52003AB0013

Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittämistä (CON/2003/13)

Virallinen lehti nro C 187 , 07/08/2003 s. 0016 - 0016


Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003,

Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittämistä

(CON/2003/13)

(2003/C 187/12)

1. Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto vastaanotti 18.7.2003 päivätyssä Euroopan unionin neuvoston kirjeessä pyynnön antaa lausunto 15 päivänä heinäkuuta 2003 päivätystä neuvoston suosituksesta 2003/518/EY, joka koskee Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittämistä(1).

2. Edellä mainittu suositus annetaan euron käyttöönottaneiden jäsenvaltioiden hallitusten päämiehille sen jälkeen kun EKP:n neuvostoa ja Euroopan parlamenttia on kuultu asiassa, ja siinä suositellaan Jean-Claude Trichet'n nimittämistä EKP:n pääjohtajaksi kahdeksan vuoden toimikaudeksi 1.11.2003 alkaen. EKP:n pääjohtaja Willem F. Duisenberg on todennut neuvoston puheenjohtajan kanssa aiemmin käymässään kirjeenvaihdossa, ettei hän jatka toimikautensa loppuun saakka pääjohtajan tehtävässä, johon hänet on nimitetty kahdeksaksi vuodeksi 3.5.1998, ja että hän luopuisi tehtävästään 9.7.2003. Myöhemmin hän on kuitenkin päättänyt luopua tehtävästään vasta sellaisena ajankohtana, jona pääjohtajuus voi siirtyä sujuvalla tavalla.

3. EKP:n neuvosto toteaa, että esitetty ehdokas on henkilö, jolla on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 112 artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalla.

4. EKP:n neuvosto ei vastusta neuvoston suositusta nimittää ehdotettu ehdokas EKP:n pääjohtajaksi.

5. EKP:n neuvosto on antanut tämän lausunnon perustamissopimuksen 112 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 11.2 ja 43.3 artiklan mukaisesti.

6. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 31 päivänä heinäkuuta 2003.

EKP:n neuvoston puolesta

puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) EYVL L 181, 19.7.2003, s. 45.