52001PC0652

Ehdotus: neuvoston päätös, Kyproksen liittymistä valmistelevan kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista, välitavoitteista ja edellytyksistä /* KOM/2001/0652 lopull. */


Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, Kyproksen liittymistä valmistelevan kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista, välitavoitteista ja edellytyksistä

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Luxemburgissa vuoden 1997 joulukuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että liittymistä valmisteleva kumppanuus on olennainen osa vahvistettua liittymistä valmistelevaa strategiaa, ja se luo yhtenäisen kehyksen kaikille ehdokasmaille suunnattaville tukimuodoille. Tällä tavoin yhteisö kohdistaa tukensa kunkin ehdokasmaan erityistarpeisiin liittymisvalmistelujen erityisongelmien ratkaisemisessa.

Kyproksen ensimmäisestä liittymiskumppanuudesta päätettiin maaliskuussa 2000. Asetuksen (EY) N:o 622/98 [1] (2 artikla) säännösten mukaisesti ja Kyproksen edistymisestä liittymisvalmisteluissa laaditun komission vuoden 2001 määräaikaiskertomuksen analysoinnin perusteella komissio pitää nyt aiheellisena tarkistaa liittymiskumppanuudessa yksilöityjä ensisijaisia tavoitteita ja välitavoitteita. Tässä kyseisiä tarkistuksia koskevassa ehdotuksessa otetaan huomioon komission vuoden 2001 määräaikaiskertomuksen päätelmät Kyproksen edistymisestä liittymisvalmisteluissaan.

[1] Neuvoston asetus (EY) N:o 622/98, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1998, Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavasta avusta ja erityisesti liittymiskumppanuusjärjestelmän perustamisesta (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 1), sellaisena kuin se on täydennettynä neuvoston asetuksella (EY) N:o 555/2000, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2000, Kyproksen tasavallan ja Kyprosn tasavallan liittymistä valmistelevan strategian mukaisten toimien toteuttamisesta (EYVL L 68, 16.3.2000, s. 3).

Liitteenä olevalla päätöslehdotuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Edellä esitetyn perusteella komissio pyytää neuvostoa hyväksymään liitteenä olevan päätösehdotuksen.

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, Kyproksen liittymistä valmistelevan kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista, välitavoitteista ja edellytyksistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kyproksen tasavallan ja Kyproksen tasavallan liittymistä valmistelevan strategian mukaisten toimien toteuttamisesta 13 päivänä maaliskuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 555/2000 [2],

[2] EYVL L 68, 16.3.2000, s. 3.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Luxemburgissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että liittymistä valmisteleva kumppanuus on vahvistetun liittymistä valmistelevan strategian kannalta erittäin tärkeä uusi väline.

(2) Asetuksella (EY) N:o 555/2000 täydennetään asetusta (EY) N:o 622/98 [3], jossa säädetään, että neuvosto päättää komission ehdotuksesta määräenemmistöllä kutakin liittymistä valmistelevaa kumppanuutta koskevista periaatteista, ensisijaisista tavoitteista, välitavoitteista ja edellytyksistä sellaisina kuin ne esitetään kullekin ehdokasmaalle sekä niitä koskevista myöhemmistä merkittävistä mukautuksista.

[3] Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavasta avusta ja erityisesti liittymiskumppanuusjärjestelmän perustamisesta 16 päivänä maaliskuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 622/98 (EYVL L 85, 20.3.1998, s. 1).

(3) Yhteisön tuen saamisen edellytyksenä on olennaisten edellytysten täyttäminen ja erityisesti assosiaatiosopimuksiin sisältyvien sitoumusten noudattaminen ja edistyminen Kööpenhaminassa vahvistettujen arviointiperusteiden täyttämisessä. Jos olennainen edellytys jää täyttymättä, neuvosto voi komission ehdotuksesta määräenemmistöllä toteuttaa asiaankuuluvia toimenpiteitä minkä tahansa liittymistä valmistelevan tuen osalta.

(4) Komission vuoden 2001 määräaikaiskertomuksessa esitettiin puolueeton arvio Kyproksen liittymisvalmisteluista ja yksilöitiin tiettyjä osa-alueita, joilla tarvitaan ensisijaisesti lisätoimia.

(5) Kyproksen olisi osana liittymisvalmistelujaan jatkettava yhteisön säännöstön käyttöönottoa koskevan kansallisen ohjelmansa saattamista ajan tasalle. Tässä ohjelmassa olisi asetettava määräaika liittymistä valmistelevan kumppanuuden yhteydessä vahvistettujen ensisijaisten tavoitteiden ja välitavoitteiden saavuttamiselle.

(6) Kyproksen on varmistettava, että liittymistä valmistelevien Euroopan yhteisön varojen ohjelmoinnissa, koordinoinnissa, hoidossa, valvonnassa ja arvioinnissa tarvittavat asianmukaiset oikeudelliset ja hallinnolliset rakenteet ovat olemassa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kyproksen liittymistä valmistelevaan kumppanuuteen sisältyvät, asetuksen (EY) N:o 555/2000 1 artiklan 2 kohdan mukaiset periaatteet, ensisijaiset tavoitteet, välitavoitteet ja edellytykset luetellaan tämän päätöksen liitteessä, joka on sen erottamaton osa.

2 artikla

Liittymistä valmistelevan kumppanuuden toteuttamista valvotaan assosiaatiosopimuksella perustetuissa elimissä ja asianomaisissa neuvoston elimissä, joille komissio raportoi säännöllisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä [...].

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

[...]

LIITE

1. Johdanto

Luxemburgissa vuoden 1997 joulukuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että liittymistä valmisteleva kumppanuus on olennainen osa vahvistettua liittymistä valmistelevaa strategiaa, ja se luo yhtenäisen kehyksen kaikille ehdokasmaille suunnatuille tukimuodoille. Tällä tavoin yhteisö kohdistaa tukensa kunkin ehdokasmaan erityistarpeisiin tukeakseen niitä ratkaisemaan liittymisvalmisteluissa ilmenevät erityisongelmat.

Kyproksen ensimmäisestä liittymiskumppanuudesta päätettiin maaliskuussa 2000. Tämä tarkistus puolestaan perustuu komission ehdotukseen, jonka pohjana on käytetty komission Kyproksen kanssa käymiä keskusteluja ja Kyproksen edistymisestä liittymisvalmisteluissa laaditun vuoden 2001 määräaikaiskertomuksen analysointia.

2. Tavoitteet

Liittymistä valmistelevan kumppanuuden tarkoituksena on luoda yhteinen kehys ensisijaisesti tarvittaville lisätoimille, jotka mainitaan komission vuoden 2001 määräaikaiskertomuksessa Kyproksen edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa. Lisäksi siihen on tarkoitus sisällyttää näiden ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanoon käytettävissä olevat varat sekä kyseiseen tukeen liittyvät edellytykset. Tämä liittymistä valmisteleva kumppanuus on perustana tietyille politiikan välineille, joilla tuetaan ehdokasmaita niiden valmistautuessa jäsenyyteen. Näihin välineisiin kuuluvat muuan muassa Kyproksen laatima ajan tasalle saatettu yhteisön säännöstön käyttöönottoa koskeva kansallinen ohjelma, liittymistä valmisteleva julkisen talouden seurantamenettely, liittymistä valmisteleva talousohjelma, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskeva liittymistä valmisteleva sopimus, sosiaalisen integroitumisen eurooppalaisen strategian mukainen kansallinen työllisyysstrategia sekä alakohtaiset suunnitelmat, joita osallistuminen rakennerahastoihin unioniin liittymisen jälkeen edellyttää. Kukin näistä välineistä on erilainen, ja niitä valmistellaan ja ne pannaan täytäntöön erityisiä menettelyjä noudattaen. Niitä varten voidaan myöntää liittymistä valmistelevaa tukea. Ne eivät ole erottamaton osa tätä kumppanuutta, mutta niiden ensisijaiset tavoitteet eivät ole ristiriidassa kumppanuuden kanssa.

3. Periaatteet

Kullekin ehdokasmaalle määritetyt keskeisimmät ensisijaiset tavoitteet liittyvät niiden kykyyn täyttää Kööpenhaminassa vahvistetut arviointiperusteet, joiden mukaan jäsenyys edellyttää, että

* ehdokasmaassa on vakaat instituutiot, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien toteutumisen sekä vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelun;

* ehdokasmaassa on toimiva markkinatalous ja se pystyy selviytymään kilpailun ja markkinavoimien paineista unionissa;

* ehdokasmaa pystyy suoriutumaan jäsenyyden mukanaan tuomista velvoitteista, mukaan luettuna poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton tavoitteiden noudattaminen.

Madridissa vuonna 1995 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tarvetta mukauttaa ehdokasmaiden hallintorakenteet, jotta voidaan turvata yhteisön poliitikkojen moitteeton toiminta laajentumisen jälkeen. Luxemburgissa vuonna 1997 kokoontunut Eurooppa-neuvosto tähdensi, että yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on välttämätöntä, mutta yksinään riittämätöntä; on tarpeen varmistaa, että sitä todella sovelletaan. Feirassa vuonna 2000 ja Göteborgissa vuonna 2001 kokoontuneet Eurooppa-neuvostot korostivat, että on ensisijaisen tärkeää, että ehdokasmaat kykenevät panemaan täytäntöön ja soveltamaan yhteisön säännöstöä, ja että niiden on tämän vuoksi pyrittävä lujittamaan ja uudistamaan hallintoaan ja oikeuslaitostaan.

4. Ensisijaiset tavoitteet ja välitavoitteet

Komission määräaikaiskertomuksissa on korostettu, että saavutetusta edistymisestä huolimatta ehdokasmaiden on vielä toteutettava tietyillä aloilla paljon toimia valmistautuessaan liittymään unioniin. Tämä tilanne edellyttää tavoitteiden ja välitavoitteiden määrittelemistä, ja niihin kuhunkin on liityttävä asianomaisten maiden kanssa yhdessä asetetut selkeät päämäärät. Näiden tavoitteiden saavuttamisesta riippuu Kyprokselle myönnettävän tuen määrä sekä edistyminen Kyproksen kanssa parhaillaan käytävissä neuvotteluissa. Tarkistetussa liittymiskumppanuudessa luetellut ensisijaiset tavoitteet on määritelty ottaen huomioon Kyproksen realistiset mahdollisuudet saavuttaa tavoitteet tai edistyä niiden toteuttamisessa huomattavasti seuraavien kahden vuoden aikana (vuosina 2002 ja 2003). Tässä luettelossa on määritelty erikseen tavoitteet, jotka edellyttävät erityisen kiireellisiä toimia. Vuoden 2001 määräaikaiskertomuksessa arvioidaan ehdokasmaiden edistymistä vuoden 2000 liittymistä valmistelevassa kumppanuudessa vahvistettujen ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tätä arviointia on käytetty määriteltäessä tämänhetkisen kumppanuuden ensisijaiset tavoitteet.

Kypros on toimittanut syyskuussa 2000 yhteisön säännöstön käyttöönottoa koskevan kansallisen ohjelmansa. Ohjelmassa vahvistetaan aikataulu vuoden 2000 liittymistä valmistelevassa kumppanuudessa määriteltyjen ensisijaisten tavoitteiden ja välitavoitteiden toteuttamiselle sekä tarvittavat hallintorakenteet ja varojen määrä.

Liittymistä valmistelevassa kumppanuudessa yksilöidään Kyproksen liittymisvalmistelujen tärkeysjärjestys. Kyproksen on kuitenkin pyrittävä ratkaisemaan kaikki vuoden 2001 määräaikaiskertomuksessa yksilöidyt ongelmat. Lisäksi on tärkeää, että Kypros täyttää sitoumuksensa, jotka koskevat lainsäädännön lähentämistä ja yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa assosiaatiosopimuksen ja jäsenyysneuvottelujen yhteydessä tehtyjen sitoumusten mukaisesti. On syytä muistaa, että yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei yksinään riitä. On myös tarpeen varmistaa, että sitä sovelletaan tosiasiassa samalla tavoin kuin Euroopan unionissa. Yhteisön säännöstön uskottava ja tehokas täytäntöönpano ja soveltamisen valvonta on välttämätöntä kaikilla jäljempänä mainituilla aloilla.

Komission vuoden 2001 määräaikaiskertomuksessa esitetyn analyysin perusteella Kyprokselle on määritetty jäljempänä kuvatut ensisijaiset tavoitteet ja välitavoitteet. Nämä ensisijaiset tavoitteet esitetään samassa järjestyksessä kuin määräaikaiskertomuksessa.

Ponnistelut poliittisen ratkaisun saavuttamiseksi

- Ponnistelujen lisääminen YK:n johdolla tehtävän sopimusratkaisun tukemiseksi.

Taloudelliset arviointiperusteet

- Tiettyjen talouden suojattujen sektorien, muun muassa televiestinnän, lentoliikenteen ja energian, vapauttamisen nopeuttaminen.

Liiketoiminnan ja kehityksen edellytysten parantaminen kiinnittämällä erityishuomiota alakohtaiseen toiminnan monipuolistamiseen sekä pk-yrityksiin.

Edellytykset täyttää jäsenyyden velvoitteet

Tavaroiden vapaa liikkuvuus

- Seuraavat edellyttävät erityisen kiireellisiä toimia: puitelainsäädännön vahvistaminen uuden ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisten periaatteiden soveltamiseksi.

- Uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien täytäntöönpanon jatkaminen tämän puitelainsäädännön perusteella sekä jäljellä olevan perinteisen alakohtaisen lainsäädännön yhdenmukaistamisen jatkaminen erityisesti eläinlääkkeiden, kosmeettisten aineiden ja elintarvikkeiden aloilla.

- Horisontaalisen hallintoinfrastruktuurin sekä täytäntöönpanovalmiuksien vahvistaminen tuotekohtaisen lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

- Markkinoiden valvontastrategian kehittäminen ja täytäntöönpano.

- Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen yhteisön säännöstön kanssa soveltamisalan ja tarkastelujärjestelmän osalta.

- Kyproksen lainsäädännön analyyttistä arviointia on jatkettava yhdenmukaistamattomilla aloilla sen varmistamiseksi, että se on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 28-30 artiklan mukainen, ja hallinnolliset järjestelyt on saatettava päätökseen kyseisellä alalla tulevaisuudessa harjoitettavaa valvontaa varten.

Henkilöiden vapaa liikkuvuus

- Ammattipätevyyden ja tutkintotodistusten vastavuoroisen tunnustamisen yhdenmukaistamisen loppuun vieminen sekä tarvittavien hallintorakenteiden ja koulutusohjelmien kehittäminen edelleen.

- Ennen yhdenmukaistamista hankitun ammattipätevyyden osalta Kyproksen olisi asetettava etusijalle toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki maan kansalaiset, joilla on ammattipätevyys, täyttävät liittymishetkellä direktiiveissä säädetyt vaatimukset.

- Sosiaaliturvan koordinointiin tarkoitettujen hallintorakenteiden vahvistaminen.

Vapaus tarjota palveluja

- Toimien jatkaminen osuuskuntien ja luottolaitosten saattamiseksi yhteisön säännöstöä vastaaviksi.

- Rahoituspalvelujen valvonnan vahvistaminen.

Pääomien vapaa liikkuvuus

- Keskipitkiin ja pitkäaikaisiin pääomaa koskeviin toimiin liittyvien sääntöjen yhdenmukaistamisen jatkaminen sekä myöhemmin toteutettavan lyhytaikaisten pääomaa koskevien toimien vapauttamisen valmistelu.

- Ulkomaisen omistuksen salliminen rahoituspalvelujen ja matkailun aloilla.

- Rahoitusalan työryhmän suositusten noudattamisen varmistaminen.

Yhtiöoikeus

- Tavaramerkkiä, tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen ja täytäntöönpano, hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen erityisesti rajavalvontaa tiukentamalla, ponnistelujen jatkaminen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamiseksi ja erityisesti piratismin ja tuoteväärennösten torjumiseksi, täytäntöönpanoelinten välisen yhteistyön parantaminen sekä niille annettavan koulutuksen tehostaminen tuomarit ja syyttäjät mukaan luettuina.

Kilpailupolitiikka

- Seuraavat edellyttävät erityisen kiireellisiä toimia: lainsäädäntökehyksen täydentäminen, kansainvälisille yrityksille (offshore-toiminta) annettavan valtiontuen saattaminen valtionavun valvontaa koskevan lain alaisuuteen, hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen (sekä kilpailun että valtiontukien valvonta), kilpailu- ja valtiontukisääntöjen noudattamisen varmistaminen, kattavan valtiontukimäärityksen ja vuosikertomuksen laatiminen, olemassa olevien tukijärjestelmien saattaminen yhteisön säännöstön mukaisiksi hyvissä ajoin ennen liittymistä, sääntöjä koskevan tietoisuuden lisääminen kaikkien markkinaosapuolten ja avunantajien keskuudessa sekä tuomareille annettavan koulutuksen lisääminen kilpailun ja valtiontukien erityisaloilla.

Maatalous

- EY:n rahoittamien maaseudun kehittämisohjelmien suunnittelussa, täytäntöönpanossa, hallinnoinnissa, seurannassa, valvonnassa ja arvioinnissa tarvittavien hallintorakenteiden luominen.

- Yhteisen maatalouspolitiikan hallintomekanismien, erityisesti yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä maksajaviraston, täytäntöönpanoa ja käytännön soveltamista koskevien valmistelujen loppuun saattaminen sekä nykyisten monopolien aseman ja toiminnan saattaminen yhteisön säännöstöä vastaaviksi.

- Eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualan lainsäädännön yhdenmukaistamisen jatkaminen ja tarkastusjärjestelyjen tehostaminen.

Kalastus

- Sellaisten riittävien hallintorakenteiden ja -välineiden käyttöönoton loppuun saattaminen keskus- ja aluetasolla, joilla voidaan varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpano, mukaan luettuina markkinapolitiikka, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä osittain rahoitetut rakenneohjelmat sekä kalastusalusrekisteri.

- Välimeren ulkopuolella kalastavien alusten määrän vähentäminen sovittujen tavoitteiden ja sovitun aikataulun mukaisesti.

Liikennepolitiikka

- Seuraavat edellyttävät erityisen kiireellisiä toimia: meriliikennettä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisen ja täytäntöönpanon loppuun saattaminen, erityisesti merenkulun turvallisuusstandardien noudattamisen varmistaminen ja kauppamerenkulkuministeriön hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen ministeriössä vuosille 2000-2002 laaditun, Kyproksen kauppalaivaston toiminnan parantamista koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti.

- Lainsäädännön yhdenmukaistamisen jatkaminen ja hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen tieliikenteen alalla, erityisesti vaarallisten tuotteiden kuljetusten osalta, sekä ilmailussa (erityisesti lentoturvallisuus).

Verotus

- Verolainsäädännön yhdenmukaistamisen varmistaminen kiinnittämällä erityishuomiota arvonlisä- ja valmisteverojärjestelmiin siirtymävaiheen arvonlisäjärjestelyt mukaan luettuina. Seuraavat edellyttävät erityisen kiireellisiä toimia: arvonlisä- ja valmisteverokantojen yhdenmukaistamisen jatkaminen yhteisön säännöstöä vastaaviksi sekä EU:sta peräisin olevan tuonnin vastaisten syrjivien toimenpiteiden poistaminen.

- Sen varmistaminen, että voimassa oleva ja tuleva verolainsäädäntö on yritysverotukseen sovellettavien menettelysääntöjen mukaista.

- Hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen valvonta- ja täytäntöönpanomenettelyt, hallinnollinen yhteistyö ja keskinäinen avunanto mukaan luettuina.

- Seuraavat edellyttävät erityisen kiireellisiä toimia: tietotekniikkajärjestelmien kehittäminen sähköisen tietojenvaihdon mahdollistamiseksi yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kanssa.

Tilastointi

- Tilastotietojen laadun ja kattavuuden parantaminen entisestään sekä sen varmistaminen, että tilastoinnin parantamiseen on käytettävissä riittävästi resursseja.

Sosiaalipolitiikka ja työllisyys

- Työmarkkinaosapuolten valmiuksien kehittämisen jatkaminen ottaen erityisesti huomioon niiden tulevan roolin EU:n työllisyys- ja sosiaalipolitiikan laadinnassa ja täytäntöönpanossa käymällä riippumatonta sosiaalista vuoropuhelua Euroopan sosiaalirahasto mukaan luettuna. Hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen työlainsäädännön ja yhtäläisten mahdollisuuksien aloilla.

- Lainsäädännön yhdenmukaistamisen loppuun saattaminen ja EY:n lainsäädännön moitteettoman täytäntöönpanon varmistaminen erityisesti naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun alalla. Asianomaisten hallinto- ja täytäntöönpanorakenteiden vahvistaminen työsuojeluhallinto mukaan luettuna sekä puolueettoman takuurahaston perustaminen työntekijöitä varten työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Syrjinnän vastaisen lainsäädännön vahvistaminen sekä aikataulun laatiminen sen täytäntöönpanolle.

- Kansanterveyttä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisen loppuun saattaminen ja EY:n asianomaisen lainsäädännön täytäntöönpano. Tartuntatautien kansallisten seuranta- ja valvontarakenteiden sekä terveystilanteen seurantaan ja terveysasioista tiedottamiseen tarkoitettujen rakenteiden mukauttaminen.

- Kansallisen strategian laatiminen ja siihen liittyvien tietojen kerääminen sosiaalista integraatiota koskevaan eurooppalaiseen strategiaan liittymiseksi tulevaisuudessa.

Energia

- Öljyvarastoja koskevien vaatimusten yhdenmukaistamisen jatkaminen, edistyminen varastojen todellisen luomisen varmistamisessa, mukaan luettuina välttämättömät investoinnit varastointikapasiteetin nostamiseksi 90 päivän kulutusta vastaavalle tasolle, sekä hallintorakenteen kehittäminen.

- Kansainvälisille energiamarkkinoille osallistumisen valmisteleminen erityisesti sähködirektiivin osalta, jäljellä olevien hintavääristymien poistaminen sekä sääntelyelimen ja järjestelmäoperaattorin perustaminen niin energiansiirtoon kuin -jakeluunkin.

- Energiatehokkuuden parantaminen uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisäämällä ja alan laitoksia vahvistamalla.

- Neuvoston raporttiin ydinturvallisuudesta laajentumisen yhteydessä sisältyvien suositusten täytäntöönpano raportissa esitetyt ensisijaiset tavoitteet huomioon ottaen.

Televiestintä ja tietotekniikka

- Uusien televiestintää ja postipalveluja koskevien lakien antaminen, kattavan sääntelykehyksen käyttöönotto erityisesti toimilupien, yhteenliitettävyyden, yleispalvelun, numeroinnin ja tietosuojan aloilla sekä monopolin purkaminen matkapuhelintoiminnassa.

Aluepolitiikka ja rakennepoliittisten välineiden yhteensovittaminen

- Seuraavat edellyttävät erityisen kiireellisiä toimia: alueellisen järjestelmän luominen rakennerahastoja koskevien määräysten panemiseksi tehokkaasti täytäntöön.

- Yhtenäisen kehityssuunnitelman laatiminen rakennerahastoja koskevien määräysten mukaisesti, lopullisen suunnitelman täytäntöönpanorakenteiden määritteleminen, hallinto- ja maksuviranomaisten määritteleminen sekä hallinnollisten valmiuksien kehittäminen erityisesti henkilöstön hankinnan ja koulutuksen osalta.

- Rakennerahastojen edellyttämien seuranta- ja arviointijärjestelmien perustaminen erityisesti ennakkovalvontaan sekä merkityksellisten tilastotietojen ja indikaattorien keräämiseen ja käsittelyyn.

- Tulevaisuuden rakennerahastoihin ja koheesiorahastoon liittyvien varainhoidon ja sen valvonnan menettelyihin sopeutuminen asianomaisten EY:n asetusten mukaisesti.

- Sellaisten hankkeiden teknisen valmistelun kehittäminen, joille voidaan hakea rakenne- ja koheesiorahaston tukea (hankkeiden valmisteluprosessi).

Ympäristö

- Yhteisön säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen loppuun vieminen painopisteen ollessa jätehuollossa.

- Yhteisön säännöstön täytäntöönpanon jatkaminen painopisteen ollessa yhdyskuntajätevesien käsittelyssä ja pakkausjätteissä sekä vesipuitedirektiivin täytäntöönpanosuunnitelman laatiminen.

- Hallinnollisten valmiuksien ja toimeenpanovalmiuksien vahvistamisen jatkaminen painopisteen ollessa luonnonsuojelulainsäädännössä.

- Ympäristönsuojeluvaatimusten kaikkien alakohtaisten politiikkojen määrittelyyn ja täytäntöönpanon sisällyttämisen jatkaminen kestävän kehityksen edistämiseksi.

Yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa

- Ponnistelujen jatkaminen turvapaikkalain soveltamiseksi oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti erityisesti ilmeisen perusteettomia väitteitä koskevan säännöksen osalta, sen varmistaminen, että turvapaikkahakemuspäätöksistä tehdyt valitukset käsittelee riippumaton viranomainen ja että täytäntöönpanosäännöt ja -määräykset laaditaan kansainvälisiä ja eurooppalaisia normeja noudattaen, alan hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen, vastaanottokeskusten yleisolojen kohentaminen sekä järjestelmän luominen pakolaisten kotouttamiseksi.

- Schengenin toimintasuunnitelman asianmukaisen täytäntöönpanon varmistaminen sekä valmistelun jatkaminen Schengenin tietojärjestelmään osallistumiseksi tulevaisuudessa kansallisia tietokantoja ja rekisterejä kehittämällä.

- Maahanmuuttolainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon varmistaminen ja erityisesti maahanmuuttomenettelyjen asianmukainen soveltaminen.

- Naapurimaiden kanssa tehtyjen takaisinottosopimusten tarkastelu ja täytäntöönpano palauttamiskieltoperiaatetta noudattaen sekä ponnistelujen jatkaminen rajavalvonnassa käytettävien teknisten laitteiden lisäämiseksi.

- Ponnistelujen jatkaminen rahanpesun torjumiseksi huolehtimalla henkilöstön riittävyydestä, pätevyydestä ja koulutuksesta.

- Ponnistelujen jatkaminen tietosuojalainsäädännön täytäntöön panemiseksi.

- Yhteistyön tehostaminen poliisin sisällä sekä muiden lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen kanssa erityisesti parannettaessa edellytyksiä torjua järjestäytynyttä rikollisuutta.

- Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen yhteisön välineiden täytäntöönpanon varmistamiseksi siviiliasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla.

- Sen varmistaminen, että ennakkoedellytykset Europolin kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen tekemiseksi täyttyvät.

- Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehdyn yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen kanssa.

Tulliliitto

- Lainsäädännön yhdenmukaistaminen vauhdittaminen, mukaan luettuna kaikkien taloudellisesti vaikuttavien tullimenettelyjen ja yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöönotto, institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen sekä tullihallinnon uudistusohjelman täytäntöönpano.

- Seuraavat edellyttävät erityisen kiireellisiä toimia: Kyproksen tullihallinnon tietotekniikkastrategian täytäntöönpanon jatkaminen sekä tietotekniikkajärjestelmien kehittäminen tietokoneella tapahtuvan tietojenvaihdon mahdollistamiseksi EY:n ja Kyproksen välillä.

Ulkosuhteet

- Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen sen varmistamiseksi, että kaikki yhteisön säännöstön kanssa mahdollisesti yhteensopimattomat kansainväliset sopimukset joko neuvotellaan uudestaan tai irtisanotaan liittymisen myötä.

Varainhoidon valvonta

- Sisäisten valvojien/tarkastajien toiminnallisen riippumattomuuden kehittäminen edelleen sekä keskustasolla että hajautetusti sekä töiden saattaminen loppuun tilintarkastuskäsikirjan ja kirjausketjun kehittämisen osalta EY:n varojen valvomiseksi.

- Julkisten varainhoitotoimintojen vahvistaminen huolehtimalla henkilöstön, koulutuksen ja välineiden riittävyydestä.

- sopivan yhteystahon osoittaminen petostentorjuntavirastoa (OLAF) varten yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi ja yhteistyön aloittaminen OLAFin kanssa tämän yhteystahon välityksellä.

- Petosten torjunnan vahvistaminen.

- Ponnistelujen jatkaminen sen varmistamiseksi, että liittymistä valmistelevaa EY:n rahoitusta käytetään, valvotaan, seurataan ja arvioidaan oikein, koska rahoitus on keskeinen osoitin Kyproksen kyvystä panna täytäntöön varainhoidon valvontaa koskeva yhteisön lainsäädäntö.

5. Ohjelmasuunnittelu

Sen jälkeen, kun Kyproksen kanssa tehdyn neljännen rahoituspöytäkirjan voimassaolo lakkasi 31. joulukuuta 1999, 13. maaliskuuta 2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 555/2000 korvasi rahoituspöytäkirjat viiden vuoden ajaksi vuodesta 2000 alkaen. Kyprokselle vuosille 2000-2004 myönnetty kokonaismääräraha on 57 miljoonaa euroa; kustakin vuotuisesta määrästä yksi kolmasosa on tarkoitettu niin kutsuttujen kahden yhteisön välisten hankkeiden rahoittamiseen. Kunkin vuoden ohjelmasuunnitelmasta vaaditaan Phare-ohjelman hallintokomitean lausunto.

Tämän uuden asetuksen nojalla rahoitetussa toiminnassa tuki keskitetään ensisijaisiin toimiin, joilla liittymistä valmistellaan tässä ja aiemmassa Kyproksen liittymiskumppanuudessa määritellyn mukaisesti, sekä osallistumiseen tiettyihin yhteisön ohjelmiin, myös tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmiin, ja tiettyjen yhteisön virastojen toimintaan.

Vuoden 2000 määräraha (9 miljoonaa euroa) on ohjelmoitu niin, että sillä tuetaan toimia seuraavilla aloilla: sisämarkkinat (verotus ja tulli), oikeus- ja sisäasiat, hallinnollinen yhteistyö, osallistuminen yhteisön ohjelmiin koulutuksen alalla (Leonardo da Vinci, Sokrates ja Nuorten Eurooppa) sekä kahden yhteisön välinen toiminta (Nicosia Master Plan).

Kypros osallistuu edelleen Meda-ohjelman monia maita yhdistävään toimintaan ja saa EIP:n tukea.

6. Ehdollisuus

Hankkeiden rahoittamiseen myönnettävän yhteisön tuen edellytyksenä on, että Kypros noudattaa assosiaatiosopimuksen mukaisia sitoumuksiaan, jatkaa toimia Kööpenhaminassa vahvistettujen edellytysten täyttämiseksi ja edistyy ennen kaikkea tässä tarkistetussa liittymistä valmistelevassa kumppanuudessa määriteltyjen ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanossa. Näiden yleisten edellytysten noudattamatta jättäminen saattaa johtaa neuvoston päätökseen rahoitusavun keskeyttämisestä asetuksen (EY) N:o 622/98 4 artiklan mukaisesti.

7. Seuranta

Liittymistä valmistelevan kumppanuuden täytäntöönpanoa valvotaan assosiaatiosopimuksen yhteydessä ja erityisesti assosiaatiokomiteassa.

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 555/2000 säädetään, että "komissiota avustaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3906/89 9 artiklan 1 kohdan mukainen komitea". Tämä tarkoittaa sitä, että Kyproksen kanssa toteutettavia liittymistä valmistelevia ohjelmia valvova hallintokomitea on sama kuin Phare-ohjelmassa.

Liittymistä valmistelevaa kumppanuutta muutetaan tarvittaessa jatkossakin asetuksen (EY) N:o 622/98 2 artiklan mukaisesti.