52001PC0789(03)

Ehdotus neuvoston asetus kuulemismenettelyä (määräenemmistö) noudattaen annetuissa neuvoston säädöksissä säädetyn täytäntöönpanovallan käytössä komissiota avustavia komiteoita koskevien säännösten mukauttamisesta /* KOM/2001/0789 lopull. - CNS 2001/0315 */

Virallinen lehti nro 075 E , 26/03/2002 s. 0425 - 0447


Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kuulemismenettelyä (määräenemmistö) noudattaen annetuissa neuvoston säädöksissä säädetyn täytäntöönpanovallan käytössä komissiota avustavia komiteoita koskevien säännösten mukauttamisesta

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä neuvoston päätöksellä 1999/468/EY [1] kumottiin 13 päivänä heinäkuuta 1987 tehty päätös 87/373/ETY.

[1] EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Päätöstä 1999/468/EY koskevassa neuvoston ja komission lausumassa N:o 2 todetaan, että neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että komissiota päätöksen 87/373/ETY mukaisesti täytäntöönpanovallan käytössä avustavia komiteoita koskevia säännöksiä olisi mukautettava, jotta ne saataisiin päätöksen 1999/468/EY 3, 4 ja 5 artiklan mukaisiksi.

Yhteisessä lausumassa todetaan, että tyyppien I, II a, II b, III a ja III b mukaiset menettelyt mukautetaan automaattisesti, kun taas suojamenettelyjen muuttaminen on suoritettava tapauskohtaisesti.

Tämä asetus ei vaikuta muutettujen säädösten aineellisoikeudellisiin säännöksiin eikä niiden soveltamiseen.

Tämä asetus, jonka tarkoituksena on komitean perustamista koskevien säädösten ja komiteoihin viittaavien säädösten saattaminen edellä mainitun päätöksen mukaiseksi, ei vaikuta komiteoiden luonteeseen, josta on säädetty perussäädöksessä.

Tätä asetusta ei sovelleta säädöksiin, jotka on jo saatettu edellä mainitun päätöksen mukaisiksi perussäädöstä muuttavalla säädöksellä.

Asetus ei rajoita neuvoston päätöksen 1999/468/EY voimaantulopäivästä eli 18 päivästä heinäkuuta 1999 lähtien esitettyjä komission ehdotuksia säädöksiksi, joilla muutetaan perussäädöstä.

Tätä asetusta sovelletaan säädöksiin, jotka ovat edelleen voimassa tämän asetuksen voimaantulohetkellä.

2001/0315 (CNS)

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kuulemismenettelyä (määräenemmistö) noudattaen annetuissa neuvoston säädöksissä säädetyn täytäntöönpanovallan käytössä komissiota avustavia komiteoita koskevien säännösten mukauttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36, 37 ja 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen [2],

[2]

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon [3],

[3]

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon [4],

[4]

sekä katsoo seuraavaa:

1) Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä neuvoston päätöksellä 1999/468/EY [5] korvattiin päätös 87/373/ETY [6].

[5] EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] EYVL L 197, 18.7.1987, s. 33.

2) Päätöstä 1999/468/EY koskevan neuvoston ja komission yhteisen lausuman [7] mukaisesti on syytä mukauttaa säännöksiä, jotka koskevat komissiota päätöksen 87/373/ETY mukaisesti täytäntöönpanovallan käytössä avustavia komiteoita, jotta säännökset saataisiin päätöksen 1999/468/EY 3, 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisiksi.

[7] EYVL C 203, 17.7.1999, s. 1.

3) Mainitussa lausumassa ilmoitetaan komiteamenettelyiden mukauttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, ja niiden mukaan mukauttaminen on automaattista, kun se ei vaikuta perussäädöksessä säädettyyn komitean luonteeseen.

4) Mukautettavissa säännöksissä vahvistettujen määräaikojen on pysyttävä voimassa. Niissä tapauksissa, joissa ei ole säädetty täytäntöönpanotoimien päättämisen tarkasta määräajasta, määräaika on syytä vahvistaa kolmeksi kuukaudeksi.

5) Tämän vuoksi on syytä korvata säädöksien säännökset, joissa säädetään päätöksessä 87/373/ETY vahvistetun komiteamenettelyn I käyttämisestä, säännöksillä, joissa viitataan päätöksen 1999/468/EY 3 artiklassa vahvistettuun neuvoa-antavaan menettelyyn.

6) Säädöksien säännökset, joissa säädetään päätöksessä 87/373/ETY vahvistettujen komiteamenettelyjen II a ja II b käyttämisestä, on korvattava säännöksillä, joissa viitataan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa vahvistettuun hallintomenettelyyn.

7) Säädöksien säännökset, joissa säädetään päätöksessä 87/373/ETY vahvistettujen komiteamenettelyjen III a ja III b käyttämisestä, on korvattava säännöksillä, joissa viitataan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa vahvistettuun sääntelymenettelyyn,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Neuvoa-antavan menettelyn osalta liitteessä I luetellut säädökset muutetaan kyseisen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Hallintomenettelyn osalta liitteessä II luetellut säädökset muutetaan kyseisen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Sääntelymenettelyn osalta liitteessä III luetellut säädökset muutetaan kyseisen liitteen mukaisesti.

4 artikla

Viittauksia liitteissä mainittujen säädösten säännöksiin pidetään viittauksina kyseisiin säännöksiin sellaisina, kuin ne ovat muutettuina tällä asetuksella.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä .

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

LIITE I

Neuvoa-antava menettely

Luettelo muutetuista säädöksistä:

1. Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

Korvataan 21 artikla seuraavasti:

"21 artikla

Viitattaessa tässä artiklassa määriteltyyn menettelyyn sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 artiklassa säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla."

2. Neuvoston asetus (ETY) N:o 3911/92, annettu 9 päivänä joulukuuta 1992, kulttuuriesineiden viennistä (EYVL L 395, 31.12.1992, s. 1).

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla

1) Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tässä artiklassa määriteltyyn menettelyyn sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 artiklassa säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla."

3. Neuvoston päätös 98/552/EY, tehty 24 päivänä syyskuuta 1998, komission suorittamasta yhteisön markkinoille pääsyä koskevaan strategiaan liittyvien toimien toteuttamisesta (EYVL L 265, 30.9.1998, s. 31).

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

"3 artikla

Viitattaessa tässä artiklassa määriteltyyn menettelyyn sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 artiklassa säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

LIITE II

Hallintomenettely

Luettelo muutetuista säädöksistä:

1. Neuvoston asetus N:o 79/65/ETY, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1965, verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten (EYVL B 109, 23.6.1965, s. 1859).

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

"19 artikla

1) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

2) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

2. Neuvoston asetus (ETY) N:o 234/68, annettu 27 päivänä helmikuuta 1968, elävän kasviaineiston ja kukkaviljelytuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn luomisesta (EYVL L 55, 2.3.1968, s. 1).

Poistetaan 13 artiklan 2 kohta.

Korvataan 14 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla. 3. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

3. Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 93, 17.4.1968, s. 15).

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

"17 artikla

1) Komissiota avustaa 14 päivänä kesäkuuta 1966 tehdyllä neuvoston päätöksellä perustettu maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

4. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2358/71, annettu 26 päivänä lokakuuta 1971, siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 246, 5.11.1971, s. 1).

Poistetaan 10 artiklan 2 kohta.

Korvataan 11 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla. 3. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

5. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1728/74, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1974, maataloustutkimuksen yhteensovittamisesta (EYVL L 182, 5.7.1974, s. 1).

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla

1) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

2) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

6. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2771/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49).

Poistetaan 16 artiklan 2 kohta.

Korvataan 17 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla. 3. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

7. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2777/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77).

Poistetaan 16 artiklan 2 kohta.

Korvataan 17 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla. 3. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

8. Neuvoston direktiivi 92/34/ETY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 157, 10.6.1992, s. 10).

Korvataan 21 artikla seuraavasti:

"21 artikla

1) Komissiota avustaa hedelmäkasvisukuihin ja -lajeihin kuuluvia kasveja ja niiden lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

9. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2075/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 215, 30.7.1992, s. 70).

Korvataan 23 artiklan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"1. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla. 2. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

10. Neuvoston asetus (ETY) N:o 3760/92, annettu 20 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmän perustamisesta (EYVL L 389, 31.12.1992, s. 1).

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

"18 artikla

1) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

2) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

11. Neuvoston asetus (ETY) N:o 339/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuoteturvallisuutta koskevien säännöstenmukaisuuden tarkastamisesta (EYVL L 40, 17.2.1993, s. 1).

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

1) Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

12. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93, annettu 12 päivänä lokakuuta 1993, yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä (EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1).

Korvataan 36 artikla seuraavasti:

"36 artikla

1) Komissiota avustaa asetuksella (ETY) N:o 3760/92 perustettu kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

13. Neuvoston asetus (EY) N:o 520/94, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1994, yhteisön määrällisten kiintiöiden hallintomenettelyn käyttöönotosta (EYVL L 66, 10.3.1994, s. 1).

Korvataan 23 artikla seuraavasti:

"23 artikla

1) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

2) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

14. Neuvoston asetus (EY) N:o 1467/94, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1994, maatalouden geneettisten voimavarojen säilyttämisestä, kuvauksesta, keräämisestä ja käytöstä (EYVL L 159, 28.6.1994, s. 1).

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

"14 artikla

1) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

2) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

15. Neuvoston asetus (EY) N:o 1798/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Bulgariasta, Unkarista, Puolasta, Romaniasta, Slovakiasta ja Tsekin tasavallasta peräisin olevien tiettyjen maataloustuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä mainittujen kiintiöiden (1994-1997) mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 189, 23.7.1994, s. 1).

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

"6 artikla

1) Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92(7) 247 artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

16. Neuvoston asetus (EY) N:o 3295/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen, viennin, jälleenviennin tai suspensiomenettelyyn asettamisen kieltämistä koskevista toimenpiteistä (EYVL L 341, 30.12.1994, s. 8).

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla

1) Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 artiklalla perustettu komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

17. Neuvoston asetus (EY) N:o 603/95, annettu 21 päivänä helmikuuta 1995, kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 63, 21.3.1995, s. 1).

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

"17 artikla

1) Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi.

4) Komitea voi käsitellä myös muita kysymyksiä, jotka puheenjohtaja saattaa sen käsiteltäväksi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä."

18. Neuvoston asetus (EY) N:o 1526/97, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1997, tiettyjen Euroopan yhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusten alaan kuuluvien terästuotteiden vientiä Ukrainasta Euroopan yhteisöön koskevan ilman määrällisiä rajoituksia olevan kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän hallinnoinnista (EYVL L 210, 4.8.1997, s. 1).

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

"6 artikla

1) Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

19. Neuvoston asetus (EY) N:o 2135/97, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1997, tiettyjen Euroopan yhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusten alaan kuuluvien terästuotteiden vientiä Venäjän federaatiosta Euroopan yhteisöön koskevan ilman määrällisiä rajoituksia olevan kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän hallinnoinnista (EYVL L 300, 4.11.1997, s. 1).

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

"6 artikla

1) Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

20. Neuvoston direktiivi 98/29/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 1998, keskipitkän ja pitkän ajan liiketoimien vientiluottovakuutusta koskevien keskeisten säännösten yhdenmukaistamisesta (EYVL L 148, 19.5.1998, s. 22).

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

1) Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

21. Neuvoston asetus (EY) N:o 1706/98, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä ja asetuksen (ETY) N:o 715/90 kumoamisesta (EYVL L 215, 1.8.1998, s. 12).

Korvataan 30 artikla seuraavasti:

"30 artikla

1) Yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa tai maatalousalan yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen muiden asetusten vastaavissa artikloissa säädettyä menettelyä noudattaen.

2) Lihan ja riisin osalta nämä yksityiskohtaiset säännöt koskevat erityisesti:

a) tuontitullin alentamismäärän vahvistamiseen käytettävää laskentaperustetta ja viiteaikaa;

b) viejämaan perimän vastaavan määrän vahvistamista koskevia sääntöjä;

c) tuontitodistusten myöntämistä ja/tai tuontitodistusjärjestelyn käyttöönottoa;

d) hyväksyttäviä todisteita ja tarkastustoimenpiteitä.

3) Rajoittamatta 1 ja 2 kohdan säännösten soveltamista komissio vahvistaa tullikoodeksikomitean avustamana 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen säännökset, jotka koskevat 17 artiklassa määrättyjen tariffikiintiöiden ja -kattojen sekä viitemäärien soveltamista, sekä yhdistetyn nimikkeistön ja Taric-koodien muutosten edellyttämät tai yhteisön ja AKT-valtioiden välisistä sopimuksista, pöytäkirjoista ja kirjeenvaihdoista johtuvat muutokset ja tekniset mukautukset.

4) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

5) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi.

6) Komitea voi ottaa käsiteltäväkseen kaikki ne tariffikiintiöiden ja -kattojen sekä viitemäärien soveltamista koskevat asiat, jotka puheenjohtaja saattaa sen käsiteltäväksi joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

7) Kun tariffikatto on saavutettu, komissio voi antaa asetuksen, jolla otetaan uudelleen kalenterivuoden loppuun saakka käyttöön kyseisten tuotteiden tuontiin kolmansista maista sovellettavat tullit."

22. Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 226, 13.8.1998, s. 16).

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

"17 artikla

1) Komissiota avustaa koristekasvien lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

23. Neuvoston asetus (EY) N:o 1254/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21).

Korvataan 43 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

24. Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48).

Korvataan 42 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

25. Neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1).

Korvataan 75 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

LIITE III

Sääntelymenettely

Luettelo muutetuista säädöksistä:

1. Neuvoston päätös 80/1096/ETY, tehty 11 päivänä marraskuuta 1980, yhteisön rahoitustoimista klassisen sikaruton hävittämiseksi (EYVL L 325, 1.12.1980, s. 5).

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

"6 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

2. Neuvoston direktiivi 88/407/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1988, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10).

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

"18 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

"19 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Edellä 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on 15 päivää."

3. Direktiivi 88/661/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, jalostussikoihin sovellettavista kotieläinjalostuksen standardeista (EYVL L 382, 31.12.1988, s. 36).

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 77/505/ETY perustettu pysyvä kotieläinjalostusta käsittelevä komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

4. Neuvoston direktiivi 89/437/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1989, munavalmisteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista hygienia- ja terveysongelmista (EYVL L 212, 22.7.1989, s. 87).

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on 15 päivää."

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

"14 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

5. Neuvoston direktiivi 89/556/ETY, annettu 25 päivänä syyskuuta 1989, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1).

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

"17 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on 15 päivää."

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

"18 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

6. Neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1989, eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13).

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

"17 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on 15 päivää."

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

"18 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Edellä 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

7. Neuvoston asetus (ETY) N:o 737/90, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1990, kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen (EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1).

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

"7 artikla

1) Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Edellä 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

8. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2377/90, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1).

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla

1) Komissiota avustaa eläinlääkkeitä koskevien direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevä komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1) Komissiota avustaa eläinlääkkeitä koskevien direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevä komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on 15 päivää."

9. Neuvoston päätös 90/424/ETY, tehty 26 päivänä kesäkuuta 1990, tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19).

Korvataan 41 artikla seuraavasti:

"41 artikla

1) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

2) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

Korvataan 42 artikla seuraavasti:

"42 artikla

1) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

2) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on 15 päivää."

10. Neuvoston direktiivi 90/426/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42).

Korvataan 24 artikla seuraavasti:

"24 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

Korvataan 25 artikla seuraavasti:

"25 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on 15 päivää."

11. Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62).

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

"18 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

"19 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

12. Neuvoston päätös 90/495/ETY, tehty 24 päivänä syyskuuta 1990, yhteisön rahoitustoimenpiteestä lohikalojen tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion (IHN) hävittämiseksi yhteisön alueelta (EYVL L 276, 6.10.1990, s. 37).

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

13. Neuvoston direktiivi 90/539/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja niiden tuonnissa kolmansista maista (EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6).

Korvataan 32 artikla seuraavasti:

"32 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

Korvataan 33 artikla seuraavasti:

"33 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on 15 päivää."

14. Neuvoston direktiivi 90/642/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset (EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71).

Korvataan 10 a artikla seuraavasti:

"10 a artikla

Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

15. Neuvoston direktiivi 90/667/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, eläinlääkintäsäännöistä eläinjätteen hävittämisessä, käsittelyssä ja markkinoille saattamisessa sekä taudinaiheuttajien ehkäisemisestä eläin- ja kalaperäisissä rehuissa sekä direktiivin 90/425/ETY muuttamisesta (EYVL L 363, 27.12.1990, s. 51).

Korvataan 18 ja 19 artikla seuraavasti:

"18 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on 15 päivää.

19 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

16. Neuvoston direktiivi 91/495/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1990, terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 41).

Korvataan 20 artikla seuraavasti:

"20 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

17. Neuvoston direktiivi 91/67/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille (EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1).

Korvataan 26 artikla seuraavasti:

"26 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

Korvataan 27 artikla seuraavasti:

"27 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on 15 päivää."

18. Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa (EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19).

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

"15 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

19. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/91, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1991, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa (EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1).

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

"14 artikla

1) Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

20. Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

"19 artikla

1) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

2) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

Korvataan 20 artikla seuraavasti:

"20 artikla

1) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

2) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on 15 päivää."

21. Neuvoston direktiivi 91/492/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, terveyttä koskevista vaatimuksista elävien simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 1).

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

22. Neuvoston direktiivi 91/493/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1991, terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15).

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

"15 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

23. Neuvoston direktiivi 91/497/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa annetun direktiivin 64/433/ETY muuttamisesta ja ajan tasalle saattamisesta direktiivin ulottamiseksi koskemaan tuoreen lihan tuotantoa ja saattamista markkinoille (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 69).

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

"16 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

24. Neuvoston direktiivi 91/628/ETY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1991, eläinten suojelusta kuljetuksen aikana ja direktiivien 90/425/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta (EYVL L 340, 11.12.1991, s. 17).

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

"17 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

25. Neuvoston direktiivi 91/629/ETY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1991, vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 340, 11.12.1991, s. 28).

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

26. Neuvoston direktiivi 91/630/ETY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1991, sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 340, 11.12.1991, s. 33).

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

27. Neuvoston direktiivi 92/34/ETY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 157, 10.6.1992, s. 10).

Korvataan 22 artikla seuraavasti:

"22 artikla

1) Komissiota avustaa hedelmäkasvisukuihin ja -lajeihin kuuluvia kasveja ja niiden lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

28. Neuvoston direktiivi 92/35/ETY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1992, afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä (EYVL L 157, 10.6.1992, s. 19).

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

"19 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

29. Neuvoston direktiivi 92/40/ETY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä avian-influenssan torjumiseksi (EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1).

Korvataan 21 artikla seuraavasti:

"21 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

30. Neuvoston direktiivi 92/45/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992, kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista luonnonvaraisen riistan tappamisessa ja luonnonvaraisen riistan lihan markkinoille saattamisessa (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 35).

Korvataan 22 artikla seuraavasti:

"22 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

31. Neuvoston direktiivi 92/46/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992, raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1).

Korvataan 31 artikla seuraavasti:

"31 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

32. Neuvoston päätös 92/438/ETY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta (Shift-projekti), direktiivien 90/675/ETY, 91/496/ETY, 91/628/ETY ja päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta sekä päätöksen 88/192/ETY kumoamisesta (EYVL L 243, 25.8.1992, s. 27).

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

33. Neuvoston direktiivi 92/66/ETY, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi (EYVL L 260, 5.9.1992, s. 1).

Korvataan 25 artikla seuraavasti:

"25 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

34. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2081/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta (EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1).

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

"15 artikla

1) Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

35. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2082/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista (EYVL L 208, 24.7.1992, s. 9).

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

"19 artikla

1) Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

36. Neuvoston direktiivi 92/117/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa esiintyviä zoonooseja ja zoonoosien aiheuttajia koskevista suojatoimenpiteistä elintarvikkeista aiheutuvien tartunta- ja myrkytyspesäkkeiden ehkäisemiseksi (EYVL L 62, 15.3.1993, s. 38).

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

"16 artikla

1) Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

37. Neuvoston direktiivi 92/119/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä (EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69).

Korvataan 25 artikla seuraavasti:

"25 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

38. Neuvoston direktiivi 93/119/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1993, eläinten suojelusta teurastus- tai lopettamishetkellä (EYVL L 340, 31.12.1993, s. 21).

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

"16 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

39. Neuvoston asetus (EY) N:o 517/94, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1994, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1).

Korvataan 25 artiklan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

« 1. Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. 2. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla. 3. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

40. Neuvoston asetus (EY) N:o 3036/94, annettu 8 päivänä joulukuuta 1994, taloudellisesti vaikuttavan ulkoisen jalostusmenettelyn soveltamisesta tiettyihin yhteisöön jälleentuotuihin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin tietyissä kolmansissa maissa suoritetun valmistuksen tai käsittelyn jälkeen (EYVL L 322, 15.12.1994, s. 1).

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla

1) Komissiota avustaa tekstiilien taloudellisesti vaikuttavaa ulkoista jalostusmenettelyä käsittelevä komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on yksi kuukausi."

41. Neuvoston direktiivi 94/65/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1994, jauhetun lihan ja raakalihavalmisteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavista vaatimuksista (EYVL L 368, 31.12.1994, s. 10).

Korvataan 20 artikla seuraavasti:

"20 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

42. Neuvoston asetus (EY) N:o 3281/94, annettu 19 päivänä joulukuuta 1994, monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta vuosina 1995-1998 tiettyihin kehitysmaista peräisin oleviin teollisuustuotteisiin (EYVL L 348, 31.12.1994, s. 1).

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

"19 artikla

1) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

2) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

43. Neuvoston päätös 95/408/EY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1995, sellaisten kolmannen maan laitosten väliaikaisten luetteloiden laatimista siirtymäkauden ajaksi koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, joista jäsenvaltioilla on lupa tuoda tiettyjä eläintuotteita, kalastustuotteita ja eläviä simpukoita (EYVL L 243, 11.10.1995, s. 17).

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY(1) perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Puheenjohtaja panee viipymättä asian vireille komiteassa joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on 15 päivää."

44. Neuvoston direktiivi 95/69/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tiettyjen rehualan tuotantolaitosten ja välittäjien hyväksymis- ja rekisteröintimenettelyssä sovellettavista vaatimuksista ja yksityiskohtaisista säännöistä sekä direktiivien 70/524/ETY, 74/63/ETY, 79/373/ETY ja 82/471/ETY muuttamisesta (EYVL L 332, 30.12.1995, s. 15).

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

"16 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 70/372/ETY perustettu pysyvä rehukomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

45. Neuvoston direktiivi 95/70/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, yhteisön vähimmäistoimista simpukoiden tiettyjen sairauksien torjumiseksi (EYVL L 332, 30.12.1995, s. 33).

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

46. Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10).

Korvataan 33 artikla seuraavasti:

"33 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

47. Neuvoston direktiivi 96/25/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, rehuaineiden liikkuvuudesta, direktiivien 70/524/ETY, 74/63/ETY, 82/471/ETY ja 93/74/ETY muuttamisesta sekä direktiivin 77/101/ETY kumoamisesta (EYVL L 125, 25.5.1996, s. 35).

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 70/372/ETY perustettu pysyvä rehukomitea, jäljempänä 'komitea', joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

48. Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 226, 13.8.1998, s. 16).

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

"18 artikla

1) Komissiota avustaa koristekasveja ja niiden lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

49. Neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, tuotantoeläinten suojelusta (EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23).

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."

50. Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53).

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

1) Komissiota avustaa päätöksellä 68/361/ETY perustettu pysyvä eläinlääkintäkomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2) Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 7 artikla.

3) Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta."