52002XB0524(01)

Menettelytapaohjeet EKP:n neuvoston jäsenille

Virallinen lehti nro C 123 , 24/05/2002 s. 0009 - 0010


Menettelytapaohjeet EKP:n neuvoston jäsenille

(2002/C 123/06)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTON JÄSENET, jotka

katsovat seuraavaa:

(1) EKP:n neuvoston jäsenillä on erityinen vastuu Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan keskuspankin (EKP) luotettavuuden ja maineen sekä sen toiminnan tehokkuuden ylläpitämisessä, ja sen vuoksi heidän on varmistettava, että heidän toimintansa ilmentää tätä erityistä vastuuta,

(2) EKP:n neuvoston jäsenet ovat ottaneet huomioon EKP:n johtokunnan 10 päivänä lokakuuta 2000 antamat menettelytapaohjeet, jotka on osoitettu kaikille EKP:n palveluksessa oleville henkilöille,

OVAT 16 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2002 SOPINEET SEURAAVASTA MENETTELYTAPAOHJEITA KOSKEVASTA YHTEISYMMÄRRYSMUISTIOSTA:

1. Soveltamisala

Näissä menettelytapaohjeissa annetaan ohjeita ja määritellään eettisiä sääntöjä, normeja ja arviointiperusteita EKP:n neuvoston jäsenille ja heidän Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 4.4 artiklan mukaisesti nimetyille varajäsenilleen (jäljempänä EKP:n neuvoston jäsenet) heidän toimiessaan EKP:n neuvoston jäseninä. Näillä menettelytapaohjeilla ei rajoiteta kansallisten keskuspankkien pääjohtajille osoitettujen muiden menettelytapasääntöjen soveltamista tai Euroopan keskuspankin menettelytapaohjeiden, joissa annetaan ohjeita EKP:n johtokunnan jäsenille, soveltamista.

2. Perusperiaatteet

EKP:n neuvoston jäsen noudattaa korkeimpia eettisiä periaatteita. Hänen odotetaan toimivan rehellisesti, riippumattomasti, puolueettomasti ja tahdikkaasti omaa etuaan tavoittelematta sekä välttävän eturistiriitoihin johtavia tilanteita. Hänen edellytetään ottavan huomioon tehtäviensä ja velvollisuuksiensa tärkeys ja niiden julkisuus sekä käyttäytyvän tavalla, joka ylläpitää ja edistää yleisön luottamusta EKP:hen.

3. Riippumattomuus

3.1 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 108 artiklan ja perussäännön 7 artiklan mukaisesti EKP:n neuvoston jäsen ei käyttäessään valtuuksiaan ja suorittaessaan hänelle annettuja tehtäviään ja velvollisuuksiaan pyydä eikä ota ohjeita toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta eikä miltään muultakaan elimeltä, mukaan lukien kaikki päätöksentekoelimet, joissa hän toimii.

3.2 EKP:n neuvoston jäsen toimii koko euroalueen yleisen edun mukaisesti. Perussäännön 10.3 artiklan mukaisesti tehtävissä päätöksissä EKP:n neuvoston jäsen voi myös ottaa huomioon kansallisen keskuspankkinsa edun osuuden omistajana.

3.3 Riippumattomuuden periaatteen mukaisesti EKP:n neuvoston jäsenet eivät saa anoa, vastaanottaa tai hyväksyä mitään EKPJ:n ulkopuolelta tulevia rahallisia tai muita etuja, korvauksia, palkkioita tai lahjoja, jotka eivät ole määrältään tavanomaisia tai merkityksettömiä ja jotka jollakin tavoin liittyvät tehtävään EKP:n neuvoston jäsenenä.

3.4 EKP:n neuvoston jäsen varmistaa, etteivät hänen sellaiset palkalliset tai palkattomat toimensa, jotka eivät liity EKPJ:hin, vaikuta kielteisesti hänen velvollisuuksiinsa eivätkä vahingoita EKP:n julkista kuvaa. Tieteellisessä ja akateemisessa toiminnassa EKP:n neuvoston jäsenen on ilmaistava selvästi, että hän osallistuu kyseiseen toimintaan yksityishenkilönä ja että hän ei tässä toiminnassa edusta EKP:n neuvoston tai EKP:n kantaa. Antaessaan julkisia lausuntoja EKPJ:hin liittyvistä asioista EKP:n neuvoston jäsenen on otettava huomioon tehtävänsä ja velvollisuutensa EKP:n neuvostossa.

3.5 Suhteet eturyhmiin eivät saa vaarantaa EKP:n neuvoston jäsenen riippumattomuutta ja luotettavuutta.

3.6 EKP:n neuvoston jäsenet toimittavat EKP:n puheenjohtajalle kerran vuodessa luettelon sellaisista EKPJ:n ulkopuolisista julkisista tai yksityisistä tehtävistään, joita he harjoittavat toimikautensa aikana.

4. Eturistiriidat

4.1 EKP:n neuvoston jäsenen on vältettävä eturistiriitoihin johtavia tilanteita. Eturistiriitoja syntyy, jos EKP:n neuvoston jäsen tavoittelee yksityisiä tai henkilökohtaisia etuja, jotka voivat vaikuttaa hänen tehtäviensä puolueettomaan ja objektiiviseen hoitamiseen tai joilla näyttää olevan tämänkaltainen vaikutus. EKP:n neuvoston jäsenen yksityisillä tai henkilökohtaisilla eduilla tarkoitetaan kaikkea mahdollista hyötyä hänelle itselleen, hänen perheelleen, muille sukulaisilleen tai ystävä- ja tuttavapiirilleen.

4.2 EKP:n neuvoston jäsen toimii täysin riippumattomasti ja puolueettomasti ottaen huomioon EKP:n neuvoston tekemien päätösten vaikutuksen markkinakehitykseen.

4.3 EKP:n neuvoston jäsen ei suorita yksityisiä rahoitustoimia suoraan tai välillisesti kolmansien osapuolten kautta omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun saatavillaan olevaa luottamuksellista tietoa käyttäen.

5. Salassapitovelvollisuus

Perussäännön 38 artiklan perustuvan salassapitovelvollisuuden mukaisesti EKP:n neuvoston jäsen ei ilmaise luottamuksellisia tietoja. Tämä on otettava huomioon etenkin julkisissa puheissa ja lausunnoissa sekä suhteissa tiedotusvälineisiin niiden rahapoliittisten päätösten osalta, joita ei vielä ole virallisesti julkistettu yleisölle. EKP:n neuvoston jäsenen on varmistettava, että myös henkilöt, joilla on saatavillaan EKP:n jäsenen hallussa olevaa tietoa, noudattavat perussäännön 38 artiklan mukaista salassapitovelvollisuutta.

6. Velvollisuuksien jatkuminen

EKP:n neuvoston jäsen välttää ensimmäisenä vuonna sen jälkeen, kun hänen tehtävänsä ovat lakanneet, edelleen eturistiriitoja, jotka voivat johtua uusista yksityisistä tai ammatillisista toimista. Hän ilmoittaa EKP:n neuvoston jäsenille kirjallisesti tällaiseen toimintaan ryhtymisestä sekä pyytää EKP:n neuvoston jäsenten neuvoa ennen sitoutumistaan tällaiseen toimintaan.

7. Eettisten asiain neuvonantaja

EKP:n neuvosto nimittää eettisten asiain neuvonantajan, joka antaa ohjeita EKP:n neuvoston jäsenille.

8. Julkaiseminen

Nämä menettelytapaohjeet julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Menettelytapaohjeista on tehty yksi alkuperäinen asiakirja, joka on talletettu EKP:n holviin. Jokainen tämän yhteisymmärrysmuistion osapuoli vastaanottaa oikeaksi todistetun jäljennöksen tästä asiakirjasta.

Willem F. DUISENBERG

Christian NOYER

Jaime CARUANA

Vítor CONSTÂNCIO

Eugenio DOMINGO SOLANS

Antonio FAZIO

Sirkka HÄMÄLÄINEN

John HURLEY

Otmar ISSING

Klaus LIEBSCHER

Yves MERSCH

Tommaso PADOA-SCHIOPPA

Lucas D. PAPADEMOS

Guy QUADEN

Jean-Claude TRICHET

Matti VANHALA

Nout WELLINK

Ernst WELTEKE