa sille tehtäväksi laatia kaikki uusia tai muutettuja yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä koskevat esitykset.

(7) Yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/12/EY(9), rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY muuttamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/13/EY(10) ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurien käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY(11) voimaantulo on vaikuttanut yhteentoimivuuden toteuttamiseen. Rautatieverkon käyttöoikeutta on laajennettava, kuten muissakin liikennemuodoissa, samanaikaisesti siihen liittyvien tarvittavien yhdenmukaistamistoimien toteuttamisen kanssa. Tämän vuoksi yhteentoimivuus on toteutettava koko verkossa laajentamalla asteittain, ja direktiivin 2001/16/EY maantieteellistä soveltamisalaa. Samoin on tarpeen ulottaa direktiivin 2001/16/EY oikeusperusta perustamissopimuksen 71 artiklaan, johon direktiivi 2001/12/EY perustuu.

(8) Euroopan liikennepolitiikkaa käsittelevässä valkoisessa kirjassa ilmoitetaan tästä direktiivistä, joka on osa komission strategiaa rautatieliikenteen elvyttämiseksi ja siten eri liikennemuotojen käytön tasapainottamiseksi ja jonka lopullisena tavoitteena on Euroopan teiden kuormituksen vähentäminen.

(9) Direktiivin 96/48/EY mukaisesti laadituissa YTE:issä ei käsitellä nimenomaisesti infrastruktuurien ja liikkuvan kaluston uudistamistöitä eikä ennalta ehkäisevän huollon vaatimia korvauksia. Tästä säädetään kuitenkin tavanomaista rautatiejärjestelmää koskevassa direktiivissä 2001/16/EY, ja direktiivit olisi yhdenmukaistettava tältä osin.

(10) Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän YTE:ien laatiminen on osoittanut, että yhtäältä direktiivin 96/48/EY olennaisten vaatimusten ja YTE:ien ja toisaalta eurooppalaisten standardien ja muiden standardointiin liittyvien asiakirjojen välistä suhdetta olisi selvennettävä. Erityisesti olisi selvästi erotettava toisistaan standardit tai standardien osat, joista on tehtävä pakollisia mainitun direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi, ja "yhdenmukaistetut" standardit, jotka on laadittu teknistä yhdenmukaistamista ja standardointia koskevaa uutta lähestymistapaa noudattaen.

(11) Yleisenä sääntönä on, että eurooppalaiset eritelmät laaditaan teknistä yhdenmukaistamista ja standardointia koskevan uuden lähestymistavan mukaisesti. Niiden avulla voidaan erityisesti yhteentoimivuuden osatekijöiden ja liitäntöjen olettaa olevan direktiivin 96/48/EY tiettyjen olennaisten vaatimusten mukaisia. Nämä eurooppalaiset eritelmät (tai niiden sovellettavat osat) eivät ole velvoittavia, eikä YTE:issä saa antaa mitään nimenomaisia viitteitä niihin. Viitetiedot näihin eurooppalaisiin eritelmiin julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja jäsenvaltiot julkaisevat eurooppalaisia standardeja vastaavien kansallisten standardien viitetiedot.

(12) YTE:issä voidaan viitata nimenomaisesti eurooppalaisiin standardeihin tai eritelmiin tapauksissa, joissa se on ehdottoman välttämätöntä tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Nimenomaisella viittauksella on seurauksia, jotka olisi täsmennettävä; erityisesti nämä eurooppalaiset standardit ja eritelmät muuttuvat velvoittaviksi heti, kun YTE:ää aletaan soveltaa.

(13) YTE:ssä vahvistetaan kaikki määräykset, jotka yhteentoimivuuden osatekijän on täytettävä, sekä vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa noudatettava menettely. Lisäksi on täsmennettävä, että jokainen osatekijä on tarkastettava YTE:ssä osoitettua käyttöä koskevan vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyssä, mistä on annettava todistus.

(14) Turvallisuussyistä on tarpeen vaatia jäsenvaltioita antamaan jokaiselle käyttöön otetulle kulkuneuvolle tunnistuskoodi. Tämän jälkeen kulkuneuvo olisi merkittävä kansalliseen luetteloon. Luettelojen on oltava sekä kaikkien jäsenvaltioiden että tiettyjen yhteisön taloudellisten toimijoiden käytettävissä. Niissä olevien tietojen olisi oltava muodoltaan yhdenmukaiset. Tämän vuoksi luetteloja varten olisi laadittava yhteiset tekniset ja toiminnalliset eritelmät.

(15) Olisi täsmennettävä, miten menetellään silloin, kun osajärjestelmään sovellettavista olennaisista vaatimuksista ei vastaavassa YTE:ssä ole vielä perusteellisia eritelmiä. Tällöin olisi direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 20 artiklassa tarkoitettujen ilmoitettujen laitosten vastattava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä ja tarkastusmenettelystä.

(16) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(12) mukaisesti.

(17) Direktiivin 96/48/EY liitteessä I annettua liikkuvan kaluston määritelmää olisi selvennettävä. Kyseistä direktiiviä olisi sovellettava myös liikkuvaan kalustoon, joka on suunniteltu liikennöimään ainoastaan sellaisilla radoilla, jotka on parannettu noin 200 kilometrin tuntinopeudella liikkuvia suurnopeusjunia varten.

(18) Tätä direktiiviä sovellettaessa olisi mahdollisimman paljon hyödynnettävä direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY mukaisesti aloitettua työtä sekä tämän direktiivin voimaan tullessa pitkälle kehitettyjä hankkeita, joissa jäsenvaltiot ovat soveltaneet kyseisiä direktiivejä.

(19) Tämän direktiivin tavoitetta, joka on Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan sen yleiseurooppalaisen luonteen vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(20) Komissio hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2002 infrastruktuuria, liikkuvaa kalustoa, energiaa, liikenteenohjausta, valvontaa ja opasteita/merkinantoa sekä käyttötoimintaa ja huoltoa koskevat suurten nopeuksien rautatiejärjestelmään sovellettavat YTE:t, ja 1 artiklan 5 kohdassa ja 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut YTE-esitykset koskevat näiden YTE:ien tarkistamista tai uusien YTE:ien hyväksymistä.

(21) Koska parhaillaan kehitetään direktiivin 2001/16/EY 25 artiklan mukaisesti ohjeistoluonnosta teknisiä sääntöjä varten, joilla varmistetaan Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden nykyinen taso, näitä teknisiä sääntöjä on tarpeen ajanmukaistaa mainitun direktiivin soveltamisalan laajentamisen huomioon ottamiseksi sekä sen vuoksi, että ensimmäinen YTE:ien ryhmä hyväksytään vuoteen 2004 mennessä.

(22) Direktiivin 2001/16/EY soveltamisalaa koskevista vapautuksista huolimatta jäsenvaltioita olisi rohkaistava vapaaehtoisesti soveltamaan mainitun direktiivin asiaankuuluvia säännöksiä kansallisella tasolla kustannustehokkuuden ja mittakaavaetujen lisäämiseksi tuotantoalalla.

(23) Tämän vuoksi direktiivit 96/48/EY ja 2001/16/EY olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 96/48/EY seuraavasti:

1. Korvataan 1 artikla seuraavasti:

" 1 artikla

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on vahvistaa edellytykset, jotka on täytettävä liitteessä I esitetyn Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden toteuttamiseksi yhteisön alueella.

Nämä edellytykset koskevat ... päivän ... kuuta ...(13) jälkeen käyttöön otettavien järjestelmän osien suunnittelua, valmistusta, käyttöönottoa, parantamista, uudistamista, käyttöä ja huoltoa sekä järjestelmän käyttöön osallistuvan henkilöstön ammattipätevyyttä ja työterveys- ja työturvallisuusolosuhteita.

2. Tämän tavoitteen toteuttamisen on johdettava teknisen yhdenmukaistamisen vähimmäistason määrittelyyn, ja sen avulla on voitava:

a) helpottaa, parantaa ja kehittää kansainvälisiä rautatieliikennepalveluja yhteisön alueella ja kolmansien maiden kanssa;

b) edistää sisämarkkinoiden asteittaista toteutumista Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän rakentamisessa, käytössä, uudistamisessa ja parantamisessa käytettävien laitteiden ja palvelujen osalta;

c) edistää Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta."

2. Lisätään 2 artiklaan alakohdat seuraavasti:

"j) 'perusparametrillä' kaikkia yhteentoimivuuden kannalta ratkaisevia lakisääteisiä, teknisiä tai toiminnallisia edellytyksiä, joista on tehtävä päätös tai annettava suositus 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ennen täydellisten YTE-esitysten laatimista;

k) 'erityistapauksella' Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osaa, jota varten YTE:iin on sisällytettävä joko tilapäisiä tai pysyviä erityismääräyksiä maantieteellisten tai topografisten esteiden takia tai koska kaupunkiympäristö tai yhdenmukaisuus olemassa olevan järjestelmän kanssa asettaa rajoituksia. Tähän voivat sisältyä erityisesti muusta yhteisön alueesta erillään olevat radat ja verkot, ulottuma, raideleveys tai raideväli;

l) 'parantamisella' osajärjestelmän tai osajärjestelmän osan muuttamiseen liittyviä merkittäviä töitä, joilla parannetaan osajärjestelmän yleistä suoritustasoa;

m) 'huollon yhteydessä tapahtuvalla osien vaihtamisella' osien vaihtamista toiminnaltaan ja suoritustasoltaan vastaaviin osiin ennakko- tai korjaushuollon yhteydessä;

n) 'uudistamisella' osajärjestelmän tai osajärjestelmän osan korvaamiseen liittyviä merkittäviä töitä, joilla ei muuteta osajärjestelmän yleistä suoritustasoa;

o) 'nykyisellä rautatiejärjestelmällä' nykyisen rautatieverkon rautatieinfrastruktuurien muodostamaa kokonaisuutta, jossa on ratoja ja kiinteitä laitteita, mihin tahansa ryhmään kuuluvaa ja mitä tahansa alkuperää olevaa liikkuvaa kalustoa, joka kulkee näissä infrastruktuureissa;

p) 'käyttöönotolla' kaikkia toimenpiteitä, joilla osajärjestelmä saatetaan suunniteltuun toimintakuntoon."

3. Kumotaan 2 artiklan h alakohta.

4. Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Kutakin osajärjestelmää varten laaditaan yksi YTE. Tarvittaessa osajärjestelmää varten voidaan laatia useita YTE:iä tai yksi YTE voi kattaa useita osajärjestelmiä. YTE:n laatimista ja/tai tarkistamista koskeva päätös sekä sen teknistä ja maantieteellistä soveltamisalaa koskevat valinnat edellyttävät 6 artiklan 1 kohdan mukaista toimeksiantoa."

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Siinä määrin kuin se on tarpeen 1 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi kussakin YTE:ssä on

a) ilmoitettava sen aiottu soveltamisala (liitteessä I mainitun verkon tai liikkuvan kaluston osa, liitteessä II mainittu osajärjestelmä tai osajärjestelmän osa);

b) täsmennettävä olennaiset vaatimukset kullekin osajärjestelmälle ja sen liitännät muita osajärjestelmiä varten;

c) määriteltävä toiminnalliset ja tekniset eritelmät, jotka osajärjestelmän ja sen liitännät muita osajärjestelmiä varten on täytettävä. Tarvittaessa nämä eritelmät voivat poiketa toisistaan osajärjestelmän käytön mukaan, esimerkiksi liitteessä I mainittujen rataluokkien ja/tai liikkuvan kaluston mukaan;

d) määritettävä yhteentoimivuuden osatekijät ja liitännät, joita varten on oltava olemassa eurooppalaiset eritelmät, mukaan lukien eurooppalaiset standardit, ja jotka ovat välttämättömiä Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden toteuttamiseksi;

e) ilmoitettava kussakin tapauksessa menettelyt, joita on käytettävä yhtäältä yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimustenmukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arvioinnissa tai toisaalta osajärjestelmien EY-tarkastuksessa. Menettelyjen on perustuttava päätöksessä 93/465/ETY määriteltyihin moduuleihin;

f) ilmoitettava YTE:n käyttöönottostrategia. On erityisesti täsmennettävä välivaiheet, joiden kautta siirrytään asteittain nykytilanteesta sellaiseen lopulliseen tilanteeseen, jossa YTE:n noudattaminen on tavanomaiseksi katsottavaa;

g) ilmoitettava kyseisen henkilöstön osalta ammattiosaamista sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat edellytykset, joita osajärjestelmän käyttö ja ylläpito sekä YTE:n käyttöönotto edellyttävät."

c) Lisätään kohta seuraavasti:

"6. YTE:issä voidaan viitata nimenomaisesti ja selvästi nimettyihin eurooppalaisiin standardeihin tai eritelmiin silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällöin kyseiset eurooppalaiset standardit tai eritelmät (tai niiden kyseeseen tulevat osat) katsotaan asianomaisen YTE:n liitteiksi, ja ne muuttuvat velvoittaviksi heti, kun YTE:n soveltaminen tulee pakolliseksi. Eurooppalaisten standardien tai eritelmien puuttuessa ja niiden laatimista odottaessa voidaan viitata muihin selvästi nimettyihin standardointia koskeviin asiakirjoihin, joiden on oltava helposti saatavilla ja julkisia."

5. Korvataan 6 artikla seuraavasti:

" 6 artikla

1. YTE-esitykset ja YTE:iin myöhemmin tehtävät muutokset laaditaan komission toimeksiannosta 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Ne laaditaan viraston vastuulla Euroopan rautatieviraston perustamisesta ... päivänä ... kuuta ... annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (virastoasetus)(14) 3 ja 12 artiklan mukaisesti ja yhteistyössä kyseisissä artikloissa tarkoitettujen työryhmien kanssa.

YTE:t hyväksytään ja niitä tarkistetaan 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Komissio julkaisee ne Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Viraston tehtävänä on valmistella YTE:ien tarkistus ja ajan tasalle saattaminen sekä antaa kaikki tarpeelliset suositukset 21 artiklassa tarkoitetulle komitealle, jotta tekninen kehitys tai sosiaaliset vaatimukset voitaisiin ottaa huomioon.

3. Kukin YTE-esitys laaditaan kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa virasto määrittelee kyseisen YTE:n perusparametrit sekä liitännät muihin osajärjestelmiin ja muut tarpeelliset erityistapaukset. Kutakin parametriä ja liitäntää varten esitetään toteuttamiskelpoisimmat vaihtoehtoiset ratkaisut teknisine ja taloudellisine perusteluineen. Asiassa tehdään päätös 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tarvittaessa säädetään erityistapauksista.

Tämän jälkeen virasto laatii YTE-esityksen näiden perusparametrien pohjalta. Viraston on tarvittaessa otettava huomioon tekninen kehitys, aiemmin tehty standardointityö, olemassa olevien työryhmien työ sekä tunnustetut tutkimustulokset. YTE-esitykseen on liitettävä yleisarvio ehdotetun ratkaisun kokonaiskustannuksista ja sen tuottamista hyödyistä. Arvioinnissa on otettava huomioon ratkaisun ennakoidut vaikutukset kaikkien niiden operaattoreiden ja taloudellisten toimijoiden kannalta, joita asia koskee.

4. Kunkin YTE:n (perusparametrit mukaan lukien) laatimisessa, hyväksymisessä ja tarkastamisessa on liitäntöjen ohella otettava huomioon niiden noudattamisen edellyttämien teknisten ratkaisujen arvioidut kustannukset ja hyödyt, jotta voidaan määritellä ja toteuttaa mahdollisimman toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Jäsenvaltioiden on osallistuttava tähän arviointiin antamalla tarvittavat tiedot.

5. Jäljempänä 21 artiklassa tarkoitetulle komitealle on tiedotettava säännöllisesti YTE:ien laatimisen edistymisestä. Komitea voi tämän työn aikana antaa mitä tahansa tarpeelliseksi katsomiaan YTE:ien laatimista sekä kustannusten ja hyötyjen arviointia koskevia toimeksiantoja tai suosituksia. Erityisesti komitea voi jäsenvaltion pyynnöstä vaatia, että vaihtoehtoisia ratkaisuja tarkastellaan ja että näiden vaihtoehtoisten ratkaisujen kustannukset ja hyödyt mainitaan YTE-esitykseen liitetyssä kertomuksessa.

6. Kunkin YTE:n hyväksymisen yhteydessä on kyseisen YTE:n voimaantulopäivä vahvistettava 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Jos eri osajärjestelmät on teknisen yhteensopivuuden vuoksi otettava samanaikaisesti käyttöön, on vastaavilla YTE:illä oltava sama voimaantulopäivä.

7. YTE:iä laadittaessa, hyväksyttäessä ja tarkistettaessa otetaan huomioon käyttäjien mielipide niistä ominaisuuksista, joilla on suora vaikutus osajärjestelmien käyttöedellytyksiin näiden käyttäjien kannalta. Tässä tarkoituksessa virasto kuulee YTE:n laatimisen ja tarkistamisen aikana käyttäjiä edustavia yhdistyksiä ja järjestöjä. Se liittää YTE-esitykseen kertomuksen tämän kuulemisen tuloksista.

Jäljempänä 21 artiklassa tarkoitettu komitea laatii luettelon kuultavista yhdistyksistä ja järjestöistä ennen YTE:ien tarkistusta koskevan toimeksiannon antamista; luetteloa voidaan tarkastella uudelleen ja saattaa ajan tasalle jonkin jäsenvaltion tai komission pyynnöstä.

8. YTE:iä laadittaessa, hyväksyttäessä ja tarkistettaessa on otettava huomioon työmarkkinaosapuolten kanta 5 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin edellytyksiin.

Tätä varten työmarkkinaosapuolia kuullaan ennen kuin YTE-esitys toimitetaan 21 artiklassa tarkoitetulle komitealle hyväksymistä tai tarkistamista varten.

Työmarkkinaosapuolia kuullaan komission päätöksen 98/500/EY(15) mukaisesti perustetussa alakohtaisessa neuvottelukomiteassa. Työmarkkinaosapuolet antavat lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa."

6. Korvataan 7 artikla seuraavasti:

" 7 artikla

Jäsenvaltio voi olla soveltamatta yhtä tai useampaa YTE:ä, mukaan lukien ne, jotka liittyvät liikkuvaan kalustoon, seuraavissa tapauksissa ja seuraavin edellytyksin:

a) kun kyseessä on uutta rataa tai nykyisen radan uudistamista tai parantamista koskeva hanke taikka jokin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu osatekijä, joka on kyseisten YTE:ien julkaisuhetkellä edennyt pitkälle, tai jota koskeva sopimus on parhaillaan toteuttamisvaiheessa;

b) kun kyseessä on nykyisen radan uudistamista tai parantamista koskeva hanke ja kun näiden YTE:ien ulottuma, raideleveys tai raideväli taikka sähköjännite eivät ole yhteensopivia nykyisen radan vastaavien parametrien kanssa;

c) kun kyseessä on uutta rataa tai nykyisen radan uudistamista tai parantamista koskeva hanke, joka toteutetaan kyseisen jäsenvaltion alueella, jos sen rataverkko on erillinen tai meren eristämä muusta yhteisön alueesta;

d) kun on kyseessä nykyisen radan uudistamista, laajentamista tai parantamista koskeva hanke ja kyseisten YTE:ien soveltaminen vaarantaa hankkeen taloudellisen elinkelpoisuuden ja/tai jäsenvaltion rautatiejärjestelmän yhtenäisyyden;

e) kun verkon nopean ennalleen saattamisen edellytykset eivät onnettomuuden tai luonnonkatastrofin vuoksi salli vastaavien YTE:ien osittaista tai täydellistä soveltamista taloudellisesti tai teknisesti.

Kaikissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava etukäteen komissiolle aikomuksestaan soveltaa tätä poikkeusta ja toimitettava komissiolle asiakirjat, joista käyvät ilmi ne YTE:t tai YTE:ien osat, joita se ei halua sovellettavan, sekä ne vastaavat eritelmät, joita se haluaa soveltaa. Komitea tutkii jäsenvaltion suunnittelemat toimenpiteet. Komissio tekee b ja d alakohdan tapauksessa asiasta päätöksen 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen; tarvittaessa annetaan sovellettavia eritelmiä koskeva suositus. Komission päätöksessä ei kuitenkaan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa viitata ulottumaan eikä raideleveyteen."

7. Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:"Ne eivät voi vaatia tarkastuksia, jotka on jo suoritettu osana EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen antamiseen liittyvää menettelyä."

8. Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jokainen yhteentoimivuuden osatekijä on tarkastettava asianomaista YTE:ää koskevassa vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyssä, ja sen mukaan on liitettävä asiaa koskeva todistus."

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltioiden on katsottava yhteentoimivuuden osatekijä olennaisten vaatimusten mukaiseksi, jos se on vastaavan YTE:n edellytysten mukainen tai näiden edellytysten noudattamiseksi kehitettyjen eurooppalaisten eritelmien mukainen."

c) Kumotaan 4 ja 5 kohta.

9. Korvataan 11 artikla seuraavasti:

" 11 artikla

Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että suoraan tai välillisesti tämän direktiivin tarkoituksiin käytetyt eurooppalaiset eritelmät eivät täytä olennaisia vaatimuksia, kyseisten eritelmien poistamisesta osittain tai kokonaan julkaisuista, joissa ne esiintyvät, tai niiden muuttamisesta voidaan päättää 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti sen jälkeen, kun teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetuilla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/34/EY(16) perustettua komiteaa on kuultu."

10. Korvataan 14 artikla seuraavasti:

" 14 artikla

1. Kukin jäsenvaltio myöntää käyttöönottoluvan sen omalla alueella sijaitseville tai siellä käytettäville Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän rakenteellisille osajärjestelmille.

Tätä varten kunkin jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta nämä osajärjestelmät voidaan ottaa käyttöön vain jos ne on suunniteltu, rakennettu ja asennettu tavalla, joka ei vaikeuta niitä koskevien olennaisten vaatimusten täyttämistä, kun ne yhdistetään Euroopan laajuiseen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmään.

Kunkin jäsenvaltion on erityisesti tarkistettava osajärjestelmien yhdenmukaisuus sen järjestelmän kanssa, johon ne liittyvät.

2. Kunkin jäsenvaltion on tarkistettava käyttöönoton yhteydessä ja tämän jälkeen säännöllisesti, että näitä osajärjestelmiä käytetään ja ylläpidetään niitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaisesti. Tätä varten käytetään asianomaisissa rakenteellisissa ja toiminnallisissa YTE:issä esitettyjä arviointi- ja tarkastusmenettelyjä.

3. Uudistamisen tai parantamisen osalta infrastruktuurin haltijan tai rautatieyritysten on esitettävä sitä koskeva suunnitelma asianomaiselle jäsenvaltiolle. Jäsenvaltion on tarkasteltava asiaa ja päätettävä, ovatko työt niin merkityksellisiä, että tässä direktiivissä tarkoitettu uusi käyttöönottolupa on tarpeen, sovellettavassa YTE:ssä osoitettu täytäntöönpanostrategia huomioon ottaen.

Uusi käyttöönottolupa on tarpeen aina, kun suunnitteilla olevat työt voivat vaikuttaa kyseisen osajärjestelmän turvallisuuden yleiseen tasoon.

4. Myöntäessään luvan liikkuvan kaluston käyttöönottoon jäsenvaltioiden vastuulla on huolehtia siitä, että jokaiselle kulkuneuvolle annetaan aakkosnumeerinen tunnistekoodi. Koodi on kiinnitettävä jokaiseen kulkuneuvoon ja merkittävä kansalliseen rekisteriin, jonka on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) rekisterissä noudatetaan 5 kohdassa määriteltyjä yhteisiä eritelmiä;

b) rekisteriä pitää rautatiealan yrityksistä riippumaton elin, joka myös pitää sen ajan tasalla;

c) yhteisön rautateiden turvallisuudesta ... päivänä ... kuuta ... annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/.../EY(17) (rautatieturvallisuusdirektiivi) 16 ja 21 artiklassa tarkoitetuilla turvallisuusviranomaisilla ja tutkintaelimillä on pääsy rekisteriin; oikeutetun pyynnön perusteella tietoja voivat saada myös rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurien käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY(18) 30 artiklassa tarkoitetut sääntelyelimet sekä rautatievirasto, rautatieyhtiöt ja infrastruktuurin haltijat.

Sellaisen liikkuvan kaluston osalta, joka on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa kolmannessa maassa, jäsenvaltiot voivat hyväksyä eri tunnistejärjestelmän mukaan selkeästi tunnistetut kulkuneuvot. Kuitenkin sen jälkeen, kun jäsenvaltio on antanut luvan ottaa tällainen kulkuneuvo käyttöön alueellaan, rekisteristä on oltava saatavissa vastaavat, jäljempänä 5 kohdan c, d ja e alakohdassa luetellut tiedot.

5. Rekisteriä koskevat yhteiset eritelmät hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen ja viraston tekemän eritelmäehdotuksen pohjalta. Eritelmäehdotusten sisällön on oltava seuraava: sisältö, tietomuoto, toiminnallinen ja tekninen rakenne, toimintatapa sekä tietojen tallentamista ja käyttöä koskevat säännöt. Rekisterissä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) viitetiedot EY-tarkastusvakuutuksesta ja sen antajasta,

b) viitetiedot 22 a artiklassa mainitusta liikkuvaa kalustoa koskevasta rekisteristä,

c) kulkuneuvon omistaja tai vuokraaja,

d) kulkuneuvon käyttöön liittyvät mahdolliset rajoitukset,

e) kulkuneuvon huoltosuunnitelmaan liittyvät turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot."

11. Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:"Ne eivät voi vaatia tarkastuksia, jotka on jo suoritettu osana EY-tarkastusvakuutuksen antamiseen liittyvää menettelyä."

12. Korvataan 16 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jollei YTE:iä ole, ja myös tapauksissa, joissa on ilmoitettu poikkeuksesta 7 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on toimitettava kunkin osajärjestelmän osalta toisille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo teknisistä säännöistä, joita käytetään olennaisten vaatimusten soveltamiseksi. Ilmoitus on tehtävä ... päivään ... kuuta ...(19) mennessä ja tämän jälkeen joka kerta, kun teknisten sääntöjen luetteloa muutetaan. Tällöin jäsenvaltioiden on myös nimitettävä elimet, jotka vastaavat kyseisiin teknisiin määräyksiin liittyvän 18 artiklassa tarkoitetun tarkastusmenettelyn suorittamisesta."

13. Lisätään 17 artiklaan kohta seuraavasti:"Tällöin YTE:t tarkistetaan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jollei joitakin olennaisten vaatimusten mukaisia teknisiä seikkoja voida nimenomaisesti käsitellä YTE:ssä, ne on yksilöitävä selvästi YTE:n liitteessä. Näiltä osin sovelletaan 16 artiklan 3 kohtaa."

14. Lisätään 18 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"Tehtävä kattaa myös sen tarkistamisen, että kyseisen osajärjestelmän liitännät ovat yhdenmukaiset sen järjestelmän kanssa, jonka osaksi se liitetään; perusteena käytetään tällöin kyseisessä YTE:ssä ja 22 a artiklassa säädetyissä rekistereissä käytettävissä olevia tietoja."

15. Korvataan 20 artiklan 5 kohta seuraavasti:

"5. Komissio asettaa tarkastuselinten koordinaatioryhmän, jäljempänä 'koordinaatioryhmä', joka käsittelee kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät 13 artiklassa tarkoitettujen vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjen ja 18 artiklassa tarkoitetun tarkastusmenettelyn tai asianomaisten YTE:ien soveltamiseen. Jäsenvaltioiden edustajat voivat osallistua tarkkailijoina koordinaatioryhmän työskentelyyn.

Komissio ja tarkkailijat tiedottavat 21 artiklassa tarkoitetulle komitealle koordinaatioryhmän työskentelystä. Komissio ehdottaa tarvittaessa aiheellisia toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkastuselinten välinen koordinointi toteutetaan tarvittaessa 21 artiklan mukaisesti."

16. Korvataan 21 artikla seuraavasti:

" 21 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(20) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Komitea voi tarvittaessa perustaa työryhmiä avustamaan sitä tehtäviensä suorittamisessa erityisesti tarkastuselinten koordinoimiseksi."

17. Lisätään artiklat seuraavasti:

" 21 a artikla

1. Komitea voi käsitellä kaikkia Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuteen liittyviä kysymyksiä, mukaan lukien tämän ja kolmansien maiden rautatiejärjestelmien yhteentoimivuuteen liittyvät kysymykset.

2. Komitea voi käsitellä kaikkia tämän direktiivin täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Komissio antaa 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tarvittaessa täytäntöönpanoa koskevan suosituksen.

21 b artikla

1. Komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen antaa toimeksi YTE:n laatimisen myös muuta järjestelmän osaa varten, mikäli tämä koskee liitteessä II mainittua osajärjestelmää.

2. Komitea laatii itselleen komission ehdotuksen pohjalta tämän direktiivin ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY(21) tavoitteiden mukaisen työohjelman 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

21 c artikla

Liitteitä II-VI voidaan muuttaa 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti."

18. Lisätään artikla seuraavasti:

" 22 a artikla

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että infrastruktuuria ja liikkuvaa kalustoa koskevat rekisterit julkaistaan ja saatetaan ajan tasalle vuosittain. Näissä rekistereissä esitetään kullekin osajärjestelmälle tai sen osalle tärkeimmät ominaisuudet (esimerkiksi perusparametrit) ja niiden yhteensopivuus sovellettavien YTE:ssä esitettyjen ominaisuuksien kanssa. Tätä varten kussakin YTE:ssä ilmoitetaan täsmällisesti, mitkä tiedot infrastruktuuria ja liikkuvaa kalustoa koskevissa rekistereissä on oltava.

2. Rekisterien jäljennös on toimitettava asianomaisille jäsenvaltioille sekä virastolle, ja sen on oltava niiden osapuolten käytettävissä, joita asia koskee, mukaan lukien ainakin alan ammatilliset toimijat."

19. Korvataan liite I tämän direktiivin liitteessä I olevalla tekstillä.

20. Korvataan liite II tämän direktiivin liitteessä II olevalla tekstillä.

21. Lisätään liitteessä VII olevaan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Tarkastuksista vastaavan elimen ja henkilöstön on erityisesti oltava toiminnallisesti riippumattomia viranomaisista, jotka on nimetty antamaan tämän direktiivin mukaisia käyttöönottolupia, rautatieyritysten toimiluvista 19 päivänä kesäkuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY(22) mukaisia toimilupia ja direktiivin 2003/.../EY(23) mukaisia turvallisuustodistuksia, sekä onnettomuuksien tutkinnasta vastaavista elimistä."

2 artikla

Muutetaan direktiivi 2001/16/EY seuraavasti:

1. Korvataan direktiivin nimi seuraavasti: "Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/16/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2001, tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta."

2. Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Tämän direktiivin soveltamisala laajennetaan asteittain koskemaan koko tavanomaista rautatiejärjestelmää, mukaan lukien useampaa käyttäjää palveleville tai mahdollisesti palveleville terminaaleille ja tärkeimmille satamalaitteistoille johtavat radat, lukuun ottamatta niitä infrastruktuureja ja liikkuvaa kalustoa, jotka on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen, historialliseen tai matkailukäyttöön, tai infrastruktuuria, joka on toiminnallisesti erillään muusta rautatiejärjestelmästä, tämän vaikuttamatta YTE:ien soveltamista koskeviin poikkeuksiin sellaisina kuin ne on lueteltu 7 artiklassa.

Tätä direktiiviä sovelletaan niihin rautatieverkon osiin, joita 1 kohta ei vielä koske, ainoastaan niiden vastaavien YTE:ien voimaantulopäivästä lähtien, jotka hyväksytään jäljempänä kuvattua menettelyä noudattaen, ja vain niissä määritetyillä soveltamisaloilla.

Komissio hyväksyy 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen 1 päivään tammikuuta 2006 mennessä työohjelman, jonka tavoitteena on uusien YTE:ien laatiminen ja/tai jo hyväksyttyjen YTE:ien tarkistus niiden ratojen ja liikkuvan kaluston kattamiseksi, jotka eivät vielä kuulu soveltamisalaan.

Työohjelmassa ilmoitetaan tammikuuhun 2009 mennessä laadittavat ensimmäinen uusien YTE:ien ryhmä ja/tai YTE:ien tarkistukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 5 kohdan soveltamista, sikäli kuin on kyse mahdollisuudesta määrittää erityistapauksia, sekä poikkeusten sallimista erityisedellytyksin koskevan 7 artiklan soveltamista. YTE:ien aiheiden valinta perustuu kunkin ehdotetun toimenpiteen odotettuun kustannustehokkuuteen ja suhteellisuusperiaatteeseen yhteisön tasolla toteutettujen toimenpiteiden osalta. Tätä varten otetaan asianmukaisella tavalla huomioon liitteessä IV oleva 4 kohta ja tarvittava tasapaino toisaalta junien jatkuvan liikkeelläolon ja teknisen yhdenmukaistamisen tavoitteiden ja toisaalta kyseisen Euroopan laajuisen, kansallisen, alueellisen tai paikallisen liikenteen välillä.

Uusien YTE:ien laatimisen tai nykyisten YTE:ien tarkistuksen painopisteet määritetään YTE:ien ensimmäisen ryhmän laatimisen jälkeen ja 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Jäsenvaltio voi olla soveltamatta tätä kohtaa, kun kyseessä ovat hankkeet, jotka ovat asiaankuuluvan YTE:ien ryhmän julkaisuhetkellä edenneet pitkälle tai joita koskevat sopimukset ovat parhaillaan täytäntöönpanovaiheessa."

3. Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) Kumotaan h alakohta.

b) Korvataan l ja m alakohta seuraavasti:

"l) 'parantamisella' osajärjestelmän tai osajärjestelmän osan muuttamiseen liittyviä merkittäviä töitä, joilla parannetaan osajärjestelmän yleistä suoritustasoa;

m) 'uudistamisella' osajärjestelmän tai osajärjestelmän osan korvaamiseen liittyviä merkittäviä töitä, joilla ei muuteta osajärjestelmän yleistä suoritustasoa;"

c) Lisätään alakohdat seuraavasti:

"o) 'huollon yhteydessä tapahtuvalla osien vaihtamisella' osien vaihtamista toiminnaltaan ja suoritustasoltaan vastaaviin osiin ennakko- tai korjaushuollon yhteydessä;

p) 'käyttöönotolla' kaikkia toimenpiteitä, joilla osajärjestelmä saatetaan suunniteltuun toimintakuntoon."

4. Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Kutakin osajärjestelmää varten laaditaan yksi YTE. Tarvittaessa osajärjestelmää varten voidaan laatia useita YTE:iä tai yksi YTE voi kattaa useita osajärjestelmiä. YTE:n laatimista ja/tai tarkistamista koskeva päätös sekä sen teknistä ja maantieteellistä soveltamisalaa koskevat valinnat edellyttävät 6 artiklan 1 kohdan mukaista toimeksiantoa."

b) Korvataan 3 kohdan e alakohta seuraavasti:

"e) ilmoitettava kussakin tapauksessa menettelyt, joita on käytettävä yhtäältä yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimustenmukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arvioinnissa tai toisaalta osajärjestelmien EY-tarkastuksessa. Menettelyjen on perustuttava päätöksessä 93/465/ETY määriteltyihin moduuleihin;"

c) Lisätään kohta seuraavasti:

"7. YTE:issä voidaan viitata nimenomaisesti ja selvästi nimettyihin eurooppalaisiin standardeihin tai eritelmiin silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällöin kyseiset eurooppalaiset standardit tai eritelmät (tai niiden kyseeseen tulevat osat) katsotaan asianomaisen YTE:n liitteiksi, ja ne muuttuvat velvoittaviksi heti, kun YTE:n soveltaminen tulee pakolliseksi. Eurooppalaisten standardien tai eritelmien puuttuessa ja niiden laatimista odottaessa voidaan viitata muihin selvästi nimettyihin standardointia koskeviin asiakirjoihin, joiden on oltava helposti saatavilla ja julkisia."

5. Korvataan 6 artikla seuraavasti:

" 6 artikla

1. YTE-esitykset ja YTE:iin myöhemmin tehtävät muutokset laaditaan komission toimeksiannosta 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Ne laaditaan viraston vastuulla Euroopan rautatieviraston perustamisesta ... päivänä ... kuuta ... annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o .../2003 (virastoasetus)(24) 3 ja 12 artiklan mukaisesti ja yhteistyössä kyseisissä artikloissa tarkoitettujen työryhmien kanssa.

YTE:t hyväksytään ja niitä tarkistetaan 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Komissio julkaisee ne Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Viraston tehtävänä on valmistella YTE:ien tarkistus ja ajan tasalle saattaminen sekä antaa kaikki tarpeelliset suositukset 21 artiklassa tarkoitetulle komitealle, jotta tekninen kehitys tai sosiaaliset vaatimukset voitaisiin ottaa huomioon.

3. Kukin YTE-esitys laaditaan kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa virasto määrittelee kyseisen YTE:n perusparametrit sekä liitännät muihin osajärjestelmiin ja muut tarpeelliset erityistapaukset. Kutakin parametriä ja liitäntää varten esitetään toteuttamiskelpoisimmat vaihtoehtoiset ratkaisut teknisine ja taloudellisine perusteluineen. Asiassa tehdään päätös 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tarvittaessa säädetään erityistapauksista.

Tämän jälkeen virasto laatii YTE-esityksen näiden perusparametrien pohjalta. Viraston on tarvittaessa otettava huomioon tekninen kehitys, aiemmin tehty standardointityö, olemassa olevien työryhmien työ sekä alan tutkimustoiminnan tulokset. YTE-esitykseen on liitettävä yleisarvio ehdotetun ratkaisun kokonaiskustannuksista ja sen tuottamista hyödyistä. Arvioinnissa on otettava huomioon ratkaisun ennakoidut vaikutukset kaikkien niiden operaattoreiden ja taloudellisten toimijoiden kannalta, joita asia koskee.

4. Kunkin YTE:n (perusparametrit mukaan lukien) laatimisessa, hyväksymisessä ja tarkastamisessa on liitäntöjen ohella otettava huomioon niiden noudattamisen edellyttämien teknisten ratkaisujen arvioidut kustannukset ja hyödyt, jotta voidaan määritellä ja toteuttaa mahdollisimman toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Jäsenvaltioiden on osallistuttava tähän arviointiin antamalla tarvittavat tiedot.

5. Jäljempänä 21 artiklassa tarkoitetulle komitealle on tiedotettava säännöllisesti YTE:ien laatimisen edistymisestä. Komitea voi tämän työn aikana antaa mitä tahansa tarpeelliseksi katsomiaan YTE:ien laatimista sekä kustannusten ja hyötyjen arviointia koskevia toimeksiantoja tai suosituksia. Erityisesti komitea voi jäsenvaltion pyynnöstä vaatia, että vaihtoehtoisia ratkaisuja tarkastellaan ja että näiden vaihtoehtoisten ratkaisujen kustannukset ja hyödyt mainitaan YTE-esitykseen liitetyssä kertomuksessa.

6. Kunkin YTE:n hyväksymisen yhteydessä on kyseisen YTE:n voimaantulopäivä vahvistettava 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Jos eri osajärjestelmät on teknisen yhteensopivuuden vuoksi otettava samanaikaisesti käyttöön, on vastaavilla YTE:illä oltava sama voimaantulopäivä.

7. YTE:iä laadittaessa, hyväksyttäessä ja tarkistettaessa otetaan huomioon käyttäjien mielipide niistä ominaisuuksista, joilla on suora vaikutus osajärjestelmien käyttöedellytyksiin näiden käyttäjien kannalta. Tässä tarkoituksessa virasto kuulee YTE:n laatimisen ja tarkistamisen aikana käyttäjiä edustavia yhdistyksiä ja järjestöjä. Se liittää YTE-esitykseen kertomuksen tämän kuulemisen tuloksista.

Jäljempänä 21 artiklassa tarkoitettu komitea laatii luettelon kuultavista yhdistyksistä ja järjestöistä ennen ensimmäistä YTE:ää koskevan toimeksiannon antamista; luetteloa voidaan tarkastella uudelleen ja saattaa ajan tasalle jonkin jäsenvaltion tai komission pyynnöstä.

8. YTE:iä laadittaessa, hyväksyttäessä ja tarkistettaessa on otettava huomioon työmarkkinaosapuolten kanta 5 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin edellytyksiin.

Tätä varten työmarkkinaosapuolia kuullaan ennen kuin YTE-esitys toimitetaan 21 artiklassa tarkoitetulle komitealle hyväksymistä tai tarkistamista varten.

Työmarkkinaosapuolia kuullaan komission päätöksen 98/500/EY(25) mukaisesti perustetussa alakohtaisessa neuvottelukomiteassa. Työmarkkinaosapuolten on annettava lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa."

6. Korvataan 7 artiklan a alakohta seuraavasti:

"a) kun kyseessä on uutta rataa tai nykyisen radan uudistamista tai parantamista koskeva hanke taikka jokin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu osatekijä, joka on kyseisten YTE:ien julkaisuhetkellä edennyt pitkälle, tai jota koskeva sopimus on parhaillaan täytäntöönpanovaiheessa;"

7. Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jokainen yhteentoimivuuden osatekijä on tarkastettava asianomaista YTE:ää koskevassa vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyssä, ja sen mukaan on liitettävä asiaa koskeva todistus."

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltioiden on katsottava yhteentoimivuuden osatekijä olennaisten vaatimusten mukaiseksi, jos se on vastaavan YTE:n edellytysten mukainen tai näiden edellytysten noudattamiseksi kehitettyjen eurooppalaisten eritelmien mukainen."

c) Kumotaan 4 ja 5 kohta.

8. Korvataan 11 artikla seuraavasti:

" 11 artikla

Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että suoraan tai välillisesti tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi käytetyt eurooppalaiset eritelmät eivät täytä olennaisia vaatimuksia, kyseisten eritelmien poistamisesta osittain tai kokonaan julkaisuista, joissa ne esiintyvät, tai niiden muuttamisesta voidaan päättää 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen sen jälkeen, kun direktiivillä 98/34/EY perustettua komiteaa on kuultu."

9. Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"Tätä varten käytetään asianomaisissa rakenteellisissa ja toiminnallisissa YTE:issä esitettyjä arviointi- ja tarkastusmenettelyjä."

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Uudistamisen tai parantamisen osalta infrastruktuurin haltijan tai rautatieyrityksen on esitettävä sitä koskeva suunnitelma asianomaiselle jäsenvaltiolle. Jäsenvaltion on tarkasteltava asiaa ja päätettävä, ovatko työt niin merkityksellisiä, että tässä direktiivissä tarkoitettu uusi käyttöönottolupa on tarpeen, sovellettavassa YTE:ssä osoitettu täytäntöönpanostrategia huomioon ottaen.

Uusi käyttöönottolupa on tarpeen aina, kun suunnitteilla olevat työt voivat vaikuttaa kyseisen osajärjestelmän turvallisuuden yleiseen tasoon. Jos uutta lupaa tarvitaan, jäsenvaltio päättää, miten laajasti YTE:iä on sovellettava hankkeeseen. Jäsenvaltio ilmoittaa päätöksestään komissiolle ja muille jäsenvaltioille."

c) Lisätään kohdat seuraavasti:

"4. Myöntäessään luvan liikkuvan kaluston käyttöönottoon jäsenvaltioiden vastuulla on huolehtia siitä, että jokaiselle kulkuneuvolle annetaan aakkosnumeerinen tunnistekoodi. Koodi on kiinnitettävä jokaiseen kulkuneuvoon ja merkittävä kansalliseen rekisteriin, jonka on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) rekisterissä noudatetaan 5 kohdassa määriteltyjä yhteisiä eritelmiä;

b) rekisteriä pitää rautatiealan yrityksestä riippumaton elin, joka myös pitää sen ajan tasalla;

c) yhteisön rautateiden turvallisuudesta ... päivänä ... kuuta ... annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/.../EY(26) (rautatieturvallisuusdirektiivi) 16 ja 21 artiklassa tarkoitetut turvallisuusviranomaiset ja tutkintaelimet voivat saada rautatieturvallisuutta koskevia tietoja rekisteristä. Oikeutetun pyynnön perusteella tietoja voivat saada myös rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY(27) 30 artiklassa tarkoitetut sääntelyelimet, rautatievirasto, rautatieyhtiöt ja infrastruktuurin haltijat.

Sellaisen liikkuvan kaluston osalta, joka on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa kolmannessa maassa, jäsenvaltiot voivat hyväksyä eri tunnistejärjestelmän mukaan selkeästi tunnistetut kulkuneuvot. Kuitenkin sen jälkeen, kun jäsenvaltio on antanut luvan ottaa tällainen kulkuneuvo käyttöön alueellaan, rekisteristä on oltava saatavissa vastaavat, jäljempänä 5 kohdan c, d ja e alakohdassa luetellut tiedot.

5. Rekisteriä koskevat yhteiset eritelmät hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen viraston tekemän eritelmäehdotuksen pohjalta. Eritelmäehdotusten sisällön on oltava seuraava: sisältö, tietomuoto, toiminnallinen ja tekninen rakenne, toimintatapa, tietojen tallentamista ja käyttöä koskevat säännöt. Rekisterissä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) viitetiedot EY-tarkastusvakuutuksesta ja sen antajasta,

b) viitetiedot 22 a artiklassa mainitusta liikkuvaa kalustoa koskevasta rekisteristä,

c) kulkuneuvon omistaja tai vuokraaja,

d) kulkuneuvon käyttöön liittyvät mahdolliset rajoitukset,

e) kulkuneuvon huoltosuunnitelmaan liittyvät turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot."

10. Korvataan 16 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jollei YTE:iä ole, ja myös tapauksissa, joissa on ilmoitettu poikkeuksesta 7 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on toimitettava kunkin osajärjestelmän osalta toisille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo teknisistä säännöistä, joita käytetään olennaisten vaatimusten soveltamiseksi. Ilmoitus on tehtävä ennen ... päivää ... kuuta ...(28) ja tämän jälkeen joka kerta, kun teknisten sääntöjen luetteloa muutetaan. Tällöin jäsenvaltioiden on myös nimitettävä elimet, jotka vastaavat kyseisiin teknisiin määräyksiin liittyvän 18 artiklassa tarkoitetun tarkastusmenettelyn suorittamisesta."

11. Lisätään 17 artiklaan kohta seuraavasti:"Tällöin YTE:t tarkistetaan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jollei joitakin olennaisten vaatimusten mukaisia teknisiä seikkoja voida nimenomaan käsitellä YTE:ssä, ne on yksilöitävä selvästi YTE:n liitteessä. Näiltä osin sovelletaan 16 artiklan 3 kohtaa."

12. Korvataan 20 artiklan 5 kohta seuraavasti:

"5. Komissio asettaa ilmoitettujen laitosten koordinaatioryhmän, jäljempänä 'koordinaatioryhmä', joka käsittelee kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät 13 artiklassa tarkoitettujen vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjen ja 18 artiklassa tarkoitetun tarkastusmenettelyn tai asianomaisten YTE:ien soveltamiseen. Jäsenvaltioiden edustajat voivat osallistua tarkkailijoina koordinaatioryhmän työskentelyyn.

Komissio ja tarkkailijat tiedottavat 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle koordinaatioryhmän työskentelystä. Komissio ehdottaa tarvittaessa aiheellisia toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkastuselinten välinen koordinointi toteutetaan tarvittaessa 21 artiklan mukaisesti."

13. Lisätään 21 artiklaan kohta seuraavasti:

"4. Komitea voi tarvittaessa perustaa työryhmiä avustamaan sitä tehtäviensä suorittamisessa erityisesti tarkastuselinten koordinoimiseksi."

14. Lisätään 21 a ja 21 b artikla seuraavasti:

" 21 a artikla

Komissio voi saattaa komitean käsiteltäväksi mitä tahansa direktiivin täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Komissio antaa 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tarvittaessa täytäntöönpanoa koskevan suosituksen.

21 b artikla

Liitteitä II-VI voidaan muuttaa 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen."

15. Korvataan 23 artikla seuraavasti:

" 23 artikla

1. YTE:t hyväksytään seuraavassa tärkeysjärjestyksessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimeksiantojen antamisjärjestystä:

a) ensimmäinen YTE:ien ryhmä koskee liikenteenohjausta ja valvontaa sekä opasteita/merkinantoa, tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia, käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa (mukaan lukien henkilöstön pätevyys rajat ylittävien palveluiden osalta noudattaen liitteissä II ja III määriteltyjä perusteita), tavaraliikenteen vaunuja sekä liikkuvaan kalustoon ja infrastruktuuriin liittyviä meluhaittoja. Liikkuvan kaluston osalta kehitetään ensimmäisenä kansainväliseen liikenteeseen tarkoitettua liikkuvaa kalustoa;

b) lisäksi käsitellään seuraavia näkökohtia komission ja viraston voimavarojen mukaan: henkilöliikenteen telemaattiset sovellukset, kunnossapito ottaen erityisesti huomioon turvallisuusnäkökohdat, henkilöliikenteen vaunut, veturit ja moottorivaunujunat, infrastruktuuri, energia ja ilman pilaantuminen. Liikkuvan kaluston osalta kehitetään ensimmäisenä kansainväliseen liikenteeseen tarkoitettua liikkuvaa kalustoa;

c) komitea voi komission, jäsenvaltion tai viraston pyynnöstä ja 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää YTE:n laatimisesta myös muuta järjestelmän osaa varten, mikäli tämä koskee liitteessä II mainittua osajärjestelmää.

2. Komissio laatii 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen työohjelman, jossa noudatetaan edellä 1 kohdassa mainittua sekä komissiolle tällä direktiivillä annettujen muiden tehtävien tärkeysjärjestystä.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut, ensimmäisessä ryhmässä olevat YTE:t laaditaan viimeistään 20 päivänä huhtikuuta 2004.

3. Työohjelmaan on sisällyttävä seuraavat vaiheet:

a) osajärjestelmien luetteloon (liite II) perustuvan tavanomaisen rautatiejärjestelmän edustavan rakenteen kehittäminen viraston laatiman luonnoksen pohjalta YTE:ien yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Rakenteeseen on sisällytettävä erityisesti tämän järjestelmän eri osatekijät ja niiden väliset liitännät. Se toimii viitekehyksenä rajattaessa kunkin YTE:n soveltamisalaa;

b) YTE:ien laatimisessa käytettävän mallirakenteen vahvistaminen;

c) menettelytapojen vahvistaminen YTE:issä esitettyjen ratkaisujen kustannustehokkuuden arvioimiseksi;

d) YTE:ien laatimiseksi tarvittavien toimeksiantojen antaminen;

e) kutakin YTE:ää vastaavien perusparametrien vahvistaminen;

f) standardointiohjelmia koskevien luonnosten hyväksyminen;

g) direktiivin 2003/.../EY(29) voimaantulon ja YTE:ien, mukaan lukien 25 artiklassa tarkoitettu ohjeisto, julkaisemisen välisen siirtymäkauden hallinnointi."

16. Korvataan 24 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Rekisterien jäljennös toimitetaan asianomaisille jäsenvaltioille sekä virastolle, ja sen on oltava niiden osapuolten käytettävissä, joita asia koskee, mukaan lukien ainakin alan ammatilliset toimijat."

17. Muutetaan 25 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Virasto laatii asetuksen N:o .../2003(30) 3 ja 12 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoittamien tietojen sekä alan teknisten asiakirjojen ja asianomaisten kansainvälisten sopimusten pohjalta ohjeistoluonnoksen teknisiä sääntöjä varten, joilla varmistetaan tämän direktiivin 1 artiklan 3 kohdassa määriteltyyn soveltamisalaan lisättävien ratojen ja liikkuvan kaluston yhteentoimivuuden nykyinen taso. Komissio tarkastelee 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen kyseistä luonnosta ja päättää, voiko se olla ohjeistona, kunnes YTE:t on hyväksytty."

18. Korvataan liite I tämän direktiivin liitteessä III olevalla tekstillä.

19. Lisätään liitteessä VII olevaan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"Tarkastuksista vastaavan elimen ja henkilöstön on erityisesti oltava toiminnallisesti riippumattomia viranomaisista, jotka on nimetty antamaan tämän direktiivin mukaisia käyttöönottolupia, rautatieyritysten toimiluvista 19 päivänä kesäkuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 2001/13/EY(31) mukaisia toimilupia ja direktiivi 2003/.../EY(32) mukaisia turvallisuustodistuksia, sekä onnettomuuksien tutkinnasta vastaavista elimistä."

20. Kumotaan liite VIII.

3 artikla

Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta tätä direktiiviä sovellettaessa hyödynnetään mahdollisimman paljon direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY mukaisesti jo toimeksi annettujen YTE:ien laatimistyötä ja jotta tämän direktiivin voimaan tullessa pitkälle kehitettyjä hankkeita ei vaaranneta.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen ... päivää ... kuuta ...(33). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 126 E, 28.5.2002, s. 312.

(2) EUVL C 61, 14.3.2003, s. 131.

(3) EUVL C 66, 19.3.2003, s. 5.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. tammikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 26. kesäkuuta 2003 ja Euroopan parlamentin päätös, tehty ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(5) EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6.

(6) EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1.

(7) EUVL L ...

(8) EUVL L ...

(9) EYVL L 75, 15.3.2001, s. 1.

(10) EYVL L 75, 15.3.2001, s. 26.

(11) EYVL L 75, 15.3.2001, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2002/844/EY (EYVL L 289, 26.10.2002, s. 30).

(12) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13) Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

(14) EUVL L ...

(15) EYVL L 225, 12.8.1998, s. 27.

(16) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).

(17) EUVL L ...

(18) EYVL L 75, 15.3.2001, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2002/844/EY (EYVL L 289, 26.10.2002, s. 30).

(19) Vuosi tämän direktiivin voimaantulosta.

(20) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(21) EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1.

(22) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 70, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/13/EY (EYVL L 75, 15.3.2001, s. 26).

(23) Rautatieturvallisuusdirektiivin numero.

(24) EUVL L ...

(25) Komission päätös 98/500/EY (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 27).

(26) EUVL L ...

(27) EYVL L 75, 15.3.2001, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2002/844/EY (EYVL L 289, 26.10.2002, s. 30).

(28) Vuosi tämän direktiivin voimaantulosta.

(29) EUVL L ...

(30) Virastoasetuksen numero.

(31) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 70, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/13/EY (EYVL L 75, 15.3.2001, s. 26).

(32) Rautatieturvallisuusdirektiivin numero.

(33) 24 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

LIITE I

"LIITE I

EUROOPAN LAAJUINEN SUURTEN NOPEUKSIEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄ

1. INFRASTRUKTUURIT

Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän infrastruktuurilla tarkoitetaan yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 23 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1692/96/EY(1) määriteltyyn Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon kuuluvia ratoja sekä ratoja, jotka on mainittu saatettaessa mainittu päätös ajan tasalle sen 21 artiklassa tarkoitetun suuntaviivojen tarkistamisen johdosta.

Suurten nopeuksien ratoihin kuuluvat

- erityisesti suurnopeusjunia varten rakennetut tai rakennettavat radat, joilla voidaan ajaa yleensä vähintään 250 kilometrin tuntinopeudella,

- erityisesti suurnopeusjunia varten parannetut tai parannettavat radat, joilla voidaan ajaa noin 200 kilometrin tuntinopeudella,

- erityisesti suurnopeusjunia varten parannetut erityiset radat, joissa maasto, korkeuserot tai kaupunkiympäristö aiheuttavat hankaluuksia ja joilla nopeus on mukautettava tapauskohtaisesti.

Nämä infrastruktuurit käsittävät seuraavat liikenteen hallinta-, paikantamis- ja navigointijärjestelmät: näillä radoilla tapahtuvaan henkilöliikenteeseen tarkoitetut tekniset tietojenkäsittely- ja televiestintälaitteet, jotta taataan verkon varma ja häiriötön käyttö ja tehokas liikenteen hoito.

2. LIIKKUVA KALUSTO

Tässä direktiivissä tarkoitettuun liikkuvaan kalustoon kuuluvat junat, jotka on suunniteltu kulkemaan

- joko vähintään 250 kilometrin tuntinopeudella erityisesti suurnopeusjunia varten rakennetuilla tai rakennettavilla radoilla, joilla voidaan asianmukaisissa oloissa saavuttaa yli 300 kilometrin tuntinopeuksia,

- tai noin 200 kilometrin tuntinopeudella edellä 1 kohdassa mainituilla radoilla, mikäli kyseisten ratojen suoritustaso sen sallii.

3. EUROOPAN LAAJUISEN SUURTEN NOPEUKSIEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN YHTENÄISYYS

Laadukas eurooppalainen rautatieliikenne edellyttää muun muassa erittäin suurta yhdenmukaisuutta infrastruktuurin (laajasti ymmärrettynä, eli käsittäen kaikkien kyseessä olevien osajärjestelmien kiinteät osat) ja liikkuvan kaluston (mukaan lukien kaikkien kyseessä olevien osajärjestelmien junaan lastatut osat) ominaispiirteiden välillä. Tästä yhdenmukaisuudesta riippuu suoritustaso, turvallisuus sekä palvelujen laatu ja kustannukset.

(1) EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 1346/2001/EY (EYVL L 185, 6.7.2001, s. 1)."

LIITE II

"LIITE II

OSAJÄRJESTELMÄT

1. LUETTELO OSAJÄRJESTELMISTÄ

Tässä direktiivissä tarkoitetuissa kysymyksissä Euroopan laajuinen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmä jaetaan osajärjestelmiin joko:

a) rakenteellisin perustein:

- infrastruktuurit

- energia

- liikenteenohjaus ja valvonta sekä opasteet/merkinanto

- käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

- liikkuva kalusto;

b) tai toiminnallisin perustein:

- huolto

- henkilö- ja tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset.

2. KATTAVUUS

Kunkin osajärjestelmän yhteentoimivuuteen liittyvät näkökohdat yksilöidään virastolle annetuissa YTE-esitysten laatimista koskevissa toimeksiannoissa.

Näistä toimeksiannoista päätetään 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti 21 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tarpeen vaatiessa virasto täsmentää toimeksiannoissa yksilöidyt yhteentoimivuuteen liittyvät näkökohdat 5 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti."

LIITE III

"LIITE I

EUROOPAN LAAJUINEN TAVANOMAINEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄ

1. INFRASTRUKTUURIT

Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän infrastruktuurilla tarkoitetaan yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 23 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyssä päätöksessä N:o 1692/96/EY(1) määriteltyyn Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon kuuluvia ratoja sekä ratoja, jotka on mainittu saatettaessa tämä päätös ajan tasalle sen 21 artiklassa tarkoitetun tarkistamisen johdosta.

Tässä direktiivissä tarkoitetuissa kysymyksissä verkko voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:

henkilöliikenteeseen tarkoitetut radat

kaikkeen liikenteeseen (henkilö- ja tavara-) tarkoitetut radat

erityisesti tavaraliikennettä varten suunnitellut tai parannetut radat

henkilöliikenteen solmukohdat

tavaraliikenteen solmukohdat mukaan lukien yhdistettyjen kuljetusten terminaalit

edellä mainittujen osien väliset liityntäraiteet.

Nämä infrastruktuurit käsittävät seuraavat liikenteen hallinta-, paikantamis- ja navigointijärjestelmät: tässä verkossa tapahtuvaan pitkän matkan henkilöliikenteeseen ja tavaraliikenteeseen tarkoitetut tekniset tietojenkäsittely- ja televiestintälaitteet, jotta taataan verkon varma ja häiriötön käyttö ja tehokas liikenteen hoito.

2. LIIKKUVA KALUSTO

Liikkuvalla kalustolla tarkoitetaan kaikkea kalustoa, joka pystyy kulkemaan koko Euroopan laajuisessa tavanomaisessa rautatieverkossa tai jossain sen osassa, mukaan lukien seuraava kalusto:

lämpö- tai sähkömoottorilla varustetut moottorijunat

lämpö- tai sähkömoottorilla varustetut vetoyksiköt

matkustajavaunut

tavaravaunut, mukaan lukien kuorma-autojen kuljetukseen tarkoitettu liikkuva kalusto.

Rautatieinfrastruktuurien liikkuva rakennus- ja huoltokalusto luetaan mukaan, mutta se ei ole ensisijainen painopistealue.

Kukin näistä ryhmistä eritellään seuraavasti:

kansainvälisen liikenteen liikkuva kalusto,

kotimaan liikenteen liikkuva kalusto.

3. EUROOPAN LAAJUISEN TAVANOMAISEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN YHTENÄISYYS

Laadukas eurooppalainen rautatieliikenne edellyttää muun muassa erittäin suurta yhdenmukaisuutta infrastruktuurin (laajasti ymmärrettynä, eli käsittäen kaikkien kyseessä olevien osajärjestelmien kiinteät osat) ja liikkuvan kaluston (mukaan lukien kaikkien kyseessä olevien osajärjestelmien junaan lastatut osat) ominaispiirteiden välillä. Tästä yhdenmukaisuudesta riippuu suoritustaso, turvallisuus sekä palvelujen laatu ja kustannukset.

4. SOVELTAMISALAN LAAJENTAMINEN

1. Ratojen ja liikkuvan kaluston alaryhmät

Jotta yhteentoimivuus voitaisiin saavuttaa kustannustehokkaasti, kaikille tässä liitteessä mainituille ratojen ja liikkuvan kaluston ryhmille on tarvittaessa kehitettävä uusia alaryhmiä. Tarvittaessa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toiminnalliset ja tekniset eritelmät voivat vaihdella alaryhmän mukaan.

2. Kustannussuojatoimet

Ehdotettujen toimenpiteiden kustannus-hyötyanalyysissa otetaan huomioon muun muassa seuraavat:

- ehdotettujen toimenpiteiden kustannukset

- pääomakustannusten ja maksujen aleneminen mittakaavaetujen ja liikkuvan kaluston tehostetun käytön ansiosta

- investointi- ja ylläpito/käyttökustannusten aleneminen kilpailun lisääntyessä valmistajien ja huoltoyritysten välillä

- ympäristöedut raidejärjestelmän teknisten parannusten ansiosta

- toiminnan turvallisuuden paraneminen.

Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon ratkaisun ennakoidut vaikutukset kaikkien niiden operaattoreiden ja taloudellisten toimijoiden kannalta, joita asia koskee.

(1) EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 1346/2001/EY (EYVL L 185, 6.7.2001, s. 1)."

NEUVOSTON PERUSTELUT(1)

(1) Ks. tämän virallisen lehden numeron s. 3.