52002AE0359

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä 18 päivänä tammikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta" (KOM(2002) 7 lopullinen – 2002/0013 COD)

Virallinen lehti nro C 125 , 27/05/2002 s. 0074 - 0075


Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä 18 päivänä tammikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta"

(KOM(2002) 7 lopullinen - 2002/0013 COD)

(2002/C 125/15)

Neuvosto päätti 30. tammikuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.

Komitean työvaliokunta päätti 19. helmikuuta 2002 antaa asian valmistelun "liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta" -jaoston tehtäväksi.

Talous- ja sosiaalikomitea nimitti 21. maaliskuuta 2002 pitämässään 389. täysistunnossa asian kiireellisyyden vuoksi yleisesittelijäksi Bill Toshin ja hyväksyi yksimielisesti seuraavan lausunnon.

1. Taustaa

1.1. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 10 artiklan 3 kohdassa(1) säädetään, että lähtö- ja saapumisajat, jotka jaetaan lentoliikenteen harjoittajalle, eivät oikeuta tuota lentoliikenteen harjoittajaa samaan lähtö- ja saapumisaikojen sarjaan seuraavalla vastaavalla aikataulukaudella, ellei lentoliikenteen harjoittaja voi osoittaa käyttäneensä näistä kyseessä olevalle ajanjaksolle jaetuista lähtö- ja saapumisajoista vähintään 80 prosenttia. Jollei voida osoittaa, että lähtö- ja saapumisaikojen sarjasta on käytetty 80 prosenttia, kaikki tuon sarjan lähtö- ja saapumisajat on sijoitettava aikapooliin. Näin ei kuitenkaan toimita tapauksissa, joissa käyttämättä jättäminen voidaan perustella asetuksen 10 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla ("käytä tai menetä" -sääntö).

1.2. Yhdysvalloissa 11. syyskuuta tehdyillä terrori-iskuilla ja näitä tapahtumia seuranneella poliittisella kehityksellä (Afganistanin kriisi) oli lentoliikenteen harjoittajien lentoliikennetoimintaan vakava vaikutus, joka johti kysynnän merkittävään laskuun jäljellä olevalla kesäkaudella 2001 sekä talvikaudella 2001/2002.

1.3. Sen varmistamiseksi, ettei mainituille aikataulukausille jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen käyttämättä jättäminen aiheuta tilannetta, jossa lentoliikenteen harjoittajat menettävät oikeutensa näihin lähtö- ja saapumisaikoihin, vaikuttaa tarpeelliselta säätää selkeästi ja yksiselitteisesti, että 11. syyskuuta 2001 tapahtuneet terroristihyökkäykset vaikuttivat haitallisesti mainittuihin aikataulukausiin.

1.4. Tästä syystä komissio ehdottaa, että asetukseen lisätään uusi 10 a artikla, jonka mukaan koordinaattoreiden on hyväksyttävä se, että sekä kesäkauden 2001 että talvikauden 2001/2002 lähtö- ja saapumisajat katsotaan "perityiksi oikeuksiksi".

1.5. Tällä voidaan välttää asetuksen säännösten epäyhtenäinen soveltaminen jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden eri tavat tulkita vallitsevaa kriisiä.

1.6. Tämä asetuksen muuttamista koskeva ehdotus ei vaikuta 20. kesäkuuta 2001 annettuun komission ehdotukseen nykyisen asetuksen muuttamisesta(2), koska viimeksi mainittu on soveltamisalaltaan laajempi.

2. Päätelmät

2.1. Talous- ja sosiaalikomitea kannattaa komission ehdotusta erityisesti niiltä osin, kuin siinä otetaan huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja taataan koordinaattoreille oikeudellinen varmuus.

2.2. Koordinaattorit ovat vaarassa joutua oikeudellisten toimien kohteeksi, jos "käytä tai menetä" -sääntö jätetään epäselväksi.

2.3. Ehdotus lisää lentoliikenteen harjoittajien suunnitteluvarmuutta.

2.4. TSK toteaa, että tämä asetuksen muuttamista koskeva ehdotus ei vaikuta 20. kesäkuuta 2001 annettuun komission ehdotukseen. Viimeksi mainittu ehdotus on laaja-alaisempi, ja siinä pyritään varmistamaan, että ruuhkaisten lentoasemien niukkaa lähtö- ja saapumisaikakapasiteettia hallitaan ja käytetään tehokkaasti, vaikka ehdotuksessa ei tehdäkään perustavia muutoksia nykyiseen lähtö- ja saapumisaikojen jakamisjärjestelmään, joka rakentuu aiemmin saavutettuihin oikeuksiin perustuvien eli "perittyjen" lähtö- ja saapumisaikojen varaan.

Bryssel 21. maaliskuuta 2002.

Talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Göke Frerichs

(1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 14, 22.1.1993, s. 1) - TSK:n lausunto: EYVL C 339, 31.12.1991. s. 41.

(2) KOM(2001) 335 lopullinen, 20.6.2001, 2001/0140 COD. TSK:n lausunto valmisteilla.