52002XX0425(01)

Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajan nimittämistä (CON/2002/11)

Virallinen lehti nro C 100 , 25/04/2002 s. 0008 - 0008


Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto,

annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002,

Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajan nimittämistä

(CON/2002/11)

(2002/C 100/06)

1. Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja pyysi 15 päivänä huhtikuuta 2002 päivätyssä kirjeessään Euroopan keskuspankin neuvostolta (EKP) lausuntoa 15 päivänä huhtikuuta 2002 annetusta neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan varapuheenjohtajan nimittämiseksi (2002/287/EY)(1).

2. Yllä mainittu suositus annetaan sen jälkeen kun EKP:n neuvostoa ja Euroopan parlamenttia on kuultu niiden jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehille, jotka ovat ottaneet euron käyttöön. Suosituksessa suositellaan Lucas D. Papademoksen nimittämistä EKP:n johtokunnan varapuheenjohtajaksi kahdeksan vuoden toimikaudeksi 1 päivä kesäkuuta 2002 alkaen.

3. EKP:n neuvosto katsoo, että ehdokas on henkilö, jolla on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä perustamissopimus) 112 artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalla.

4. EKP:n neuvosto ei vastusta neuvoston suositusta ehdokkaan nimittämiseksi Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajaksi. Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä "perussääntö") 13.1 ja 46.1 artiklan mukaisesti sama henkilö hoitaa varapuheenjohtajan tehtävää EKP:n kolmessa päätöksentekoelimessä, ja siksi tehtävän virallisen nimen pitäisi olla "EKP:n varapuheenjohtaja" eikä "EKP:n johtokunnan varapuheenjohtaja".

5. EKP:n neuvosto on antanut tämän lausunnon perustamissopimuksen 112 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä perussäännön 11.2 ja 43.3 artiklan mukaisesti.

6. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä huhtikuuta 2002.

EKP:n neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) EYVL L 101, 17.4.2002, s. 17.