52003AB0005

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankin pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen mukauttamiseen tarvittavista tilastotiedoista (CON/2003/5)

Virallinen lehti nro C 102 , 29/04/2003 s. 0011 - 0011


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankin pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen mukauttamiseen tarvittavista tilastotiedoista

(CON/2003/5)

(2003/C 102/08)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 24 päivänä maaliskuuta 2003 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi EKP:n pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen mukauttamiseen tarvittavista tilastotiedoista (jäljempänä "päätösehdotus").

2. EKP:n toimivalta antaa lausuntoja perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 107 artiklan 6 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Päätösehdotuksen tarkoituksena on määrittää säännöt, joita komission on noudatettava toimittaessaan tilastotietoja, joita käytetään tarkistettaessa viiden vuoden välein kansallisten keskuspankkien painoarvoa EKP:n pääoman merkintään sovellettavassa jakoperusteessa. Ehdotetulla päätöksellä korvataan Euroopan keskuspankin pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen määrittämiseksi tarvittavista tilastotiedoista 5 päivänä kesäkuuta 1998 tehty neuvoston päätös 98/382/EY(1), joka koskee vain ensimmäisen jakoperusteen määritystä. Korvattavan päätöksen ja uuden päätösehdotuksen pääasialliset erot ovat seuraavat: i) päätösehdotuksessa pyritään luomaan pysyvä järjestelmä, joka kattaa jakoperusteen tulevien säännöllisten tarkistusten lisäksi myös sellaiset tarkistukset, jotka tulevat ajankohtaisiksi, kun Euroopan keskuspankkijärjestelmä laajenee uusien jäsenvaltioiden liittyessä Euroopan unioniin; ii) päätösehdotuksessa otetaan huomioon tilastomenetelmien viimeisimmät uutuudet ja erityisesti Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2223/96(2) hyväksytty Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä.

4. EKP suhtautuu myönteisesti päätösehdotukseen ja etenkin sellaisen järjestelmän luomiseen, joka koskee jakoperusteen seuraavan ja sitä seuraavien säännöllisten tarkistusten lisäksi myös niitä tarkistuksia, joita laajentuminen tulevaisuudessa edellyttää. EKP kannattaa myös periaatetta, jonka mukaan komissio (Eurostat) kerää edelleen tilastotiedot vakiintuneiden menettelyiden mukaisesti. Se pitää yhtä tärkeinä sekä neuvoston päätöksellä 89/382/ETY(3) perustetun Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean suorittamaa väkilukutietojen varmistamista että neuvoston direktiivillä 89/130/ETY(4) perustetun komitean suorittamaa BKT-tietojen varmistamista. EKP pitää lisäksi myönteisenä sitä, että komissio toimittaa asiaa koskevat tiedot jäsenvaltiokohtaisesti viimeistään kaksi kuukautta ennen ajankohtaa, jona kansallisten keskuspankkien tarkistettu painoarvo EKP:n pääoman merkintään sovellettavassa jakoperusteessa tulee voimaan.

5. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 11 päivänä huhtikuuta 2003.

EKP:n puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) EYVL L 171, 17.6.1998, s. 33.

(2) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58, 28.2.2002, s. 1).

(3) Neuvoston päätös 89/382/ETY, Euratom, tehty 19 päivänä kesäkuuta 1989, Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta (EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47).

(4) Neuvoston direktiivi 89/130/ETY, Euratom, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta (EYVL L 49, 21.2.1989, s. 26).