52003AE0589

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisista ostotarjouksista" (KOM(2002) 534 lopullinen – 2002/0240 (COD))

Virallinen lehti nro C 208 , 03/09/2003 s. 0055 - 0058


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisista ostotarjouksista"

(KOM(2002) 534 lopullinen - 2002/0240 (COD))

(2003/C 208/15)

Neuvosto päätti 5. marraskuuta 2002 pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.

Asian valmistelusta vastannut "talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus" -erityisjaosto antoi lausuntonsa 29. huhtikuuta 2003 (esittelijä: Bryan Cassidy).

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa (toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 101 ääntä puolesta, 8 vastaan, ja 15 pidättyi äänestämästä.

1. Johdanto

1.1. ETSK on tyytyväinen komission uusimpaan ehdotukseen, joka on lisäaskel kohti yhtenäismarkkinoiden toteuttamista. Komitea kehottaa painokkaasti Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään mahdollisimman pian komission uusimman ehdotuksen.

1.2. ETSK:n mielestä perimmäisen tavoitteen tulee olla rajatylittävien ostotarjousten kaikkien esteiden poistaminen EU:ssa, osakkaiden yhdenvertainen kohtelu ja kaikkien suojakeinojen asteittainen poistaminen.

1.3. 18 artiklassa säädetään, että komission on ehdotettava saatujen kokemusten perusteella direktiiviin tarkistuksia viisi vuotta sen toteuttamisen jälkeen. Komitea toivoo, että näin voidaan korjata joitakin nykyisen ehdotuksen puutteita.

1.4. ETSK toivoo, että 4 artiklalla saavutetaan sille asetettu tavoite välttää järjestelmällistä käräjöintiä julkisten ostotarjousten aikana ja että jäsenvaltiot varmistavat toimivaltaisten viranomaisten päätöksenteon avoimuuden. Komitea pelkää kuitenkin, että 4 artiklassa annetut säännökset valvontaviranomaisten nimeämisestä ja julkisiin ostotarjouksiin sovellettavan lainsäädännön määrittämisestä ovat tarpeettoman monimutkaisia ja luovat epävarmuutta. Komitea ehdottaakin niiden yksinkertaistamista.

1.5. Tasavertaisemman tilanteen varmistamiseksi ETSK toivoo, että Euroopan parlamentti ja neuvosto asettavat suhteellisen tiukat rajat määräysvallan tuottavalle ääniosuudelle, joka käynnistää pakollisen julkisen ostotarjouksen.

1.6. ETSK on erityisen tyytyväinen uuteen 13 artiklaan, joka koskee työntekijöiden edustajille tarkoitettua ajankohtaista ja kattavaa tiedottamista ja heidän kuulemistaan, sekä korostaa, että hyvä johtaminen edellyttää sekä tarjouksentekijän palveluksessa olevien että kohdeyhtiön työntekijöiden yhteistyötä. Komitean mielestä työntekijöille tai heidän edustajilleen tulisi tiedottaa viimeistään samanaikaisesti kuin valvontaviranomaisille, osakkeenomistajille, tiedotusvälineille ja muille eturyhmille heidän yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksiensa varmistamiseksi, jotta tarjouksen tekevän yhtiön ja kohdeyhtiön johtokunnilla on mahdollisuus ottaa huomioon työntekijöidensä kannat.

1.7. 13 artiklalla on suuri merkitys aiemmin ilmaistujen, työntekijöiden suojelua koskevien huolten hälventämisessä. 6 artiklan 1 ja 2 kohtaan on sisällytetty hyödyllisiä mainintoja työntekijöille tarkoitetusta tiedottamisesta. ETSK on tyytyväinen siihen, että teksti ilmentää aiempaa laajemmin työntekijöiden kuulemisen ja heille tiedottamisen tärkeyttä.

1.8. ETSK kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa määrittämään direktiivin 11 artiklan 4 kohdassa määräenemmistön äänikynnysrajat yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

1.9. ETSK ei ehdota muutoksia 14 ja 15 artiklaan, sillä se uskoo, että ne on laadittu uudelleen neuvoston työryhmissä.

1.10. ETSK toteaa, että uusimmassa direktiiviluonnoksessa ei mainita jäsenvaltioiden ja yhteisön ulkopuolisten maiden "tasapuolisia toimintaedellytyksiä", mutta korostaa, että on tärkeää luoda tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n sisällä.

1.11. ETSK kannattaa komission asiakirjaa, mutta kuitenkin seuraavassa ehdotettavin muutoksin.

2. Erityistä

2.1. 4 artiklan 2 kohdan a alakohta

2.1.1. Poistetaan lause "jos yhtiön arvopaperit on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä markkinoilla kyseisessä jäsenvaltiossa".

2.2. 5 artiklan 3 kohta

2.2.1. Artiklaa tulisi muuttaa seuraavasti: "Edellä 1 kohdassa tarkoitettu >S>määräysvallan tuottava>/S> julkisen ostotarjouksen tekoon velvoittava ääniosuus ja sen laskutapa määritellään sen jäsenvaltion sääntöjen mukaisesti, jossa kohdeyhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka. Tämä osuus ei saa olla alle 30 prosenttia eikä yli 40 prosenttia yrityksen äänioikeuksista".

2.3. 5 artiklan 5 kohta

2.3.1. Kohdan toista kappaletta tulisi muuttaa seuraavasti: "Jos tarjouksentekijän tarjoama vastike ei käsitä rahaksi muunnettavia arvopapereita, jotka on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä markkinoilla, >S>jäsenvaltiot voivat>/S> jäsenvaltioiden tulisi säätää, että vastikkeen on sisällettävä ainakin vaihtoehtona rahavastike".

2.4. 5 artiklan 6 kohta ja 6 artiklan 4 kohta

2.4.1. Näissä artikloissa säädetään komitologiasta. Tämä vaikuttaa sopivan huonosti yhteen direktiivin säännösten kanssa, sillä niissä säädetään vähimmäisvaatimuksista, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon, mikäli tarpeen antamalla ankarampia lisäsäännöksiä (3 artiklan 2 kohta).

2.4.2. Hinnan määrittämistä ja tarjouksen ehtoja koskevat säännökset ovat keskeisiä seikkoja, joista on säädettävä itse direktiivissä.

2.4.3. ETSK kehottaa poistamaan 5 artiklan 6 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan.

2.5. 9 artikla

2.5.1. 9 artiklan 3 kohta

2.5.1.1. Lisätään artiklan loppuun lause: "Ennen ostotarjousta alkanut osakkeiden takaisinostamisohjelma kuuluu yhtiön normaaliin liiketoimintaan".

2.5.2. 9 artiklan 4 kohta

2.5.2.1. Muutetaan yhtiökokouksen varoitusaika kahdesta viikosta kolmeen viikkoon.

2.5.3. 9 artiklan 5 kohta

2.5.3.1. Ennen kuin kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelin julkistaa lausuntonsa ostotarjouksesta, sen on kuultava työntekijöitä, jotta heidän näkökantansa voidaan sisällyttää lausuntoon. Asetusehdotuksen 9 artiklan 5 kohdan virke, joka alkaa sanoilla "Kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen on annettava tämä lausunto samanaikaisesti - -", olisi tämän vuoksi korvattava seuraavalla virkkeellä: "Kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen on ennen asiakirjan viimeistelemistä tiedotettava siitä yksityiskohtaisesti ja laaja-alaisesti yhtiön työntekijöiden edustajille, tai jollei edustajia ole, suoraan työntekijöille, sekä kuultava heitä".

2.6. 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

2.6.1. 10 artiklan 1 ja 2 kohtaa koskevia huomioita

2.6.1.1. Artiklan otsikko on "Tiedot 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista yhtiöistä". Tämä on tärkeä artikla ja täysin komission yleislähestymistavan mukainen edistäessään rahoituksen avoimuutta ja yhtiöoikeuden avoimuutta(1). Alustavalla toteamuksellaan ETSK haluaa kiinnittää komission huomion tarpeeseen koordinoida sen eri aloitteet tällä alalla.

2.6.1.2. Ehdotetun sanamuodon mukaan tiedottaminen, jota yhtiön on harjoitettava jatkuvasti tai säännöllisesti, ja tiedottaminen ostotarjouksen tekemisen jälkeen ovat yhtä tärkeitä. Tämä ei ole asianmukaista.

2.6.1.3. Osa tiedosta on hyödyllistä tai merkityksellistä vain ostotarjouksen yhteydessä - esimerkiksi "merkittävät sopimukset, joissa yhtiö on sopimuspuolena ja jotka tulevat voimaan tai joita muutetaan tai joiden voimassaolo lakkaa, jos määräysvalta yhtiössä vaihtuu" (j kohta). Tällaiset sopimukset ovat usein liikesalaisuuksia, ja tällaisen tiedon antaminen osana tiedotusvelvollisuutta voisi vaikuttaa haitallisesti yhtiöön.

2.6.1.4. Lisäksi g-kohdassa puhutaan osakkaiden välisistä sopimuksista. On selvää, että yhtiö voi antaa tietoa tällaisista sopimuksista vain mikäli se tietää niistä.

2.6.1.5. K-kohdan sanamuoto on epäselvä. Todennäköisesti siinä tarkoitetaan "kultaisia kädenpuristuksia" eikä työehtosopimuksia. Mikäli näin on, olisi parempi täsmentää, että tarkoitetut työntekijät ovat "ylintä johtoporrasta".

2.6.2. Muutosehdotukset 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaan

2.6.2.1. Lisätään 10 artiklan 1 kohdan g alakohdan loppuun seuraava: "silloin kun yhtiölle on ilmoitettu niistä".

2.6.2.2. Lisätään 10 artiklan 1 kohdan j- ja k-alakohdan alkuun seuraava: "kun ostotarjous on tehty".

2.6.2.3. Korvataan 10 artiklan 1 kohdan k-alakohdassa sana "työntekijöiden" sanoilla "ylimmän johtoportaan".

2.6.2.4. Muutetaan 10 artiklan 2 kohdan alun sanamuoto kuulumaan seuraavasti: "Edellä 1 kohdassa säädetyt tiedot on, j- ja k-alakohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta---" (loppu säilyy muuttumattomana).

2.6.2.5. 10 artiklan 3 kohdan sanamuoto on monitulkintainen, ristiriidassa 11 artiklassa olevan kuvauksen kanssa ja yhteensopimaton joidenkin jäsenvaltioiden yhtiöoikeuden kanssa.

2.6.2.6. Kohdassa annetaan ymmärtää, että kaikki 1 artiklassa mainitut kohdat ovat joko "rakenteellisia toimenpiteitä" - tämä on termi, joka on liian laaja kuvaamaan näin tärkeitä vaikutuksia - tai "suojakeinoja", mikä ei pidä paikkaansa.

2.6.2.7. Lisäksi useat 1 kohdassa mainitut kohdat eivät kuulu yhtiökokouksen vastuualueeseen vaan yhtiön muiden elinten vastuualueeseen, eikä julkisia ostotarjouksia koskevalla direktiivillä kuulu muuttaa yhtiöoikeutta. Juuri tätä seikkaa miltei kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntijat kritisoivat yhteisöoikeuden korkean tason asiantuntijaryhmän selvityksessä.

2.6.2.8. Ei ole asianmukaista edellyttää yhtiökokouksen hyväksymistä. Hallinto- tai johtoelimen joka toinen vuosi esittämän selvityksen tulee riittää.

2.6.2.9. Muutetaan 10 artiklan 3 kohdan sanamuoto kuulumaan seuraavasti: "Yhtiöissä, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteiksi jonkin jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla, hallinto- tai johtoelimen on esitettävä ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskeva kuvaileva selvitys yhtiökokoukselle vähintään joka toinen vuosi".

2.7. 11 artikla

2.7.1. 11 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa koskevia huomioita

2.7.1.1. Tämä sopimuksia koskeva artikla on erityisen ongelmallinen, sillä siinä kielletään tarjouksentekijää vetoamasta sen ja kohdeyhtiön arvopapereiden haltijoiden välisiin sopimuksiin sisältyviin arvopapereiden siirtoa ja äänioikeutta koskeviin rajoituksiin tarjousajan kuluessa tai ne lakkaavat tuottamasta oikeusvaikutuksia, kun yhtiökokous päättää mahdollisista suojakeinoista. Tällaisiin sopimuksiin sovelletaan kuitenkin sopimus- ja yhtiöoikeutta.

2.7.1.2. Lopuksi mainittakoon, että on vaikea ymmärtää, miten sellaiset osakkeenomistajien väliset sopimukset, joissa ei yhtiö eikä sen johto ole osapuolena, voisivat olla ongelmallisia julkisia ostotarjouksia koskevan direktiivin kannalta.

2.7.2. Muutosehdotukset 11 artiklaan

2.7.2.1. Poistetaan 11 artiklan 2 kohdan toinen alakohta ja 3 kohdan toinen alakohta.

2.7.2.2. 11 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa muutetaan yhtiökokouksen koollekutsumisen vähimmäisaika kahdesta viikosta kolmeen.

2.8. 13 artikla

2.8.1. Jotta tarjouksen tekijäyhtiön hallinto- tai johtoelin voi tehdä perustellun ostotarjouksen ja jotta kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelin voi antaa perustellun lausuntonsa tarjouksesta, niiden on kuultava työntekijöitään. Kuuleminen on tarpeen ennen kuin alkuperäiset ehdotukset esitetään sekä myös yritysoston kaikissa vaiheissa. Sen takia 13 artiklaksi ehdotetaan seuraavaa muutettua tekstiä komission ehdottaman tekstin sijaan, joka itse asiassa koskee jo voimassa olevia sääntöjä: "Tarjouksen tekijäyhtiön ja kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimien on yritysoston kaikissa vaiheissa tiedotettava yritysostosta yksityiskohtaisesti ja laaja-alaisesti työntekijöidensä edustajille, tai jollei edustajia ole, suoraan työntekijöille, sekä kuultava heitä".

2.9. 17 artikla

2.9.1. Muutetaan artikla kuulumaan seuraavasti: Nimetään yhteyskomitea, jonka tehtävänä on a) edistää tämän direktiivin yhtenäistä toimeenpanoa sellaisten säännöllisesti pidettävien kokousten avulla, joissa käsitellään direktiivin toimeenpanoon liittyviä käytännön ongelmia, ja b) antaa tarvittaessa komissiolle neuvoja direktiivin muuttamiseksi.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Roger Briesch

(1) Ks. Julkisia ostotarjouksia koskeva selvitys (10.1.2002, s. 25) ja Eurooppalaisen yhtiöoikeuden uudenaikaista sääntelykehystä koskeva selvitys (4.11.2002, s. 45 ja 95), jotka on laatinut yhtiöoikeuden asiantuntijoiden korkean tason ryhmä, sekä "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä" (KOM(2001) 280 lopullinen).